martedì 2 settembre 2014

Sinaxar 2 Septembrie


În această lună, în ziua a doua pomenirea Sfântului Mucenic Mamant (sau Mamas).


Viața Sfântului Mucenic MamântViața Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul ConstantinopoluluiCanon de rugăciune către Sfântul Mucenic Mamant

Troparul 
Sfântului Mucenic Mamant, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce se purta în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind apa şi despărţind marea; iar cel ce fugea pedestru l-a mântuit pe Israel, cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având acum sălăşluirea ta în ceruri, ca unul ce te-ai arătat preaales mucenic şi fiind plin de strălucirea cea cu Trei Lumini, prealăudate, învredniceşte de Dumnezeiască Lumină pe cei ce cinstesc pe pământ, cinstita şi purtătoarea de lumină ziua săvârşirii tale. Cuvântul cel ce a ştiut mai înainte bunul neam şi tot cugetul tău, Sfinte Mamant, din scutece te-a umplut de înţelepciune şi te-a împodobit cu multe feluri de bunătăţi, mucenice, purtătorule de chinuri, prealăudate.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinţii tăi, pentru credinţă suferind prigoană şi închisoare până la moarte, toate le-au răbdat pentru Dumnezeieştile porunci; şi te-au odrăslit pe tine, stricătorul mulţimii zeilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preamărite lucruri s-au grăit în neamurile neamurilor de spre tine, Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeu Cuvântul şi ai rămas Curată, Născătoare de Dumnezeu, Marie. Pentru aceea, toţi te cinstim pe tine, Ceea ce, după Dumnezeu, eşti Folositoare nouă.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte în dragoste; că Tu eşti Marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea luminoasă a pus Hristos la înălţimea Bisericii pe pătimitorul său Sfântul Mamant, luminând toată lumea cu luminările străduirilor şi a minunilor sale.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te în muntele cunoştinţei celei adevărate şi luminându-ţi-se cugetul prin curăţia sufletului, mucenice, firea cea necuvântătoare spre laudă cuvântătoare, cu Dumnezeieşti porunci ai îndemnat-o.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

