lunedì 5 novembre 2018

RÂNDUIALA DE RUGĂCIUNI Pentru cei ce se tulbură şi se supără de duhuri necurate

RÂNDUIALA DE RUGĂCIUNI

Pentru cei ce se tulbură şi se supără de duhuri necurate

Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte

Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Veniţi să ne

închinăm…, (de trei ori);

Psalmul 142: Doamne auzi rugăciunea mea;

Psalmul 22: Domnul mă paşte şi nimica nu-mi va lipsi;

Psalmul 26: Domnul este luminarea mea;

Psalmul 67: Să se scoale Dumnezeu;

Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule.

Apoi:

Întru tot Sfântă de Dumnezeu Născătoare, în timpul vieţii

mele nu mă lăsa, şi folosinţei omeneşti nu mă încredinţa, ci

primeşte rugăciunea mea.

După aceia Preotul, Ecfonis:

Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-

Născut Fiului Tău, cu Carele binecuvântat eşti, împreună cu

Preasfântul, bunul şi de-viaţă-făcătorul Tău Duh, acum şi

pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Apoi: acest Canon de rugăciune către Domnul Iisus Hristos,

către Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, către puterile

netrupeşti, către Sfinţii Apostoli şi către toţi Sfinţii.

Cântarea I-a, glasul al 2-lea, Irmos:

Veniţi, popoarelor, să cântăm cântarea lui Hristos

Dumnezeu, Celui ce a despărţit marea, şi a trecut pre

poporul pre care l-a scos din robia egiptenilor că S-a

preamărit.

Făcătorul, Răscumpărătorul meu şi Domnul, ajutorul

credincioşilor, grăbeşte de mă scapă de această primejdie,

strigă Ţie robul Tău, Unule Iubitorule de oameni.

Cela ce singur cunoşti neputinţa noastră, de supărarea de

acum şi de pieirea ce l-a cuprins, scapă-l cât mai curând, şi

mântuieşte, Mântuitorule, pre robul Tău.

Mărire...

Cetelor Îngereşti ale puterilor celor nemateriale, cu

Apostolii şi cu Mucenicii, rugaţi pre Stăpânul tuturor, să

scape de această primejdie prea grea, pre robul Său.

Şi acum… a Născătoarei:

Pururea Fecioară, care eşti scăparea credincioşilor, şi tare

ajutătoare a noastră robilor Tăi, de nevoia de acum scapă

pre robul Tău, cu rugăciunile Tale, Stăpână.

Cântarea a 3-a Irmos:

Întăreşte-ne pre noi întru Tine, Doamne, Carele prin lemn

ai omorât păcatul, şi frica Ta o înrădăcinează în inimile

noastre, ale celor ce Te lăudăm pre Tine.

Precum de demult pre robul Tău Iacov l-ai scăpat de

pizmuirea lui Isav, aşa scapă pre robul Tău de nevoia de

acum, ca un Iubitor de oameni.

Iubitorule de oameni, Mântuitorule, Te chem pre Tine,

fiind în supărare şi întristare, nu mă trece cu vederea pre

mine robul Tău, ci grăbeşte de mă mântuieşte ca un Îndurat.

Mărire...

Cela ce eşti singur Bun, singur Milostiv, singur Îndurat şi

miluitor pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, îndurându-Te de

robul Tău liberează-l.

Şi acum… a Născătoarei:

Pre Dumnezeu, pre care l-ai născut, roagă-l, Curată, cu

toţi Îngerii şi Apostolii, cu prorocii şi Mucenicii, să scape din

primejdii pre robul Tău.

Irmos:

Întăreşte-ne pre noi întru Tine Doamne Carele prin lemnul

crucii ai omorât moartea, şi sădeşte frica Ta în inimile

noastre, ale celor ce Te lăudăm pre Tine.

Apoi pomeneşte pre cel bolnav

Miluieşte-ne pre noi, Dumnezeule după mare mila Ta

rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru ca să audă

glasul rugăciunii noastre, şi să uşureze, să miluiască pre

robul Său, şi să arate peste dânsul mare mila Sa, să întoarcă

toată mânia Sa cea pornită cu dreptate asupra lui, şi să-i

ierte toată mulţimea greşalelor, să-l scape de toată

bântuirea şi pedeapsa, zbuciumarea şi muncirea vicleanului

diavol, şi să îndepărteze de la dânsul toată nălucirea satanei

cea cu totul vicleană, înspăimântarea, ameninţarea şi toată

puterea lui cea chinuitoare, şi în curând să dea acestuia

sănătate sufletească şi trupească cu bunătatea Sa, şi să-l

miluiască, să zicem toţi, Doamne auzi-ne şi ne miluieşte.

Auzi-ne pre noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru,

nădejdea tuturor marginilor pământului, şi a celor de pre

mare departe, şi, Milostive Stăpâne, îndurător fii nouă

pentru păcatele noastre, şi ne miluieşte pre noi.

Că Milostiv şi Iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie

mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi

pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Catismala glasul al 2-lea

Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid neînvins, izvor de milă

şi lumii scăpare, cu stăruinţă strigăm către tine, Născătoare

de Dumnezeu, Stăpână, vino curând şi ne scapă din nevoi,

ceea ce eşti singură grabnică solitoare.

Cântarea 4-a Irmos:

Venit-ai din Fecioară nu sol, nici Înger, ci Tu Însuţi,

Doamne, Te-ai întrupat şi m-ai mântuit pre mine omul

întreg, pentru aceasta strig Ţie: mărire puterii Tale Doamne.

Pre servul Tău ce cumplit se loveşte de furtuna

primejdiilor, Stăpâne, şi se învăluie acum de marea

întristărilor, îndreptează-l la limanul cel prea lin şi prea

dorit.

Cei ce asupresc pre servul Tău, Hristoase, s-au înmulţit şi

limba şi-au ascuţit ca o sabie cu două tăişuri; deci vezi,

Iubitorule de oameni, şi scapă pre servul Tău de la moarte

nedreaptă

Mărire…

Arhanghelilor, Stăpâniilor, Puterilor şi Îngerilor,

Apostolilor, Mucenicilor, Cuvioşilor, Proorocilor şi Drepţilor,

toţi rugaţi-vă pentru acesta ce acum prea amar se

chinuieşte.

Şi acum… a Născătoarei;

Prealăudată, care eşti oamenilor ajutor gata, alină

valurile cele sălbatice ale chinurilor şi pre robul tău ce

aleargă sub acoperământul tău, Stăpână, vindecă-l.

Cântarea a 5-a Irmos:

Dătătorule de lumină şi Făcătorul veacurilor, Doamne, la

lumina poruncilor Tale îndreptează-ne pre noi, că afară de

Tine alt Dumnezeu nu ştim.

Cela ce ai plinit oarecând rugăciunile lui Ezechia,

Doamne, plineşte curând şi a mea rugăciune, Cela ce singur

eşti Bun, şi mântuieşte pre robul Tău de toată răutatea.

Doamne, Carele prin mâna Îngerului ai scos oarecând din

închisoare cu putere dumnezeiască pre ucenicul corifeu,

uşurează şi pre robul Tău cela ce cumplit se primejduieşte.

Mărire…

Oştilor Îngereşti şi ceata Apostolilor şi a proorocilor, a

preamăriţilor Mucenici şi a cuvioşilor, pentru cela ce se află

în chinuri, împreună faceţi rugăciune.

Şi acum… a Născătoarei;

Maica lui Hristos Dumnezeu, grăbeşte de scapă pre

credinciosul tău rob de greaua şi cumplita primejdie, ce a

venit acum asupra lui, ca să te mărească cu inima şi cu gura.

Cântarea a 6-a, Irmos:

De adâncul greşalelor fiind cuprins, chem adâncul

îndurării Tale cel neurmărit, Dumnezeul meu, din

stricăciune scoate-mă.

Cela ce ai scăpat din pântecele chitului de demult pre

proorocul Tău, Doamne Stăpâne, scapă şi pre robul Tău, ca

cu credinţă şi cu dor să Te mărească pre Tine.

Precum ai scăpat de lei pre Daniil, Hristoase, scapă-mă

acum de oameni vicleni şi pre mine robul Tău, Stăpâne, şi

mă ridică din pierzare şi de la moarte.

Mărire…

Mântuieşte din primejdii pre servul Tău, Mântuitorule, cu

rugăciunile Sfinţilor Îngeri, proroci şi Mucenici, şi cu

mijlocirile înţelepţilor Tăi ucenici.

Şi acum… a Născătoarei:

Nu trece cu vederea, Fecioară, pre servul Tău cel cumplit

învăluit şi deznădăjduit; ci, după cum ştii, mântuieşte pre

cela ce aleargă sub acoperemântul tău, Curată.

Şi iarăşi Irmosul; De adâncul greşalelor..., apoi pomeneşte pre

cel bolnav

Iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

Pentru scutirea şi slobozirea servului lui Dumnezeu (N) de

chinuirea şi bântuirea diavolului şi de toată uneltirea lui.

Apără mântuieşte, miluieşte şi păzeşte pre servul Tău şi

pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Pre Preasfânta Curata, preabinecuvântata, mărita

Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea

Fecioara Maria, cu toţi Sfinţii pomenindu-o.

Pre noi înşine şi unul pre altul şi toată viaţa noastră lui

Hristos Dumnezeu să o dăm.

Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor

noastre, şi Ţie mărire înălţăm Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului

Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Condac glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu grăbire să

alergăm noi păcătoşii şi umiliţii, şi să cădem cu pocăinţă

strigând din adâncul sufletului: Stăpână ajută, îndurându-te

de noi; grăbeşte, că pierim de mulţimea păcatelor; nu

întoarce pre servii tăi deşerţi; că numai pre tine nădejde team

câştigat.

Cântarea a 7-a, Irmos:

Chipul cel de aur în câmpul Deira fiind închinat, cei trei

tineri ai Tăi au dispreţuit porunca cea fără de Dumnezeu, şi

aruncaţi în mijlocul focului, fiind rouraţi cântau:

binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Precum de demult pre cei trei tineri din cuptorul cel de

foc i-ai scăpat, mântuieşte, Îndurate, pre servul Tău, ca un

Bun, rugămu-ne Ţie, Stăpâne, de supărarea ce vine asupra

lui şi de aprinderea încercărilor celor nesuferite, ca să Te

mărească pre Tine.

Cela ce singur ştii neputinţa omenească, Hristoase, şi ai

arătat în supărări mângâiere, Iubitorule de oameni,

mântuieşte de primejdia de acum şi pre servul Tău ce cântă:

binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Mărire…

Mulţimea Îngerilor, Apostolilor, Prorocilor, Mucenicilor şi

adunarea cea dumnezeiască a strămoşilor rugaţi pre Cel

Bun, să prefacă plângerea de acum în bucurie celui ce

strigă: binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum… a Născătoarei:

Ceea ce eşti singura nădejde şi ajutorul credincioşilor,

Născătoare de Dumnezeu, grăbeşte de ajută servului tău cel

învăluit pretutindenea de supărări, şi carele, cuprins de

nepricepere şi de durere, aleargă la tine cu încredere

sufletească.

Cântarea a 8-a, Irmos:

Pre Dumnezeu Carele s-a pogorât în cuptorul cel de foc la

tinerii evreieşti şi văpaia în rouă o a prefăcut, ca pre Domnul

lăudaţi-L, făpturi, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Precum ai primit rugile lui Pavel şi a lui Sila, şi i-ai scăpat

din legături, aşa ascultă, Îndurate, şi glasurile noastre ale

nevrednicilor care strigăm acum: mântuieşte pre servul Tău

de pierzare şi de moarte.

Nu întoarce faţa Ta de la mine servul Tău, Hristoase, că

foarte mă chinuiesc; curând auzi-mă, Mântuitorule, şi mă

scapă de învăluirea de acum, strigă prin noi către Tine

servul Tău, Îndurate.

Mărire…

Pentru rugăciunile servitorilor Tăi celor nemateriali,

Dumnezeule, ale Apostolilor, şi ale cetei Mucenicilor, ale

Sfinţilor Prooroci, ale Cuvioşilor şi ale tuturor Drepţilor,

mântuieşte pre servul Tău de cumplita primejdie.

Şi acum… a Născătoarei:

Scăparea creştinilor, ajutătoarea celor cumplit învăluiţi,

Preasfântă Fecioară, nu trece cu vederea pre servul tău ce se

afundă în primejdii şi aleargă acum la acoperământul tău

cel tare.

Cântarea a 9-a, Irmos:

Pre Dumnezeu Cuvântul cel din Dumnezeu, Carele cu

înţelepciune negrăită a venit să înnoiască pre Adam, cel

cumplit căzut pentru mâncare în stricăciune, din Sfânta

Fecioară nespus întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu o

inimă întru cântări să-L mărim.

