martedì 30 giugno 2015

Icoana Maicii Domnului „Balikinskaya”Sinaxar 30 Iunie

În această lună, în ziua a treizecea, soborul Sfinţilor, Slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum şi unde fiecare dintr-înşii a propovăduit şi unde s-a săvârşit.


Viața Sfântului Nicolae CabasilaViața Sfântului Ierarh Ghelasie de la RâmețSoborul Sfinților 12 ApostoliCanon de rugăciune la Soborul Sfinţilor 12 Apostoli

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeţ

venerdì 26 giugno 2015

giovedì 25 giugno 2015

Canon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Fevronia

Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (2)

Sinaxar 25 Iunie

În această lună, în ziua a douăzeci şi cincea, pomenirea Sfintei Preacuvioasei Muceniţe şi mult-pătimitoarei Fevronia.


Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţi

Canon de rugăciune la Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (1)Troparul Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, glasul al 8-lea:


Preaslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel Ce luminători pe pământ pe Părinţii noştri i-ai întemeiat şi printr-înşii la adevărata credinţă pe noi, pe toţi, ne-ai îndreptat, mult Îndurate, Slavă Ţie.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe surpătorii cei drepţi ai înşelăciunii, acum a-i lăuda gândind, Stăpâne, chemăm harul Tău cel de sus Atotputernic şi lucrarea Ta. Că Tu eşti cu adevărat Dreapta şi Puterea Tatălui.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintelor sfinţilor prooroci şi legile Evangheliilor urmând, înţelepţii Părinţi în chip luminat ne-au învăţat despre Dumnezeu Cel Nevăzut şi despre Cel văzut, de înşelăciune pe toţi izbăvindu-ne.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De sus ceata proorocească şi numărul dumnezeiesc al Apostolilor limpede ne-a învăţat despre un Dumnezeu în Trei Feţe şi Atotputernic. Pe Acela cinstiţii Părinţi luminat L-au descoperit nouă.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Legilor dumnezeieşti supunându-se, de Dumnezeu purtătorii Părinţi au învăţat ca pe Făcătorul tuturor, Cel Ce este Necunoscut după fiinţă, bine să-L cunoaştem numai din lucrările ce se văd.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce ai încăput în pântecele tău cu Dumnezeiască Lucrare Lumina cea Întreit Strălucitoare, Stăpână, luminează ca o bună inimile celor ce te laudă pe tine cu bună credinţă. Că tu eşti Lumină şi Slavă şi Izbăvire veşnică.

Cântarea a 3-a. Irmos: Unule, Cel Ce ştii...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cel dintâi al bunătăţilor, darul Duhului ca nişte râuri pe voi din sine v-a izvorât, ca să opriţi înşelăciunea şi pe credincioşi să-i adăpaţi, slăviţilor, cu apele dreptei credinţe, după propovăduirea Proorocilor şi a Apostolilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Serghie şi pe Pir, căpeteniile cele rele ale eresului, pe Pavel şi pe Petru şi pe Teodor, vitejeşte împreună i-aţi surpat, înţelepţilor, cinstita Biserică întărind, măriţilor, cu învăţăturile Apostolilor şi ale Părinţilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea împreună fără de început a fi a Dumnezeirii Celei fără de început propovăduind-o luminat, de Dumnezeu purtătorii au învăţat că este zidită lucrarea Întrupării celei zidite, vestind că Fiul în două firi este un Singur Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce dorim să vedem razele darului Duhului şi Dumnezeiasca Strălucire cea Neînserată, să alergăm la Izvorul Darului, la Maica Făcătorului. Că printr-însa se dăruiesc credincioşilor toate cele bune.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbros cu Darul...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetând la legile Duhului, aţi primit, înţelepţilor, mărturisirile părinteşti, ce s-au trimis la voi de la Roma şi adeverindu-le cu lumina Duhului, aţi întărit bine Biserica.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu laude să încununăm dumnezeiasca adunare a celor purtători de Dumnezeu, noi, credincioşii. Pentru că ne-au propovăduit nouă pe Cuvântul Cel Întrupat, Dumnezeu şi Om, cu lucrările şi cu voile deosebite.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Honoriu, cel ce prea mult se înălţa cu gândul de pe scaunul şi din stăpânia Romei celei vechi, oarecând bine l-aţi surpat, preaînţelepţilor şi l-aţi arătat pe el a fi cu totul nevrednic de stăpânire şi de scaun.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ipostatic şi Lumina Cea Adevărată ai născut, Fecioară, te rog deschide-mi ochii sufletului meu şi strălucirii celei de acolo părtaş mă fă; că tu eşti Mijlocitoare către Dânsul şi Folositoare.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat cu...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dătători de lege, de Dumnezeu purtătorilor, Hristos v-a arătat pe voi, care aţi povăţuit prea bine, ca Moise pe noul Israel şi pe Faraon vrăjmaşul în adâncul cel cumplit al pierzării, ca şi acela, l-aţi cufundat.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de frumoasă şi de luminată adunarea Părinţilor, care, cunoscând pe Iisus, Unul prin Sine şi Împreunat ca Dumnezeu şi Om, propovăduieşte două lucrări ale Lui tuturor marginilor.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dar dumnezeiesc scrisorile de la Roma socotindu-le, peste acelea au întărit turnul dreptei credinţe înţelepţii dascăli, propovăduind că două sunt lucrările lui Hristos, aşa cum sunt şi firile.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ruşinatu-s-au Pavel, Petru şi cu Teodor, împreună cu Pir şi Serghie şi Honoriu, cei ce făceau amestecarea celor două firi ale lui Hristos, cu amestecarea lucrării Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată Luminarea tu eşti, Fecioară şi Strălucire şi Locaş Luminii Celei Neapuse fiind; pentru aceasta, rogu-mă, cu a ta lumină, Maica lui Dumnezeu, ochii sufletului meu luminează-i.