N-au putut să se apropie de tine cei fără de lege, care căutau să te prindă; ci însuţi de bunăvoia ta, urmând Stăpânului, ai mers spre patimi, încă tânăr şi frumos şi împodobit la faţă fiind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a întins cerul ca pe un cort şi ţine toate marginile lumii, din fire Dumnezeu fiind, Preacurată, a fost cuprins în braţele tale trupeşti şi te-a arătat pe tine Întărire tuturor credincioşilor.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea; Tu, Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Tu, Cel Ce nu ai lăsat sânurile părinteşti şi ai cercetat sărăcia noastră. Pentru aceas ta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bunăvoie ai alergat către mucenicie cu vitejie bărbătească, având ajutor pe Hristos, Cel Ce ţi-a întărit neputinţa cu putere Dumnezeiască şi te-a făcut mărturisitor al patimilor Lui şi părtaş luminii celei de sus.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiara sălbatică, ce călătorea împreună cu tine, ca un ajutor de la Dumnezeu orânduit, se supunea ţie, celui ce, pentru Dumnezeiasca dragoste, ai supus patimile cele necuvântătoare şi te-ai arătat frumos, cu preaînţeleaptă socoteală, biruind dobitocia vrăjmaşului.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai stat înaintea întrebărilor celor de judecată, glăsuind pe faţă Întruparea Cuvântului şi veştejind trufia necredinţei, pe toţi ai învăţat fără încetare să cânte: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin naşterea ta din zămislirea cea mai presus de fire, s-a dezlegat vina durerilor şi firea pământenilor s-a izbăvit de osânda blestemului, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană. Prin tine s-au deschis cele de sus nouă celor de jos şi îngerii dănţuiesc împreună cu oamenii.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de a faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Te rog întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Mamant cel mărit, nicidecum nu se îngrijea de chinurile trupului, ci socotea ca o lepădare a grăsimii celei stricăcioase rănile, iar zdruncinările ca o dezbrăcare de hainele osândirii. Pentru aceea, a primit podoaba nestricăciunii.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împunse fiindu-ţi coastele, laudă de mulţumită cântai Ziditorului tău, preafericite; şi ai auzit glas din cer, întărindu-ţi mai mult cugetul către Dumnezeu şi uşurându-ţi greutatea ostenelilor.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind în temniţă, ţi s-a trimis prin chip de porumbel hrană cerească, pătimitorule, fericite, ca unuia ce prin multa chinuire ai trecut hotarele stricăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Dumnezeiasca Întrupare cea din tine, Fecioară, Pricină te-ai făcut împăcării noastre către Stăpânul tuturor, căci ai născut pe Cel Ce mai înainte de soare S-a născut din Tatăl, Care a unit firea omenească cu cea Dumnezeirea şi a înălţat-o la Scaunul Măririi.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă dintru adâncul răutăţilor, căci către Tine am strigat şi mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De râvna cea către Dumnezeu înfierbântându-te, preasfinţite, nicidecum nu te-ai înspăimântat de focul care ardea, răcorindu-te cu ploaie Dumnezeiască din cer, pătimitorule preaviteaz.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce a prefăcut cuptorul în rouă celor trei tineri, de faţă te-a răpit pe tine din văpaie, cugetătorule de Dumnezeu fericite şi luminat mai tare decât focul te-a făcut.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai foarte tare, suferind mari nevoinţe, cel ce eşti pătimitor minunat între mucenici. Pentru aceasta, Mântuitorul te-a învrednicit de răsplătiri foarte mari.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Dumnezeiască naşterea ta, Preacurată, ne-am făcut părtaşi Firii Celei Dumnezeieşti şi în Hristos am câştigat moştenire cerească, împreună cu cetele îngerilor, noi, cei ce te lăudăm pe tine.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Cu toiagul care ţi s-a dat de la Dumnezeu, sfinte, păstoreşte poporul tău la păşune aducătoare de viaţă. Iar fiarele cele nevăzute şi sălbatice sfărâmă-le sub picioarele celor ce te laudă pe tine. Că toţi, cei ce suntem în primejdii, te avem pe tine, Sfinte Mamant, părtinitor fierbinte.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucurie, ca într-o grădină verde, săltând au cântat: Binecu vântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o cămară de mire ţi s-a făcut ţie cuptorul focului, că, în multe zile fiind în el închis, nu te-ai vătămat. Pentru aceea, către Ziditorul tău ai strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngeri într-ajutor şi împreună dănţuitori şi părtaşi cântărilor celor negrăite ai avut, mucenice, în mijlocul văpăii; cu care împreună strigai Stăpânului tuturor: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mire cu adevărat foarte frumos, din cămară ca un trandafir neveştejit, a ieşit Fericitul Mamant din cuptorul focului, pe cei fără de minte arzându-i, iar pe credincioşi luminându-i să strige: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată acum se împlineşte graiul cel mai dinainte al grăitorului de Dumnezeu, Fecioară. Că ai purtat în pântece pe Dumnezeu Cuvântul şi ai născut pe Dătătorul de viaţă, Căruia toţi îi strigăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

De şapte ori chinuitorul caldeilor a ars nebuneşte cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar, văzându-i pe aceştia de-o putere mai mare mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi Daniel, gurile fiarelor le-ai astupat, fericite, cu chemarea numelui Stăpânului. Pe şarpele cel veninos l-ai omorât şi pe eretici i-ai ruşinat; şi ca un biruitor locuieşti cu bucurie în ceruri, cântând: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Când cei fărădelege, slujitori ai idolilor de piatră, fiind orbiţi la suflet, te împroşcau cu pietre pe tine, fericite, tu, îndreptându-ţi ochiul sufletului tău cel viteaz şi nebiruit către Hristos, Piatra Cea Nesfărâmată, cu osârdie cântai: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul de nevoinţă, întinzându-ţi cunună de sus ca unui biruitor şi ca unuia ce ai săvârşit lupta cea bună, preafericite, te strigă pe tine ca să-ţi faci către El călătoria cea cinstită şi dulce, tu, cel ce cânţi cu osârdie: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai presus de fire ai zămislit în pântece pe Cel din Tatăl fără de maică, rămânând Fecioară şi după naştere, Preacurată; că naşterea lui Dumnezeu înnoieste firile întru tine şi se biruiesc hotarele firii. Pentru aceea, ca pe Singura care ai născut pe Dumnezeu, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te cântăm în veci.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Înspăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfitu-ţi-ai sufletul pentru Mântuitorul, prealăudate şi către Dânsul cu osârdie ai alergat fiind luminat cu frumuseţile sfinţitelor tale străduiri şi cu luptele cele minunate, mărite ostaşule, luminătorule al lumii şi podoaba Bisericii.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unitu-te-ai cu îngerii, având vieţuire îngerească pe pământ şi cu dânşii cânţi laudă de bucurie, cântarea cea sfântă a Treimii, Sfinte Mamant, Prealăudate, cel ce eşti plin de mărire neschimbată, cu Dumnezeieştile Împărtăşiri.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, pomeneşte, preafericite, pe cei ce săvârşesc cu bucurie această Dumnezeiască prăznuire a ta şi cinstită şi sfântă a ta străduire cu credinţă curată şi ne fereşte pe noi, mucenice, de valuri şi de primejdii şi de supărări.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine a auzit vreodată pe pământ de Maică Născătoare de Fiu, Neispitită de bărbat şi ca Cel Ce S-a născut să fie Dumnezeu fără de început şi de O Fiinţă cu Tatăl Cel mai dinainte fără de început, iar din Maică să fie născut mai presus de fire. O, minune străină! O, Dumnezeiască Împărtăşire, prin care noi ne-am împărtăşit cu Dumnezeu!