Întristarea servului Tău pentru primejdia de acum şi

viforul cel mare şi cumplit, schimbă-o, Stăpâne, şi prefă

plângerea acestuia în bucurie de-a pururea, ca cu credinţă şi

cu dor neîncetat să Te mărească pre Tine.

Milostivirea Ta cea multă să nu o învingă, Îndurate,

mulţimea cea nemăsurată a răutăţilor mele; ci cu obişnuită

mila Ta, strigă prin noi către Tine servul Tău: mântuieşte-mă

şi mă scapă, Hristoase, de toată vătămarea, că singur eşti

mult-Milostiv.

Mărire…

Cruţă-mă, Doamne, cruţă-mă, când vei vrea să judeci, şi

să nu mă osândeşti în foc; nu cu urgia Ta să mă mustri, te

roagă Fecioara, care Te-a născut, Hristoase, mulţimile

Îngerilor şi adunarea Mucenicilor.

Şi acum… a Născătoarei:

Preasfântă Fecioară, cu servitorii cei netrupeşti, cu Sfinţii

Îngeri, Apostoli, Proroci, Mucenici şi toţi Cuvioşii, rugaţi pre

Dumnezeu cel singur Preabun să scape de răutate pre servul

Tău.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să Te fericim…, Sfinte

Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, şi după, Tatăl nostru…

Toate oştile Îngerilor, Înaintemergătorule al Domnului,

cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, cu Născătoarea de

Dumnezeu, faceţi rugăciune să ne mântuim noi.

Stăpână şi Maica Răscumpărătorului primeşte rugile

nevrednicilor servilor tăi, ca să mijloceşti către Cel Născut

din tine; o Stăpâna lumii, fii mijlocitoare.

Apoi pomeneşte pre cel bolnav la ectenie, cum s-a însemnat

după cântarea a 3-a: Miluieşte-ne pre noi Dumnezeule, după mare

mila Ta…, apoi ia untdelemn din candelă şi unge pre cel bolnav

zicând aceasta rugăciune:

Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre,

Cela ce ai trimis pre Unicul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru

Iisus Hristos, să vindece toată boala şi să răscumpere de

moarte vindecă pre servul Tău (N) de neputinţa sufletească

şi trupească ce l-a cuprins; şi cu harul lui Hristos al Tău fă-l

să vieze după a Sa plăcere, ca să plinească prin fapte bune

mulţumită şi închinăciunea datorită Ţie. Cu rugăciunile

preabinecuvântatei, măritei, Stăpânei noastre de Dumnezeu

Născătoare şi pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei şi

de viaţă făcătoarei Cruci, cu folosirea cereştilor nemateriale

puteri, cu ale cinstitului şi măritului prooroc,

Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor

măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; cu ale Sfinţilor

măriţilor şi bine învingătorilor Mucenici; cu ale Sfinţilor şi de

Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri; cu ale Sfinţilor şi

vindecătorilor fără de argint: Cosma şi Damian, Kir şi Ioan,

Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Mochie şi Anchit,

Taleleu şi Trifon; cu ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti

părinţi Ioachim şi Ana, şi cu ale tuturor Sfinţilor.

Că Tu eşti izvorul tămăduirilor şi Ţie mărire înălţăm,

Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii

vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la casa ce se bântuieşte de duhuri rele

RUGĂCIUNE

la casa ce se bântuieşte de duhuri rele

Doamne Dumnezeul mântuirii noastre, Fiul Dumnezeului

celui viu, Carele Te porţi pre heruvimi şi eşti mai sus de

toată începătoria şi stăpânia, puterea şi domnia; Cel mare şi

înfricoşat peste toţi cei din împrejurul Tău; Cela ce ai aşezat

cerul ca o boltă şi ai făcut pământul cu puterea Ta, şi ai

îndreptat lumea cu înţelepciunea Ta; Cela ce cutremuri

lumea de sub cer din temelie, şi chiar stâlpii ei se clătesc;

Cela ce zici soarelui şi nu răsară, şi se ascunde despre stele;

Cela ce ameninţi marea şi se usucă; a Căruia mânie topeşte

începătoriile şi stăpânirile, şi pietrele s-au sfărâmat de Tine;

Cela ce porţi de aramă ai frânt şi încuietori de fier ai rupt;

pre cel tare l-ai legat, şi uneltele lui le-ai împrăştiat, surpând

cu Crucea Ta pre tiran; şi pre balaur cu undiţa înomenirii

Tale l-ai prins, şi cu legăturile întunerecului în tartar l-ai

încătuşat, Însuţi dar, Doamne, Cela ce eşti tăria celor ce

nădăjduiesc spre Tine, zidul cel puternic a celor ce se încred

în Tine, îndepărtează, goneşte şi alungă toată lucrarea

diavolească, toată asuprirea satanei, toată bântuirea puterii

protivnice de la casa aceasta, şi de la cei ce locuiesc întrînsa,

care poartă semnul Crucii Tale celei învingătoare şi

înfricoşate contra demonilor, şi cheamă numele Tău cel

Sfânt. Aşa, Doamne, Carele ai alungat legeonul de demoni,

şi ai poruncit duhului celui surd, mut şi necurat să iasă şi să

nu se mai întoarcă la omul cel cuprins de dânsul; Cela ce ai

pierdut toată tabăra duşmanilor noştri celor nevăzuţi, iar

credincioşilor şi celor ce Te cunosc pre Tine le-ai zis: Iată

dau vouă putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi

peste toată puterea vrăjmaşului; Însuţi, Stăpâne, păzeşte

mai pre sus de toată vătămarea şi încercarea pre toţi cei din

casa aceasta ferindu-i de frica de noapte, de săgeta ce

zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de întâlnirea cu

demonul de amiază-zi; pentru ca servii şi servele Tale şi

pruncii, câştigând ajutorul Tău, păziţi cu oastea Îngerească,

toţi ca unul într-o inimă cu credinţă să cânte: Domnul este

ajutorul meu şi nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul; şi

iarăşi: Nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine eşti. Că Tu eşti,

Dumnezeule, întărirea mea, tare, Stăpânitor, Domn păcii,

Părintele veacului viitor, şi Împărăţia Ta, împărăţie veşnică.

Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, cu Părintele Tău

Cel fără început, şi cu Preasfântul Duh, acum şi pururea şi în

vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE de exorcizare a Sfântului Marelui Mucenic Trifon

RUGĂCIUNE

de exorcizare a Sfântului Marelui Mucenic Trifon,

care se citeşte la grădini, vii, şi ţarine

Blestemu-vă pre voi fiare de multe feluri, viermi, omizi,

gândaci, lăcuste, şoareci, cârtiţe, rugină, purici, tot felul de

muşte, muşiţe, molii, furnici, forficari şi viespi, târâtoare cu

multe picioare şi tot felul de vietăţi stricătoare şi de păsări,

ce aduc daună semănăturilor, viilor, pomilor şi grădinilor de

verdeţuri; vă jur cu Dumnezeu Tatăl Cel fără început, cu Fiul

Cel asemenea fără început şi de o fiinţă, şi cu Duhul Cel

Preasfânt şi de-viaţă-făcător şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul.

Vă blestem pre voi cu întruparea Unuia-Născut Fiului lui

Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos; cu viaţa Lui

pământească cea împreună cu oamenii; cu patima Lui cea

mântuitoare, cu moartea Lui cea de viaţă făcătoare, cu

învierea cea de a treia zi, cu înălţarea la ceruri, şi cu pronia

cea dumnezeiască şi mântuitoare. Blestemu-vă cu Sfinţii

Heruvimi cei cu mulţi ochi, şi cu serafimii cei cu câte şase

aripi, ce zboară împrejurul tronului şi strigă: Sfânt, Sfânt,

Sfânt, Domnul Savaot, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl,

Amin. Blestemu-vă pre voi cu Sfinţii Îngeri, cu toată puterea,

cu miile de mii şi cu milioanele de milioane, care cu multă

frică stau înaintea măririi Domnului; să nu stricaţi via, nici

ţarina, nici grădina de pomi şi cu verdeţuri a robului lui

Dumnezeu (N), ci să vă duceţi în munţi sălbatici, în copaci

neroditori, în care v-au dăruit vouă Dumnezeu hrana zilnică.

Vă blestem cu scumpul Trup şi Sânge a lui Hristos

adevăratului Dumnezeu şi Mântuitorului, prin care s-a dat

nouă mântuire şi răscumpărare, şi pentru Carele avem a

muri; să nu stricaţi nici ţarina, nici via, nici grădina, nici orice

pom roditor, şi neroditor nici vre-o frunză de legumă din

cuprinsul şi locul robului lui Dumnezeu (N). Iar de nu mă veţi

asculta şi veţi călca jurământul cu care v-am conjurat, nu

veţi avea a face cu mine umilitul şi mai micul Trifon, ci cu

Dumnezeul lui Avraam, Isaac, şi Iacov, Carele va veni să

judece viaţă şi morţii. Pentru care, precum mai înainte am

zis vouă: duceţi-vă în munţi sălbatici, în copaci neroditori;

iar de nu mă veţi asculta, voi ruga pre Iubitorul de oameni

Dumnezeu să trimită Îngerul său cel peste fiare, şi vă va lega

şi ucide cu fier şi cu plumb, de vreme ce n-aţi luat în seamă

blestemurile şi rugăciunea mea a umilitului Trifon; încă şi

păsări trimise prin rugăciune, vă vor mânca pre voi.

Blestemu-vă încă cu marele nume cel înscris pre piatră, ce

nu l-a putut suferi, ci s-a topit ca ceara de faţa focului. Ieşiţi

din locurile noastre şi porniţi în locuri neumblate, seci şi

neroditoare, cum mai înainte v-am zis; ieşiţi din locul şi

cuprinsul servilor lui Dumnezeu, care m-au chemat şi pre

mine în ajutorul, apărarea şi mântuirea lor. Ca şi în acestea

să se preamărească Preasfântul nume al Tatălui, şi al Fiului,

şi al Sfântului Duh, şi să se împlinească rugăciunile şi

cererile umilitului Trifon. Că Lui Dumnezeu se cuvine

mărirea şi stăpânire în vecii vecilor, Amin.

Preotul: Pace tuturor: Capetele voastre Domnului să le plecaţi.

Apoi rugăciunea următoare:

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Carele cu iconomia întrupării Tale ai binecuvântat

Betleemul şi Getsimani, şi mai înainte casa lui Iacov, Carele

după binecuvântare s-a numit Israil; Cela ce şi casa lui David

ai binecuvântat-o, Însuţi binecuvintează şi proprietatea

acesta, şi o fă prin binecuvântări să aducă roade; pentru

rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu

Născătoarea şi pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei

şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ale cinstitului, măritului

proroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale

Sfinţilor, măriţilor şi întru totul lăudaţilor Apostoli; cu ale

Sfinţilor, şi bunilor biruitori Mucenici; cu ale Sfinţilor, măriţilor

şi marilor Mucenici Trifon, Eustaţie şi Iulian; cu ale

Sfântului (zilei), şi ale tuturor Sfinţilor. Că Tu eşti Cela ce

binecuvintezi şi sfinţeşti toate, şi Ţie mărire înălţăm,

împreună şi Părintelui Tău celui fără început, şi

Preasfântului, Bunului, şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, acum

şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE ce se face la ţarine

RUGĂCIUNE

ce se face la ţarine, vii sau grădini când se strică

semănăturile de insecte sau alte vietăţi, lăcuste, gândaci şi

altele

Se cade a se face Liturghie, să se aprindă candelă la Sf. Trifon

sau la Sf. Eustaţiu, sau a hramului ce va fi şi după aceia luând

untdelemn din candelă şi agheasmă de la Botezul Domnului,

stropeşte Preotul cruciş ţarina, via sau grădina, şi zice aceasta

rugăciune:

Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru Cela ce la începutul facerii ai

creat cerul şi pământul; şi cerul l-ai înfrumuseţat cu mari

luminători, ca să lumineze pământul şi prin ele să ne

luminăm de Tine Unul Făcătorul şi Stăpânul făpturii; iar

pământul l-ai înfrumuseţat cu verdeaţă, cu iarbă şi cu multe

feluri de seminţe ce rodesc după fel, şi l-ai împodobit spre

înfrumuseţare şi bun miros, şi cu toate florile, l-ai

binecuvântat. Însuţi şi acum, Stăpâne, caută din Sfântul Tău

locaş spre proprietatea aceasta a robului Tău (N) şi o

binecuvintează; fereşte-o de tot farmecul şi vrajba, de tot

răul, de încercarea vicleană şi de uneltirile oamenilor răi, şi

dă ei a aduce roduri la timp, pline de binecuvântarea Ta; şi

stârpeşte de pre dânsa toată fiara, insecta, toată urgia şi

răutatea ce o ameninţă cu stricăciune. Că s-a Sfinţit şi s-a

preamărit, preacinstit şi preaîncuviinţat numele Tău, al

Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în

vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNI pentru copii ce nu pot lesne învăţa

RUGĂCIUNI

pentru copii ce nu pot lesne învăţa

Binecuvântând Preotul: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă

Treime…, Tatăl nostru…, ecfonis, apoi zicem aceste tropare:

Precum ai venit în mijlocul ucenicilor Tăi Mântuitorule,

pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte pre noi.