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Străină şi nouă amestecare a firilor lui Hristos, cu adevărat adunarea cea rea a răspuns, două lucrări amestecând într-o singură lucrare, una şi străină. Prin care plinirea dreptcredincioşilor din sfinţitele curţi o au gonit.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Adunarea deşertăciunii, ca să scape de Nestorie cel cumplit, care nebuneşte mărturisea doi fii, a alunecat din prăpastie într-o altă prăpastie, hotărând în zadar tulburarea la voirile firilor; dar a fost biruită de Părinţii cei dumnezeieşti.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce luminat L-au propovăduit mai înainte Părinţii Fiu de o fiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, despre Acelaşi adunarea dumnezeieştilor învăţători, din dumnezeieştile lucrări, pe toţi a învăţat, adeverind fireasca lucrare a Lui, tot aşa şi voirea Lui.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Voirea ipostatică rău înţelegând-o, mai marii răzvrătirii au învăţat că împreună cu voile sunt şi feţele celor ce voiesc. Pe aceştia Părinţii, biruindu-i, au învăţat bine a fi întocmită cu firea lucrarea ei cea de o fiinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşă a Dumnezeieştii Raze şi Izvor al Luminii Celei Neapuse te-ai făcut, tu, Stăpână; că toată plinirea Dumnezeirii s-a sălăşluit în chip negrăit în pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără prihană. A Cărui lucrare firească şi rază o dai celor ce au trebuinţă.

CONDAC, glasul al 8-lea.

Propovăduirea Apostolilor şi învăţăturile Părinţilor au întărit credinţa Bisericii; care, purtând haina adevărului cea ţesută din teologia cea de sus, drept îndreptează şi slăveşte taina cea mare a dreptei credinţe.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cuptor înţelegător...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine, Fiul lui Dumnezeu şi Om cunoscându-Te mai înainte cetele teologilor, Stăpâne, lumii Te-au propovăduit având două voiri şi două lucrări, Iubitorule de oameni, adeverind doimea amândurora firilor Tale.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Podoabă strălucită Bisericii v-aţi arătat; căci, bineprimind aşezămintele Apostolilor, pe toţi i-aţi învăţat cuvântul credinţei: să cunoască pe Domnul, Unul din Treime, Atotfăcător, Lucrător, Voitor şi Atotputernic.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină Nezidită şi Viaţă Nemuritoare cunoscând pe Dumnezeu, bine L-aţi propovăduit tuturor, mai presus decât cele ce sunt mai jos cu firea, deosebirile fireşti cele din fire cunoscându-le, împreună şi cele nedespărţite.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte fulgere ale Dumnezeieştii Lumini pe voi v-a trimis în lume Hristos, ca să ardeţi de tot pe lucrătorii înşelăciunii şi toată Biserica să o luminaţi, fericiţilor, slăvind pe Dumnezeu Cel Lăudat şi Atotputernic.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucit-a Hristos, Lumina Cea Neînserată, din pântecele tău mai întâi ieşind şi lumea a mântuit, Cel Preaînălţat. Pe Acela roagă-L, de Dumnezeu Născătoare, să lumineze ochii cei înţelegători ai inimii mele celei întunecate.