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Fiind fiu cinstit al dreptei credinţe, te-ai arătat risipitor al necredinţei, cu puterea Duhului, Sfinte Mamant, Prealăudate. Că în privelişte ai înfruntat înşelăciunea idolilor şi cu bună îndrăznire ai propovăduit lauda Preasfintei Treimi. Pentru aceasta, fiind dat fiarelor, pe balaurul, fiara cea începătoare de răutate, ai omorât-o, pătimitorule. Pentru aceea, strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Dumnezeiesc Cort te-ai făcut Cuvântului, Însăţi Preacurată Maică Fecioară, cu curăţia întrecând pe îngeri. Curăţeşte-mă dar cu rugăciunile tale, cu apele cele Dumnezeieşti, pe mine care mai mult decât toţi m-am spurcat cu păcatele trupului, dându-mi, Preacurată, mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Mieluşeaua Cea Neispitită de nuntă, Fecioara Maica Cuvântului cea fără prihană, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a odrăslit din pântecele ei fără de dureri, ca o Maică tânguindu-se, striga: vai mie, Fiul meu, cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om din patimi necinstite?Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Troparul 
Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ioan, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Celui ce a aruncat în mare...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lui Hristos, Celui Ce a făcut să răsară în lume pe înţeleptul ierarh care a strălucit în dogmele dreptei credinţe, să-I cântăm, că S-a preamărit în veci.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel ce a strălucit în lume cu lumina dreptei credinţe şi a gonit negura necredinţei, pe Marele Ioan să-l lăudăm credincioşii ca pe un ierarh.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce stai înaintea Împăratului Celui Neapropiat, roagă-te împreună cu îngerii, Fericite Ioan, Sfinţite Propovăduitorule, să se dea iertare celor ce săvârşesc pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Singura care ai zămislit în pântece pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, fără început şi mai presus de cuvânt, L-ai născut cu trup, Prealăudată roagă-te neîncetat să ne mântuim noi de primejdii.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cu cuvântul...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înfrânare şi prin rugăciune neîncetată ai intrat, părinte, în cetatea cea aleasă a bunătăţii, purtătorule de Dumnezeu, unde te îndulceşti de pârâul desfătării.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, Cuvioase Ierarhe Ioan, Preaînţelepte, roagă-te să se mântuiască cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un învăţător al dogmelor dreptei credinţe şi ca un îndreptător adevărat de cuvinte, înţelepte, ai primit cunună de biruinţă împotriva eresurilor, cuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Cer şi Scaun al lui Dumnezeu, toţi te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, căci din tine a răsărit Iisus Hristos, Cel Ce este Adevărul.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit cu cuvântul cerurile şi pământul l-ai întemeiat pe ape multe, întăreşte-mă către cântarea slăvirii Tale, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Tăinuit văzând proorocul...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe înţeleptul ierarh în cântări toţi să-l lăudăm, zicând: purtătorule de Dumnezeu, roagă-te neîncetat Domnului să ne mântuim.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un săditor al dogmelor credinţei şi înţelept ierarh avându-te pe tine, preafericite părinte, cu cântări şi cu laude te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ierarhe al Domnului, cel ce eşti începător celor hrăniţi în credinţă, cu laude şi cu cântări mărim sfântă şi cinstită pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mireasă Neispitită de nuntă, care fără de sămânţă ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, roagă-te Lui neîncetat să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un păstor te-ai uns cu mirul credinţei, de Dumnezeu înţelepţite; pentru aceea, ca pe un ierarh, cu toţii te lăudăm, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce eşti următor Apostolilor, cugetătorule de Dumnezeu, de-a pururea pomenite, cu osteneli şi cu privegheri ai stat mai mare poporului cel dreptcredincios al Bisericii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Asemănându-te râvnitorului Ilie şi lui Moise, văzătorului de Dumnezeu, Ierarhe Ioan, ai ruşinat pe mai marii eresurilor, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Împărăteasă şi ca pe Singura care a născut pe Împăratul tuturor, veniţi toţi împreună cu îngerii să cinstim pe cea Binecuvântată.