Mărire...

Pre ucenici cei necărturari, Duhul Tău cel Sfânt învăţători

i-a arătat Hristoase Dumnezeule, şi prin bună întocmirea cea

mult glăsuitoare a limbilor, înşelăciunea o a surpat, ca un

Atotputernic.

Şi acum…

Cu limbi de alt neam, ai înnoit Hristoase pre ucenicii Tăi,

ca cu acelea să Te prezică pre Tine cuvântul cel fără de

moarte şi Dumnezeu, Cela ce ai dat sufletelor noastre mare

milă.

Apoi: Împărate ceresc mângâitorule…, etc. şi Uşa milostivirii…,

etc., apoi Preotul:

Domnului să ne rugăm

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ai

sălăşluit în inimile celor doisprezece Apostoli, fără de

făţărie, darul Preasfântului Duh, Carele S-a pogorât în chipul

limbilor de foc, şi a deschis gurile lor, şi au început a grăi în

alte limbi; Însuţi Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul

nostru, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste robul Tău aceasta

(N) Şi resădeşte în urechile inimii lui, Sfinţita Scriptură, care

pre table o a însemnat Preacurată mâna Ta, lui Moisi

puitorului de lege, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

ALTĂ RUGĂCIUNE

Domnului să ne rugăm

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru Cela ce Te-ai

sălăşluit şi ai luminat inima celor 24 de bătrâni şi a Sfinţilor

Tăi Ucenici şi Apostoli; şi a Sfinţilor Apostoli şi

Evangheliştilor Tăi; Ioan, Matei, Marcu şi Luca. Cela ce ai

învăţat şi ai luminat pre Sfântul Ştefan întâiul mucenic;

Însuţi şi acum, Doamne, luminează şi inima robului Tău (N).

Pentru rugăciunile preabinecuvântatei Stăpânei noastre, de

Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria; cu

puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a cinstitului

măritului Proroc şi Înaintemergătorului şi Botezătorului

Ioan; a Sfinţilor măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; a

Sfântului Apostol Matia; a Sfinţilor Mucenici Agapie,

Procopie şi Filip, şi a tuturor Sfinţilor.

Că Tu Însuţi eşti luminarea sufletelor şi a trupurilor

noastre şi Ţie mărire înălţăm, împreună cu Cel fără de

început al Tău Părinte, şi cu Preasfântul şi Bunul şi de-viaţăfăcătorul

Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Să stăm bine, să stăm cu frica lui Dumnezeu, Amin.

După aceea, ectenia: Miluieşte-ne pre noi Dumnezeule…, etc.

apoi apolisul.

TEDEUM la începerea cursului scolastic

TEDEUM

la începerea cursului scolastic

Preotul începe: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Corul

cântă Împărate ceresc…, cititorul: Sfinte Dumnezeule…,

Preasfântă Treime…, Tatăl nostru..., după Veniţi să ne închinăm…,

Psalmul 33:

Binecuvânta-voi pre Domnul în tot timpul, pururea lauda

Lui în gura mea. Întru Domnul se va lăuda sufletul meu,

audă cei blânzi şi să se veselească. Măriţi pre Domnul cu

mine, şi să înălţăm numele Lui împreună. Căutat-am pre

Domnul, şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a

izbăvit. Apropiaţi-vă către Dânsul şi vă veţi lumina, şi feţele

voastre nu se vor ruşina. Săracul aceasta a strigat, şi Domnul

l-a auzit, şi din toate necazurile l-a mântuit. Îngerul

Domnului custodiază înprejurul celor ce se tem de Dânsul,

şi-i izbăveşte. Gustaţi şi vedeţi, că Bun este Domnul; fericit

bărbatul, carele nădăjduieşte spre Dânsul. Temeţi-vă de

Domnul toţi Sfinţii Lui, că nu este lipsă celor ce se tem de

Dânsul. Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit; iar cei ce caută

pre Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniţi, fiilor,

ascultaţi-mă: frica Domnului vă voi învăţa. Cine este omul,

carele voieşte viaţă, carele iubeşte să vadă zile bune?

Opreşte limba Ta de la rău, şi buzele Tale de la grăirea

vicleană. Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o

urmează. Ochii Domnului spre cei drepţi, şi urechile lui spre

rugăciunea lor; iar mânia Domnului asupra celor răi, ca să

extermine de pre pământ memoria lor. Strigat-au drepţii, şi

Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile i-a mântuit. Aproape

este Domnul de cei cu inima umilită, şi pre cei cu duhul

înfrânt va mântui. Multe sunt necazurile dreptului dar din

toate acelea îl va scăpa Domnul. Păzeşte Domnul toate

oasele lui, nici unul dintr-însele nu se va frânge. Răutatea va

omorî pre necucernici, şi cei ce urăsc pre dreptul se vor

dezola. Mântuieşte Domnul sufletele robilor Săi; şi nu se vor

dezola toţi cei ce nădăjduiesc spre Dânsul.

Slavă…, Şi acum…, Aliluia, (de trei ori). Şi ectenia aceasta: Cu

pace Domnului să ne rugăm, şi celelalte până la: Pentru

navigatori…, apoi adaugă acestea:

Pentru ca să trimită asupra junilor acestora duhul

înţelepciunii şi al înţelegerii, şi să le deschidă mintea şi

rostul, şi să lumineze inima lor, spre primirea învăţăturii

bunelor studii, Domnului să ne rugăm.

Corul: Doamne miluieşte

Pentru ca să planteze în inima lor începutul înţelepciunii,

frica Sa cea dumnezeiască, şi prin ea să alunge din inimile

lor uşurătăţile tinereţii, şi să lumineze mintea lor a se abate

de la rău şi a face binele, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să deschidă mintea lor a pricepe şi a înţelege, şi

a ţine în memorie toate învăţăturile cele bune şi folositoare,

Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să le dea înţelepciunea, care şade la Tronul Lui,

şi să o planteze în inimile lor, ca să-i înveţe ce este bine de

făcut înaintea Lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să progreseze ei cu înţelepciunea şi cu vârsta

întru slava lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca prin înţelepciune şi viaţă virtuoasă, şi prin

bunăstarea în credinţa ortodoxă, să fie ei bucurie şi

mângâiere părinţilor săi, şi întărire Bisericii noastre celei

ortodoxe, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne izbăvim noi de tot necazul…, şi celelalte.

Eschiamare: Că Ţie se cuvine toată slava..., apoi Troparele

acestea, glasul 6-lea:

Precum în mijlocul învăţăceilor Tăi ai venit, Mântuitorule,

pace dându-le, aşa vino şi la noi, şi ne mântuieşte.

Duhul Tău cel Sfânt, Hristoase Dumnezeule, a arătat

învăţători pre învăţăceii cei necărturari, şi prin armonia cea

oratorică a limbilor a stricat amăgirea, ca un Atotputernic.

Slavă… glasul 8-lea.

Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce

preaînţelepţi pre pescari i-ai arătat, trimiţându-le Duhul

Sfânt, şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni

Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie,

Şi acum…

Solitoare a creştinilor neînfruntată, mijlocitoare către

Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de

rugăciune ale păcătoşilor; ci preîntâmpină ca o bună spre

ajutorul, nostru celor ce cu credinţă strigăm Ţie: grăbeşte la

rugăciune, şi sârguieşte la rugăminte, solicitând pururea

pentru cei ce te cinstesc.

Diaconul: Să luăm aminte, Iereul: Pace tuturor. Cititorul: Şi duhului

Tău. Diaconul: Înţelepciune, să luăm aminte. Cititorul:

prochimen, glasul 4-lea: Întru ce-şi va îndrepta tânărul calea sa?

Când va păzi cuvintele Tale.

stih: Mai mult decât cei ce mă învaţă am înţeles, pentru că

mărturiile Tale sunt obiectul meditaţiei mele.

Apostolul din epistola generală a Sfântului Apostol Iacov:

3;12,13-18.

Fraţii mei, nu fiţi mulţi învăţători, ştiind că vom să luăm

mai mare osândă; Căci în multe greşim toţi. De nu greşeşte

cineva în cuvânt, acesta este bărbat desăvârşit, şi puternic aşi

înfrâna şi tot corpul. Cine este înţelept şi bine ştiutor între

voi? Să-şi arate din viaţa cea bună faptele sale întru

blândeţea înţelepciunii. Iar de aveţi pizmă amară şi

prigonire întru inimile voastre, nu vă lăudaţi nici minţiţi

contra adevărului. Această înţelepciune nu se pogoară de

sus, ci este pământească, simţuală, demonică. Căci unde

este pizmă şi prigonire, acolo este neorânduială, şi tot lucrul

rău. Iar înţelepciunea cea de sus, întâi este curată, apoi

paşnică, blândă, plecată, plină de milă, şi de roade bune,

nepărtinitoare şi nefăţarnică. Iar rodul dreptăţii se seamănă

în pace de către cei ce fac pace.

Aliluia. După aceea Diaconul zice: Înţelepciune, drepţi, să

ascultăm Sfânta Evanghelie, Iereul: Pace tuturor.

Evanghelia de la Matei: 13;4-9,19-23

Zis-a Domnul pilda aceasta: ieşit-a semănătorul să

semene sămânţa sa. Şi semănând el una a căzut lângă cale,

şi au venit păsările şi o au mâncat. Iar alta a căzut pre

pietriş, unde n-avea pământ mult, şi îndată a răsărit, fiindcă

nu avea pământ adânc. Şi răsărind soarele, s-a veştejit, şi

neavând rădăcină s-a uscat. Iar alta a căzut în spini, şi au

crescut spinii şi o au înecat. Iar alta a căzut pre pământ bun,

şi a dat rod, una o sută, iar alta şaizeci, iar alta treizeci. Cela

ce are urechi de auzit, să audă. Deci voi ascultaţi pilda

semănătorului: De la tot cela ce aude cuvântul împărăţiei, şi

nu-l înţelege, vine vicleanul şi răpeşte ceea ce este semănat

întru inima lui. Aceasta este cea semănată lângă cale. Iar

cea semănată pre pietriş, aceasta este carele aude cuvântul,

şi îndată-l primeşte cu bucurie: însă nu are rădăcină întru

sine, ci este până la un timp: iar făcându-se necaz sau

persecuţie pentru cuvânt, îndată se scandalizează. Iar cea

semănată în spini, aceasta este, cei ce aude cuvântul, dar

grija veacului acestuia, şi amăgirea bogăţiei îneacă

cuvântul, şi se face neroditor. Iar cea semănată în pământ

bun, aceasta este cela ce aude cuvântul şi-l înţelege, carele

şi aduce rod, şi face unul o sută, altul şaizeci, şi altul

treizeci.

Corul: Slavă Ţie Doamne, slavă Ţie. Diaconul zice ectenia:

Miluieşte-ne Dumnezeule…, după ce pomeneşte autoritatea

bisericească, adaogă acestea:

Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru, ca să caute

cu milostivire asupra junilor acestora şi să le trimită în

inimi, în minte şi în rost duhul înţelepciunii, al ştiinţei, al

evlaviei şi al fricii Sale şi să-i lumineze cu lumina cunoştinţei

Sale, şi să le dea putere şi tărie de a se deprinde la

înţelegerea legii Lui celei Dumnezeieşti, şi la toată

învăţătura cea bună şi folositoare, Doamne auzi-ne şi ne

miluieşte.

Corul: Doamne miluieşte (de trei ori)

Încă ne rugăm, ca Domnul Dumnezeu să inspire acestor

juni duhul cel bun, carele conduce pre calea cea dreaptă, şi

produce propăşire întru înţelepciune, şi întru ştiinţă, şi întru

toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume;

şi să le dăruiască sănătate şi zile îndelungate spre edificarea

Bisericii sale şi a patriei lor. Să zicem toţi: Doamne auzi-ne şi

ne miluieşte.