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca dintr-o îndemnare din dumnezeiasca învăţătură a Apostolilor şi a Proorocilor, Părinţii, pornindu-se, au propovăduit, zicând: Unul este Domnul tuturor, Hristos, într-un Ipostas şi îndoit cu firile şi cu lucrările.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca toată înşelăciunea cea fără de ruşine şi hulirea, Părinţii, izbutind cu totul să o dezrădăcineze de la Biserică, au vestit pe Domnul a avea lucrare şi voire după fiinţă Nezidită ca un Făcător şi zidită ca un Om.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul lui Dumnezeu ţinându-l în mâini ca o sabie, pe vrăjmaşii dreptei credinţe bine i-aţi tăiat, Părinţilor; lucrarea şi voirea Mântuitorului şi toate cele fireşti ale Lui îndoite a fi, cu un aşezământ le-aţi răspuns, aşijderea şi firile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată eşti Frumoasă, toată Bună, toată Luminoasă, de Lumină Purtătoare şi de Dumnezeu Primitoare, cu totul Una şi Strălucită. Pentru aceasta, luminează-mi, Stăpână, ochii inimii mele, cea care miroase mireasma slavei tale şi este rănită cu dor după aceea.

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul naşterii tale...

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos în voi grăind cele dumnezeieşti de demult şi acum curat cu Cel Curat împreunându-vă, fericiţilor, aţi întărit Biserica Lui, pe care, cu osteneli şi cu sudori multe, cu adevărat o aţi aşezat.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pildă şi îndreptare v-aţi făcut la toată Biserica lui Dumnezeu, de trei ori fericiţilor, învăţând despre întruparea lui Hristos şi grăirea de Dumnezeul Unei Singure Dumnezeiri Nefăcute. Iar acum limba cea vătămătoare după proorocie o goniţi.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toată grăirea împotrivă a relei credinţe după proorocie, Părinţilor, bine o aţi dezlegat. Şi după vrednicie grăind, aţi arătat deosebirea lucrării, Cea firească, a fi Nedespărţită, Nezidită, Atotlucrătoare şi Atotputernică.

Stih: Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Gură lui Dumnezeu făcându-vă, sfinţilor, L-aţi propovăduit pe Cel Ce din fire este Neapropiat a se fi împărtăşit numai prin singure lucrările şi strălucirile Lui. Pentru aceasta, pe voi, ca pe nişte făcători de bine, după vrednicie vă fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu eşti mie şi Coroană de aur şi Dumnezeiască Săvârşire a cântării mele, Prealăudată, pe care întorcându-mă acum din izgonire, o am închinat Fiului tău, cinstită cântare de mulţumire aducând ţie, Ceea ce eşti Pricina bunătăţilor, Preacurată.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Luminătorii prealuminaţi ai adevărului lui Hristos luminat v-aţi arătat lumii, Preafericiţilor Părinţi, secând eresurile celor grăitori cu limbi hulitoare şi stingând amestecurile cele în chipul văpăii, ale celor rău slăvitori. Pentru aceasta, ca nişte ierarhi ai lui Hristos, rugaţi-vă să ne mântuiască pe noi.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Degrab primeşte, Stăpână, rugăciunile noastre şi le du Fiului şi Dumnezeului tău. Doamnă, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, dezleagă din primejdii pe cei ce aleargă la tine, potoleşte meşteşugirile împotrivă şi surpă îndrăznirile celor fără de Dumnezeu, care se întrarmează împotriva robilor tăi.Viața Sfintei Fevronia, Cneaghină de MuromAcatistul Sfintei Mari Muceniţe Fevronia

Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţiViața Sfântului Cuvios DionisieViața Sfintei Mari Mucenițe Fevroniamartedì 23 giugno 2015

Soborul Sfinților din Vladimir
Sfântul Mucenic Aristocleu, preotulViața Sfântei Mucenițe AgripinaCanon de rugăciune către Sfânta Muceniţă AgripinaIcoana Maicii Domnului „Zaonikievskaya”Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir la MoscovaSinaxar 23 Iunie

În această lună, în ziua a douăzeci şi treia, pomenirea Sfintei Muceniţe Agripina Romana.


domenica 21 giugno 2015

Viața Sfântul Mucenic IulianSinaxar 21 Iunie

În această lună, în ziua a douăzeci şi una, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Cilicia.