Cântarea a 6-a. Irmos: Precum ai izbăvit...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieşti dogme împodobind mărirea Bisericii, Fericite Ioan, ai gonit toate eresurile.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai cu frumuseţea dogmelor tale ca un luminător al dreptei credinţe, fiind învăţător a toată lumea, purtătorule de Dumnezeu şi prin cuvântul lui Dumnezeu ai întunecat eresurile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De cuvânt şi de limbă slujindu-te în loc de cuţit, cuvioase, ai tăiat toate învăţăturile cele nedrepte; şi în faţa tuturor ai mărit pe Preasfânta Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară şi ai luminat lumea, Hristoase Dumnezeule, Te rog izbăveşte-mă şi pe mine de greşelile mele, ca un Iubitor de oameni şi îndreptează viaţa mea.

Irmosul:

Precum ai izbăvit pe proorocul din adâncul cel mai de dedesubt, Hristoase Dumnezeule, Te rog, izbăveşte-mă şi pe mine de păcatele mele, ca un Iubitor de oameni şi îndreptează viaţa mea.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai întemeiat pământul....

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ai arătat pe pământ luminător pe binecredinciosul şi înţeleptul ierarh, binecuvântat eşti în veci, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ai făcut pe Marele Ioan păstor adevărat al turmei Tale; Binecuvântat eşti în veci, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zburdările trupului biruindu-le, părinte, strigai lui Hristos: Binecuvântat eşti în veci, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară pentru noi şi ai mântuit lumea de vrăjmaşi; Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Domnul, Cel Ce S-a mărit...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te lui Moise, de trei ori fericite şi în nor primind legea cea de înţeles a darului, ierarhe, strigi: lăudaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păstorindu-ţi poporul, ierarhe, ai nimicit rătăcirea Egiptului şi fugind din Babilonul patimilor, ai aflat locaş Sionul cel de sus, întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca unul ce eşti uns cu mirul preoţiei, Sfinte Ierarhe Ioan, grăitorule de cele sfinte, slujeşti cele Dumnezeieşti celor ce sunt întăriţi în cuvântul şi în lucrarea dreptei credinţe, preasfinţite. Pentru aceea, lauzi pe Treimea Cea de o Fiinţă, întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei şi întru dânsa a înnoit pe Adam cel vechi, în chip minunat şi mai presus de cuvânt, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul, întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel Ce S-a preamărit în Muntele cel Sfânt şi în rug prin foc a arătat lui Moise Taina naşterii pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei...

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepte Ioan, cel ce prin nepătimire şi prin credinţă, prin dragoste şi prin nădejde ne-ai arătat nouă cuvinte de viaţă veşnică, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai păstorit poporul cinstitei Biserici cu toiagul Sfântului Duh şi ai gonit eresurile cele vrăjmaşe lui Dumnezeu, ierarhe, cu toţii te lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe a unui luminător şi ierarh al Bisericii, cu cântări şi cu laude cinstim fără încetare racla moaştelor tale, Fericite Părinte Ioan.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Râul nestricăciunii cel de-a pururea Viu; Bucură-te, Norul Soarelui Cel cu totul Luminos; Bucură-te, Căruţă a toată Dumnezeirea; Bucură-te, Sicriul Sfinţeniei.

Irmosul:

Naşterea pururea Fecioarei, ce s-a arătat mai înainte, dătătorul de Lege în munte prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetat o mărim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Vas dumnezeiesc al înfrânării, avere nerăpită a dreptei credinţe te-ai arătat, Fericite Ioan, luminându-ţi viaţa cu nepătimirea şi revărsându-ţi milostenia către cei lipsiţi, cuvioase părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Dumnezeiesc Cort te-ai făcut Cuvântului, Însăţi Preacurată Maică Fecioară, cu curăţia întrecând pe îngeri. Curăţeşte-mă dar cu rugăciunile tale, cu apele cele Dumnezeieşti, pe mine care mai mult decât toţi m-am spurcat cu păcatele trupului, dându-mi, Preacurată, mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Mieluşeaua Cea Neispitită de nuntă, Fecioara Maica Cuvântului cea fără prihană, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Ce a odrăslit din pântecele ei fără de dureri, ca o Maică tânguindu-se, striga: vai mie, Fiul meu, cum pătimeşti, vrând să mântuieşti pe om din patimi necinstite?