Corul: Doamne miluieşte, (de 12 ori) Iereul eschiamă: Auzi-ne,

Dumnezeule Mântuitorul nostru…, Corul: Amin. Diaconul: Plecând

genunchii noştri, Domnului să ne rugăm, toţi asistenţii

îngenunchează. Iar Preotul; îngenunchiat şi cu capul descoperit,

cu toată luarea aminte şi cu umilinţă citeşte rugăciunea aceasta

cu mare glas:

Doamne Dumnezeule plăsmuitorul nostru Carele cu

chipul Tău ne-ai cinstit pre noi oamenii, Cela ce ai învăţat

pre aleşii Tăi încât să fie admiraţi de cei ce iau aminte la

învăţătura Ta, Cela ce ai descoperit pruncilor înţelepciunea,

Cela ce ai învăţat pre Solomon, şi pre toţi cei ce au căutat

înţelepciunea Ta: deschide inimile, minţile şi rosturile

robilor Tăi junilor acestora ce au procăzut înaintea

Atotputerniciei Tale; şi-i învredniceşte a pricepe puterea

legii Tale, şi a propăşi în cunoştinţele cele folositoare ce li

se vor preda, spre slava Preasfântului Tău nume, spre folosul

şi edificarea Sfintei Tale Biserici, şi spre cinstea patriei

noastre, şi să înţeleagă voia Ta cea bună şi desăvârşită.

Izbăveşte-i de toată asuprirea vrăjmaşului; păzeşte-i întru

credinţa cea Ortodoxă şi întru toată evlavia şi curăţia, în

toate zilele vieţii lor, ca să progreseze în ştiinţă, şi întru

plinirea poruncilor Tale, ca în acest mod pregătiţi, să

proslăvească Preasfânt numele Tău, şi să se facă moşteni

împărăţiei Tale. Că Tu eşti Dumnezeu puternic întru milă, şi

bun întru tărie, şi Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi

închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi

pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Diaconul: Înţelepciune. Corul: Pre cea mai cinstită…, şi apolisul

deplin.

Polihroniarea se face precum s-a arătat la Tedeumul de mai

sus, la care se adaugă şi al patrulea polihroniu, aşa: Profesorilor

şi învăţăceilor dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace şi sănătate,

şi propăşire în răspândirea luminii ştiinţelor şi a virtuţii, şi-i

păzeşte întru mulţi ani.

RUGĂCIUNE când merge copilul să înveţe carte

RUGĂCIUNE

când merge copilul să înveţe carte

Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru, Carele cu chipul Tău ai

cinstit pre oameni şi i-ai îmbrăcat cu voie de sine

stăpânitoare; Cela ce ai intrat în Biserică, înjumătăţindu-se

praznicul, şi ai învăţat pre oameni, încât se mirau popoarele

şi ziceau: De unde ştie Acesta Scriptura neînvăţându-se; şi

David grăieşte: Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pre mine, frica

Domnului voi învăţa pre voi; Cela ce ai învăţat pre Solomon

înţelepciunea, Dumnezeule al tuturor, cuvântule, Împărate

al tuturor, deschide sufletul şi inima, gura şi mintea robului

Tău (N) ca să cunoască adevărul şi să facă voia Ta; şi-l

fereşte pre dânsul de toată ispita diavolească, păzindu-l

întru toate zilele vieţii lui; şi fă să sporească totdeauna întru

toate poruncile Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii

Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Că Tu eşti cercetătorul

sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul

nostru, şi Ţie mărire înălţăm împreună cu Tatăl şi cu Sfântul

Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE ce se citeşte la hainele ce se împart de pomană,

RUGĂCIUNE

ce se citeşte la hainele ce se împart de pomană, după

pristăvirea fiecărui om

Domnului să ne rugăm

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru Cela ce pre

cei morţi şi pre cei vii stăpâneşti, Cela ce dai hrană celor

flămânzi şi îmbrăcăminte celor goi, binecuvintează hainele

acestea spre purtarea celor ce le vor îmbrăca; şi pre

răposatul robul Tău (N) îl îmbracă în veşmântul

nestricăciunii şi în haină înfrumuseţată cu lumină şi-l aşează

în camera Ta, ca să se bucure în veci întru desfătarea

bunătăţilor Tale şi odihnă. Binecuvintează Doamne şi pre

celelalte lucruri câte vor să se împartă pentru răposatul

robul Tău (N); ca să-i fie lui de pomenire şi de răscumpărare.

Dăruieşte Doamne sănătate şi celor ce vor purta aceste

daruri de haine spre pomenirea numelui răposatului,

dăruieşte-i şi răposatului răspuns bun la înfricoşatul judeţul

Tău; uşurează-l Doamne de păcatele ce a făcut, cu lucrul, cu

cuvântul sau gândul, că numai Tu singur eşti fără de păcate,

Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui,

şi Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii

vecilor, Amin.

Rugăciune la gustarea strugurilor în 6 zile ale lui august

Rugăciune

la gustarea strugurilor în 6 zile ale lui august

Binecuvintează Doamne această roadă nouă a viţei, care prin

bună întocmirea văzduhului, şi prin picături de ploaie, şi prin

liniştirea vremilor, la acest ceas al coacerii, a ajunge, bine ai voit,

ca să ne fie nouă celor ce vom gusta dintru această roadă a viţei,

spre veselie, şi să-Ţi aducem Ţie darul spre curăţirea păcatelor,

prin sfinţitul, şi sfântul trup al Hristosului Tău, cu Carele

împreună bine eşti cuvântat, cu Preasfântul, şi bunul, şi de viaţă

făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la culegerea viei

RUGĂCIUNE

la culegerea viei

Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cela ce ai binevoit a se

chema Viţă Fiul Tău Cel Unul-Născut, Domnul nostru Iisus

Hristos, şi rodul ei, Fiul nemuririi l-ai arătat prin darul

Duhului Tău; Însuţi şi acum, Stăpâne, şi acest rod al viţei

binecuvintează-l şi dă Sfinţire şi sporire sufletească tuturor

celor ce se vor împărtăşi dintr-însul; şi Viţei celei adevărate

lor nevătămată, împodobindu-i cu darurile Tale cele veşnice

şi nepieritoare.

Cu Darul şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului

Tău, cu Carele împreună binecuvântat eşti, cu Preasfântul şi

Bunul şi de-viaţă-făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea, şi în

vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la resădirea viei

RUGĂCIUNE

la resădirea viei

Doamne Iisuse Hristoase, Cela ce eşti viţa cea adevărată

şi Tatăl Tău lucrător, Tu şi pre Apostolii Tăi mlădiţe i-ai

numit, Tu pre Israil l-ai răsădit în pământul Tău, gonind

neamurile. Tu şi acum Stăpâne, vino spre viţa aceasta şi o

răsădeşte; pune mila Ta într-însa; dă-i păzitor ajutorul Tău;

îngrădeşte intrările şi ieşirile ei cu a Ta purtare de grijă;

izbăveşte-o pre dânsa de toată încunjurarea rea; şi de

grindină, de ger, de polei, de iarna cea groaznică, de arderea

vânturilor, de vifore şi de moine; şi în scurt a zice, de toată

năpădirea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi; caută şi

cercetează via aceasta care o a sădit dreapta Ta, ca să-şi dea

în vreme rodurile sale, şi să ne învrednicim şi noi cu darul

Tău, a o culege şi a-Ţi aduce dintr-însa să se prefacă întru

Sângele trupului Tău.

Că Ţie se cuvine toată lauda cinstea şi închinăciunea, cu

Cel fără de început al Tău Părinte cu Preasfântul şi Bunul şi

de-viaţă-făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea, şi în vecii

vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE peste semănături

RUGĂCIUNE

peste semănături

Doamne Dumnezeul nostru, adus-am dăruirea seminţelor,

cea din preacurate şi bogate palmele Tale, ce este acum

înaintea ochilor Tăi Stăpâne, şi ne rugăm a Ţi se încredinţa:

Că n-am cutezat a o închide pre aceasta în sânurile

pământului cele neînsufleţite, de nu vom căuta spre porunca

măririi Tale, ceea ce porunceşte pământului a răsări şi

creşte şi a da sămânţă semănătorului şi pâine de mâncare;

şi acum ne rugăm Ţie, Dumnezeului nostru, să ne auzi pre

noi cei ce ne rugăm Ţie, şi să deschizi nouă visteria Ta cea

mare şi bună şi cerească; şi varsă binecuvântarea Ta, până

ce ne vom îndestula după nemincinoasele Tale făgăduinţe;

şi goneşte de la noi toate cele ce mănâncă rodul nostru cel

pământesc, şi toată certarea cea cu dreptate adusă asupra

noastră, pentru păcatele noastre, şi trimite îndurările Tale

peste poporul Tău. Cu darul şi cu iubirea de oameni a Unuia-

Născut Fiului Tău, cu Carele împreună binecuvântat eşti, şi

cu Preasfântul şi Bunul şi de-viaţă-făcătorul Duhul Tău, acum

şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin

RÂNDUIALA binecuvântării la începerea semănăturii

RÂNDUIALA

binecuvântării la începerea semănăturii

Luând Iereul apă Sfinţită, şi grâu binecuvântat de la litie,

merge la ogoarele, unde are a se semăna, şi punând pre sine

epitrahilul, stând cu faţa spre răsărit, şi asupra seminţei ce are a

se semăna, începe după obicei: Binecuvântat Dumnezeul nostru…,

Şi citeşte: Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă

Treime…, Tatăl nostru…, Doamne miluieşte ( de 12 ori), Slavă…, Şi

acum…, Veniţi să ne închinăm (de trei ori), şi Psalmul 64:

Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule în Sion, şi Ţie se va da

rugăciune în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea; către Tine tot

corpul va veni. Nelegiuirile ne-au învins; Tu vei curăţi

răutăţile noastre. Fericit este acela, pre Carele l-ai ales şi l-ai

primit, ca să locuiască în curţile Tale; umplea-ne-vom de

bunătăţile casei Tale, ale Sfintei Tale Bisericii; minunat eşti

Tu întru dreptate. Auzi-ne Dumnezeule Mântuitorul nostru,

nădejdea tuturor marginilor pământului, şi a celor ce sunt

pre mare departe. Cela ce întăreşti munţii cu puterea Ta,

încins fiind cu tăria. Cela ce turburi adâncul mării, şi

potoleşti vuietul valurilor ei. Cela ce turburi neamurile şi

spăimântezi pre locuitorii marginilor pământului prin

semnele Tale; ieşirile serii şi ale dimineţii le veseleşti:

Cercetează pământul şi-l adapă; înbogăţeşte-l cu

îndestulare; râul lui Dumnezeu umple-l de ape: găteşte

hrana lor, care aşa se găteşte. Adapă brazdele pământului,

înmulţeşte produsele lui, veseleşte-l cu picături, ca să

răsară. Binecuvintează cununa anului cu bunătatea Ta, şi

câmpiile Tale să se umple de grăsime. Să abunde

frumuseţile pustiei, şi dealurile să se încingă cu bucurie. Să

se umple câmpiile cu oi, şi văile să abunde în grâu; toţi să

strige de bucurie şi să cânte.

După aceea zicând: Domnului să ne rugăm: Doamne miluieşte.

Citeşte rugăciunea aceasta;

Doamne Dumnezeul nostru, am proadus seminţele

propuse înaintea ochilor Tăi, ce sunt date de mâna Ta cea

preacurată şi preabogată, şi Ţie propunându-le, Stăpâne, ne

rugăm; căci nu am îndrăznit a le închide în sânurile cele

neînsufleţite ale pământului, înainte de a privi mai întâi la

porunca măririi Tale, care porunceşte pământului să

rodească, şi să încolţească, şi să dea sămânţă

semănătorului şi pâine de mâncare. Şi acum rugămu-ne Ţie,

Dumnezeul nostru: auzi-ne pre noi care ne rugăm Ţie, şi

deschide nouă vistieria Ta cea mare, şi bună, şi cerească, şi

revarsă binecuvântarea Ta cea mare până ce ne vom

îndestula, după nemincinoasa Ta făgăduinţă. Şi depărtează

de la noi toate cele ce distrug fructul pământului nostru şi

toată pedeapsa cea cu dreptate adusă asupra noastră

pentru păcatele noastre. Şi trimite îndurările Tale cele

bogate asupra a tot poporul Tău, cu harul şi cu iubirea de

oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Carele binecuvântat

eşti cu Preasfântul, şi Bunul, şi de-viaţă-făcătorul Tău Duh,

acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Şi luând Iereul grâul cel binecuvântat, îl toarnă în sămânţă,

zicând:

Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta,

şi câmpii Tăi să se sature de grăsime, şi văile să înmulţească

grâul.

După aceea luând agheasmă, stropeşte cu ea seminţele,

zicând:

Binecuvântarea Domnului să se pogoare asupra acestor

seminţe, şi să crească, şi să facă roadă multă, în numele

Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, Amin.

Şi îndată stropeşte şi ogorul, pre carele este a se semăna,

zicând:

Cercetează, Doamne, pământul aceasta, şi îl adapă, şi-i

îmbogăţeşte brazdele lui umezeşte-le, rodul înmulţeşte-l. Că

Tu eşti Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui, şi

Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor,

Amin.

După aceea ia Iereul în mână seminţe, şi aruncă (de trei ori) pre

ogor, zicând: În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh,

Amin. Şi aşa încep toţi a semăna, întru numele Domnului. Iar

Iereul, făcând apolisul zilei, se duce întru ale sale.

RÂNDUIALA binecuvântării corabiei celei noi sau a luntrei

RÂNDUIALA

binecuvântării corabiei celei noi sau a luntrei

Iereul punând pre sine epitrahilul, face începutul obişnuit.

Cititorul: Împărate ceresc…, Slavă…, Şi acum…, Sfinte

Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Doamne

miluieşte, (de 12 ori). Veniţi să ne închinăm…, (de trei ori), şi

Psalmul 106.

Lăudaţi pre Domnul, că este Bun, că în veac este mila Lui.

Să zică cei mântuiţi de Domnul, pre care i-a izbăvit din mâna

vrăjmaşului, şi din ţări i-a adunat, de la răsărit, şi de la apus,

de la miază-noapte şi de la mare. Rătăcit-au în pustie, calea

cetăţii celei de locuit nu o aflau. Flămânzind şi însetând,

sufletul lor într-înşii se sfârşea. Şi au strigat către Domnul

când se necăjeau şi din nevoile lor i-a izbăvit. Şi i-a povăţuit

pre cale dreaptă, ca să meargă în cetatea cea de locuit.

Mărturisească-se Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor

omeneşti. Că a săturat suflet deşert, şi suflet flămând a

umplut de bunătăţi. Pre cei ce şedeau întru întuneric şi în

umbra morţii, ferecaţi cu sărăcia şi cu fier. Căci amărâse

cuvântul Domnului, şi sfatul Celui Preaînalt îl întărâtase. Şi a

umilit inimile lor prin suferinţe, slăbit-au şi nu era cine să le

ajute. Şi au strigat către Domnul întru necazul lor, şi din

nevoile lor i-a mântuit. Şi i-a scos din întuneric şi din umbra

morţii, şi legăturile lor le-a rupt. Mărturisească-se Domnului

milele Lui, şi minunile Lui fiilor omeneşti. Că a sfărâmat

porţi de aramă, şi zăvoare de fier a frânt. Scosu-i-a din calea

fărădelegii ; că pentru fărădelegile lor se împilase. Toată

mâncarea o urâse sufletul lor, şi se apropiase de porţile

morţii. Şi au strigat către Domnul întru necazul lor, şi din

toate nevoile lor i-a mântuit. Trimis-a cuvântul Său şi i-a

vindecat, şi i-a scos din putrejunile lor. Mărturiseasca-se Domnului

Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor omeneşti. Şi să

jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui

întru bucurie. Cei ce se pogoară la mare în vase, cei ce fac

lucrare în ape mari, aceia au văzut lucrurile Domnului, şi

minunile Lui cele dintru adânc. El zice, şi se ridică viforul şi

înalţă valurile ei; ele se suie până la cer şi se pogoară până

la adâncuri; sufletul lor se topeşte de rău. Tremură, se

clătesc ca cel îmbătat, şi toată înţelepciunea lor se confundă.

Atunci ei strigă către Domnul întru necazul lor, şi-i

scapă din nevoile lor. Porunceşte viforului să stea întru

linişte, şi valurile încetează: ei se veselesc, căci s-au alinat,

şi-i conduce la limanul dorit de dânşii. Mărturisească-se

Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor omeneşti. Să-L

înalţe pre Dânsul întru adunarea poporului, şi la scaunul

bătrânilor să-L laude. El prefăcu râurile întru pustietate, şi

curgerile apelor întru uscăciune; pământul cel roditor întru

sărătură, pentru răutatea celor ce locuiesc pre dânsul. El

prefăcu pustietatea în iezere de apă, şi pământul cel uscat

întru curgere de apă. Şi sălăşlui acolo pre ce-i flămânzi, şi

aşează cetăţi de locuit. Şi semănară ţarinele, şi plantară vii,

şi făcură rod de sămânţă. Şi i-a binecuvântat, şi s-au înmulţit

foarte, şi dobitoacele lor nu le-a împuţinat. Şi s-au împuţinat

şi s-au umilit de împilare, de răutate şi de durere. Vărsatu-sa

urgisirea asupra căpeteniilor lor, şi au făcut să rătăcească

întru neumblată, şi nu în cale. Şi a ajutat săracului dintru

sărăcie, şi i-a dat moştenire ca o turmă. Vedea-vor drepţii şi

se vor veseli, şi toată fărădelegea îşi va astupa gura sa. Cine

este înţelept, va lua aminte la aceasta, şi va pricepe milele

Domnului.

După aceea zicând: Domnului să ne rugăm: Doamne miluieşte.

Citeşte rugăciunea aceasta:

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Carele ai poruncit

robului Tău Noe să facă chivotul spre mântuirea lumii, din

lemne multe, şi l-ai binecuvântat a fi şi a se compune ca un

singur lemn; Însuţi, Stăpâne al tuturor, care ai binecuvântat

a dirija lemnele cele necuvântătore, şi cu dreapta Ta cea

tare mântuieşti neamul omenesc: păzeşte acum corabia

aceasta, şi dă ei Înger bun, paşnic; păstrează şi pre cei ce

voiesc a naviga întru ea; dă-le lor să ajungă întru ale sale

sănătoşi, cu rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre

Născătoarei de Dumnezeu, şi pururea Fecioarei Maria; cu

puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a cinstitelor

cereştilor, minteştilor puteri celor fără de trupuri; a

Sfântului, slăvitului, proroc, Promergătorul şi Botezătorul

Ioan; a Sfinţilor slăviţilor, şi tot lăudaţilor Apostoli; şi a

Sfântului (N), şi a tuturor Sfinţilor Tăi. Că Tu eşti Cela ce

dirijezi, şi sfinţeşti toate, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă şi

mulţumire, şi închinăciune înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi

Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Şi luând Iereul apă sfinţită, stropeşte cu ea corabia, sau

luntrea, zicând:

Binecuvintează-se corabia (sau luntrea) aceasta, prin

stropirea acestei Sfinţite ape, în numele Tatălui, şi al Fiului,

şi al Sfântului Duh, Amin.

Şi îndată cântă stihira glasul al 4-lea: Caută spre rugăciunile

robilor Tăi, şi se face obişnuitul apolis al zilei.


RUGĂCIUNE la binecuvântarea mrejelor

RUGĂCIUNE

la binecuvântarea mrejelor

Domnului să ne rugăm

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce cu

cinci pâini şi cu doi peşti ai săturat cinici mii, şi mulţime de

fărâmitură din rămăşiţe ai făcut ca să se strângă: Însuţi

Stăpâne Atotputernice şi mrejele acestea binecuvintează-le,

pentru rugăciunile preabinecuvântatei, măritei, Stăpânei

noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei

Maria; ale Sfântului măritului şi întru tot lăudatului Apostol

şi mai marelui Apostolilor Petru; şi pre cei ce se împărtăşesc

cu peşte dintr-însele, îi păzeşte în pace şi întru sănătate

sufletească şi trupească; că Tu eşti dătătorul tuturor

bunătăţilor şi Ţie mărire înălţăm, împreună cu Cel fără de

început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de-viaţăfăcătorul

Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin.

RUGĂCIUNE la binecuvântarea în Sfânta Duminică a Paştilor a pâinii care se numeşte de popor Paşti

RUGĂCIUNE

la binecuvântarea în Sfânta Duminică a Paştilor

a pâinii care se numeşte de popor Paşti

La Sfânta Liturghie, care se săvârşeşte în noaptea Paştilor, în

timp ce la strană se cântă Axionul: Îngerul a strigat..., se aduc

Preotului pâinile dinainte pregătite, după obicei, tăiate în bucăţi,

ca pentru anafura, şi puse în coşuri sau în vase curate, în straturi

peste care s-a turnat vin curat. Iar Diaconul zice: Domnului să ne

rugăm, şi Preotul citeşte asupra pâinilor această rugăciune:

Dumnezeule cel Atotputernic şi Doamne Atotţiitorule,

Carele ai poruncit robului Tău Moise, la ieşirea lui Israel din

Egipt şi la eliberarea poporului Tău din robia cea amară a lui

faraon, să junghie mielul, care închipuia mai dinainte pe

Mielul, Cela ce de bunăvoie pentru noi s-a junghiat pre

Cruce, luând asupra Sa păcatele a toată lumea, pre Iubitul

Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, pre Tine şi acum cu

smerenie Te rugăm, caută spre pâinea aceasta şi o

binecuvintează şi o sfinţeşte pre ea. Căci şi noi robii Tăi pre

aceasta am pus-o acum înaintea slavei Tale în această

preastrălucită, preamărită şi mântuitoare zi a Paştilor, spre

cinstea şi slava şi spre aducerea aminte de slăvită înviere a

Aceluiaşi Fiu al Tău, a Domnului nostru Iisus Hristos, prin

Carele din veşnica robie a vrăjmaşului şi din legăturile nedezlegate

ale iadului am aflat dezlegare, liberare şi ieşire.

Deci şi pre noi, carele am adus-o şi o sărutăm şi din ea vom

gusta, fă-ne a fi părtaşi binecuvântării Tale celei cereşti şi

alungă de la noi, cu puterea Ta, toată boala şi neputinţa,

dându-ne la toţi sănătate. Că Tu eşti izvorul binecuvântării şi

dătătorul vindecărilor, şi Ţie, Părintelui celui fără de

început, slavă înălţăm, împreună şi Unuia-Născut Fiului Tău

şi Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh,

acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Şi îndată Preotul stropeşte pâinea cu apă Sfinţită, zicând:

Binecuvintează-se şi se sfinţeşte pâinea aceasta, prin

stropirea acestei ape Sfinţite, în numele Tatălui şi al Fiului şi

al Sfântului Duh, Amin (de trei ori).

Paştile astfel Sfinţit, se împarte, la sfârşitul slujbei,

credincioşilor, după ce au fost miruiţi.

RUGĂCIUNE la binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor

RUGĂCIUNE

la binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor

Domnului să ne rugăm

Doamne, Dumnezeul nostru, Carele şezi pe Heruvimi;

Cela ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pre Unul-Născut Fiul

Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea

prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia,

venind în Ierusalim spre patima cea de bunăvoie, poporul

carele şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând

semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I-a

prevestit învierea, Însuţi, Stăpâne, păzeşte-ne şi pre noi,

carele urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în

această zi de înainteprăznuire. Şi precum pre acele popoare

şi pre acei prunci carele Ţi-au strigat Ţie: osana, apără-ne şi

pre noi, ca prin laude şi cântări duhovniceşti să ne

învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi,

în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Carele împreună eşti

binecuvântat, cu Preasfântul şi Bunul şi de-viaţă-făcătorul

Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la binecuvântarea cărnurilor

RUGĂCIUNE

la binecuvântarea cărnurilor

Să ştie Preotul că această rugăciune se citeşte în casele

credincioşilor, sau la uşa cea din afară a bisericii, unde şi

cărnurile stau, iar nu înăuntru.

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul

nostru..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl

nostru..., Că a Ta este împărăţia..., troparul zilei, şi această

rugăciune:

Domnului să ne rugăm

Caută, Doamne, Iisuse Hristoase, spre mâncărurile

acestea de carne şi le sfinţeşte precum ai Sfinţit berbecul pe

care Ţi l-a adus credinciosul Avraam, mielul pe care Ţi l-a

adus jertfă Abel şi viţelul cel gras care ai poruncit să fie

junghiat pentru fiul cel rătăcit şi apoi întors către Tine. Şi

precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul Tău, aşa şi

pe noi ne învredniceşte să luăm cele Sfinţite şi

binecuvântate de Tine, spre hrana noastră a tuturor. Că Tu

eşti hrana cea adevărată şi dătătorul bunătăţilor şi Ţie slavă

înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi

Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh,

acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE la binecuvântarea brânzei şi a ouălor, în Sfânta şi Marea Duminică a Paştilor

RUGĂCIUNE

la binecuvântarea brânzei şi a ouălor, în Sfânta şi Marea

Duminică a Paştilor

Se face mai întâi Sfinţirea cea mică a apei

Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., Hristos a

înviat (de trei ori).

Domnului să ne rugăm

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule şi

Făcătorule a toate, binecuvintează (acum le binecuvintează

cu mâna dreaptă) brânza şi ouăle acestea, şi pe noi ne

păzeşte întru bunătatea Ta, ca gustând dintr-însele să ne

umplem de harurile Tale cele date nouă cu prisosinţă şi de

bunătatea Ta cea negrăită. Că a Ta este stăpânirea şi a Ta

este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNEA la binecuvânarea vinului nou

RUGĂCIUNEA

la binecuvânarea vinului nou

Doamne Dumnezeul nostru, Bunule şi de oameni

Iubitorule, caută spre vinul aceasta şi spre cei ce gustă din

el; şi-l binecuvintează precum ai binecuvântat puţul lui

Iacov, şi scăldătoarea de la Siloam, şi paharul Sfinţilor Tăi

Apostoli. Cela ce ai venit în Cana Galileii, şi ai binecuvântat

cele şase vase, şi apa în vin o ai prefăcut, şi Ţi-ai arătat

mărirea Ta Sfinţilor Tăi Ucenici şi Apostoli; Însuţi şi acum

trimite, Doamne, Sfântul Tău Duh, peste vinul acesta, şi-l

binecuvintează cu numele Tău cel Sfânt. Că Tu eşti Cela ce

binecuvintezi şi sfinţeşti toate, Hristoase Dumnezeul nostru,

şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără

început şi Preasfântului, Bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău

Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNEA la întâile proaduceri de fructe

RUGĂCIUNEA

la întâile proaduceri de fructe

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru Carele ai poruncit

fiecăruia după voinţa sa a-Ţi aduce Ţie ale Tale dintru ale

Tale, şi dăruieşti lor răsplata veşnicelor Tale bunătăţi; Cela

ce cu plăcere ai primit proaducerea după putinţă a văduvei,

primeşte şi cele ce acum s-a adus de servul Tău (N) şi

binevoieşte ca acestea să se depună în vistieriile Tale cele

veşnice, dăruindu-i lui câştigarea îndestulătoare de

bunătăţile Tale cele pământeşti, cu toate cele de folos lui.

Că s-a binecuvântat numele Tău şi s-a preamărit Împărăţia

Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea,

şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE când voieşte cineva să intre în casă nouă

RUGĂCIUNE

când voieşte cineva să intre în casă nouă

Domnului să ne rugăm

Dumnezeule Mântuitorul nostru, Carele ai binevoit a intra

în casa lui Zaheu, şi Te-ai făcut mântuire lui şi la toată casa

lui; Însuţi şi acum, pre cei ce voiesc a locui aici, păzeşte-i

nebântuiţi de toată vătămarea, că prin noi nevrednicii, aduc

Ţie cereri şi rugăciuni; binecuvintează şi locuinţa lor de aici,

şi păzeşte viaţa lor de ori ce răutate.

Că Ţie se cade toată mărirea, cinstea şi închinăciunea,

împreună şi Părintelui Tău Celui fără început, şi

Preasfântului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh,

acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

RÂNDUIALA binecuvântării casei celei noi

RÂNDUIALA

binecuvântării casei celei noi,

întru care voieşte a locui cineva întâia oară

Venind Preotul în casa, ce are a binecuvânta, săvârşeşte

Sfinţirea apei celei mici. Poate avea cu sine şi apă Sfinţită într-un

vas (dacă pentru oarecare cauză nu s-ar face în casă Sfinţirea

apei), şi eleu în alt vas. Înainte de a face începutul însemnează

semnul crucii (cu creion, sau cu negreală) pre toţi patru pereţii

casei. Apoi începe după obicei:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, şi îndată cântă clericii:

Împărate ceresc…, după sfârşitul cântării citim: Sfinte

Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Doamne

miluieşte (de 12 ori), Slavă…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm: (de

trei ori), şi Psalmul 90.

Cela ce locuieşte întru ajutorul Celui Preaînalt, întru

acoperământul Dumnezeului ceresc se va sălăşlui. Zice-va

Domnului: sprijinitorul meu eşti Tu şi scăparea mea,

Dumnezeul meu, şi voi nădăjdui întru Dânsul. Că El te va

mântui de cursa vânătorului, şi de cuvântul turburător. Cu

spatele Sale va umbri Ţie, şi sub aripile Lui te vei asigura. Cu

armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de

noapte nici de săgeata ce zboară ziua, de lucru ce umblă

întru întuneric, nici de întâmplarea ce pustieşte întru

amiază-zi. Câteva despre latura Ta o mie, şi zece mii de-a

dreapta Ta, şi spre Tine nu se vor apropia. Însă cu ochii Tăi

vei privi, şi răsplătirea necucernicilor vei vedea. Că Domnul

este nădejdea Ta, Cel Preaînalt scăparea Ta. Nu vor veni

către tine rele, şi bătaia nu se va apropia de locaşul Tău. Că

Îngerilor Săi va porunci pentru Tine, ca să te păzească în

toate căile Tale. Pre mâini te vor ridica, ca nu cumva să se

împiedici de piatră piciorul Tău. Peste aspidă şi vasilisc vei

încăleca, şi vei călca peste leu şi peste balaur. Că spre Mine

a nădăjduit, şi-l voi mântui pre el; acoperi-l-voi că a cunoscut

numele Meu. Striga-va către Mine, şi-l voi auzi, cu dânsul

sunt în necaz, scoate-l-voi şi-l voi preamări. Cu lungime de

zile îl voi umple, şi voi arăta lui mântuirea Mea.

Iară după psalm citeşte, sau cântă troparul aceasta, glasul al 8-

lea.

Precum casei lui Zaheu s-a făcut mântuire, Hristoase, cu

intrarea Ta, aşa şi acum, cu intrarea Sfinţilor Tăi servitori, şi

cu dânşii a Sfinţilor Tăi Îngeri, dă pacea Ta casei acesteia, şi

cu milostivire o binecuvintează, mântuind şi luminând pre

toţi cei ce vor locui într-însa.

Fiind o masă acoperită cu învelitoare, şi pre ea aşezate

Evanghelia şi Crucea, şi lumânările aprinse, de asemenea fiind

acolo apă Sfinţită şi eleu, Iereul cu faţa spre răsărit, zicând

Domnului să ne rugăm, iar clerul Doamne miluieşte, citeşte

rugăciunea aceasta întru auzul tuturor:

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Carele ai

voit a intra sub acoperământul vameşului Zaheu, şi ai fost

lui mântuire şi la toată casa lui: Însuţi şi acum păzeşte

nevătămaţi de toată răutatea pre cei ce voiesc a locui aici, şi

aduc Ţie rugi şi rugăminţi prin noi nevrednicii,

binecuvântându-i pre dânşii şi locuinţa aceasta, şi păstrând

totdeauna viaţa lor nebântuită, şi dându-le cu îndestulare

toate bunătăţile Tale spre folos prin binecuvântarea Ta. Că

Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea cu Cel

fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi

de-viaţă-făcătorul Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii

vecilor, Amin.

Iereul: Pace tuturor, Corul: Şi Duhului Tău, Iereul: Capetele

voastre Domnului plecaţi, Corul: Ţie Doamne, şi citeşte Iereul în

taină rugăciunea acesta:

Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Carele întru cele

înalte locuieşti, şi spre cele umilite priveşti, Cela ce ai

binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacov, şi casa lui

Pentefri cu venirea lui Iosif, Cela ce ai binecuvântat casa lui

Avedar prin introducerea chivotului, şi în zilele venirii Tale

în trup, a lui Hristos Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire

casei lui Zaheu; Însuţi binecuvintează şi casa acesta, şi

fortifică cu frica Ta pre cei ce vor locui întru ea, şi păstreazăi

nevătămaţi de cei protivnici, şi le trimite binecuvântarea Ta

dintru înălţimea locaşului Tău şi binecuvintează şi

înmulţeşte toate bunătăţile în casa aceasta.

Eschiamare:

Că al Tău este a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul

nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului

Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Şi îndată după aceasta însemnând de trei ori eleul, zicând: În

numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, Amin. Citeşte

asupra lui rugăciunea aceasta:

Domne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire

asupra rugăciunii mele umilitului şi nevrednicului Tău rob,

şi trimite harul Preasfântului Tău Duh asupra acestui eleu, şi

îl sfinţeşte, ca să fie spre Sfinţirea locului acestuia, şi a casei

ce s-a construit pre dânsul, şi spre alungarea tuturor

puterilor celor protivnice şi a bântuielilor satanice. Că Tu

eşti Cela ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate, Hristoase

Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui, şi Fiului, şi

Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Şi după rugăciune ia Apă Sfinţită, şi stropeşte cu ea toţi pereţii

casei împrejur, şi toate camerele ei, zicând:

În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, prin

stropirea acestei Sfinţite ape, să se întoarne într-o fugă toată

vicleana lucrare demonică, Amin.

Şi stropind totul, luând eleu, unge cu el pereţii casei, unde este

desemnată Crucea, începând de la peretele despre răsărit, apoi la

cel apusean, la cel de miazănoapte şi în fine la cel de miazăzi,

zicând la fiecare:

Binecuvintează-se casa aceasta, prin ungerea acestui

Sfânt eleu, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh,

Amin.

După săvârşirea ungerii cu eleu, aprind luminări la fie care

cruce de pre pereţi. Când se face aceasta, psalţii cântă aceasta

stihiră, glasul 5-lea:

Binecuvintează, Doamne, casa aceasta, şi o umple de

bunurile Tale cele pământeşti, şi pre cei ce voiesc a vieţui

într-însa cu evlavie păstrează-i nevătămaţi de toată reaua

împrejurare, şi dăruieşte lor toată îndestularea

binecuvântării Tale celei cereşti şi pământeşti, şi ca un

Îndurat îi miluieşte, după mare mila Ta.

După săvârşirea ungerii, stă Preotul cu faţa spre răsărit, şi de

voieşte, citeşte Evanghelia, zicând: Înţelepciune, drepţi, să

ascultăm Sfânta Evanghelie, ş.c.l. Din Sfânta Evanghelie a lui Luca

citire. Corul: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie. Şi citeşte de la Luca,

cap. 19,1-10: al căreia început este aceasta: În timpul acela venita

Iisus în Ierihon…, iară sfârşitul: Că a venit Fiul omenesc să caute

şi să mântuiască pre cel pierdut. Corul: Slavă Ţie Doamne, şi

îndată citesc psalmul 100:

Milă şi judecată voi cânta Ţie Doamne: Cânta-voi şi voi lua

aminte la calea cea neprihănită. Când vei veni către mine?

Umbla-voi întru nerăutatea inimii mele în mijlocul casei

mele. Nu voi pune înaintea ochilor mei lucru nelegiuit. Urâtam

pre cei ce făceau călcări de lege. Nu se va lipi de mine

inima îndărătnică, răutatea nu o voi cunoaşte. Alunga-voi

pre cela ce cleveteşte într-ascuns pre vecinul său. Cu cel cu

ochiul semeţ, şi cu inima nesăţioasă, cu acesta nu voia

mânca. Ochii mei asupra credincioşilor pământului ca să

petreacă ei împreună cu mine. Cela ce umblă în cale

neprihănită, acela îmi va servi. Nu va locui în mijlocul casei

mele cela ce face vicleşug; Cela ce grăieşte nedreptăţi nu se

va îndrepta înaintea ochilor mei. Dimineţile voi ucide pre

toţi necucernicii pământului, ca să stârpesc din cetatea

Domnului pre toţi cei ce lucrează fărădelege.

În timpul citirii psalmului, Iereul, dacă voieşte, tămâiază toată

casa apoi zice ectenia aceasta:

Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne

Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Corul: Doamne miluieşte (de trei ori)

Încă ne rugăm ca să trimită binecuvântarea sa asupra

casei acesteia şi asupra robului său (N), şi asupra tuturor

acelor ce voiesc a vieţui cu evlavie într-însa, şi să le trimită

Îngerul său cel milostiv, păzindu-i şi păstrându-i de la toată

răutatea, şi povăţuindu-i spre lucrarea tuturor faptelor celor

bune, şi spre împlinirea sfintelor porunci ale lui Hristos, şi

ca să-i păzească de foamete, de molimă, de cutremur, de

înecăciune, de foc, de sabie, şi de supravenirea celor de alt

neam, şi de toată plaga mortală, şi să le dăruiască sănătate,

şi să-i fortifice cu zile îndelungate şi întru toate să-i îndestuleze,

să zicem toţi: Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte,

Încă ne rugăm pentru toţi fraţii, şi pentru toţi creştinii

ortodocşi, Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte.

Eschiamare: Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru…, ş.c.l.

Şi face obişnuitul apolis al zilei, şi felicitând pre stăpânul casei

se duce întru ale sale, mulţămind lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNE la temelia casei

RUGĂCIUNE

la temelia casei

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei, apoi:

Domnului să ne rugăm

Dumnezeule Atotţiitorule, Cela ce ai făcut cerul cu

înţelepciune şi ai întemeiat pământul pre tăria lui,

Creatorule şi făcătorule a toate, caută spre servul Tău (N),

carele voieşte întru puterea tăriei Tale a-şi ridica casă spre

locuire, şi prin zidire să o înalţe; întemeiază-o pre ea pre

piatra cea tare, ca după, cuvântul Tău cel dumnezeiesc din

Evanghelie, să nu poată fi surpată nici de vânt, nici de apă,

nici de altceva; binevoieşte să poată fi terminată, şi cei ce

vor voi a locui într-însa, să fie feriţi de toată uneltirea

contrarului.

Că a Ta este stăpânirea, şi a Ta este Împărăţia, puterea şi

mărirea, a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Duh, acum şi

pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la vasul spurcat

RUGĂCIUNE

la vasul spurcat

Se cuvine a-l spăla, şi turnând în el agheasmă în chipul Crucii,

Preotul zice rugăciunea aceasta:

Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru, Cel singur Sfânt, sfinţeşte

vasul aceasta cu venirea Ta cea Sfinţitoare, şi-l curăţeşte ca

să fie nespurcat, spre trebuinţa servilor Tăi; şi ne dă nouă

pururea cu sfinţenie a ne ruga în Sfintele Tale Biserici, ca

toţi de Tine fiind păziţi să-ţi înălţăm mărire şi închinăciune

împreună şi Tatălui, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în

vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE

când se spurcă grâul, făina sau altceva dintre nutrimente

Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce în iconomia Ta cea

după trup ai învăţat că nu spurcă pre om cele ce intră în el,

ci toate sunt curate celor curaţi; şi prin vasul cel ales,

Apostolul Tău Pavel, ne-ai învăţat a crede că toate cele

făcute de Tine sunt bune şi se sfinţesc prin cuvântul cel

dumnezeiesc şi prin rugăciunea către Tine, Însuţi şi acum

Stăpâne, compătimind neputinţelor noastre, binecuvintează

(grâul) acesta cu harul Tău şi cu iubirea Ta de oameni, prin

binecuvântarea şi stropirea cu apa aceasta, care este

Sfinţită întru numele Tău. Şi toată spurcăciunea sau

îndoirea pentru necurăţia căzută într-însul după uneltirea

Diavolului, îndepărtează-o din gândul servilor Tăi; şi le dă

lor prin nădejdea cea către Tine şi prin îndestulare cu

îndurările Tale, să se împărtăşească din merindele acestea

spre mulţumită Sfântului Tău nume, şi să fie păziţi

neosândiţi.

Că Tu eşti Cela ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate, şi Ţie

mărire înălţăm, împreună şi Părintelui Tău Celui fără

început, şi Preasfântului, şi Bunului, şi de-viaţă-făcătorului

Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RÂNDUIALA ce se face când se va întâmpla să cadă de curând ceva spurcat sau necurat în vasul cu vin, cu untdelemn, cu miere, sau altceva

RÂNDUIALA

ce se face când se va întâmpla să cadă de curând

ceva spurcat sau necurat în vasul cu vin, cu untdelemn, cu

miere, sau altceva

Se cuvine ca necurăţia ce a căzut să se scoată şi să se lepede

afară, iar vinul, untdelemnul sau orice alta să se toarne în alt vas,

şi vasul deşertat să se spele bine pre dinăuntru şi pre dinafară.

Apoi Preotul luând cădelniţa cădeşte acest vas pre dinăuntru şi

pre dinafară vărsând într-însul agheasmă de la Botezul Domnului,

făcând chipul Crucii de trei ori. Apoi iarăşi toarnă într-însul vinul,

untdelemnul sau orice alt lichid. Şi cădind se roagă aşa;

Domnului să ne rugăm

Preasfinte Doamne Dumnezeul nostru, Carele prin

venirea Ta cea plină de îndurare ai şters necurăţia păcatului;

şi ai învăţat că nu spurcă pre om cele ce intră în el, căci

toate sunt curate celor curaţi; Cela ce prin vasul cel ales,

Apostolul Tău Pavel, ne-ai învăţat pre noi a crede că toate

cele făcute de Tine sunt bune, şi să nu socotim nimic de

lepădat, ci Sfinţite prin cuvântul Dumnezeiesc şi prin

rugăciunea cea către Tine. Însuţi binecuvintează vinul

aceasta (sau orice alt lichid) cu harul Tău prin vărsarea

sfintei ape. Şi toată spurcăciunea ori îndoirea pentru

vietatea ce a căzut într-însul, prin uneltirea vicleanului,

îndepărtează-o din gândul servilor Tăi; ca să fie tuturor celor

ce-l vor întrebuinţa, spre bucurie; dându-l tuturor celor ce se

vor împărtăşi din el, spre sfinţenie; şi cu cunoştinţă curată

să se apropie de prea curatele Tale Taine.

Că Tu eşti Cela ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate, şi Ţie

mărire înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără

început, şi Preasfântului, Bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău

Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Apoi să guste dintr-însul mai întâi Preotul şi să dea şi

Stăpânilor casei. Iar de se va întâmpla ca spurcăciunea căzută,

din cauza timpului îndelung să fi putrezit în vasul cu vin sau

altceva, trebuie a vărsa afară vinul, şi a nu mai gusta din el.

RUGĂCIUNEA după terminarea fântânei (puţului)

RUGĂCIUNEA

după terminarea fântânei (puţului)

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei, apoi:

Domnului să ne rugăm

Dumnezeule Cel mare şi minunat, Carele cu bunătatea Ta

cea nespusă şi cu pronia Ta cea bogată îndreptezi viaţa

omenească; Carele ne-ai dăruit nouă bunătăţile cele

omeneşti, şi apa cea amară din timpul lui Moisi o ai prefăcut

în dulceaţă poporului, şi apele cele vătămătoare din timpul

lui Elizei cu sare le-ai dres, iar Apostolului Tău Petru prin

vedenie i-ai dat lege să nu socoată nimic spurcat sau

necurat; Însuţi Stăpâne Iubitorule de oameni, curăţeşte apa

aceasta prin însemnarea chipului Crucii Tale, de toată

spurcăciunea, şi sfinţeşte-o cu Duhul Tău cel Sfânt, spre a fi

curată celor ce se vor împărtăşi dintr-însa.

Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Cela ce binecuvintezi şi

sfinţeşti toate, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Tatălui

Celui fără început, şi Sfântului Tău Duh, acum şi pururea şi

în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE la săparea fântânii

RUGĂCIUNE

la săparea fântânii

Doamne Dumnezeul nostru, Atotţiitorule şi Atotputernice,

Cela ce toate le faci şi le prefaci numai cu voinţa Ta; Cela ce

cu înţelepciunea cea negrăită şi necuprinsă afli trecere prin

cele netrecute; Cela ce din piatră seacă ai făcut să curgă

pâraie de ape, şi ai adăpat pre poporul Tău cel însetat;

Însuţi şi acum, Stăpâne al tuturor, ascultă rugăciunile

noastre ale nevrednicilor servilor Tăi şi ne dăruieşte în acest

loc apă limpede şi de băut, îndestulă spre trebuinţă şi

nevătămătoare spre băutură; ca şi prin aceasta să

binecuvântăm Preasfânt numele Tău, al Tatălui, şi al Fiului

şi al Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RÂNDUIALA ce se face când se va întâmpla să cadă ceva spurcat în fântâna cu apă

RÂNDUIALA

ce se face când se va întâmpla

să cadă ceva spurcat în fântâna cu apă

Se vor scoate mai întâi 40 vedre de apă vărsându-se afară; apoi

aprinzând Preotul luminări şi luând cădelniţa, cădeşte fântâna

împrejur, şi toarnă agheasmă de la Botezul Domnului în chipul

crucii, de trei ori. Şi întorcându-se cu faţa spre răsărit se roagă

aşa;

Domnului să ne rugăm

Doamne Dumnezeul Puterilor, Carele ai făcut toate foarte

bune, şi curăţeşti cu numele Tău toată spurcăciunea şi

necurăţia, şi prin Sfinţire toate le prefaci; Însuţi şi acum

Stăpâne, arată-te în ora de acum prin chipul Crucii Tale, şi

curăţeşte fântâna aceasta de necurăţia ce s-a aflat într-însa,

(de spurcăciunea sau vietatea ce a căzut în ea) venind în

ajutorul nepriceperii minţii noastre, şi a neputinţei

gândurilor; şi să nu ne osândeşti că nu pricepem cele foarte

bune, ci curăţeşte-ne pre noi de toată spurcăciunea trupului

şi a sufletului, şi sfinţeşte apa aceasta cu Duhul Tău cel

Sfânt.

Că Tu eşti Sfinţirea noastră, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui,

şi Fiului, şi Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii

vecilor, Amin.

RUGĂCIUNEA pentru Regele şi oastea lui, în orice timp

RUGĂCIUNEA

pentru Regele şi oastea lui, în orice timp,

dar mai ales în războaie şi nelinişte

(compunerea Patriarhului Calist)

Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce întru înţelepciune ai

făcut toate numai cu cuvântul, şi le-ai produs din nefiinţă în

fiinţă, şi într-un tot le-ai adunat şi le-ai unit cu puterea şi

lucrarea Ta cea negrăită. Ţie-Ţi sunt toate cu putinţă, şi nimic

cu neputinţă. Pentru aceasta ai unit şi întocmit

timpurile şi anii, şi ai înfrumuseţat lumea acesta arătată şi

văzută; Cela ce ai întins cerul şi l-ai împodobit ca şi pre

cortul cel făcut de Moisi; şi mulţimea cea nenumărată a

neamului iudeilor o ai aşezat în ordine şi conânţelegere; şi

cu dreapta Ta şi braţul Tău cel tare ai rânduit pre Moisi conducător

poporului, căruia dându-i o singură stăpânire, l-ai

păzit nevătămat sub acoperământul şi mâna Ta cea tare.

Cela ce ai pus soarele spre luminarea zilei şi luna spre

începuturi de noapte; Cela ce ai îndesit mulţimea stelelor

pre firmament şi le-ai dat pururelnică mişcare, şi le-ai pus în

ordine cu porunca Ta, spre a păzi rândul lor, ca de loc să nu

ne vatăme pre noi, ci să alerge neîncetat în cursul şi

mişcarea lor, după voinţa Ta; Cela ce ai făcut arătat

pământul, care mai înainte era nevăzut şi întunecos, şi l-ai

format cu frumuseţe pentru firea omenească. Cela ce

odinioară cu puterea Ta cea Dumnezeiască ai venit în

ajutorul lui Avraam şi ai supus lui pre duşmanii lui; Cela ce

ai împuternicit pre Ghedeon, şi ai frânt şi nimicit cu totul

pre protivnicii lui; Cela ce ai dat putere împăratului şi

profetului David împotriva gigantului Goliat, şi cu totul l-ai

strivit pre aceasta. Cela ce prin servul Tău Moisi ai eliberat

neamul evreilor de robia cea amară, şi cu puterea Ta cea neînvinsă

şi mâna Ta cea tare ai afundat pre Faraon cu toată

oştea sa, şi l-ai aruncat în adâncul mării, şi ai arătat stâlp de

foc conducător evreilor, ca să nu se împiedice paşii lor.

Însuţi şi acum, întru tot Sfinte Împărate al măririi, trimite

din locaşul Tău cel Sfânt şi de la Tronul măririi împărăţiei

Tale stâlp luminos şi strălucitor, spre împrăştierea

duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, şi învingerea asupra

vrăjmaşilor dăruieşte augustului nostru Rege. Întăreşte-l pre

dânsul cu mâna Ta cea dreaptă, şi pre toţi servii şi casnicii

ce merg împreună cu dânsul. Binevoieşte a-i da lui domnie

paşnică, neturburată şi ferită de orice revolte şi războaie

lăuntrice. Aşa, Doamne Dumnezeule al milei, auzi-mă pre

mine umilitul şi nevrednicul servul Tău, în ora aceasta; şi

întăreşte-l pre dânsul cu puterea Ta cea nebiruită şi

neînfrântă. Iar pre ostaşii lui împuterniceşte-i

pretutindenea, şi împrăştie duşmanii şi răzvrătirile ce se

ridică asupra stăpânirii lui. Uneşte tot poporul în

conânţelegere şi dreaptă supunere. Dăruieşte Regelui pre

pământ şi pre mare, pace adâncă şi neturburată, şi-i

înlesneşte toate cele de folos. Ca respingând

întâmplătoarele războaie şi turburări, cu o gură şi cu o

inimă să Te mărim pre Tine Dumnezeul minunilor şi Doamne

al milei. Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor

noastre, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului

Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RÂNDUIALA Preotului ce se ispiteşte în vis

RÂNDUIALA

Preotului ce se ispiteşte în vis

După ce s-a ispitit în vis îndată se scoală şi făcând începutul

zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru..., Sfinte Dumnezeule...,

Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluieşte (de 12 ori)

Mărire…, Şi acum…, Veniţi să ne închinăm (de trei ori) şi citeşte:

După-cinarea pre rând până după: Cred într-unul Dumnezeu...,

apoi zice:

Uşurează, lasă, iartă, Dumnezeule, greşalele noastre cele

de voie şi fără de voie, cele cu fapta şi cu cuvântul, cele cu

ştiinţa şi cu neştiinţa, cele de noapte şi cele din zi, cele cu

mintea şi cu gândul, toate le iartă nouă, ca un Bun şi de

oameni Iubitor.

Troparul şi condacul zilei: În urmă troparele acestea glasul al 2-

lea:

Păcătuit-am Ţie, Mântuitorule, ca fiul cel curvar; primeştemă,

Părinte, pre mine Cela ce mă pocăiesc, şi mă miluieşte,

Dumnezeule.

Strig Ţie, Hristoase Mântuitorule, cu glasul vameşului:

curăţeşte-mă, ca pre acela şi mă miluieşte, Dumnezeule.

Glasul al 5-lea al Născătoarei:

Acoperământul Tău cel grabnic şi ajutorul şi mila arată-o

spre servul Tău, şi linişteşte tu, Curată, valurile gândurilor

celor deşarte; şi ridică, Născătoare de Dumnezeu, sufletul

meu cel căzut, că ştiu, Fecioară, ştiu că poţi câte şi voieşti.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru...,

Că a Ta este Împărăţia...;

Alte stihiri glasul al 7-lea:

Ca cel căzut între tâlhari şi rănit, aşa şi eu am căzut

pentru păcatele mele şi sufletul meu este rănit; către cine

voi alerga eu vinovatul, de nu către Tine, Cel Îndurat şi

doctorul sufletelor? Revarsă peste mine, Dumnezeule, mila

Ta cea mare.

Ca fiul cel curvar am venit şi eu, Îndurate; primeşte-mă

pre mine cela ce cad, ca pre unul din năimiţii Tăi,

Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Glasul al 8-lea:

Căzând în furia cugetelor mele, mi s-a furat mintea mie

mişelului, şi cumplit fiind rănit, tot sufletul îmi este vătămat,

şi de aceea zac gol de virtuţi în calea vieţii. Şi un Preot

văzându-mă suferind de răni, trecând nu s-a uitat la mine,

pentru că sunt nevindecate. Un levit iarăşi neputând suferi

durerea cea pierzătoare de suflet văzându-mă şi el, a trecut

alăturea. Iar Tu, Cela ce ai binevoit a Te întrupa nu din

Samaria, ci din Maria, Hristoase Dumnezeule, cu iubirea Ta

de oameni dă-mi mie vindecare, vărsând asupra mea mila Ta

cea mare.

Glasul al 6-lea:

Gândesc la ziua cea înfricoşată şi-mi plâng faptele cele

viclene; cum mă voi îndreptăţi înaintea Împăratului celui

nemuritor? Şi cu ce îndrăznire voi privi la Judecătorul, eu

desfrânatul? Îndurate Părinte, Fiule Unule-Născut şi Duhule

Sfinte, miluieşte-mă pre mine.

În valea plângerii, în locul ce ai dispus, când vei şedea să

faci judecată dreaptă, să nu-mi vădeşti, Îndurate, cele

ascunse ale mele, nici să mă ruşinezi înaintea Îngerilor; ci

cruţă-mă, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Mărire…

Eu sunt pomul cel neroditor, Doamne, neaducând

nicicum roade de umilinţă, şi mă sfiiesc de tăiere şi mă

înfricoşez de focul cel nestins; pentru care Te rog: înainte de

acea nevoie, întoarce-mă şi mă mântuieşte.

Şi acum… a Născătoarei:

Nădejdea cea bună a lumii, Născătoare de Dumnezeu,

numai singură folosirea Ta cea binevoitoare o cer; îndură-Te

de mine păcătosul şi roagă pre Înduratul Dumnezeu să

scape sufletul meu de toată certarea, una binecuvântată.

Doamne miluieşte de 40 ori, şi rugăciunea aceasta a lui Marcu

Monahul:

Preacurate, neîntinate, mult-Milostive Doamne, Carele

prin înălţarea omenirii Tale ai scăpat de stricăciune firea

noastră, şi întreagă o ai Sfinţit prin unirea cu firea cea mai

bună; Cela ce cu îndestulare dai harul Tău celor ce Te cred

cu neîndoire numai pre Tine adevărat Dumnezeu, şi prin neputinţa

trupului ruşinezi pre împotrivitorul cel vechi şi

cerbicos; Însuţi Binefăcătorule Doamne, şi pre mine cel

pătimaş şi dedat păcatului, fiind spurcat prin nălucirea din

vis, curăţeşte-mă de toată întinăciunea trupului şi a

sufletului şi să nu-mi socoteşti aceasta ca păcat, ori de m-am

întinat în vis din pizma demonului celui nălucitor şi urâtor

de bine, ori din rea deprindere, ori din neîngrijirea şi

neînfrânarea de cele vătămătoare, ori din tirania nesaţiului.

Întăreşte-mă şi mai departe cu harul Tău cel Atotputernic,

împotriva înrăutăţirii şi a turburării lui, şi mă fereşte mai pre

sus de măiestriile lui cele felurite, păzindu-mi făclia întregii

înţelepciuni nestinsă până la sfârşit. Pentru ca prin ajutorul

Tău fiind scutit de toată împătimirea cea tinoasă a

gâdilărilor şi de toată negura cea fioroasă a nălucirilor de

noapte, ziua şi noaptea aplecându-mă cu cuget curat la

privirea cea luminoasă a judecăţilor Tale celor dorite şi mai

dulci de cât mierea şi fagurul, să mă învrednicesc a mă

împărtăşi cu nemuritoarele şi de-viaţă-făcătoarele Tale

Taine. Cu rugăciunile Stăpânei noastre, Născătoarei de

Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, care fără stricăciune

Te-a născut, şi cu ale tuturor sfinţilor. Amin.

Altă rugăciune a Marelui Vasilie

Mult-Îndurate, nespurcate, neîntinate, curate, singur

nepăcătuitorule, Doamne, curăţeşte-mă pre mine

netrebnicul servul Tău de toată întinăciunea trupului şi a

sufletului, şi de necurăţia ce s-a întâmplat mie acum din

neluare aminte şi din trândăvie, împreună cu toate celelalte

nelegiuiri ale mele; şi mă arată neîntinat prin harul lui

Hristos al Tău şi mă sfinţeşte cu venirea Sfântului Tău Duh;

ca, deşteptându-mă din negura necurăţiilor mele şi din

nălucirile diavolului, încă şi de toată întinăciunea

diavolească, să mă învrednicesc în conştiinţă curată a

deschide întinata şi necurata mea gură spre lauda

Preasfântului Tău nume, al Tatălui, şi al Fiului, şi al

Sfântului Duh. Şi aşa, nevinovat şi neosândit, să mă cuminec

cu Preacuratele, nemuritoarele, Preasfintele şi de-viaţăfăcătoarele

Taine ale Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului şi

Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu Carele

Binecuvântat eşti, cu Preasfântul, Bunul şi de-viaţă-făcătorul

Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Altă rugăciune tot a lui;

iar alţii zic a fi a Cuviosului Părintelui nostru Martinian

Iarăşi m-am alunecat cu mintea eu mişelul servind

deprinderii celei rele a păcatului; iarăşi domnul

întunericului şi născătorul dulceţii pătimaşe m-a prins rob,

şi ca pre un rob umilit mă sileşte a robi voii sale şi poftelor

cărnii. Şi ce voi face, Doamne, Doamne, Răscumpărătorule şi

Apărătorule al celor ce se încred în Tine? Ci la Tine iarăşi mă

voi întoarce, voi suspina şi voi cere iertarea faptelor mele.

Dar mă tem şi tremur nu cumva în toate zilele mărturisindumă

şi făgăduind părăsire de răutăţi, păcătuind încă în toată

ora şi neîmplinind rugăciunile mele, Ţie, Dumnezeul meu, să

nu întorc spre întărâtare îndelunga Ta răbdare. Şi cine va

suferi, Doamne, mânea Ta? Dar cunoscând mulţimea

îndurărilor Tale şi adâncul iubirii Tale de oameni, iarăşi mă

arunc la milele Tale şi strig Ţie: Păcătuit-am, Dumnezeule,

miluieşte-mă pre mine cel căzut; dă-mi mână de ajutor mie

celui cufundat în prăpastia dezmierdărilor, şi nu mă părăsi,

Doamne, pre mine făptura Ta, spre a mă pierde în

nelegiuirile şi păcatele mele. Ci ţinându-Te de bunătatea Ta

cea obişnuită, curăţeşte-mă de întinăciunea şi spurcăciunea

trupului meu şi de gândurile mele cele pătimaşe, care în

toate zilele întinează ticălosul meu suflet; că iată, Doamne

Dumnezeul meu, nu este într-însul loc curat, ci întreg s-a

stricat, având o rană peste tot trupul. Deci Însuţi, ca un

Doctor al sufletelor şi fântâna milei, curăţeşte-l prin spălarea

lacrimilor, vărsându-le acestea în mine cu îndestulare şi

revarsă iubirea Ta de oameni şi vindecă sfărâmăturile lui. Şimi

dă vindecare şi curăţire, şi să nu întorci faţa Ta de la

mine, că mă va mistui focul deznădăjduirii. Dar precum ai

zis, Dumnezeule Cel neminţitor: că mare bucurie se face

pentru pocăinţa unui păcătos, aceasta să se facă şi pentru

mine păcătosul; şi să nu închizi urechile îndurării Tale

despre rugăciunea pocăinţei mele; ci deschide-mi-le, şi se va

îndrepta ca o tămâie înaintea Ta. Căci ca un Creator, care

ştii neputinţa firii şi alunecarea tinereţilor, treci cu vederea

păcatele şi primeşti pocăinţa celor ce în adevăr se mărturisesc

Ţie. Că Tu singur eşti nepăcătuitor, Cela ce ridici

păcatul lumii; şi Ţie mărire înălţăm, acum şi pururea şi în

vecii vecilor, Amin.

Apoi face 50 metanii şi dator eşti a zice la fiecare metanie:

Dumnezeule, curăţeşte-mă pre mine păcătosul şi mă

miluieşte, pentru numele Tău cel Sfânt.

Păcătuit-am Ţie, Doamne, iartă-mă pre mine desfrânatul.

Apoi: Cela ce în tot timpul şi în toată ora..., Ceea ce eşti mai

cinstită decât Heruvimii…, şi îndată; Întru numele Domnului

binecuvintează Părinte.

Stăpâne Dumnezeule Părinte Atotputernice. Doamne,

Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase, şi Duhule Sfinte, o

Dumnezeire, o putere, miluieşte-mă pre mine păcătosul, şi

cu judecăţile ce ştii mântuieşte-mă pre mine nevrednicul

servul Tău, că binecuvântat eşti în vecii vecilor, Amin.

Apoi Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru...,

Doamne miluieşte (de 12 ori), Ceea ce eşti mai cinstită de cât

Heruvimii...

Apărătoare Doamnei, pentru biruinţă mulţumiri,

izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de

Dumnezeu, noi servii Tăi; ci ca ceea ce ai putere neînvinsă,

eliberează-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-te,

Mireasă pururea Fecioară.

De este nălucirea în vis din ispita diavolului, Preotul făcând

această rânduială face Liturghie; şi mireanul se împărtăşeşte. Iar

de va fi provenită din multă beţie să se oprească de la orice

lucrare Sfinţită, după canonul al 4 al lui Dionisie şi a Marelui

Atanasie în epistola către Amun, şi după marele Vasilie în scrierile

ascetice. Caută-le aceste în colecţia canoanelor de Potli şi Ralli.

Atena. Tomul 4.

RUGĂCIUNE

pentru cei ce vor să călătorească în cale

Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce eşti calea cea

adevărată şi vie, şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif,

însoţeşte Stăpâne, şi pre robul Tău (N), şi-l fereşte de furi, de

toată întâmplarea şi bântuirea cea rea. Dăruieşte-i pace şi

ajutor bun ca să aibă el grijă de toată dreptatea, urmând

poruncilor Tale, şi binevoieşte a se întoarce plin de

bunătăţile cereşti şi pământeşti. Că a Ta este Împărăţia,

puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului, şi a Sfântului Duh,

acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.