Sfântul Mucenic AfrodisieCanon de rugăciune către Sfântul Mucenic Iulian din TarsTroparul Sfântului Mucenic Iulian din Tars, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţite cântări să fie lăudată prăznuirea ta cea pururea pomenită şi preacinstită, căci te-ai mărit cu slava cea neapropiată, pătimitorule.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te cu mucenicia până la sânge, n-ai pătimit alunecare din pricina neputinţei trupului, ostaşule al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai mult decât lumina de aur şi decât piatra de mult preţ strălucind sfântul, se luminează cu chipurile muceniciei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce mai presus de fire ai născut întrupat pe Cuvântul Cel veşnic şi mai presus de zei, pe tine te lăudăm.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea...

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu mi s-a poruncit a sluji la dumnezei de piatră, cei ce sunt făcuţi cu mâinile, răspundea Mucenicul Iulian către judecătorul cel cu mintea stricată.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea divanului celui tiranic, Sfinte Iulian, mucenice al lui Hristos, ca şi cum ai fi stat înaintea Judecătorului celor vii şi al celor morţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu am ajuns fără de minte, a zis Sfântul Iulian şi de aceea mărturisesc un Dumnezeu lăudat, nedespărţit în Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dă-ne nouă ajutor cu rugăciunile tale, Preacurată, gonind năvălirile primejdiilor celor rele.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-şi-a Mucenicul Iulian trupul spre bătăile cele ca ploile, dar cu dragostea lui Hristos se păzea fără simţire de dureri.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Iuliane preacinstite, poftind desfătarea cea cerească ca o slugă a lui Hristos, ai lăsat prigonitorilor slava cea pământească.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu tăria trupului tău, ci dragostea cea nebiruită de patimile Lui, te-a făcut biruitor înşelăciunii demonice, preacinstite mucenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o pasăre ai zburat mai presus de laţurile necredinţei şi împodobindu-te cu harul Duhului, ai ajuns la locaşurile mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toţi cei ce suntem luminaţi, te propovăduim Născătoare de Dumnezeu, pe tine Preacurată, căci ai născut pe Soarele dreptăţii, Pururea Fecioară.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând strigăm ţie, Doamne: mântuieşte-ne pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru toate asemănându-te Stăpânului, prealăudate, ai stat la divanul cel fără de lege judecându-te.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După lege te-ai nevoit şi ca un miel fără, răutate te-ai jertfit Stăpânului, de mâinile celor fără de lege, Fericite Iulian.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuvioşie mărturisind, pururea pomenite, te-ai cunoscut de Dumnezeu Atotţiitorul, Fericite Iulian.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, după naştere te lăudăm, pe tine Născătoare de Dumnezeu; căci tu ai născut lumii cu trup, pe Dumnezeu Cuvântul.

Cântarea a 6-a. Irmos: Dă-mi mie haină luminoasă...

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudată sluga Ta, Hristoase, nu se ruşinează întru Tine, Cel Ce ai fost pironit pe cruce şi ca un părtaş slavei Tale se laudă.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăcut-au ocările înşelăciunii, iar limba cea grăitoare de Dumnezeu a mucenicilar lui Hristos, a descoperit tainele cele dumnezeieşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tămăduire tuturor patimilor şi iertare greşelilor, mărite pătimitorule al lui Hristos, roagă-te să se dăruiască celor ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul lui Dumnezeu, Scară cerească te-a arătat tuturor oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, căci prin tine S-a pogorât către noi.

Irmosul:

Dă-mi mie haină luminoasă, Cel Ce Te îmbraci cu lumina, ca şi cu o haină, mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea neadormită...

Pe ostaşul cel nebiruit al dreptei credinţe, pe Mucenicul Iulian toţi cu credinţă să-l lăudăm astăzi şi să strigăm către dânsul: roagă-te lui Hristos pentru noi toţi.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tnerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au prefăcut, strigând: Bine eşti cu vântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul tău cel pururea pomenit şi mărit, ostaşule al lui Hristos, picură mir de bună mireasmă, celor ce neîncetat cântă: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Negrăita slavă încununează pe cei adunaţi spre lauda ta, ostaşule al lui Hristos, care neîncetat cântă: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neplecându-te la graiul tiranului, pururea pomenite, nu te-ai închinat zidirii, fără numai lui Dumnezeu celui viu, cântând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nebunia tiranului celui fără de lege o ai defăimat şi trufia lui o ai surpat şi slava lui Hristos o ai propovăduit, strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Fecioară Preacurată, că ai născut lumii pe Dumnezeu cu trup, Care izbăveşte din înşelăciune pe cei ce cu credinţă te măresc pe tine, adevărată Născătoare de Dumnezeu, Stăpână Preacurată.

Cântarea a 8-a. Irmos: Muziceştile organe...

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te amăgea vrăjmaşul şi prin chinuri te chema către înşelăciune, iar tu, Sfinte Mucenice Iulian, strigai: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După chinuri, mai cu putere s-a luptat Sfântul Iulian cu tiranii, cu trezvie strigând: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlp însufleţit de virtuţi te-ai arătat vădind necredinţa şi umblând prin cetăţi strigai cântând: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Nici îngrozirea focului celui groaznic, nici ascuţişul sabiei, nu mă va depărta de Dumnezeu, Care m-a zidit, strigai, Mucenice Iulian, cântând: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Una ce ai născut pe Domnul tuturor, Marie şi ai rămas Fecioară şi după naştere, credincioşii după vrednicie lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-l pe Dânsul întru toţi vecii.

Muziceştile organe împreună glăsuind şi popoare fără de număr închinându-se chipului celui din Deiera, trei tineri neplecându-se, pe Domnul au lăudat şi L-au preaînălţat întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Să cinstim popoare...

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trufia tiranului o ai surpat, ostaşule al lui Hristos şi bărbăteşte te-ai nevoit, slăbindu-l pe el cu totul; pentru aceea te fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te cu trupul, ostaşule al lui Dumnezeu, bărbăteşte ai surpat ochiul cel înalt al vrăjmaşului celui fără de trup, slăvind pe Hristos, pururea fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Iulian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind tu, fericite, aruncat în sânurile mării, ai scăpat de vizuinile vrăjmaşului balaur, cel începător de rele; pentru aceea cu cântări te mărim, fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine cel ce prin chinuri bine te-ai nevoit pentru Stăpânul, Care frumos te-a încununat cu dreapta cea stăpânitoare, după vrednicie toţi te mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzutu-te-a pe tine, Preacurată, Moise la munte în rug, primind fără ardere Focul cel de neîndurat al Dumnezeirii; pentru aceasta toţi te slăvim, Preacurată.

Irmosul:

Să cinstim popoare în chip slăvit pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu; pe Ceea ce a zămislit în pântece Focul Dumnezeirii fără de ardere, cu cântări să o slăvim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Prin înecarea apelor primindu-ţi fericitul sfârşit, înţelepte, ai înecat în ele pe şarpele cel cu multe chipuri şi ai luat biruinţa. Pentru aceasta prăznuind cu dragoste pomenirea ta cea vrednică de laudă, te rugăm să mijloceşti pentru noi către Hristos.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Nădejdea credincioşilor, Preasfântă Fecioară, împreună cu puterile cereşti, roagă neîncetat pe Dumnezeu, pe Care mai presus de cuget şi de cuvânt L-ai născut, să ne dea nouă tuturor iertare de păcate şi îndreptare vieţii, nouă celor ce cu credinţă şi cu dragoste pururea te slăvim pe tine.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău...

Mieluşeaua cea Nespurcată, văzând pe Mielul şi Păstorul mort, spânzurat pe lemn, plângând zicea şi ca o maică tânguindu-se striga: cum voi suferi smerenia Ta Cea mai presus de cuvânt, Fiul meu şi patimile cele de bunăvoie, Preabunule Dumnezeule?Acatistul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei