venerdì 28 settembre 2018

Boala şi tămăduirea sufletului Psihoterapia ortodoxă- Stiinţa Sfinţilor Părinţi

Redactor: Ileana Buculei Grafică: Mona Curcă, Mihaela Voicu Coperta: Cina de Taină
(detaliu), Măn. Vatoped, Muntele Athos, 1312
© Editura Sophia, pentru prezenta ediţie
Traducerea s-a făcut după ediţia: Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos, The illness and cure
ofthe soul in the Orthodox tradition, translated by Effie Mav-romichali, Birth of the
Theotokos Monastery, Levadia, Grecia, 1993.
2
Prefaţă la ediţia engleză
Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă este ultima dintr-un şir de patru cărţi
despre Psihoterapia ortodoxă. La prima sa publicare în Grecia, în l986, Psihoterapia ortodoxă* a
Arhimandritului Hierotheos Vlachos a avut un impact neaşteptat, chiar exploziv, dând naştere multor
discuţii şi inspirând alte trei cărţi cu acelaşi subiect: Tratamentul vindecător (l987), Convorbiri
despre Psihoterapia ortodoxă (l988) şi, în sfârşit, Boala şi tămăduirea sufletului în tradiţia ortodoxă
(l989).
* Cf. ediţia rom.: Psihoterapia ortodoxă- ştiinţa Sfinţilor Părinţi, Ed. învierea, Timişoara,
l998. (n. tr)
Ultima lucrare din acest şir este, de fapt, o expunere rezumativă a întregului material al
autorului asupra psihoterapiei ortodoxe, rezultat al unor convorbiri între autor şi câţiva credincioşi.
Principala convingere a autorului, care străbate cartea de faţă, este aceea că Ortodoxia nu
aduce un „sistem" de comportare morală, ci asigură un tratament vindecător care tămăduieşte cel mai
profund aspect al personalităţii omeneşti. Arhimandritul Hiero-theos Vlachos susţine că prin
afirmaţia sa nu spune nimic nou, ci doar pune în lumină o învăţătură fundamentală a Părinţilor
Bisericii: sufletul omului suferă de o boală care îi perturbă legătura cu Dumnezeu şi cu aproapele, ba
chiar şi cu lumea. Biserica este un spital care primeşte pe toţi oamenii şi le tămăduieşte bolile
duhovniceşti. Tămăduirea sufletului este „capătul" căii ortodoxe şi poate fi atinsă doar prin
meşteşugul ortodox de vindecare, adică nevoinţa, aşa cum e înfăţişată în predania trezvitoare a
Bisericii.
Când Părintele Hierotheos a fost chemat să predea la Şcoala Teologică Sfântul Ioan
Damaschinul din Damasc, şi-a ţinut cursurile folosind materialul cărţii de faţă. Atunci, în l988, am
tradus pentru prima dată cartea în limba engleză, sub forma unei culegeri de eseuri cu titlul Etică
ortodoxă; însă ea nu a fost publicată.
Vara trecută, bunul nostru prieten, Părintele Nikolas Pallis din Lancaster, Pennsylvania, ne-a
oferit ciorna traducerii sale la această carte, traducere la care l-a îndemnat osârdia şi setea sa de
învăţătură ortodoxă, ca şi iubirea faţă de turma sa. Aşa se face că am început să" lucrez din nou
asupra textului şi astfel s-a ivit traducerea de faţă, pentru care îmi asum toată răspunderea.
Se cuvine să mulţumesc Părintelui Nikolas Pallis pentru amabila sa ofertă, ca şi prietenilor
care m-au sprijinit şi m-au ajutat la această lucrare.
Effie Mavromichali
Introducere
La una din întâlnirile cu câţiva creştini, care a avut loc cu oarecare vreme în urmă, am avut o
foarte interesantă convorbire asupra unor subiecte din viaţa duhovnicească, întrebările lor - şi chiar
obiecţiile - erau atât de numeroase, încât am primit să revin spre a continua convorbirea. Am socotit
de datoria mea să înfăţişez temele principale ale convorbirilor, deoarece cred că ele pot fi de folos
mai multora, întrucât astăzi există mulţi creştini care au întrebări şi obiecţii asemănătoare.
Pentru început, simt că trebuie să dau unele amănunte despre convorbitorii mei şi să
pomenesc câteva din trăsăturile cele mai caracteristice ale personalităţii lor, ceea ce îl va ajuta pe
cititor să le priceapă mai bine întrebările, căci întrebările şi obiecţiile sunt strâns legate de întregul fel
de trai al omului, ca şi de experienţa personală, cu aspectele ei negative şi pozitive.
Părintele Filip: Este un foarte bun preot, care-şi săvârşeşte lucrarea în turma sa, cu
propovăduitoare sârguinţă, fiind foarte simţitor şi foarte interesat să-şi ajute cu adevărat turma.
Slujeşte cu regularitate Liturghia şi încearcă să sporească viaţa liturgică a parohiei. Este un predicator
foarte apreciat. Totuşi şovăie mult când ajunge la învăţătura ascetică a Bisericii, nu din reţinere, ci
din necunoaşterea acestei părţi a vieţii bisericeşti şi din pricina ideilor cu care a fost deprins atât în
universitate, cât şi la lecţiile de catehizare.
Athanasie: Este o persoană care se încrede mai mult în raţiune. Ţinteşte să sporească lăuntric
prin raţiune şi este adevărat că, în trecut, mintea sa puternică l-a ajutat de multe ori să ocolească
3
greşeli grave. De aceea pune cam prea mult accent pe însemnătatea raţiunii. A făcut parte din multe
organizaţii sociale şi politice, şi chiar din comunităţi religioase, fiind dezamăgit de toate. A aflat de
curând despre tradiţia ortodoxă şi încearcă să o trăiască. însă marea sa problemă rămâne întâietatea
raţiunii, divinizarea ei, absolutizarea şi, în ceea ce-l priveşte, autonomizarea.
Constantin: A trăit mulţi ani călăuzindu-se de raţiune. Mai apoi, a înţeles marea deformare pe
care auto-divinizarea raţiunii o pricinuieşte vieţii duhovniceşti. Şi-a dat seama cu tărie că excesiva
accentuare a raţiunii este o stare rătăcită, care nu ţine de trăirea ortodoxă. Este atitudinea vaarlamică
de tâlcuire a vieţii duhovniceşti. A studiat psihologia şi poate judeca oamenii după cuvinte şi reacţii,
putându-le prezenta personalitatea cu mare uşurinţă. Este însetat după tradiţia ortodoxă, a citit câteva
cărţi şi şi-a dat seama că
Sfinţii Părinţi văd omul şi lumea prin altă prismă. I-ar plăcea să ajungă la acea trăire. Totuşi
este puternic împiedicat de cunoştinţele anterioare, ca şi de propriul trecut: tradiţia întemeiată pe
raţiune. Cu toate acestea, este atras de învăţătura patristică şi îşi dă silinţa să o trăiască.
Irina: Este singura femeie din grup. Ca fire, e foarte emotivă. A avut multe experienţe
negative. Priveşte cu mare interes învăţătura patristică a Bisericii. Simte că Biserica este un spital,
chiar şi fără ca cineva să i-o fi spus. Un spital care tămăduieşte persoanele bolnave. Simte că este
bolnavă şi caută tămăduire. Însă vede tămăduirea doar ca pe ceva din afară, ca pe o scăpare de
chinurile unei conştiinţe vinovate şi o eliberare de anxietate şi nesiguranţă. Socoteşte că dragostea şi
slujirea din dragoste sunt tămăduitoare.
Vasile. Este un om cu principii conservatoare. Faptul că este mai în vârstă îl ajută să fie
conservator. A învăţat partea practică a creştinismului şi adesea se revoltă împotriva exprimării unor
păreri noi. Se simte în largul lui când este vorba de latura practică şi etică a creştinismului, astfel că
învăţătura patristică o priveşte cu mult scepticism. Perspectiva sa asupra lucrurilor este foarte
mărginită. Analiza patristică a sufletului, discuţiile despre minte şi inimă, distincţia între raţiune şi
minte etc. îl sâcâie foarte tare, socotindu-le preocupări filozofice care deformează viaţa
duhovnicească.
Acesta era grupul cu care am stat adeseori de vorbă după prima noastră întâlnire. Bineînţeles
că în timpul convorbirii nu am avut putinţa să citez pasaje din Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Uneori am
folosit câteva cita te din memorie. Însă cititorul acestor discuţii poate găsi toate dovezile patristice în
cărţile mele despre tămăduirea ortodoxă a sufletului: 1) Psihoterapia ortodoxă; 2) Tratamentul
vindecător, 3) Convorbiri despre Psihoterapia ortodoxă. Cititorul va găsi în aceste lucrări o analiză
extinsă a poziţiilor prezentate aici ceva mai simplificat. De altfel, nu trebuie uitat că cele înfăţişate
aici sunt doar punctele principale ale discuţiei şi, desigur, într-o discuţie nu se pot face analize prea
ample, ci se ating doar lucrurile de temelie.
Mă rog ca publicarea acestor convorbiri să fie de folos cititorilor. Iar folosul nu este altul
decât să-şi dea seama de propria boală şi să caute un tămăduitor şi o metodă de vindecare.
14 noiembrie 1987. Pomenirea celui între Sfinţi
Părintele nostru Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.
Arhimandrit Hierotheos Vlachos
Prima întâlnire
Într-o duminică din anul l987, am slujit Sfânta Liturghie la o biserică din Atena. Era o
biserică foarte mare, plină de oameni. În timpul dumnezeieştii Liturghii am tâlcuit un pasaj din
Epistola Sfântului Pavel către Galateni, care se citea în acea duminică. Pasajul pe care l-am analizat
pe scurt a fost: „Prigoneam Biserica lui Dumnezeu şi o stricam pre ea; şi spoream în credinţa
iudaicească mai mult decât mulţi din cei de o vârstă cu mine în neamul meu, foarte râvnitor fiind părinteştilor
mele obiceiuri" (Galat. 1, 13-14). Am stăruit asupra frazei „foarte râvnitor fiind
părinteştilor mele obiceiuri". Printre alte lucruri, am spus următoarele.
4
Predica
Apostolul Pavel nu a fost o personalitate obişnuită. El învăţase Legea cu cel mai însemnat
dascăl al vremii sale. Era plin de râvnă dumnezeiască. Totuşi, în ciuda cunoaşterii Legii şi a râvnei
sale dumnezeieşti de a ţine părinteştile obiceiuri, a ajuns să lupte împotriva lui Dumnezeu, Care
dăduse Legea. Căci, după învăţătura Sfinţilor Părinţi, toate descoperirile şi teofaniile lui Dumnezeu
în Vechiul Legământ fuseseră teofanii ale lui Dumnezeu Cuvântul - a Doua Persoană a Sfintei
Treimi. Deci fusese lăsată de Hristos Legea, iar Saul o cunoştea, şi în numele acestei Legi se lupta cu
Hristos. Iată o situaţie tragică.
Totuşi la fel se întâmplă şi în zilele noastre. De multe ori avem râvnă dumnezeiască, dar este
o „râvnă fără discernământ". Avem astăzi tendinţa de a urma învăţătura Părinţilor, de a vorbi despre
Predania Părinţilor şi de a încerca să reînviem tradiţiile patristice. Este însă cu putinţă să luptăm
pentru tradiţie, dar în realitate să îi combatem esenţa sau, în cel mai bun caz, să nu o cunoaştem. Voi
pomeni trei situaţii:
Există anumiţi ortodocşi peste măsură de zeloşi, care luptă pentru respectarea dogmelor
Bisericii. Şi, într-adevăr, acest lucru este necesar, fiindcă dogmele sunt expresia vieţii Bisericii. De
fapt, din această pricină dogmele se numesc „hotărniciri", ele trasând graniţa între adevăr şi greşeală.
Deci dogmele sunt, simultan, şi metoda şi leacurile pe care le primim spre a ne tămădui şi a ajunge la
îndumnezeire, sunt descoperirea personală a lui Dumnezeu către noi. Există astăzi unii oameni care
privesc dogmele ca pe o gândire filozofică, o filozofie a Părinţilor, la fel cum sunt şi: alţii care le
desconsideră de dragul experienţei. Este o' greşeală. Dogmele sunt expresia vieţii Bisericii. Călăuziţi
de ele, vom ajunge la „cuvinte negrăite".
În zilele noastre, o mulţime de oameni sunt interesaţi de arta Bisericii, vorbind mult despre
aşa-numita: iconografie bizantină, arhitectură bizantină, muzică bizantină etc, întrucât artele liturgice
bisericeşti arată: o diferenţă calitativă faţă de oricare altă artă religioasă. Fără îndoială, nu este vorba
de o exagerare, deoarece experienţa Bisericii se manifestă în arta bisericească, în muzica bizantină
apare un element de tristeţe bucuroasă pe care doar ea îl poate înfăţişa. Frescele lui Panselin redau
întreaga credinţă a Bisericii şi teologia Sfântului Grigorie Palama, care este cu ade-vărat glasul
Bisericii. Teologia privitoare la Lumina necreată şi dezvoltarea isihasmului - dezvăluind pu-, tinţa
omului de a ajunge la vederea lui Dumnezeu -sunt foarte bine întruchipate în arta lui Panselin.
De altfel, mulţi dintre grecii moderni, obosiţi de tradiţia alienantă şi de modul de viaţă
apusean - care în multe privinţe este inuman - caută adevărata tra-diţie de care era pătrunsă viaţa
strămoşilor noştri. Şi astfel în zilele noastre se poate observa o reînviere a nunţilor tradiţionale şi a
arhitecturii tradiţionale. În general, oamenii se străduiesc să cultive obiceiurile şi datinile din
străbuni.
De bună seamă, nu putem critica toate aceste strădanii, însă există şi primejdia de a avea
râvnă pentru obiceiurile părinteşti, precum Apostolul Pavel înainte de Damasc, luptând de fapt
împotriva vieţii pe care tradiţiile o înfăţişează. Este primejdios să vedem dogmele ca definiţii
filozofice sau chiar ca definiţii teologice, dar care nu au legătură cu viaţa. Putem studia arta
bisericească, putem observa partea ei estetică, dar respingându-i latura ascetică, adică aspectul cel
mai de seamă. Iată una din ispitele majore ale zilelor noastre.
Cum să depăşim această dificultate şi ispită contemporană ? Singura ieşire este urmarea
dreptei căi ortodoxe şi a metodei ortodoxe, spre a fi tămăduiţi şi a da piept cu viaţa însăşi, care se
înfăţişează în toate cele pomenite mai înainte. Sfinţii Părinţi au prezentat în scrierile lor metoda
ortodoxă, rezumată în cele trei trepte de căpetenie ale vieţii duhovniceşti: curăţirea inimii, luminarea
minţii şi îndumnezeirea. Dacă cercetăm scrierile Sfinţilor Părinţi, pretutindeni vom descoperi cele
trei trepte ale vieţii duhovniceşti. Evagrie Ponticul defineşte creştinismul „ca dogma despre
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, alcătuită din cea practică, cea firească şi cea teologică". Sfântul
Dio-nisie Areopagitul vorbeşte despre trei trepte, care sunt curăţirea, luminarea şi desăvârşirea.
Sfântul Grigorie al Nyssei foloseşte aceeaşi distincţie. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte despre
filozofia practică (curăţirea), contemplaţia firească (luminarea) şi teologia mistică (îndumnezeirea).
Sfântul Simeon Noul Teolog împarte Capetele sale în practice, gnostice şi teologice. În întreaga
Tradiţie ortodoxă se vorbeşte despre cele trei trepte ale desăvârşirii. Acesta este chipul vindecării
5
omului şi felul în care el trăieşte Predania. El se face Predanie şi făureşte Predanie: este purtător al
Predaniei.
Aşadar, ceea ce-l face pe om ortodox nu este stăruinţa sa faţă de latura exterioară a Predaniei,
ci expe-rierea aspectului ei lăuntric, adică metoda ascetică - curăţirea, luminarea şi îndumnezeirea.
Această metodă, aceste trepte ale vieţii duhovniceşti sunt temelia dogmelor, temelia artei bisericeşti,
dar şi cauza care dă naştere obiceiurilor şi datinilor poporului nostru, căci aceasta este teologia de
care erau pătrunşi străbunii noştri înainte de a fi fost occidentalizaţi.
Din această pricină, încheiam eu, trebuie să avem râvnă pentru păstrarea aspectului lăuntric al
Predaniei, metoda evlaviei ortodoxe prin care suntem vindecaţi, şi atunci vom fi adevăraţi râvnitori ai
obiceiurilor părinteşti. Căci, în afara metodei de vindecare, chiar având bunăvoinţă, suntem în
primejdie de a ne face vrăjmaşii şi potrivnicii tradiţiei ortodoxe.
Întâlnirea de la centrul parohial
Cam acestea erau lucrurile spuse în predica zilei. Ele l-au impresionat profund pe preotul
paroh, un bun familist şi mare râvnitor al Tradiţiei patristice. Îi studiase pe Sfinţii Părinţi, însă avea
oarecare reţineri asupra tradiţiei ascetice în întregul ei, socotind că ascetismul se identifică şi se
asociază cu moralismul, însă, aşa cum ştim, tradiţia ascetică nu înseamnă moralizare, ci teologie,
adică tămăduire. Studiase Vindecarea ortodoxă a sufletului, care circulase deja, şi mi-a spus că, întradevăr,
aceste gânduri şi abordări ne pot scoate din impasul în care am ajuns. Astăzi există, pe de o
parte, o tendinţă filozofică, iar pe de altă parte, una psihologică. Marea ispită este a vedea lucrurile şi
problemele omului în chip exterior, umanistic şi omenesc. Însă învăţătura Sfinţilor Părinţi ne poate
scoate din impas.
Am admirat părerile preotului. Eram fericit, deoarece nu prea suntem obişnuiţi să auzim
asemenea opinii. Astăzi precumpănesc alte „limbaje", care nu prea seamănă cu limbajul Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii.
M-a rugat să avem o discuţie, fiindcă avea unele reţineri faţă de câteva idei din Psihoterapia
ortodoxă, ca şi din alte cărţi legate de ea, pe care le publicasem. Ar mai fi dorit şi câteva lămuriri
asupra unor chestiuni din carte. Am primit sugestia bunului preot, Părintele Filip (căci acesta îi era
numele), cu multă dragoste şi entuziasm, şi ne-am dus la centrul parohial de lângă biserică, pentru a
discuta.
Am intrat. Mai erau acolo şi alţi creştini care fuseseră la biserică şi ascultaseră predica.
Oameni cu păreri şi - aş zice - tradiţii diferite. Trebuie să spun că în parohie există un bun obicei:
după dumnezeiasca Liturghie, oricine doreşte poate merge la centrul parohial unde primeşte o mică
trataţie şi discută felurite subiecte; căci oamenii simt că slujba nu este desprinsă de întreaga viaţă
creştină. Din nefericire, viaţa urbană ne-a obişnuit cu un fel de trai inuman: locuim împreună fără să
ne cunoaştem unii pe alţii. Faptul s-a extins şi la viaţa bisericească. Luăm parte la slujba
dumnezeiască rămânând străini unii faţă de alţii. Suntem străini înainte de dumnezeiasca
împărtăşanie şi rămânem străini şi după ea. Suntem închişi ermetic în noi înşine, întemniţaţi în
groaznica închisoare a simţurilor şi a patimilor - mai ales patima iubirii de sine, rădăcina tuturor
patimilor.
Astfel, enoriaşii acestei parohii, îndemnaţi de preotul lor, Părintele Filip, au căutat o întâlnire.
Au căutat-o mai ales tinerii, încercând să se adune după dumnezeiasca împărtăşanie şi să schimbe
între ei felurite gânduri. Patru persoane s-au apropiat îndeosebi de noi: Athanasie, Constantin, Irina şi
Vasile. Trăsătura lor comună era faptul că aparţineau Bisericii şi, în particular, acestei parohii anume,
fiind cunoscuţii Părintelui Filip cu care vorbeau adeseori, nu numai duminica, după Sfânta Liturghie,
ci şi în alte zile. Aveau cam aceeaşi vârstă - afară de Vasile, care era de vârstă mijlocie - şi aceleaşi
căutări. Încercau să descopere Predania Bisericii şi doreau să trăiască adevăratul fel de viaţă al
Bisericii Ortodoxe. Dar experienţele fiecăruia, ca şi punctele lor de plecare erau diferite. Din această
pricină nu erau cu totul de acord asupra unor aspecte ale vieţii duhovniceşti. Unul se întemeia mai
mult pe raţiune. Altul, dezamăgit de aceasta, dorea să trăiască o viaţă aflată dincolo de raţiune şi simţuri.
Un altul era extrem de emotiv, dar încerca să-şi preschimbe emotivitatea, fără să cunoască
6
adevărata metodă. Iar altul era stăpânit de vechile învăţături despre viaţa creştinească, ce nu sunt prea
departe de moralism; şi, deşi conştientizase această mare ispită, nu ştia cum să scape de ea.
Deci existau multe lucruri în comun, dar şi particularităţi. Biserica îi cuprinde pe toţi oamenii,
cu toate grijile şi problemele lor, şi încearcă să-i preschimbe. Biserica este, în orice caz, un spital
duhovnicesc ce vindecă boala duhovnicească a poporului. Ea nu îndepărtează pe nimeni. Numai
grupările sistemelor antropocentrice - politice, sociale ori chiar religioase -resping oamenii care nu
sunt în stare sau nu doresc să se supună întru totul principiilor lor. În toate aceste sisteme există un
puternic misticism, predominând o ideologie care cere supunere faţă de precepte abstracte. De aceea
nici nu putem vorbi de supunere, ci de disciplină. În plus, ele sunt dominate de mania perfecţiunii. Te
vor perfect, conform principiilor sistemului. Vai de tine dacă cumva păcătuieşti, cu voie sau fără voie
! Te vor arunca afară, răspândind stigmatul ştergerii tale la toţi prietenii sistemului. Hotărârea va fi
făcută publică, pentru ca să se ştie şi pentru ca sistemul să nu aibă de suferit. Şi cred că mania perfecţiunii
este semnul care indică prezenţa schizofreniei. Omul care are această manie este, în
realitate, schizofrenic. Biserica - fără a-l susţine şi a-l îndreptăţi pe bolnav - îl primeşte aşa cum este,
străduindu-se, prin mijloacele pe care le are la dispoziţie, să îl tămăduiască. Iată de ce în Biserică
există oameni cu vârste duhovniceşti diferite.
Astfel, existenţa unor creştini din medii diferite şi cu preocupări diferite, însă cu un ţel comun
- dorinţa de a descoperi Predania Bisericii - se poate explica. Dezamăgiţi de tot felul de sisteme
umaniste şi idei ciudate, ei sunt în căutarea unui lucru adevărat care să le umple sufletul.
După ce ne-am cunoscut, am schimbat câteva gânduri şi ni s-a oferit, cu multă dragoste, o
gustare de către doamnele de la Fondul de Caritate, care înte-meiaseră această lucrare, am început să
vorbim. Menţionez că întreaga discuţie redată aici nu a avut loc într-o singură zi, în acea duminică
însorită de toamnă, ci a continuat şi după aceea. Ne-am întâlnit în acelaşi loc şi am schimbat păreri
de mai multe ori. Ei erau cei care puneau întrebările, iar eu răspundeam, căci mă ocupasem de
subiect şi ei o ştiau. În cele ce urmează, voi încerca să prezint dialogurile cele mai însemnate pe care
le-am avut. La aceasta m-a ajutat nu doar memoria, ci şi casetofonul pe care l-am avut, ca şi notiţele
luate de convorbitorii mei. Acesta a fost materialul brut pentru transcrierea discuţiilor ce urmează.
1. Ortodoxia ca metodă de vindecare
Preotul, Părintele Filip, a început convorbirea:
- În predică, spuse el, aţi vorbit de trei trepte ale vieţii duhovniceşti, care sunt curăţirea,
luminarea şi îndumnezeirea. Cred că aţi scris despre asta şi în carte. Aţi mai spus, dacă nu mă înşel,
că prin metoda evlaviei ortodoxe suntem vindecaţi şi astfel putem ajunge să-L cunoaştem pe
Dumnezeu Aceasta îmi aminteşte de ceea ce aţi scris în Psihoterapia ortodoxă, anume că Ortodoxia
este un tratament vindecător şi o ştiinţă, şi că ea trebuie privită numai în acest fel. Aş vrea să vă
întreb: Cum aţi ajuns la această concluzie ? Este o învăţătură a Sfinţilor Părinţi sau o concluzie şi un
gând propriu ? Socotesc întrebarea absolut necesară, pentru că am obosit de atâta gândire teologică
individuală. Fiecare face speculaţii, pornind de la subiecte teologice şi duhovniceşti, până într-atât
încât se ajunge la o mare confuzie. Cum aţi ajuns la această concluzie ?
Cum am ajuns la concluzia că Ortodoxia este un tratament vindecător
- Da, sunt într-adevăr dator cu nişte explicaţii. Trebuie să recunosc că eram foarte dezamăgit
de moralismul ce precumpănea la mulţi creştini. Şi când spun moralism, nu înţeleg nicidecum
moralitatea - pe care o respect, căci până şi trupul trebuie sfinţit şi curăţit; ci înţeleg mentalitatea
conform căreia trebuie să vedem toate lucrurile în chip exterior şi trupesc. Fariseii din vremea
Mântuitorului aveau principii morale şi idei de acest fel; totuşi n-au fost în stare să-L primească pe
Hristos. Chiar şi acum mă întristez la gândul că în Biserică precumpănesc atâtea concepţii diferite.
Mulţi teologi expun o anume învăţătură a lui Hristos sau a Sfinţilor Părinţi şi, fără a avea experiere
personală, dau propria analiză. Apar astfel concepte care de fapt „ucid" omul şi chiar viaţa însăşi.
Fiind eu însumi un om al vremii mele, a trebuit uneori să fac faţă unei asemenea situaţii.
7
Pe când eram student la universitate, am vizitat Muntele Athos şi am întâlnit oameni sfinţi
care trăiau Predania Ortodoxă. Am văzut limpede deosebirea între vieţuirea după Predania Ortodoxă
şi viaţa pe care am întâlnit-o în alte cercuri religioase. În acelaşi timp, cu ajutorul profesorilor mei de
la universitate, am început să studiez textele patristice. În plus, eu şi unii dintre colegii mei ne-am
ocupat multă vreme de manuscrisele Sfintelor Mănăstiri din Sfântul Munte. Această alăturare -
studierea textelor patristice în mijlocul atmosferei şi vieţuirii părinţilor atoniţi îndumnezeiţi - mi-a
deschis noi căi de comunicare cu viaţa
Bisericii. Am început să gândesc altfel. La aceasta am fost ajutat mai ales de studierea
Sfântului Grigorie Palama. Cred că Sfântul Grigorie Palama este unul dintre Părinţii care pot avea o
mare înrâurire şi pot aduce mult folos creştinilor de astăzi. Teologia sa, care este teologia Bisericii,
este revelatoare. Începând de atunci, am ajuns să cunosc şi alţi oameni sfinţi din Sfântul Munte, dar
şi din afara lui - atoniţi în inimă şi în vieţuire; şi astfel am ajuns la concluzia că Ortodoxia nu poate fi
o filozofie sau o etică seacă, ci o metodă de vindecare. Ea îl vindecă pe om. Teologia ortodoxă se
leagă mai degrabă cu medicina, decât cu filozofia. Am să pomenesc etapele cele mai caracteristice
ale parcursului meu.
L-am studiat pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mă preocupa subiectul dragostei. Am vrut să
aflu ce anume este dragostea adevărată, deoarece se spun atâtea lucruri despre ea. Cele Patru sute de
capete despre dragoste ale Sfântului Maxim Mărturisitorul miau stârnit curiozitatea. Însă, citind
Capetele Sfântului Maxim, mi-am dat seama că vorbeau mai ales despre vindecarea omului. Sfântul
Maxim Mărturisitorul arată ce este mintea omului, cum se îmbolnăveşte, cum este tămăduită. Mai
vorbeşte şi despre patimi şi felul în care ele se vindecă; despre mişcările sufletului omenesc, ce pot fi
fireşti, împotriva firii şi mai presus de fire. El leagă dragostea de nepătimire. Am înţeles şi că
dragostea este „vlăstarul nepătimirii"; este „foc al nepătimirii", cum spune Sfântul Ioan Sinaitul.
Pentru ca cineva să poată ajunge la dragostea dumnezeiască trebuie mai întâi să fie tămăduit. Căci,
pe de o parte, este dragostea ce caută ale sale, adică egoismul, iar pe de altă parte, dragostea care „nu
caută ale sale", întreaga strădanie a Bisericii stă în a-l duce pe om de la dragostea egoistă şi
utilitaristă la dragostea jertfelnică. Dar aceasta presupune vindecarea omului.
Mai târziu m-am ocupat în special de Filocalie. După cum se ştie, Filocalia, culegerea mai
multor lucrări ale Părinţilor trezvitori, este o scriere a Bisericii, compilată, în forma sa finală, de
Sfântul Nicodim Aghioritul şi de fostul episcop al Corintului, Macarie Notaras. Ea poartă subtitlul:
„în care, cu ajutorul moraliceştii filozofii a făptuirii şi vederii dumnezeieşti, mintea este curăţită,
luminată şi desăvârşită". Acolo am văzut că toate textele trimit la vindecare. Ele vor besc despre felul
în care mintea omului se îmbolnăveşte şi cum este ea tămăduită.
Ca student, am citit foarte mult şi am continuat studierea Sfântului Grigorie Palama, marele
isihast atonit, pe care Predania l-a numit teolog, aşezându-l între cei patru mari teologi ai Bisericii,
alături de Sfântul Ioan Teologul, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Simeon Noul Teolog. În
disputa cu Varlaam am întrezărit calea care trebuie urmată pentru a teologhisi în chip mântuitor. El
vorbeşte de sfânta isihie sau liniştire şi de meşteşugul isihiei, subliniind că este singurul meşteşug
vindecător care duce la vederea Luminii celei necreate, urmată de cunoaşterea lui Dumnezeu şi de
mântuirea omului. Omiliile sale, cele mai multe ţinute pentru obştea credincioşilor săi din Tesalonic,
sunt uimitoare. Vorbeşte acolo despre odihna (Sâmbăta) lui Dumnezeu şi a omului, despre
tămăduirea patimilor, rugăciunea minţii, vederea Luminii celei necreate etc.
L-am studiat îndelung şi pe Sfântul Grigorie Teologul. Opera sa m-a făcut să-mi dau seama
că teologi ai Bisericii trebuie numiţi „cei care au ajuns la vederea lui Dumnezeu" (theoria), cei care
mai înainte şi-au curăţit inima de patimi sau, cel puţin, se străduiesc să se cureţe de ele. Vorbind de A
Doua Venire, el scrie că Dumnezeu însuşi va fi „lumină pentru cei cu mintea curăţită"; ba chiar mai
mult, „după curăţia lor". Aceasta este ceea ce numim împărăţia Cerurilor. Iar Dumnezeu însuşi va fi
„întuneric celor care şi-au orbit puterea înţelegătoare"; şi chiar mai mult, „pe măsura orbirii lor". El
chiar numeşte întunericul acesta „înstrăinare de Dumnezeu". Deci mi-a devenit limpede că preotul nu
„dă bilete" pentru ca omul să intre în Rai, ci îl tămăduieşte, astfel ca Dumnezeu să se facă pentru el
lumină - şi aceasta este împărăţia Cerurilor - iar nu întuneric, adică iad şi înstrăinare.
8
Îngăduiţi-mi să spun că mi-am dat seama de toate aceste lucruri nu doar prin studierea cărţilor
patristice. Pe de o parte, am întâlnit părinţi duhovniceşti plini de har - „preschimbaţi" de harul lui
Dumnezeu - şi prin ei am putut înţelege scrierile patristice; pe de altă parte, prin experienţa mea
pastorală. Ca duhovnic, văd zilnic cum, pe lângă spovedanie, este nevoie şi de tămăduire. Mulţi se
spovedesc, dar nu se tămă-duiesc. Este nevoie de un meşteşug aparte, astfel ca omul să se poată
vindeca de patimi.
Toate aceste lucruri (şi încă multe altele pe care nu le pot aminti aici) m-au făcut să cred că
trebuie să privim Ortodoxia ca pe un tratament şi o ştiinţă a vindecării.
Ortodoxia este ştiinţa vindecării
- Pot să vă întrerup ? - întrebă Athanasie. Am ascultat analiza cu mare interes şi nu aş vrea să
vă contrazic. Respect cercetările dumneavoastră asupra acestui aspect delicat al vieţii duhovniceşti.
Însă mi se pare că folosirea anumitor termeni este uşor supărătoare. De pildă, aţi spus mai întâi că
Ortodoxia îl vindecă pe om, iar apoi aţi tras concluzia că este o „ştiinţă a vindecării". Nu înţeleg
cuvântul „ştiinţă". Ce legătură are Ortodoxia cu ştiinţa ? Ca om de ştiinţă, socotesc că ştiinţa
formulează enunţuri conceptuale şi face cercetări la nivelul omului. Cum putem susţine că Ortodoxia
este o ştiinţă a vindecării ?
- Îmi place punctul dumneavoastră de vedere. Nu neg că mulţi au venit la mine cu aceleaşi
gânduri după publicarea cărţii mele. Cred totuşi că nu este o problemă esenţială. Folosesc cuvântul
ştiinţă (episti-mi) în sensul lui originar, derivat de la verbul epista-mai care înseamnă a cunoaşte
întocmai. Deci ştiinţă înseamnă aici metoda corectă pe care o folosim spre a ne tămădui. Medicina se
numeşte şi ea ştiinţă, întrucât cunoaşte calea prin care trupul omului este tămăduit. Dacă acceptăm că
Ortodoxia îl tămăduieşte pe om, atunci cred că avem dreptul să susţinem că este şi o ştiinţă, deoarece
cunoaşte calea adevărată prin care omul se tămăduieşte. Nu cred că acceptarea acestui fapt ridică
vreo problemă.
- Asta este limpede, răspunse Athanasie, şi pot să înţeleg. Dar aveţi atestări patristice pentru
acest fel de a vedea lucrurile ? Cu alte cuvinte, folosesc Părinţii acest termen ?
- Problema nu este dacă Părinţii folosesc termenul, ci dacă noi putem să-l folosim, dacă
Biserica într-adevăr cunoaşte calea adevărată a tămăduirii omului, deci dacă termenul are un temei.
Ce vrea să spună termenul ? Aici este problema. Sfinţii Părinţi ai Bisericii n-au şovăit să folosească
termeni care nu se aflau în Sfânta Scriptură, spre a înfăţişa adevărul pe care îl are Biserica. De pildă,
Părinţii din veacul al IV-lea aplicau termenul deofiinţă (având aceeaşi esenţă) lui Hristos şi spuneau
că Hristos are aceeaşi esenţă cu Tatăl. Câţiva conservatori au reacţionat, spunând că termenul este
nescriptural, adică nu e pomenit în Sfânta Scriptură şi deci nu-l putem folosi. Ei i-au învinovăţit pe
Părinţi şi pentru că termenul fusese folosit mai înainte de către eretici - Pavel din Samosata îl
folosise, deşi cu alt înţeles. El identifica deofiinţimea cu identitatea ipostasurilor. Sfinţii Părinţi,
socotind că este drept să adopte termenul, îl desprind de înţelesul identităţii ipostasurilor şi arată că
persoanele Sfintei Treimi au aceeaşi fiinţă sau esenţă, însă ipostasuri aparte. Astfel ei au statornicit că
persoanele Sfintei Treimi au fiinţă sau esenţă de obşte şi existenţă aparte. Iar când au folosit termenul
ipostas, l-au definit ca esenţă cu însuşiri. La fel au făcut şi cu termenul persoană. Deşi, în vremea lor,
persoană avea înţelesul de înfăţişare exterioară sau mască şi slujea în chip desăvârşit învăţăturii
eretice a lui Savellie, Părinţii au identificat persoana cu ipostasul, au adoptat termenul, i-au dat conţinut
ontologic şi l-au aplicat persoanelor Sfintei Treimi. Deci problema este întreaga atmosferă pe
care o poartă cuvintele, iar nu cuvintele în sine.
Dar în ceea ce priveşte subiectul aflat în discuţie, aş putea spune că Sfinţii Părinţi folosesc şi
ei termenul ştiinţă. Am analizat aceasta în cartea mea. Aş vrea totuşi să prezint un pasaj deosebit de
la Sfântul Grigorie Teologul: „Cu adevărat meşteşug mai presus de toate meşteşugurile şi ştiinţă mai
presus de toate ştiinţele îmi pare a fi călăuzirea omului, făptura cea mai îndărătnică şi cea mai
felurită". Sfântul Dionisie Areopagitul foloseşte de mai multe ori termenul ştiinţă, chiar pentru
starea vederii dumnezeieşti (theoria). Vorbind despre un teolog ce cunoştea lucrurile dumnezeieşti,
el scrie: „Era în chip înţelept şi ştiinţific încercat în lucrurile dumnezeieşti". Sfântul Grigorie al
9
Nyssei vorbeşte şi el de mai multe ori despre îngrijirea terapeutică şi meşteşugul vindecării. Şi,
bineînţeles, acela care ştie adevărata metodă de vindecare poate fi numit om de ştiinţă (terapeut).
Credinţa ortodoxă este legată de tămăduire
- Eu cred, spuse Vasile, un om cu principii conservatoare, că trebuie să vorbim cu precauţie
despre asemenea lucruri. Sunt şi eu de acord că trebuie să ne tămăduim trăind în Biserică; dar nu
credeţi că există primejdia să tăgăduim temelia Ortodoxiei, care este credinţa ? Când susţinem că
Ortodoxia este un tratament vindecător şi o ştiinţă, nu credeţi că există primejdia să trecem cu
vederea credinţa ?
- Se poate să apară unele primejdii. Depinde cum privim tămăduirea şi cum privim credinţa.
Cred că ar trebui să mă explic. Prin tămăduire, mulţi înţeleg for mularea caracterului şi
comportamentului social, adică plasează tămăduirea într-o atmosferă moralizatoare. Ne ducem la
preot şi spunem: „Părinte, am furat". Iar el răspunde: „Pe viitor să nu mai furi..." E şi acesta un
procedeu. Dar tratamentul vindecător al Bisericii nu se isprăveşte aici. Sau, iarăşi, mulţi încearcă să
devină buni nefăcând păcate în chip exterior, având virtuţi, însă dispreţuiesc Predania ortodoxă.
- Deci cu alte cuvinte, ce este tămăduirea ? Cum o înţelegeţi ?
- O să ajungem şi la tămăduire. Dar vă rog: să nu schimbăm subiectul. Discutam dacă se
poate accepta sau nu folosirea expresiei „Ortodoxia este un tratament vindecător şi o ştiinţă". Deci
când vorbim de tămăduire, însă desprinzând-o de Descoperirea dumnezeiască şi de Predania
ortodoxă, riscăm, desigur, să o schimbăm. Şi mai este o primejdie care pândeşte peste tot. Este
posibil să vorbim despre credinţă în chip cu totul abstract; să înţelegem prin ea câteva principii
raţionale şi obiective pe care trebuie să le primim în mod logic, crezând că aceasta este mântuirea.
Astfel trăiesc teologii care lucrează în chip intelectual şi de aceea atâţia oameni vorbesc astăzi despre
teologia academică. După părerea mea, tratamentul nu se poate desprinde de credinţa ortodoxă, căci
unul presupune existenţa celeilalte. Aş vrea să analizez ceva mai mult aceste lucruri.
Termenul ortodoxie este alcătuit din două cuvinte: orthi (adevărat, drept) şi doxa. Doxa
înseamnă credinţa, învăţătură şi slavă. Cele două cuvinte se leagă strâns unul cu celălalt. Dreapta
învăţătură despre Dumnezeu înseamnă adevărată şi dreaptă slăvire a lui Dumnezeu. Căci dacă
Dumnezeu este abstract, atunci rugăciunea către acel Dumnezeu este abstractă. Dacă Dumnezeu este
personal, atunci rugăciunea dobândeşte un chip personal. Dumnezeu a descoperit adevărata credinţă,
adevărata învăţătură. Spunem deci că învăţătura despre Dumnezeu şi toate cele ce ţin de mântuirea
omului sunt Descoperirea lui Dumnezeu, iar nu descoperire omenească.
Totuşi Dumnezeu a descoperit adevărul unui popor care fusese pregătit. Iuda, fratele
Domnului, fă-ţişează acest lucru foarte bine, spunând: „Rugându-vă să staţi vitejeşte pentru credinţa
aceea care odată s-a dat sfinţilor" (Iuda 1, 3)- în acest loc, ca şi în multe altele asemănătoare, este
vădit că Dumnezeu Se descoperă pe Sine sfinţilor - adică poporului care a ajuns la o anumită treaptă
de creştere duhovnicească, ce-l face în stare să poată primi Descoperirea dumnezeiască. Sfinţii
Apostoli au fost întâi vindecaţi, apoi au primit Descoperirea. Iar ei au împărtăşit Descoperirea fiilor
duhovniceşti, nu doar prin învăţătură, ci în primul rând făcându-i să se nască din nou du-hovniceşte,
în chip tainic. Noi primim dogmele şi rânduielile, altfel spus, primim credinţa descoperită şi
rămânem în Biserică spre a fi tămăduiţi. Căci credinţa este, pe de o parte, Descoperire dumnezeiască
pentru cei curăţiţi şi tămăduiţi, iar pe de altă parte, este calea cea dreaptă spre a ajunge la tămăduire,
pentru cei care au ales să urmeze „calea".
Două feluri de credinţă
Este vădit, după spusele Sfinţilor Părinţi, că sunt două feluri de credinţă. Prima este credinţa
raţională, numită credinţă din auzire, fiind o credinţă începătoare, credinţă simplă. A doua este
credinţa întemeiată pe vederea lui Dumnezeu (theoria), este credinţa celor desăvârşiţi şi care
mântuieşte pe om. Cele două feluri de credinţă nu sunt potrivnice una alteia. Prima este începătoare,
iar cealaltă este urmarea celei dintâi. Deci noi primim credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii spre a ne
10
curaţi inimile de patimi şi a urca cu izbândă treptele curăţirii. Împlinind aceasta, ajungem la
luminarea minţii, care este al doilea fel de credinţă, aşa-numita credinţă întemeiată pe vederea
dumnezeiască. Când Adam a fost zidit de Dumnezeu, se afla în starea de luminare a minţii. Dar, după
cădere, a ajuns pradă feluritelor patimi. Deci acum avem nevoie de dreapta credinţă spre a ajunge la
credinţa din vedere, adică luminarea minţii, iar de acolo la vederea lui Dumnezeu. Prima credinţă ne
deschide calea spre tămăduire, iar a doua este roadă şi urmarea tămăduirii omului.
Iacov, fratele Domnului, vorbeşte despre întâia credinţă, care are totuşi nevoie de fapte spre
a-l curaţi pe om. El spune: „Că precum trupul fără de duh mort este, aşa şi credinţa fără de fapte
moartă este" (Iacov 2, 26). Atât acceptarea teoretică a credinţei din auzire, cât şi faptele pe care le
cuprinde ne sunt trebuincioase spre a ne curaţi şi a ne vindeca. Apostolul Pavel vorbeşte despre
credinţa desăvârşită, credinţă întemeiată pe vederea lui Dumnezeu, atunci când spune: „Socotim dar
că prin credinţă se va îndreptăţi omul, fără faptele Legii" (Rom. 3, 28). Mulţi creştini cred că Iacov,
fratele Domnului, îl contrazice pe Apostolul Pavel. Tâlcuind Epistola Apostolului Pavel către Romani,
Luther mai ales a ajuns până acolo încât să vorbească doar despre credinţă, fără de fapte; el nu
cunoştea faptul că Apostolul Pavel vorbea aici de credinţa din vedere dumnezeiască, ce se află
dincolo de faptele Legii. Nu spune că nu este trebuinţă de faptele Legii. Atât întâia credinţă, cât şi
faptele ne sunt trebuitoare spre a trece de treapta curăţirii inimii în chip cuvenit şi temeinic. Când
aceasta s-a săvârşit, ajungem la luminarea minţii, care e arătată de rugăciunea neîncetată a minţii.
Aceasta este credinţa din vedere, care înseamnă depăşire, iar nu înlăturare a faptelor Legii.
Deci nu văd nici o deosebire între afirmaţiile Ortodoxia este o ştiinţă a vindecării şi un
tratament şi Ortodoxia este credinţă. Ele sunt legate una de alta. Desprinderea lor presupune o trăire
eretică. Exact acelaşi lucru îl putem spune şi despre „teologia ortodoxă".
Teologia ortodoxă
- Voiam de câtva timp să pun această întrebare şi, în sfârşit, am prilejul s-o fac, spuse
Constantin. Aţi spus adineauri că teologia ruptă de viaţa Bisericii se poate numi teologie academică.
Cum înţelegeţi teologia ortodoxă ?
- Cred că ceea ce am spus mai devreme despre credinţă este valabil şi pentru teologie. Căci
teologia nu este o ştiinţă intelectuală, ci glasul şi viaţa Bisericii. Iar Biserica este tărâmul teologiei
ortodoxe. Întocmai cum au spus Sfinţii Părinţi, teologia este rugătoare iar rugăciunea este teologie.
Când vorbim despre teologie ortodoxă, nu ne gândim la o simplă istorie a teologiei. Poate fi şi acest
lucru, dar nu se mărgineşte la asta în chip absolut. în predania patristică teologii sunt cei care îl văd
pe Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama îl mai numeşte pe Varlaam şi teolog, însă spune răspicat că
acea teologie intelectuală se deosebeşte mult de vederea lui Dumnezeu. Teologi, după părerea
Sfântului Grigorie Palama, sunt văzătorii de Dumnezeu, îndeosebi cei care urmează întreaga rânduială
a Bisericii şi ajung la credinţa desăvârşită -luminarea minţii.
Aşadar teologia este roadă vindecării omului, dar şi calea de a ajunge la tămăduire şi a
dobândi cunoaşterea lui Dumnezeu. Cele pomenite mai înainte despre credinţă sunt valabile şi aici.
Părinţii învaţă că vederea lui Dumnezeu este un dar de la Dumnezeu, pe care îl dă când vrea El şi cui
vrea El. Trebuie să ne rugăm spre a fi curăţiţi pe dinlăuntru, spre a fi izbăviţi de patimi - de fapt, spre
a ne preschimba patimile - şi pentru ca mintea să ne fie luminată, adică să dobândească rugăciunea
minţii în inimă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că izbăvirea de durere şi plăcere este semnul că
omul a trecut de treapta curăţirii; semnul că a ajuns la treapta luminării sau a trecut de ea este
izbăvirea de neştiinţă şi de uitarea lui Dumnezeu; iar semnul ajungerii la îndumnezeire este
slobozirea de închipuire şi de toate înfăţişările pe care i le aduce lumea simţurilor. Deci putem să ne
rugăm stăruitor:
„Luminează întunericul meu!" Şi, dacă Dumnezeu va voi, Se va descoperi pe Sine. Atunci, pe
de o parte, vom şti că am fost tămăduiţi, iar pe de altă parte, că primim darul teologhisirii, al grăirii
de Dumnezeu. De la treapta luminării minţii până la treapta vederii dumnezeieşti lucrează rugăciunea
minţii. Vederea lui Dumnezeu poate dura de la câteva clipe până la câteva zile, însă după aceea omul
11
îndumnezeit se întoarce la starea rugăciunii minţii. în starea de contemplare, rugăciunea se întrerupe;
şi porneşte din nou când încetează vederea lui Dumnezeu.
De bună seamă, trebuie spus că sunt mai multe trepte ale vederii lui Dumnezeu. Vederea lui
Dumnezeu (theoria) începe cu pocăinţa, se continuă cu rugăciunea minţii, ajunge la luminare, este
dusă către vederea lui Dumnezeu şi apoi către o contemplare statornică. Cu alte cuvinte, poate dura
câteva ceasuri sau chiar zile. Deci aş putea spune că teologia ortodoxă este atât roadă tămăduirii, cât
şi calea ajungerii la tămăduire. Dacă facem din ea o ştiinţă academică şi doar studiem felurite
subiecte bisericeşti în chip exterior, nu vom reuşi să-i ajutăm cu adevărat pe oameni.
- Părinte, am observat până acum, spuse Irina, că folosiţi mereu cuvântul ortodox. Vorbiţi
despre Biserica Ortodoxă, tămăduirea ortodoxă, teologia ortodoxă etc. Este oare un cuvânt la modă ?
Mulţi vorbesc despre ortodoxie, însă probabil că o văd ca pe o ideologie. De ce nu vorbiţi de
creştinism ?
- Mărturisesc că este o deprindere a mea. Ştiu că termenul se foloseşte astăzi fără măsură,
ajungând chiar la extrem. Mulţi atribuie termenului o conotatie ideologică. De bună seamă, sunt de
acord că adevăratul creştinism este tot una cu Biserica Ortodoxă. Când vorbim de creştini, ne gândim
la ucenicii lui Hristos. Iar când numim pe cineva ucenic al lui Hristos, vrem să spunem că este unit
cu Hristos. Mi-a mai reproşat cineva că folosesec mai mult cuvântul Ortodoxie decât cuvântul
Biserică. Acea persoană mi-a scris că amândoi termenii - creştinism şi ortodoxie - trebuie lăsaţi
deoparte, căci au ajuns a fi o ideologie, şi că ar trebui să vorbim despre Biserică. Însă eu i-am
răspuns că şi cuvântul „Biserică" poate fi folosit la fel de greşit, dacă socotim Biserica o asociaţie, o
instituţie...
Deci problema nu este ce terminologie folosim, ci cum o aplicăm. Unul poate vorbi despre
creştinism şi să-l înţeleagă corect. Altul însă, nu. La fel se poate întâmpla şi cu alţi termeni. Mulţi
oameni identifică Biserica cu clerul; alţii, cu poporul. După învăţătura Sfinţilor Părinţi, mai ales cea a
Sfântului Irineu, Biserica este tot una cu Ortodoxia şi cu dumnezeiasca Euharistie. Aceşti trei termeni
sunt strâns legaţi unul cu celălalt. Biserica nu poate fi concepută în afara Ortodoxiei şi a
dumnezeieştii Euharistii. Ortodoxia nu poate fi concepută afară de Biserică şi de dumnezeiasca
Euharistie, tot aşa cum dumnezeiasca Euharistie nu se poate concepe în afara Bisericii şi a
Ortodoxiei. Cei trei termeni sunt sinonimi.
Fără a trece cu vederea această realitate, vorbesc despre Ortodoxie nu în chip abstract, ci
concret. Fac deosebire între Predania pe care o are Biserica - Trupul adevărat al lui Hristos - şi
predaniile pe care le au alte denominaţiuni. Mulţi se numesc astăzi creştini, dar nu toţi au aceeaşi
tradiţie în ceea ce priveşte meşteşugul tămăduirii şi cunoaşterii lui Dumnezeu. Aceasta se
vădeşte şi în învăţătura dogmatică.
- Părinte, am învăţat că deosebirea între Ortodoxie şi celelalte denominaţiuni ţine de dogme.
Acum adăugaţi că deosebirea ţine şi de metoda de tămăduire. Ce înţelegeţi prin asta ? Puteţi lămuri
părerile dumneavoastră mai pe larg ?
Deosebirile dintre Ortodoxie şi celelalte confesiuni
- Cred că am spus câte ceva despre aceasta mai devreme. Credinţa şi teologhisirea sunt, pe de
o parte, roadă tămăduirii, iar pe de altă parte, sunt calea omului spre a ajunge la tămăduire şi la
vederea lui Dumnezeu, care, fiind părtăşie cu Dumnezeu, este totodată şi cunoaştere a lui Dumnezeu.
Şi aceasta este mântuirea omului. Deosebirile dogmatice oglindesc deosebirile corespunzătoare în
privinţa tămăduirii. Sunt cazuri când aşa-numiţii Uniţi par a fi ortodocşi, chiar în ceea ce priveşte
dogma purcederii Sfântului Duh. Ei nu adaugă Filioque la Mărturisirea de Credinţă, şi totuşi se
deosebesc în ceea ce priveşte tratamentul de vindecare. Cred că există două criterii cu ajutorul cărora
ne dăm seama că o persoană care a decedat este un ortodox şi un sfânt: primul este felul şi
meşteşugul de tămăduire pe care l-a folosit, iar al doilea, sfintele moaşte. Cred că Ortodoxia le împlineşte
pe amândouă. Cu alte cuvinte, avem atât meşteşugul ortodox de tămăduire, cât şi moaştele
sfinţilor îndumnezeiţi. Deosebirea se manifestă desigur şi în învăţătura dogmatică, deoarece, aşa cum
am pomenit la început, teologia este expresia vieţii, este formularea felului de viaţă al omului.
12
Privind astfel, dacă cercetăm Ortodoxia în comparaţie cu denominaţiunea Latină (Catolică -
n.red.) şi cea Protestantă, vedem de îndată deosebirea. Protestanţii nu au nici un fel de tratament de
vindecare. Ei socotesc că atâta vreme cât cred în Dumnezeu, se pot mântui. Însă aşa cum am arătat
deja, credinţa desăvârşită şi care îl mântuieşte pe om este cea întemeiată pe vederea dumnezeiască, ce
presupune curăţirea inimii. Iar aceasta se dobândeşte primind credinţa începătoare, care se arată prin
lucrările pocăinţei; iar lucrările pocăinţei sunt toate câte ajută la vindecarea omului. Deci protestanţii
nu ajung la un tratament vindecător. Metoda de vindecare a latinilor nu este la fel de completă
precum cea ortodoxă. Faptul că au ajuns să vorbească despre Filioque este rezultatul slăbiciunii lor în
stabilirea legăturii între persoană şi societate. Astfel, ei nu disting însuşirile personale, care sunt
nenaşterea Tatălui, naşterea Fiului şi purcederea Sfântului Duh. Tatăl este cauza zămislirii Fiului şi a
purcederii Duhului Sfânt. Această slăbiciune şi nereuşită în privinţa exprimării dogmei treimice arată
inexistenţa experierii şi descoperii dumnezeieşti. Căci acolo unde este vedere a lui Dumnezeu, există
şi formulare dogmatică limpede.
De pildă, ucenicii lui Hristos pe Muntele Taborului au văzut slava lui Hristos. În acelaşi timp,
au auzit în chip neauzit şi glasul Tatălui - „Acesta este Fiul Meu cel iubit" - şi au văzut venirea
Duhului Sfânt în nor.
Cum spune Sfântul Grigorie Palama, norul este prezenţa Duhului Sfânt. Aşadar, ucenicii lui
Hristos au dobândit cunoaşterea Dumnezeului Treimic prin vedere şi descoperire dumnezeiască. Lor
li s-a descoperit că Dumnezeu este o singură Fiinţă şi trei Ipostasuri. Este ceea ce învaţă şi Sfântul
Simeon Noul Teolog care, în imnele sale, susţine de mai multe ori că, în timpul vederii luminii celei
necreate, omul îndumnezeit primeşte Descoperirea Dumnezeului Treimic. Sfinţii în contemplaţie nu
confundă însuşirile ipostatice.
Faptul că tradiţia latină a ajuns să confunde însuşirile ipostatice şi învaţă că Sfântul Duh
purcede fiinţial şi de la Fiul arată neexistenţa unei teologii trăite nemijlocit. De asemenea, faptul că a
ajuns până acolo încât să vorbească despre un har din zidire, înseamnă că nu a avut parte de
experierea harului lui Dumnezeu. Căci, atunci când omul ajunge la experierea lui Dumnezeu, îşi dă
foarte bine seama că harul este nezidit. întrucât nu au ajuns la această trăire, este vădit că nu pot avea
o metodă de vindecare adecvată. Şi, într-adevăr, în tradiţia latină meşteşugul acesta al vindecării - pe
care îl aflăm în Ortodoxie - nu există. Nu se vorbeşte despre minte (nous)*; raţiunea nu este
deosebită de minte; întunecarea minţii nu este socotită o boală şi nici luminarea ei nu înseamnă
revenirea la starea dintâi. Multe texte latine, foarte răspândite, sunt sentimentale, epuizându-se întrun
moralism sterp; în Biserica Ortodoxă există însă o puternică tradiţie privitoare la aceste probleme,
ceea ce arată adevărata sa metodă de vindecare.
* Cuvântul nous are felurite accepţii în învăţătura patristică. El se referă fie la suflet, fie la
inimă, fie chiar la energia sufletului, însă nous este, în primul rând, ochiul sufletului, partea cea mai
curată a sufletului, atenţia cea mai înaltă. Se mai numeşte şi energie noetică (mintală), clar nu se
identifică cu raţiunea (logos).
O credinţă îşi dovedeşte autenticitatea tocmai prin urmările ei vindecătoare. Dacă
tămăduieşte, este o credinţă adevărată; dacă nu, nu este adevărată. Aceasta se aplică şi ştiinţei
medicale. Doctorul adevărat este acela care ştie cum să tămăduiască şi aduce vindecarea; şarlatanul
nu poate aduce vindecare. La fel este şi cu sufletul. Din această pricină cred că deosebirea Predaniei
ortodoxe atât de cea latină, cât şi de confesiunile protestante se vede mai întâi în felul tămăduirii.
Deosebirea în tămăduire este urmarea deosebirilor dogmatice. Dogmele nu sunt filozofie; şi nici
teologia nu este filozofie.
Teologia nu este filozofie
- Ştiţi, mă întrerupse Athanasie, m-am ocupat mult de filozofie. Am citit o mulţime de cărţi
despre aceste lucruri şi am văzut că creştinismul a avut multă legătură cu filozofia şi a dezvoltat-o
chiar. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, care a studiat filozofia - la fel ca şi alţi Sfinţi Părinţi - a
dezvoltat şi mai mult filozofia persoanei în vremea sa. Până atunci, persoana fusese un concept
abstract. Din vremea Sfântului Vasile ea a dobândit caracter ontologic. Am citit că, în învăţătura
13
Părinţilor Capadocieni, persoana nu este un atribut al existenţei, ci ceea ce face ca existentul să fie cu
adevărat existent. De asemenea, persoana nu este suficientă sieşi, ci este făcută să ajungă până la Cel
ce Este, la Dumnezeu. Dacă astăzi suntem în stare să vorbim despre persoană şi personalitate,
datorăm aceasta teologiei patristice. Deci cum puteţi spune că teologia ortodoxă nu este şi filozofie ?
- Întrebarea dumneavoastră este cu totul îndreptăţită. Aş vrea să spun că îmi place mult
convorbirea noastră şi mai ales felul în care se desfăşoară. De obicei ţipăm, ne enervăm, ne supărăm
şi nu putem sta de vorbă calm şi serios; însă aici nu se întâmplă aşa. Trebuie să dau câteva explicaţii
şi să aduc unele clarificări necesare asupra poziţiei mele. De fapt, am mai auzit păreri similare, şi de
aceea îmi face mare plăcere să explic exact ce anume înţeleg atunci când spun că ortodoxia şi
teologia nu sunt filozofie.
Întâi de toate, trebuie să lămuresc ceea ce am spus mai devreme, că teologia ortodoxă este în
primul şi în primul rând experiere, Descoperire. Dumnezeu Se descoperă pe Sine celor vrednici de
această descoperire. Iar aceia care au şi alte daruri devin teologi ai Bisericii. Sfântul Grigorie
Teologul a spus în chip de cugetare că Părinţii Bisericii nu teologhisesc în felul lui Aristotel, ci în
felul Apostolilor. înseamnă că ei nu teologhisesc în chip raţionalist, ci în felul în care teologhiseau
Sfinţii Apostoli, care erau pescari. însă atunci când au primit Duhul Sfânt, s-au dovedit a fi adevăraţi
teologi ai Bisericii. Deci teologia este experiere.
Tocmai acest aspect arată deosebirea între filozofie şi teologie. Filozofia este odrasla raţiunii
omeneşti - adică raţiunea şi silogismele definesc expresia şi formularea conceptelor - pe când
teologia este roadă Descoperirii lui Dumnezeu, făcută inimii curăţite a omului. Descoperirea este
primită întâi de către inimă, iar apoi raţiunea o formulează. Deosebirea se vede în chip grăitor într-un
loc din Proorocul Isaia şi în tâlcuirea pe care i-o dă Sfântul Ioan Gură de Aur. Proorocul Isaia scrie:
„Iată stăpânul Domnul Savaot va lepăda din ludeea şi din Ierusalim pre cel tare şi pre cea tare... pre
judecător şi pre prooroc şi pre prezicător" (Isaia 3, 1-2). Aici se face o deosebire clară între prooroc şi
prezicător. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Prezicătorul, prin marea sa dibăcie, prevesteşte cele ce
se pot întâmpla, folosindu-se de experienţa sa practică". Şi continuă spunând că una este speculaţia şi
altceva proorocia. Proorocul vorbeşte în Duhul Sfânt, „nepunând nimic de la sine"; pe când
prezicătorul sau gânditorul îşi foloseşte inteligenţa. Deci este la fel de mare deosebirea între prooroc
şi gânditor, „cât este de mare deosebirea între înţelepciunea omenească şi harul dumnezeiesc". în
graiul Sfintei Scripturi, proorocul şi teologul sunt una. Se vădeşte deci că este o deosebire uriaşă între
un teolog şi un filozof, prin urmare şi între teologie şi filozofie. Deşi au studiat filozofia vremii lor,
Părinţii Bisericii au urmat totuşi o metodă diferită spre a dobândi cunoaşterea lui Dumnezeu. Iar
metoda a fost cea isihastă.
O deosebire grăitoare între eretici şi ortodocşi a fost şi încă este faptul că ereticii foloseau
filozofia spre a înfăţişa problemele de credinţă, pe când Sfinţii Părinţi au folosit Descoperirea
dumnezeiască, aceasta fiind roadă isihiei în toată plinătatea ei. Dacă studiem cu băgare de seamă
istoria bisericească, vedem limpede că, în domeniul bisericesc, cele două tradiţii au existat
întotdeauna. O tradiţie era filozofică, întemeiată pe raţiune, fiind înfăţişată de toţi ereticii care au
încercat să-L tâlcuiască pe Dumnezeu cu mintea proprie. Cealaltă tradiţie era isihastă, iar Sfinţii
Părinţi se cuprind în ea.
Să luăm un exemplu simplu. Ereticii au încercat mereu să rezolve problema felului în care
Dumnezeu, Care este unul, poate fi în acelaşi timp trei. Pentru filozofie lucrul era de neînţeles. Deci
încercând să rezolve problema, Savellie vorbeşte despre un Dumnezeu cu trei moduri de manifestare:
adică acelaşi Dumnezeu apare ca Tatăl în Vechiul Legământ, ca Fiul în Noul Legământ şi ca Sfântul
Duh în viaţa Bisericii, însă în acest fel desfiinţa modul de existenţă personală a fiecărei Persoane a
Sfintei Treimi. Sfinţii Părinţi aveau descoperirea şi experierea faptului că Dumnezeu este unul, dar şi
treimic. Ei şi-au exprimat experienţa păstrând termenii folosiţi de eretici, după ce mai întâi i-au
curăţat şi le-au dat alt conţinut. De altfel, ei au folosit limbajul apofatic spre a dovedi neputinţa
gândirii de a-L cuprinde şi a-L înfăţişa pe Dumnezeu. Această teologie apofatică este „Golgota" şi
„crucea" cunoaşterii omeneşti, dar şi a raţiunii umane.
Vorbind despre felul în care Dumnezeu este unul şi întreit, Sfântul Maxim Mărturisitorul
spune: „Dumnezeu este împărţit, dar neîmpărţibil... El este unit în chip împărţibil". Şi apoi încheie
14
spunând: „Din această pricină, atât împărţirea, cât şi unirea sunt un paradox". Sfântul Thalassie scrie
acelaşi lucru: „Monada mişcându-se către triadă rămâne monadă; iar triada adusă din nou la monadă
rămâne triadă; ceea ce este un paradox". Cum poate fi o astfel de Descoperire formulată în chip
filozofic şi înţeleasă intelectual ? Se pot folosi termeni filozofici pentru formularea ei, totuşi ea nu
poate fi înţeleasă intelectual. încă o dată Părinţii au dat de ruşine judecata omenească şi au trecut
dincolo de filozofie prin teologia apofatică şi exprimarea apofatică. Sfântul Grigorie Teologul spune
în chip grăitor: „Pre Dumnezeu este cu neputinţă a-L tâlcui şi încă mai cu neputinţă a-L gândi". După
o astfel de afirmaţie, cum ar mai fi cu putinţă omului să-L exprime şi să-L conceapă pe Dumnezeu ?
Nu mai rămâne loc de speculaţii dialectice. Sfântul Grigorie Palama învaţă că nu putem face
speculaţii dialectice despre Dumnezeu, putem avea doar postulate primite prin Descoperire. Toţi
Sfinţii Părinţi critică filozofia vremii lor şi o resping. Sfântul Vasile cel Mare se leapădă de filozofie
şi deplânge timpul pierdut cu dobândirea înţelepciunii lumeşti.
Ceea ce aţi pomenit mai înainte despre termenul persoană este adevărat. Sfinţii Părinţi l-au
adoptat, i-au dat ontologie, identificându-l cu termenul ipostas şi, fireşte, cu Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh. însă, făcând aceasta, nu filozofau, nici nu încurajau filozofia. De altfel, exemplul dezvăluie
neputinţa filozofiei de a-L tâlcui pe Dumnezeu. Pentru aceasta era nevoie de o altă poziţie
privilegiată. Sfinţii Părinţi - trebuie limpezit din nou - nu lucrau filozofic, socotindu-se filozofi, ci
aveau trăire pe care apoi o înfăţişau în termenii vremii lor, umplându-i cu o nouă viaţă. Şi nu au
făcut-o pentru că ar fi fost necesar credinţei, ci fiindcă apăruseră ereticii care încercau să strice
credinţa.
Primii creştini ştiau foarte bine că în Vechiul Legământ există Dumnezeul descoperit (Iahve),
care este Cuvântul dinainte de întrupare, şi Dumnezeul ascuns (Elohim). De asemenea, trăiau
prezenţa Duhului Atotsfânt. Nu era loc de confuzie. în drumul său spre Damasc, Apostolul Pavel a
primit marea descoperire că Dumnezeul Vechiului Legământ este Iisus şi astfel, fiind în starea de
vedere dumnezeiască, a identificat pe Iahve din Vechiul Legământ cu Hristos pe Care-L prigonea.
Mai târziu, gnosticii au susţinut că Dumnezeul Care se înfăţişează în Vechiul Legământ, Care a zidit
lumea, este un Dumnezeu inferior. Spre a respinge învăţăturile eretice, monarhienii au ajuns să
susţină că nu există Dumnezeu superior sau inferior: Dumnezeu este unul, o singură fiinţă şi un
singur ipostas. În acest caz, spre a răspunde ereticilor mo-narhieni care au formulat o astfel de
învăţătură întemeiată pe propria judecată, Sfinţii Părinţi au spus că Dumnezeu este o fiinţă şi trei
ipostasuri - trei persoane. Nu au făcut-o spre a face să înainteze filozofia vremii lor sau pentru că
erau filozofi, ci, teologi fiind, voiau să înlăture marea ispită de care era pândită filozofia. Astfel au
răspuns filozofiei. Nu erau filozofi, aşa cum nu erau nici psihologi, sociologi sau chiar moralişti etc.
Erau Părinţi ai Bisericii, adevăraţi păstori, care păstoreau în chip teologic şi teologhiseau pastoral.
Ortodoxie şi psihologie
- Cred că este rândul meu să întreb, spuse Constantin, care pe vremuri se ocupase mult de
psihologie. Nu m-am ocupat de teologie sau de filozofie, dar am avut mult de-a face cu psihologia.
La început, când aţi pomenit că creştinismul este o ştiinţă a vindecării şi un tratament care vindecă
sufletul omului, am fost entuziasmat. V-am urmărit cu mult interes, deoarece cred că astfel
creştinismul, şi mai ales Ortodoxia, îl poate ajuta pe omul zilelor noastre. Astăzi psihologia şi
psihiatria s-au dezvoltat extrem de mult, căci s-a dovedit că omul suferă de boli psihice. Am fost însă
uimit să aud că, aşa cum nu erau filozofi, Părinţii nu erau nici psihologi. Aş vrea deci să vă argumentaţi
poziţia.
- Nu cred că este prea greu de susţinut acest punct de vedere. Subiectul este foarte simplu.
Sfinţii Părinţi erau Sfinţi. Sfinţenia nu are un înţeles moral, ci ontologic. Se numesc Sfinţi „datorită
Celui Sfânt de Care se împărtăşesc". Dumnezeul cel Sfânt dăruieşte oamenilor energia Sa cea
necreată şi îi sfinţeşte. El sălăşluieşte cu adevărat în om prin har şi astfel omul se face sălaş al
Sfântului Dumnezeu Treimic, templu viu al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel împarte oamenii în trei
categorii. Oamenii trupeşti sunt cei lipsiţi de Sfântul Duh, cei care trăiesc potrivnic firii. Oamenii
sufleteşti sunt şi ei oameni trupeşti, neavând nici ei pe Duhul Sfânt, dar trăind potrivit firii, adică au
15
virtuţi, însă virtuţile fireşti. Ei sunt oameni buni, milostivi, înfrânaţi, cu dragoste firească etc. Totuşi
nu sunt Sfinţi, căci nu s-au făcut sălaşuri ale Duhului Sfânt. Prin urmare, nu pot ajunge la părtăşia cu
îndumnezeitoarea energie a lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama scrie: „Dacă Dumnezeu nu
lucrează în noi, tot lucrul nostru păcat este". Oamenii duhovniceşti sunt cei care lucrează îndemnaţi
de Duhul Sfânt, „prin înfiere şi prin cunoaştere şi contemplare". Apostolul Pavel spune răspicat: „Iar
omul cel sufletesc nu primeşte cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu; că nebunie sunt lui şi nu le
poate înţelege, căci duhovniceşte se judecă. Iar cel duhovnicesc le judecă toate, iar el de nimeni nu se
judecă" (1 Cor. 2, 14-15).
Psihologia este o ştiinţă modernă, un vlăstar al creştinismului apusean. În marea lor pustiire şi
lipsă de speranţă, oamenii au descoperit psihologia, tocmai fiindcă „Bisericile" din Apus au pierdut
predania isihastă a Bisericii. Însă în învăţătura patristică se spun o mulţime de lucruri despre suflet,
despre boala şi tratarea lui. Noi, ortodocşii, nu suntem copleşiţi de descoperirea şi progresul
psihologiei. Monahii care au purces la tămăduirea sufletului ştiu foarte bine cum se înfăţişează
patimile, cum lucrează diavolul şi cum pătrunde în inimă harul lui Dumnezeu. În cartea mea
Convorbiri despre Psihoterapia ortodoxă există un capitol anume despre acest subiect pe care îl
analizează. Deosebirea între psihologie şi tămăduirea ortodoxă a sufletului - sau mai curând între
psihoterapia umanistă şi cea ortodoxă - este şi ea scoasă în evidenţă. Aş putea să subliniez aici
punctele principale.
În psihologie, sufletul nu este după chipul lui Dumnezeu, ca în teologia ortodoxă, ci este o
simplă funcţie a trupului. Din această pricină vorbim despre o psihologie fără suflet. În psihologia
contemporană sufletul nu are conţinut ontologic. Iar când psihologia vorbeşte despre îmbolnăvirea
sufletului, înţelege doar dezechilibrul psihologic al omului sau feluritele experienţe traumatice din
viaţa sa de până atunci. însă în teologia ortodoxă boala constă în întunecarea minţii.
De asemenea, în psihologia umanistă, terapia este echilibrarea puterilor lăuntrice ale
sufletului; pe când în teologia ortodoxă, terapia este legată de unirea omului cu Dumnezeu, de
vederea lui Dumnezeu şi de ajungerea la îndumnezeire, care este tot una cu vederea lui Dumnezeu.
Metoda terapeutică a psihologiei antropocentrice este clar diferită de cea a psihoterapiei ortodoxe. De
altfel, psihologia antropocentrică nu poate distinge între energiile cele create şi cele necreate - cu alte
cuvinte, dacă boala se datorează epuizării sau posesiunii - şi nici nu acceptă lucrările harului necreat.
Ea atribuie totul unui singur factor. Psihologia nu crede în existenţa diavolului şi neagă în cea mai
mare parte lucrările harului necreat al lui Dumnezeu.
- A vorbi despre psihoterapie ortodoxă nu stârneşte însă confuzie ? Au folosit Părinţii
termenul acesta ?
- În toate scrierile patristice se vorbeşte de tămăduirea sufletului. Fie că spunem tămăduirea
sufletului, fie psihoterapie, este unul şi acelaşi lucru. Problema este să vedem dacă Părinţii vorbesc
despre tămăduirea sufletului; şi, în continuare, care este antropologia şi soteriologia Părinţilor. Aici
se află adevărul. Oricum, faptul că aşezăm după psihoterapie cuvântul ortodoxă nu face decât să o
diferenţieze de altă psihoterapie.
- Vreţi să spuneţi că negaţi cu desăvârşire părerile psihologiei contemporane ? Nu sunt ele de
nici un folos ? Punând întrebarea, mă gândesc la un psiholog care pretinde că dacă Părinţii ar trăi
astăzi, ar folosi de bună seamă principiile psihologiei contemporane. Care este părerea
dumneavoastră ?
- Mai întâi, trebuie să subliniez ceea ce am spus mai înainte: descoperirea psihologiei, care a
avut loc în Apus, a fost rezultatul deznădejdii omului occidental, datorate lepădării şi dispreţuirii
întregii predanii trezvitoare a Bisericii. Pentru omul occidental, care se înstrăinase de tradiţia isihasttrezvitoare,
psihologia a fost o minunăţie. Nu este însă şi cazul ortodoxului. Dacă Părinţii ar fi trăit
astăzi, s-ar fi uimit de minunarea omului faţă de aceste teorii. La fel ca şi nevoitorii contemporani,
Părinţii care cunosc din trăire starea lăuntrică a sufletului, meşteşugurile diavolului şi manifestările
„omului celui vechi", ca şi energiile harului lui Dumnezeu, socotesc descoperirile psihologiei relativ
neinteresante, căci, pentru cel care primeşte cunoaşterea desăvârşită, o cunoaştere mediocră este prea
puţin însemnată. Pe cât de mare este deosebirea între înţelepciunea omenească şi înţelepciunea
dumnezeiască, la fel de mare este şi deosebirea între psihoterapia omenească şi cea ortodoxă. Când
16
omul trăieşte şi experiază dragostea dumnezeiască, ce este desăvârşirea dragostei, „putere
unificatoare şi cuprinzătoare", „răpire a minţii", „beţie a duhului", „dor pătrunzător şi neîndurat" şi o
stare de „flămânzire", cum oare îşi va abate privirea spre dragostea trupească şi necurată, care este un
idol şi o cădere a dragostei? Părinţii din zilele noastre - a căror viaţă înfăţişează întreaga experienţă a
Bisericii - socotesc şi ei ca aproape nesemnificative aşa-numitele descoperiri luminate ale psihologiei
contemporane.
Acum, revenind la întrebare: Dacă Părinţii ar fi trăit astăzi, ar fi acceptat interpretările
psihologiei fără a le cerceta, aşa cum au făcut cu filozofia ? Să lămurim întâi câteva lucruri. Întâi de
toate, Părinţi există şi astăzi; întâlnind asemenea Părinţi, mi-am dat seama de reţinerile lor faţă de
psihologie. În orice caz, Părinţii nu au trăit numai în trecut, ci există şi azi. În al doilea rând, Părinţii,
la vremea lor, nu au primit conceptele filozofiei. Având ei înşişi cunoaştere desăvârşită, mai aveau
oare nevoie de cunoaşterea filozofilor ? Au folosit doar termeni filozofici, cărora le-au dat înţeles
nou şi ontologie. Aproape sigur că la fel ar fi făcut şi cu psihologia.
Sfântul Grigorie Palama îl critică pe Varlaam pentru a fi adus tâlcuiri psihologice vieţii
duhovniceşti. Mulţi alţi Părinţi au avut aceeaşi atitudine. Noi nu încercăm să pătrundem în aşanumitul
subconştient pe cont propriu, cu ajutorul raţiunii, căci aceasta poate duce la schizofrenie.
Metoda noastră este următoarea: fără a ne lăsa atraşi în autoanalize istovitoare, încercăm să ţinem
poruncile lui Hristos în viaţa noastră. Încercând să ţinem poruncile, vechiul nostru sine cu patimile
sale se dezvăluie. Urmează apoi strădania vindecării de patimi. În paralel, încercăm să ne păstrăm
mintea fără mândrie şi fără de vicleşug şi astfel ea ajunge să deosebească gândul bun de cel de la
diavolul. Ne străduim întru trezvie şi astfel mintea poate deosebi gândurile, cum spune Sfântul
Diadoh al Foticeii; ea adună gândurile dumezeieşti în vistieria ţinerii de minte, lepădând în acelaşi
timp pe „cele întunecate şi drăceşti". Şi, în această atmosferă, adevărata pocăinţă se face lucrătoare.
Desigur, prin iconomie acceptăm unele păreri ale psihologiei şi psihoterapiei contemporane,
în două situaţii. Primul caz cuprinde oamenii al căror sistem nervos a fost vătămat din felurite pricini
- suprasolicitare psihică sau mintală - şi care au acum serioase probleme psihice. Al doilea caz este
cel al oamenilor care, în mod voit, nu au nici o legătură cu Biserica şi cu tainele ei. Cred că aceştia
pot fi ajutaţi de psihologia şi psihoterapia modernă, astfel încât să nu ajungă într-o stare
irecuperabilă. Psihologia poate acţiona ca un calmant care să le aducă uşurare în înspăimântătoarea
temniţă a deznădejdii în care se află.
Mai sunt şi oameni care se spovedesc, sunt legaţi de un duhovnic, dar acesta nu are tăria şi
cunoaşterea vieţii duhovniceşti spre a-i ajuta. Căci nu trebuie să ne ascundem de realitate. Din
nefericire, indiferenţa oamenilor faţă de spovedanie şi nepriceperea multor duhovnici, care nu cunosc
meşteşugul de vindecare al Bisericii, îi fac pe mulţi oameni să ajungă la psihiatru, însă, repet, omul
este zidit după chipul lui Dumnezeu şi trebuie să ajungă la asemănarea cu El. Aceasta este, pot
spune, ţinta finală şi entelehia mistică a omului. Atâta vreme cât tânjirea sa nu este împlinită şi omul
rămâne departe de Dumnezeu, el suferă tot mai mult. Câtă vreme nu-şi împlineşte rostul său adânc pe
pământ, adică părtăşia cu Dumnezeu, oricât ar fi de eficiente tratamentele medicamentoase şi
psihanalizele la care se supune, omul rămâne mereu cu o nostalgie şi o căutare tragică. Noi nu căutăm
doar echilibrul psihologic, ci şi împlinirea vieţii. Nu dorim doar să ne sporim simţămintele
religioase, ci să dobândim plinătatea vieţii - pleroma. Când vom analiza mai pe larg felul în care
tâlcuieşte Biserica Ortodoxă tămăduirea sufletului, vom fi în stare să înţelegem deosebirea între
psihoterapia antropocentrică şi cea teocentrică. Deci subiectul nu este închis, ci rămâne deschis
discuţiilor ulterioare.
Teologie şi religie
- Aş vrea să pun o întrebare, spuse Părintele Filip. Tocmai eu, care v-am invitat aici să stăm
de vorbă, am tăcut cel mai mult. Sunt foarte mulţumit, desigur, că fraţii mei duhovniceşti, prin
întrebările lor, au ridicat convorbirea la acest nivel duhovnicesc şi au dat prilej lămuririi atâtor
aspecte legate de psihoterapie. Şi deoarece tocmai mi-aţi dat prilejul, aş dori să vă adresez o întrebare
pe care voiam s-o pun de la început. Aţi spus mai înainte că, trăind în Biserică, nu căutăm doar să ne
17
sporim simţămintele religioase, ci împlinirea vieţii. Mai mult, în cartea dumneavoastră aţi scris că
creştinismul nu este o religie, în înţelesul de azi al religiilor. Puteţi lămuri aceste lucruri ?
- Creştinismul nu este o religie. Întrucât v-aţi referit la cartea mea Psihoterapia ortodoxă, aş
vrea să vă amintesc că am analizat acolo ce înţelegem astăzi prin religie. În primul rând, prin religie
înţelegem o anume teorie care ne îngăduie să trecem dincolo de zidul care ne desparte de Dumnezeu,
înduplecând astfel pe Dumnezeu. De asemenea, adeseori vorbim despre religie ca fiind născocirea
omului: Dumnezeu a fost creat de om, întrucât se simţea slab şi însingurat în univers. Deci avea
nevoie de un Dumnezeu puternic, Care să-l ocrotească în slăbiciunea sa. Mai mult, se socoteşte că
prin religie ne asigurăm viitorul, astfel încât să fim fericiţi în viaţa viitoare. Sau, în sfârşit, religia
înseamnă satisfacerea simţămintelor noastre religioase.
Însă nici una din definiţii nu se potriveşte Ortodoxiei. Creştinismul se numeşte şi este
Biserică, adică adevăratul Trup al lui Hristos, ce îl are drept cap pe Hristos însuşi. Biserica este
unitatea tuturor lumilor, cea pământească şi cea cerească, a îngerilor şi oamenilor, a celor morţi şi a
celor vii. Noi dobândim adevărata părtăşie cu Dumnezeu, participăm la energia cea necreată a lui
Dumnezeu. Dumnezeu nu este izolat în cer, cârmuind istoria de acolo, ci cârmuieşte lumea cu
energiile Sale cele nezidite, adică prin energia Sa necreată şi chivernisitoare. Noi nu încercăm să
potolim mânia lui Dumnezeu, ci să ne vindecăm, astfel ca vederea lui Dumnezeu să ni se facă
lumină, şi nu foc. Mai mult, în Biserică experiem viaţa veşnică încă de acum. Nu aşteptăm doar viaţa
ce va să vie, ci ne bucurăm de ea încă de pe acum. După învăţătura Părinţilor, împărăţia lui
Dumnezeu nu este viaţa de după moarte, ci părtăşia cu Dumnezeu, vederea Luminii celei necreate.
Putem spune totuşi că Ortodoxia este o religie, fiindcă vorbeşte despre Dumnezeu şi încearcă
să-l în-dumnezeiască pe om, să-l aducă la unire şi părtăşie personală cu Dumnezeu. De asemenea,
putem chiar să numim Ortodoxia religie, pentru că în Biserică sunt mulţi creştini care se află într-o
stare duhovnicească „infantilă" şi îl înţeleg pe Dumnezeu la fel ca celelalte religii. Biserica îi
primeşte atât pe cei din categoria robilor, cât şi pe cei din categoria năimiţilor, ca fiind pe treptele
începătoare în viaţa duhovnicească. Biserica se străduieşte să-1 facă pe om desăvârşit, să-l aducă la
starea de a face voia lui Dumnezeu nu pentru a scăpa de iad, nu pentru a se bucura ele Rai, ci numai
din iubire de Dumnezeu.
Cred că putem încheia spunând că Ortodoxia este o ştiinţă a vindecării şi un tratament. Ea îl
vindecă pe om. Vor mai fi, de bună seamă, unele obiecţii şi rezerve pe care le vom discuta mai târziu.
Personal, eu nu am nici o rezervă. Cred cu tărie că putem privi Ortodoxia ca pe un tratament
vindecător şi ca pe o ştiinţă. Acesta e singurul temei ca Ortodoxia să aibă credinţa adevărată, reală şi
nestricată.
2. Boala sufletului
- Mă interesează foarte mult subiectul îmbolnăvirii sufletului, spuse Constantin. Odinioară mam
ocupat mult de psihologie, deci şi eu am păreri greşite despre aceste lucruri. De aceea vreau să
aflu învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boala sufletului.
O idee clară despre Ortodoxie
- Voi încerca cu multă plăcere să răspund întrebării dumneavoastră. Aş vrea întâi să subliniez
că există o poziţie clară a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii în privinţa faptului că Ortodoxia se deosebeşte
de toate sistemele antropocentrice. Multe religii pot folosi aceleaşi exprimări, aceiaşi termeni, dar
înţelegerea lor este diferită. De pildă, filozofii stoici vorbeau şi ei de nepătimire, dar o înţelegeau
altfel decât Ortodoxia. Acelaşi lucru este valabil pentru minte, extaz etc. Mulţi orientali care aparţin
altor religii, de exemplu budismului, vorbesc despre minte, simţul lăuntric etc, însă dau termenilor cu
totul alt conţinut. Din această pricină, cel care a avut de-a face în trecut cu asemenea teorii - fie că
este vorba de psihologie, filozofie sau chiar budism - are mari dificultăţi în a reuşi să dobândească o
concepţie clară despre învăţătura ortodoxă şi poate rămâne nedumerit şi încurcat. Am întâlnit oameni
care se află într-o înspăimântătoare confuzie asupra acestor lucruri: citesc teologie trezvi-toare şi nu
18
găsesc nici o deosebire faţă de învăţătura budistă, socotind că budiştii şi Părinţii trezvitori spun
aceleaşi lucruri. Ca să nu mai spun că această cunoaştere omenească, ce pune accentul pe raţiune, cuprinde
o oarecare părere de sine pe care Părinţii o numesc „bogăţie a gândirii" (plouto tis dianoias);
ca urmare, omul se umple de mulţumire de sine şi întemeiere în sine. Şi oriunde se află mulţumire de
sine şi întemeiere în sine, harul lui Hristos nu mai poate lucra.
- Ce credeţi că trebuie făcut în aceste cazuri ? Altfel spus, eu am studiat psihologia şi sunt
familiarizat cu feluritele şcoli de psihologie, pe temeiul cărora analizez oamenii. Oare nu mai pot să
dobândesc o înţelegere clară a Ortodoxiei ? Şi dacă este aşa, cum pot să scap din această stare
îngrozitoare ?
- Întrebarea dumneavoastră este dificilă. Într-adevăr, este o problemă. Însă omul poate fi
tămăduit. Există două căi principale de tămăduire.
Una este părăsirea acestei „bogăţii" a gândirii. Sfântul Nichita Stimatul, vorbind despre
sărăcie, susţine că ea nu este doar lepădarea de bunurile materialnice, ci si dezicerea de „bogăţia"
gândirii. De altfel, pot adăuga că sărăcia duhovnicească este lepădarea întregii cunoaşteri pe care
omul a dobândit-o mai înainte, pe când trăia după trup. Sfântul Thalassie spune că sărăcia mintală
este desăvârşita nepătimire, starea în care mintea despătimită este slobozită din temniţa simţurilor şi a
celor care ţin de simţuri. Când cineva posedă o astfel de cunoaştere filozofică sau psihologică şi se
apropie de Biserică, păstrând toate înlăuntrul său, în clipele de mare adâncire lăuntrică poate să ia
această cunoaştere drept contemplare mistică. Apoi omul crede că starea sa este descoperirea lui
Dumnezeu şi astfel prihăneşte neprihănita şi curata învăţătură a lui Hristos.
A doua cale de tămăduire este trecerea omului printr-o adâncă pocăinţă. Pocăinţa adâncă
înseamnă pătrunderea harului necreat al lui Dumnezeu în inima omului; el arde patimile şi-l face pe
om purtător al dumnezeieştii Descoperiri. Din această pricină, când citim scrierile patristice trebuie
să ne desprindem de cunoştinţele şi ideile trecutului, spre a dobândi o înţelegere clară a Ortodoxiei.
Accentuez aceste lucruri, ca să nu faceţi paralele cu cunoaşterea psihologică ce precumpăneşte astăzi.
Este o mare primejdie a vedea viaţa duhovnicească dinlăuntrul tâlcuirilor date de sistemele
psihologice antropocentrice de astăzi.
- Vă mulţumesc pentru lămurire, spuse Constantin. V-aş ruga, dacă doriţi, să analizaţi pentru
noi boala sufletului, ca să ne putem da seama de deosebire.
Sufletul omului
- Pentru a vorbi de boala sufletului, trebuie întâi să vedem ce anume este sufletul, acesta fiind
unul din punctele slabe ale multor şcoli psihologice atunci când vorbesc despre psihoterapie; ele şiau
dat seama că nu putem vorbi despre boala şi terapia sufletului dacă nu-i dăm acestuia conţinut
ontologic. De aceea cred că Ortodoxia, cu predania sa trezvitoare, are de jucat un rol însemnat în ziua
de azi chiar şi în acest caz. Voi încerca să analizez subiectul cât mai simplu.
După învăţătura Părinţilor, omul este după chipul lui Dumnezeu. El nu-şi raportează viaţa la
sine, ci la Dumnezeu. Hristos este chipul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel: „Carele este
chipul lui Dumnezeu celui nevăzut" (Colos. 1, 15), iar omul este după chipul lui Hristos. Deci omul
este chip al chipului. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu şi trebuie să ajungă la asemănarea
cu El. După învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, chipul lui Dumnezeu înseamnă „să fie şi în
veci să fie"; iar asemănarea lui Dumnezeu înseamnă „înţelepciune" şi „bunătate". Putem spune că să
fie şi în veci să fie este chiar firea omului, iar „înţelepciunea" şi „bunătatea" ţin de „persoana sa".
Deci când sufletul omului nu se mişcă înspre asemănarea lui Dumnezeu - care este îndum-nezeire -
când nu trăieşte în chip dumnezeiesc, când nu are înlăuntrul său lucrarea Duhului Sfânt, atunci este
mort. Nu numai că este cuprins de boală, ci este mort. Trebuie să lămuresc faptul că sufletul este
zidirea lui Dumnezeu. Toate cele zidite de Dumnezeu au un început şi un sfârşit. Totuşi Dumnezeu a
dorit să zidească şi să facă sufletul nemuritor. Astfel că sufletul, muritor din fire, este nemuritor prin
har. Este nemuritor pentru că aşa doreşte Dumnezeu. Prin urmare, nu putem privi sufletul
independent de Dumnezeu. Tocmai această afirmaţie arată deosebirea faţă de vechile idei filozofice
despre suflet, însă şi faţă de poziţiile psihologice moderne.
19
- Cred, spuse Athanasie, că vechea părere filozofică despre acest subiect, înfăţişată de
filozofia greacă - dar şi de anumiţi eretici creştini, mai ales gnostici -era că lumea, şi deci omul, este
roadă şi urmarea căderii lumii celei reale. Aceasta, fireşte, lămureşte ce aţi spus mai devreme despre
suflet.
- Da, cred că aşa este. Mulţi eretici au văzut lucrurile asemănător. Însă noi credem că lumea şi
omul, deci şi sufletul omului, sunt lucrarea pozitivă a Dumnezeului creator. Nu este roadă căderii
lumii reale; căci, în acest caz, răul ar fi imanent în creaţia lumii existente. Dumnezeu a creat sufletul.
Sufletul nu este o părticică de dumnezeire, nici suflarea lui Dumnezeu, cum spun unii. Dar, aşa cum
spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că însuflarea lui Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt,
înseamnă că lucrarea Duhului Sfânt a creat sufletul, fără ca ea însăşi să se facă suflet. Este important
de spus acest lucru, deoarece astfel ne dăm seama că nu putem cerceta sufletul în chip autonom, ci în
legătură cu Dumnezeu.
- Aceste adevăruri sunt cele ortodoxe, spuse Părintele Filip, deşi puţin cam prea înalte. Cred
totuşi că ne sunt absolut folositoare spre a înţelege întocmai ce este boala şi tămăduirea sufletului.
Aţi putea, vă rog, să amănunţiţi felul în care sufletul omului este chip al Dumnezeului Treimic ?
Căci, întrucât este după chipul lui Dumnezeu, socotesc că are o fire treimică.
- Într-adevăr, Sfântul Grigorie Palama tratează subiectul în scrierile sale. Sfinţii Părinţi erau
în stare să vorbească despre aceste lucruri, nu pentru că studiaseră la vreo şcoală de psihologie, ci
fiindcă, purce-zând la tămăduirea patimilor, au ajuns să cunoască lumea lăuntrică prin luminarea
harului dumnezeiesc, învăţătura Sfântului Grigorie Palama nu este urmarea speculaţiilor, ci a
descoperirii Preasfântului Duh, datorată osârdiei sale de a-şi vindeca sufletul. Lucrul trebuie lămurit,
căci şi în Apus se vorbeşte despre o împărţire treimică a sufletului, iar Augustin a folosit o astfel de
argumentaţie psihologică pentru existenţa Dumnezeului Treimic. Însă teologia apuseană a sfârşit în
Filioque; dimpotrivă, Sfântul Grigorie Palama, experiind unitatea treimică a lui Dumnezeu în
sufletul său, a sfârşit prin a respinge pe Filioque. Spre a reveni, Sfântul Grigorie Palama învaţă că, la
fel cum Dumnezeu este treimic - Minte, Cuvânt şi Duh - la fel şi sufletul are fire treimică, adică are
minte, cuvânt şi duh. Mintea este ceea ce am numi adâncul existenţei sufletului; cuvântul purcede din
minte iar duhul este „dragostea mintală a omului".
- Am citit, întrerupse Constantin, că, după învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul, sufletul
se împarte între puterea înţelegătoare, puterea poftitoare şi puterea irascibilă. Cred că şi Sfântul
Grigorie Palama vorbeşte despre aceasta în alt context. Este cu putinţă să fie vreo contradicţie cu
ceea ce ne-aţi spus despre treimicitatea sufletului ?
- Sufletul, după părerea Părinţilor, este şi unic şi multiplu. Împărţirea sufletului în minte,
cuvânt şi duh trebuie înţeleasă în chip de pogorământ, nu întocmai cum se înţelege pentru
Dumnezeu. Căci, în Dumnezeu, cele trei Persoane sunt deofiinţă, însă au şi ipos-tasuri osebite; pe
când în ceea ce priveşte sufletul -mintea, cuvântul şi duhul sunt energii, nu ipostasuri. Însă nu există
deosebiri esenţiale în ceea ce priveşte împărţirea sufletului. Depinde de aspectul pe care îl urmăreşte
autorul de fiecare dată. Cercetând sufletul din perspectiva patimilor pe care vrem să le vindecăm, îl
împărţim între puterea înţelegătoare, puterea poftitoare şi puterea irascibilă. Studiind treimicitatea
firii sufletului, vorbim despre putere mintală, putere raţională şi putere simţitoare. Şi privind sufletul
din perspectiva întoarcerii către sine şi a înălţării sale către Dumnezeu, vorbim despre minte,
cunoaştere şi dragoste. În orice caz, fiecare din treimi arată că sufletul este după chipul Dumnezeului
Treimic şi nu poate fi vindecat fără El.
- Aţi vorbit despre împărţirea sufletului în legătură cu patimile şi aţi spus că sufletul se
împarte între puterea înţelegătoare, puterea poftitoare şi puterea irascibilă. Ce patimi corespund
fiecărei puteri ?
- Sfinţii Părinţi învaţă că patimile necredinţei în Dumnezeu, ereziei, mândriei etc. domnesc
asupra puterii înţelegătoare; patimile iubirii de desfătare şi poftei cresc în puterea poftitoare; în
sfârşit, patimile iuţimii, mâniei, pizmuirii etc. precumpănesc în puterea irascibilă. În chip deosebit,
Sfântul Grigorie Palama învaţă că iubirea de slavă este vlăstarul părţii înţelegătoare a sufletului;
iubirea de avuţie şi zgârcenia sunt vlăstarele puterii poftitoare a sufletului, iar lăcomia pântecelui este
20
vlăstarul părţii irascibile a sufletului. Atât puterea poftitoare, cât şi cea irascibilă ţin de ceea ce se
cheamă latura pătimaşă a sufletului.
Suflet şi trup
- În timp ce vorbeaţi despre suflet, îmi venea mereu un gând care nu-mi da pace, spuse
Părintele Filip. De ce cercetaţi sufletul despărţit de trup ? Sunt oare cu adevărat despărţite şi
independente unul de celălalt ?
- De bună seamă că nu sunt independente. Sufletul este strâns legat de trup. Părinţii spun că
se întâmplă cu sufletul ceea ce se întâmplă cu fierul băgat în foc: se face foc, rămânând totuşi fier
după fire. Sufletul este pretutindeni în trupul omului. Faptul că sufletul dă viaţă trupului unit cu el
dovedeşte că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu în mai mare măsură decât au fost îngerii.
Tocmai de aceea în Biserica Ortodoxă spunem că boala sufletului molipseşte şi trupul, tot aşa cum
boala trupului molipseşte uneori sufletul. Datorită acestei legături lăuntrice se întâmplă că, deşi
sufletul vrea să ajungă la părtăşia cu Dumnezeu, trupul nu primeşte să urmeze sufletului, din pricina
patimilor, şi astfel apare osteneala trupească. Atunci ne dăm seama că, deşi sufletul se simte mai
curând sănătos, totuşi trupul se simte bolnav şi slăbit. Se vădeşte spusa Domnului: „Că duhul
osârduitor este, iar trupul neputincios" (Mat. 26, 41). Din această pricină, tradiţia ortodoxă
statorniceşte ca înaintarea sufletului să fie paralelă cu cea a trupului. Isihasmul tămăduieşte şi trupul
în multe feluri şi cu felurite metode, spre a ajunge la părtăşia cu Dumnezeu. Iar când omul
dobândeşte harul lui Dumnezeu, atunci şi trupul se preschimbă. Acest lucru se vede la Schimbarea la
Faţă a lui Hristos, când chipul Său strălucea ca soarele. Se vede şi la Moise, al cărui chip strălucea
orbitor, ca şi la chipul Arhidiaconului Ştefan, care s-a făcut precum chipul unui înger. Prin urmare,
există o deosebire limpede între suflet şi trup, dar nici unul dintre ele nu are putinţa să existe
independent de celălalt. De altfel, chiar şi la moarte, sufletul „în chip silnic se desparte din legătura
sa". Iar despărţirea are loc „prin voia dumnezeiască". Deci sufletul nu este omul, ci sufletul omului;
şi nici trupul nu este omul, ci trupul omului. Omul este alcătuit din suflet şi trup, este o fiinţă psihosomatică.
Prin urmare, şi trupul va fi îndumnezeit şi va fi înviat la A Doua Venire, trecând în
veşnicie.
Ce anume este boala sufletului
- Deci unde se află boala omului ? În ce parte a lui este localizată boala ? Răspunsul la
această întrebare ar uşura mult lucrurile. Cu alte cuvinte, ne va fi limpede cum trebuie să procedăm
spre a ne tămădui.
- Aşa cum am spus mai înainte, omul în întregime este bolnav. Însă centrul bolii este localizat
în mintea omului. Mintea fiind bolnavă, împărtăşeşte astfel urmările bolii sale întregului organism.
Minte şi raţiune
- Minte vrea să însemne raţiune? - întrebă Atha-nasie. Dacă mintea este tot una cu raţiunea,
atunci cum se îmbolnăveşte ? Dacă mintea este ceva deosebit de raţiune, ce înseamnă boala minţii ?
- Aşa cum am spus mai devreme, sufletul omul este alcătuit din minte, raţiune (cuvânt) şi
duh, corespunzând modului existenţei Preasfintei Treimi. Sfântul Ioan Damaschinul spune că
Dumnezeu a creat sufletul omului raţional şi mintal; el este înzestrat şi cu duh, care, aşa cum spun
Părinţii, este „dragostea mintală a sufletului". Astfel că noi deosebim energia minţii de energia
raţiunii. Mintea este un lucru, raţiunea altul. Mintea este ochiul sufletului. Şi întocmai cum ochiul
trupului vede întreaga creaţie a lui Dumnezeu, la fel şi ochiul sufletului, care este mintea, dobândeşte
experierea lui Dumnezeu. Acesta este felul în care lucrau puterile sufletului înainte de cădere. Mintea
lui Adam vedea pe Dumnezeu iar raţiunea sa avea iscusinţa de a înfăţişa această experiere. Deci
putem spune, păstrând analogiile, că aşa cum Mintea (Tatăl) naşte Cuvântul (Hristos), la fel mintea
omului naşte cuvântul/raţiunea (logos). Dacă mintea e sănătoasă, atunci şi raţiunea e sănătoasă. La
21
fel se întâmplă şi cu duhul care este, aşa cum am spus, dragostea mintală a sufletului. Dacă mintea e
sănătoasă, dragostea este şi ea sănătoasă, deoarece este întoarsă către Dumnezeu şi astfel se pune în
lucrare beţia duhului şi răpirea minţii. Dacă mintea este bolnavă, cădem din adevărata dragoste, adică
avem parte de idolul dragostei, numit de Părinţi „dragoste necuviincioasă".
- Cele ce ne-aţi spus sunt foarte însemnate, spuse Părintele Filip. Cred că asta deosebeşte
Ortodoxia de tradiţia apuseană. Noi, ortodocşii, socotim mintea ca temei al teologhisirii, pe când
occidentalii pun în centrul teologiei lor raţiunea. Totuşi nu este de ajuns această mică prezentare. Aţi
putea, vă rog, să continuaţi şi să analizaţi cât se poate de amănunţit atât starea de sănătate a minţii,
cât şi pe cea de boală ? Atunci vom fi în stare să înţelegem deosebirea între tradiţia ortodoxă şi cea
apuseană.
Căderea omului
- Sunt de acord cu observaţiile dumneavoastră. Ele sunt remarcabile. Într-adevăr, tocmai aici
se află deosebirea între Ortodoxie şi erezie. Sfinţii Părinţi aveau o minte luminată, pe când ereticii
aveau de obicei mintea întunecată şi o raţiune hipertrofiată. Putem vedea acest lucru la Adam, înainte
şi după cădere, înainte de cădere, Adam era în starea de luminare a minţii, a doua treaptă a vieţii
duhovniceşti. După cădere mintea sa era întunecată şi mărginită*. Astfel se ajunge la orbirea minţii,
întunecarea şi mărginirea sa. Ce s-a întâmplat de fapt? Raţiunea a încercat să împresoare mintea
umană. Ea s-a răzvrătit împotriva minţii; a încercat, prin lucrarea ispitirii diavoleşti, să tâlcuiască
felul în care trebuie să ajungă omul la îndumnezeire, anulând deci porunca lui Dumnezeu. Ajungem
astfel la identificarea minţii cu raţiunea. Mintea, în loc să cârmuiască raţiunea, este acum una cu ea.
De fapt, când vorbim de păcatul strămoşesc şi de urmările lui, înţelegem trei lucruri: funcţionarea
defectuoasă a minţii, adică mintea a încetat să mai funcţioneze normal; identificarea minţii cu
raţiunea care, într-un fel, a dus la divinizarea raţiunii; şi, în final, supunerea minţii faţă de patimi,
frică şi condiţiile înconjurătoare. Iată adevărata moarte a omului, destrămarea sa totală, moartea sa
lăuntrică. Mintea i s-a întunecat. Şi aşa cum, atunci când ochiul trupesc este vătămat, întregul trup
este întunecat, la fel şi când orbeşte ochiul sufletului - care este mintea - întregul organism
duhovnicesc se îmbolnăveşte şi cade în beznă adâncă. Cred că despre aceasta vorbeşte Domnul când
spune: „Deci dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult ?" (Mat.
6, 23).
* Sfinţii Părinţi ai Bisericii susţin în scrierile lor că întunecarea minţii constituie esenţa
păcatului strămoşesc şi că Biserica Ortodoxă tămăduieşte personalitatea bolnavă a omului. Preotulpro-
fesor Ioannis Romanidis a fost cel care a demonstrat marea însemnătate a acestei învăţături a
Părinţilor şi ne-a înfăţişat-o limpede în anii din urmă. El pune în lumină această învăţătură fundamenală
a teologiei isihaste a Bisericii în multe din studiile sale:
1) The Ancestral (original) Sin, Ed. Domos, Atena, ediţia întâi, 1957; ediţia a doua, 1989.
2) Franks, Romans Feudalism and Doctrine, Holy Cross Orthodox Press, 1981'
3) Jesus Christ- the Life ofthe world, în Xenia Ecumenica, Helsinki, 1983, nr. 39, pp. 232-
275.
4) Church Synods and Civilisation, Theologia, voi. 63 nr 3 lulie-septembrie 1992, p. 4.
Însă aceasta, pe lângă faptul că a dus la perturbarea întregii funcţionări lăuntrice a sufletului,
a dus în acelaşi timp şi la o perturbare exterioară a omului; acum el se raportează cu totul altfel la
aproapele său, la Dumnezeu, la lume şi la întreaga creaţie. Raţiunea este aceea care încearcă să-l
întâlnească pe Dumnezeu, întrucât mintea nu este în stare să ajungă la păr-tăşia cu El. Astfel se
creează idoli ai lui Dumnezeu şi religii idolatre, precum şi toate ereziile. întrucât mintea nu mai este
în stare să-l vadă pe om în chip dumnezeiesc, raţiunea îl vede şi ea în mod diferit, sub înrâurirea
patimilor. Omul îşi exploatează aproapele din pricina iubirii de slavă şi a lăcomiei. El îşi socoteşte
aproapele un obiect de desfătare şi idolatrizează întreaga zidire. Se vădeşte ceea ce spune Apostolul
Pa-vel în Epistola către Romani: „Zicându-se pre sine a fi înţelepţi, au înebunit şi au mutat slava lui
Dumnezeu Celui nestricăcios întru asemănarea chipului omului celui stricăcios, şi al păsărilor, şi al
celor cu patru picioare, şi al celor care se târăsc" (Rom. 1, 22-23).
22
Pe când vorbeam despre aceste lucruri, pe care eu le socotesc cruciale pentru teologia
ortodoxă, Vasile, un om cu principii conservatoare, cu foarte puţine cunoştinţe teologice, era surprins
şi în mare încurcătură, îmi dădeam seama de starea în care se afla. El însuşi a mărturisit-o. Încerca să
urmărească discuţia, dar se vedea că o face cu greu. Rămânea în lumea lui. în acel moment al
discuţiei a pus o întrebare care, de fapt, era o obiecţie.
Localizarea bolii este absolut necesară
- Am urmărit analiza dumneavoastră; sincer vorbind, nu am prea înţeles toate afirmaţiile. Mai
mult, în ceea ce mă priveşte, nici nu am nevoie să le înţeleg. Ce importanţă are pentru mine să ştiu ce
este sufletul, în câte părţi se împarte, care parte a omului este bolnavă? Ce importanţă are pentru
mine să ştiu ce este păcatul strămoşesc şi care sunt urmările lui pentru viaţa omului ? De altfel, în
privinţa acestor lucruri am fost învăţat cu totul altfel. Dumneavoastră spuneaţi despre căderea lui
Adam că ţine mai ales de defectuoasa funcţionare a minţii, de identificarea sa cu raţiunea şi cu
robirea faţă de patimi şi de frică. Mărturisesc, nu prea văd sensul analizei sau de ce lucrurile sunt
înfăţişate atât de diferit faţă de ceea ce am învăţat. Mă mulţumesc să fiu un om de treabă, să merg la
biserică, să mă spovedesc, să nu fac rău nimănui, să nu-mi urăsc aproapele.
- Înţeleg întrebările dumneavoastră şi obiecţiile. Nu le aprob, însă pot să le înţeleg motivaţia.
Ceea ce am prezentat până acum pare într-adevăr o noutate faţă de teologia pe care am învăţat-o timp
de atâţia ani. Totuşi ele nu sunt o noutate pentru cei care trăiesc în tradiţia ortodoxă. În orice caz,
obiecţiile dumneavoastră pot fi rezumate în două puncte principale: întâi, la ce bun toată analiza
asupra sufletului şi căderii omului; al doilea, de ce ea aceasta de ceea ce am învăţat în trecut.
În ceea ce priveşte primul punct, pot spune următoarele. Dacă cineva doreşte să fie teolog
ortodox, trebuie să înceapă de la starea lui Adam de dinainte de cădere, ce s-a întâmplat prin cădere
şi cum putem fi reaşezaţi în starea cea dintâi sau chiar să ajungem acolo unde Adam nu a ajuns. Dacă
o teologie nu vorbeşte despre căderea omului, şi nu arată clar ce anume este ea, şi dacă nu vorbeşte
despre învierea omului, atunci ce fel de teologie poate fi aceea? Cu siguranţă, nu una ortodoxă. În
orice caz, spuneam mai devreme că Ortodoxia este o ştiinţă şi un tratament vindecător şi, de
asemenea, că şi teologia este un tratament vindecător. Ea tămăduieşte omul. Dar dacă nu cercetăm
unde se află boala omului, cum putem şti ce anume trebuie să vindecăm ? Chiar în ceea ce priveşte
trupul, dacă omul urmează un tratament greşit, nu se va tămădui niciodată. La fel se întâmplă şi cu
sufletul. Trebuie să ne fie limpede că boala este întunecarea minţii iar tămăduirea este luminarea ei.
Sfintele Taine şi predania nevoinţei Bisericii au rostul de a ne duce acolo unde se afla Adam înainte
de cădere, adică la luminarea minţii, iar de aici la îndum-nezeire, destinaţia omului dintru început.
Prin urmare, este foarte important să ştim exact ce este boala. Dacă ignorăm boala noastră lăuntrică,
viaţa noastră duhovnicească sfârşeşte într-un moralism sterp, în superficialitate. Mulţi oameni sunt
împotriva sistemului social prezent, socotind că societatea, familia sau nedreptatea sunt de vină
pentru problemele lor. Totuşi problema de bază, adevărata boală a omului, este întunecarea minţii
sale. Când mintea sa ajunge luminată, omul este slobozit din robia faţă de toate cele dimprejurul lui,
precum frica, nesiguranţa etc.
În ceea ce priveşte al doilea punct, aş vrea să spun că teologia a suferit într-adevăr propria
robie babiloniană în anii trecuţi. Ea a primit influenţe apusene care au deformat-o. Privind înapoi cu
veacuri în urmă şi cercetând teologia Părinţilor, ne dăm seama că ei toţi aveau meşteşugul adevărat
de vindecare: curăţirea inimii, luminarea minţii şi îndumnezeirea. Cine nu urmează această
metodologie şi se întemeiază numai pe propria raţiune, ajunge la păreri eretice şi se găseşte în afara
tradiţiei Părinţilor. Din nefericire, în trecut am fost dominaţi de teologia apuseană, întemeiată pe
sentiment şi pe voinţă, care ţinteşte doar la formularea caracterului omului, la calitatea lui etică, spre
a deveni un om „de treabă" şi un „bun" cetăţean. Tocmai această mentalitate a produs atâta ateism.
Ea a făcut pe mulţi tineri să se revolte împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu îşi doreau un Dumnezeu
de felul celui care le-a fost lăsat de părinţii şi educatorii lor. Viaţa morală întemeiată pe o metafizică
abstractă nu mai poate rezista astăzi, căci temeliile metafizicii au fost zdruncinate chiar în Apus.
Astăzi este larg acceptată ideea că eliberarea teologiei ortodoxe din robia ei şi descoperirea
23
adevăratei sale identităţi o va face din nou ortodoxă şi deci în stare să-l ajute pe omul deznădăjduit şi
obosit al zilelor noastre. Iată motivul pentru care cred că analizarea bolii sufletului este absolut
necesară.
- Şi eu cred, adăugă Părintele Filip, că trebuie să cercetăm această latură a învăţăturii ascetice
ortodoxe, chiar dacă mai am unele întrebări legate de ea. Din cele citite, mi-am dat seama că Sfinţii
Părinţi pun mult temei pe acest subiect. Când vorbesc despre suflet, minte şi inimă, nu o fac doar
spre a filozofa şi a teologhisi intelectualiceşte, ci tocmai spre a localiza problema şi a-l tămădui cu
adevărat pe om. Mai mult, ca duhovnic văd zilnic că vindecarea omului ţine de tămăduirea lăuntrică.
De aceea cred că trebuie să stăruim asupra acestor analize. Tinerii de azi se răzvrătesc împotriva
oricărui fel de moralizare. Ei vor ceva autentic. Ori de câte ori am discutat cu adolescenţi despre
aceste lucruri, au fost încântaţi. Şi Domnul vorbeşte despre aceasta când spune: „Farisee "oarbe,
curăţeşte întâi partea cea dinlăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie şi cea dinafară curată" (Mat.
23, 26). Dacă nu vedem aspectul vindecării, probabil că ne aflăm în starea de făţărnicie. Din această
pricină l-am poftit aici pe Părintele Hierotheos. Oare nu zic bine ?
- Cred că v-aţi exprimat cât se poate de exact. într-adevăr, când facultatea mintală a omului
nu funcţionează cum se cuvine, apar anomalii. Toate patimile se răzvrătesc, iar omul se foloseşte atât
de Dumnezeu, cât şi de aproapele său spre a-şi întări egoista sa siguranţă şi fericire. Este necontenit
într-o stare de nelinişte. Sunt creştini care spun adeseori: „Dacă aproapele meu s-ar purta altfel cu
mine, dacă aş avea copii mai buni, dacă soţia mea nu ar fi făcut asta şi asta, dacă..., dacă..., probabil
că aş fi dus o viaţă creştinească". Avem impresia că încetarea problemelor exterioare ne-ar face mai
buni. Totuşi eu obişnuiesc să spun mereu că problemele exterioare nu vor înceta niciodată. Acum
avem necazuri cu studiile, mai târziu ne facem griji pentru carieră sau căsătorie. Creşterea copiilor dă
naştere altor probleme. După aceea vom fi preocupaţi de viitorul copiilor sau poate până la urmă
chiar al nepoţilor... Nu mai vorbesc despre celelalte probleme datorate serviciului şi obligaţiilor
sociale. Problemele nu se sfârşesc niciodată. Însă trebuie să le depăşim.
Înseamnă că trebuie să găsim adevărata problemă care ne chinuieşte, iar aceasta este, cu
siguranţă, o problemă lăuntrică. Şi când spun problemă lăuntrică, înţeleg întunecarea minţii. Căci, în
starea noastră căzută, acuzăm totul, chiar momentele bune din viaţă. Când însă mintea este eliberată
prin metoda şi tratamentul potrivit, omul simte că nu mai are probleme serioase. Trebuie să ne dăm
seama că suntem închişi în temniţa lumii şi a simţurilor noastre, deoarece mintea ne este bolnavă.
Când suntem întemniţaţi, indiferent cât de bune ar fi condiţiile, ele nu ne pot ajuta cu adevărat.
Realitatea este că suntem în temniţă. Chiar dacă ni se îngăduie să ne decorăm închisoarea, chiar dacă
ni se dă o mâncare mai bună, chiar dacă ni se creează cele mai confortabile condiţii, toate sunt inutile,
căci tot întemniţaţi suntem, trăind în îngrozitoarea atmosferă a închisorii. Când mintea este
întunecată, moartă, întreaga lume este o groaznică închisoare - şi deci chinuitoare. Când mintea ne
este luminată şi liberă, întreaga lume este un dar al lui Dumnezeu, făcut nouă. Atunci vedem în
întreaga fire raţiunile existenţelor, cum spun Sfinţii Părinţi. Căci noi credem că firea nu se
cârmuieşte de legile firii, ci de raţiuni necreate, adică energia proniatoare a lui Dumnezeu Care
cârmuieşte în chip personal întreaga lume. Şi oriunde există un nou început şi o armonie, aceasta nu
se datorează existenţei vreunei legi fireşti, ci credincioşiei lucrării dumnezeieşti; altfel spus, aşa vrea
Dumnezeu să lucreze până în sfârşit.
Deci luminarea minţii ne face în stare să vedem dragostea lui Dumnezeu atât în bucurie, cât şi
în întristare, în fericire şi în nefericire, în necaz şi în alinare, în aşa-numiţii oameni buni şi în aşanumiţii
oameni răi etc. Astfel încât ceea ce alţii socotesc a fi nenorocire, noi o luăm ca pe o
binecuvântare, iar ceea ce alţii iau drept binecuvântare, noi socotim nenorocire. Căci mintea luminată
este în stare să osebească între energiile create şi cele necreate şi astfel învaţă să teologhisească.
Fiindcă teologhisirea înseamnă distingerea între energiile create şi necreate. Din acest motiv spun că
problema principală a omului este cum să înveţe să-şi vadă starea de boală lăuntrică, care este chiar
întemniţarea şi întunecarea minţii.
24
Întunecarea minţii - urmare a căderii
- Vă rog, Părinte, spuse Irina, aţi putea continua analizarea stării omului după cădere ? Este
foarte important să ştim exact cum se confundă mintea cu raţiunea, cum ajunge să fie robită faţă de
toate cele dimprejur şi faţă de patimi.
- Sunt de acord că trebuie să cercetăm acest subiect în amănunt, sub toate aspectele. Sfântul
Grigo-rie Palama, într-una din omiliile sale, vorbeşte despre întunecarea minţii, care este urmarea
îndepărtării ei de Dumnezeu. El pomeneşte un pasaj clasic pe care, desigur, îl găsim şi la alţi Părinţi,
precum Sfântul Maxim: „Mintea despărţită de Dumnezeu se face dobitocească sau drăcească".
Atunci când mintea omului se îndepărtează de Dumnezeu, toate enegiile lăuntrice ale sufletului şi ale
trupului se tulbură. Sfântul Grigo-rie spune în continuare că, întrucât şi-a pierdut mişcarea firească şi
s-a abătut de la calea firească, mintea pofteşte la lucrurile aparţinând altora şi nu se mai satură de
iubirea de avuţie. Ea se lasă în voia plăcerilor trupeşti şi desfătarea sa nu cunoaşte margini sau
măsură. Prin lucrarea ei îşi necinsteşte numele, totuşi doreşte să fie cinstită de toţi. Vrea ca toţi să o
linguşească, vrea ca toţi să fie de acord cu ea, să fie împreună-lucrători cu ea, iar când acestea nu se
întâmplă, se umple de mânie. Mânia şi sălbăticia sa faţă de aproapele o fac asemeni Şarpelui. Şi
astfel, deşi creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, omul se face „ucigaş de oameni",
asemănându-se ucigaşului de oameni, diavolul. Şi, aşa cum scrie Sfântul Grigorie, aceasta se
datorează unei singure pricini: faptului că mintea omului s-a abătut de la frica şi pomenirea lui
Dumnezeu, deschizând calea împreună-lucrării cu începătorul răutăţii. Despărţirea minţii de
Dumnezeu îl face pe om fie un diavol, fie o fiară. Astfel, din pricina relei funcţionări a minţii, atât
patimile trupului, cât şi cele ale sufletului se dezlănţuie. Diavolii ştiu bine aceasta, astfel că se
străduiesc „să întunece puterea nostră mintală". Ei ştiu că, dacă întunecă mintea, pot cu uşurinţă să-l
împingă pe om să facă orice voiesc ei. Omul poate ajunge la nebunie; în această stare, putem spune
cu certitudine că omul nu se poartă normal. Este antisocial. Pe deasupra, tot o urmare a căderii este şi
stârnirea închipuirii şi a gândurilor diavoleşti care ne stăpânesc memoria.
Închipuirea - altă urmare a căderii
- În ce fel este închipuirea o urmare a căderii ? Care este legătura închipuirii cu starea omului
căzut ?
- Sfinţii Părinţi învaţă că închipuirea este o energie firească a sufletului, ajunsă astfel după
cădere, adică putând să fie stăpânită de imagini şi false idei care pricinuiesc probleme grave
organismului psihosomatic al omului. De aceea Părinţii spun că, atunci când omul se curăţeşte şi
ajunge la vederea lui Dumnezeu, a scăpat de închipuire, adică energia închipuirii este nelucrătoare,
lipsită de orice chipuri. E ca un televizor care poate proiecta imagini, dar nu funcţionează. Acesta
este înţelesul învăţăturii Bisericii după care Hristos a luat asupra Sa chiar şi această putere sufletească;
însă, spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu toţi oamenii după cădere, ea nu era lucrătoare
în El. închipuirea este un fenomen de după cădere. Este urmarea căderii omului. Nici îngerii nu au
închipuire. Numai oamenii şi diavolii au închipuire. De aceea dau diavolii la iveală atâtea imagini şi
urmăresc stârnirea imaginaţiei. Putem deci să susţinem că aşa-nu-mitele probleme psihologice sunt
toate rezultatul bănuielilor, gândurilor (logismoi) care sunt puse în lucrare în atmosfera prielnică a
închipuirii. Cu cât omul este mai bolnav duhovniceşte, cu atât este mai copleşit de mulţimea
imaginilor aduse de închipuire. Sănătatea duhovnicească cere anularea închipuirii cât mai mult cu
putinţă. într-adevăr, când mintea este liberă şi luminată, încetează toată lucrarea închipuirii. De
aceea, Sfinţii Părinţi învaţă că teologhisirea nu are legătură cu închipuirea. Când omul, cu harul lui
Dumnezeu, dar şi cu împreună-lucrarea sa, este izbăvit de toate imaginile şi formele zămislite de
închipuire, devine teologhisitor şi dinlăuntrul inimii sale ţâşneşte adevărata teologie ortodoxă.
- Îmi dau seama pentru prima dată, continuă Irina, că închipuirea este urmarea căderii şi că
tămăduirea minţii este legată şi de tămăduirea închipuirii. Această învăţătură este cu adevărat o
descoperire pentru mine.
- Fără îndoială, acest aspect al vieţii duhovniceşti este foarte important. Întunecarea minţii
pune în lucrare închipuirea şi, în lumea ei înşelătoare, omul poate crea feluriţi idoli ai lui Dumnezeu.
25
Cu cât omul este mai bolnav psihic, cu atât imaginaţia sa este mai aţâţată. Cum ne dăm seama că o
persoană suferă de anomalii psihologice şi se îndreaptă în mod sigur către schizofrenie ? Starea sa
este dezvăluită de iluziile, dezamăgirile şi toate imaginile sale fantastice. Dis-funcţia psihologică este
în primul rând o boală duhovnicească, ce duce la moartea minţii. Pot spune că, atunci când văd că
unul din fiii mei duhovniceşti este stăpânit de bănuieli, închipuiri şi alte gânduri, îmi dau seama
îndată că mintea sa este bolnavă şi că are nevoie de ajutor. În anumite cazuri speciale, le-am dezvăluit
primejdia de a rămâne izolaţi într-o lume iluzorie, năpădită de închipuiri. Cei trezvitori
duhovniceşte nu ajung în acea stare. Dimpotrivă, oamenii care nu privegheză şi nu se străduiesc să se
tămăduiască, pot sfârşi într-o stare înspăimântătoare, atât sufletească, cât şi trupească. Şi daţi-mi voie
să spun că femeile sunt predispuse mult mai mult acestei primejdii. Tot aşa cum sunt vulnerabile şi
din punct de vedere emoţional.
Emoţia şi tămăduirea ei
- Părinte, ceea ce aţi spus a fost o continuă surpriză pentru mine, din care încă nu-mi pot
reveni. Cum se poate ca emoţia să fie şi ea urmarea căderii sau o stare de boală ?
- Emoţia este amestecată cu patimile iubirii de desfătare. Nu se identifică în întregime cu ele,
dar este pătrunsă de ele în mare măsură. Un om sănătos duhovniceşte este un om echilibrat în toate
manifestările. Am spus mai devreme că, atunci când mintea omului este luminată, când omul ajunge
la luminarea minţii, nu este mişcat de Dumnezeu doar psihologic sau emoţional, ci are adevărată
părtăşie cu Dumnezeu. Mai mult, el vede în întreaga creaţie raţiunile existenţelor - energia cea
necreată a lui Dumnezeu care le ocârmuieşte. El nu este mişcat în chip emoţional de natură şi de
frumuseţea ei, ci vede în ea energia lui Dumnezeu. Cum spune Sfântul Isaac Sirul, credinţa din
vedere - la care omul ajunge când dobândeşte luminarea minţii - „este poartă către tainele lui Dumnezeu".
Voi da un exemplu simplu. Sfântul Diadoh al Foti-ceii spune că una este bucuria începătoare
şi alta bucuria desăvârşitoare. Cea dintâi, fiind puternic legată de emoţie, este amestecată cu
închipuire, „nu e lipsită de lucrarea închipuirii", pe când bucuria desăvârşitoare este legată de smerita
cugetare. La mijloc, între bucuria emoţională şi bucuria desăvârşitoare, se află „întristarea iubitoare
de Dumnezeu şi lacrima fără durere"*. Bucuria emoţională, numită începătoare, nu este lepădată cu
totul, însă trebuie să ajungem la bucuria desăvârşitoare. Desăvârşirea şi tămăduirea se împlinesc prin
cruce. „Că a venit prin Cruce bucurie la toată lumea". Deci în Biserică ne străduim să preschimbăm
toate emoţiile, ca şi toate cele lumeşti.
* Cf. Filocalia, voi. 1, ediţia a II-a, Ed. Harisma, Bucureşti, !992. p. 415. (n. tr.)
Preschimbarea emoţiilor în experienţe adevărate şi autentice se săvârşeşte prin pocăinţă.
Pocăinţa ne conduce de la un dureros şi tragic monolog, la dialogul cu Dumnezeul Cel Viu. Prin
pocăinţă, osândire de sine şi smerenie, preschimbăm emoţiile în experienţe duhovniceşti. Şi aici este
adevărat ceea ce am spus despre închipuire. Cu cât mai bolnav emoţional este cineva, cu atât mai
mult vădeşte moartea şi întunecarea minţii sale. Şi cu cât mai mult sunt preschimbate emoţiile
omului, cu atât mai luminată îi este mintea. El se află pe treapta luminării. Vedeţi cât de importantă
este mişcarea minţii ? Vedeţi ce rol important joacă ea, fie că mintea urmează mişcarea în chip firesc,
fie potrivnic firii ?
- Îngăduiţi-mi, urmă Irina, să vă cer să explicaţi şi mai amănunţit cum se preschimbă emoţiile
în experienţe duhovniceşti.
- Cred că am atins punctele principale. Dar pot să mai zăbovesc asupra subiectului. Părinţii
spun că în sufletul femeiesc experienţele psihologice sunt legate mai mult cu cele duhovniceşti. Cu
alte cuvinte, multe femei socotesc aşa-zisele stări sufleteşti ca fiind experienţe duhovniceşti. De
pildă, se poate ca ele să simtă o dulceaţă emoţională în vremea rugăciunii şi să creadă că aceasta este
venirea harului lui Dumnezeu. Este trebuinţă de foarte multă băgare de seamă, căci în acel moment
intervin multe imagini închipuite, creând premisele unor grave anomalii sufleteşti.
26
Vă dau un exemplu. Fetiţa îşi înfăţişează simţămintele materne jucându-se cu păpuşile. Le
hrăneşte, le spală, le culcă etc. Însă când creşte şi ajunge cu adevărat mamă, face toate acele lucruri
cu suferinţă.
Simte suferinţa de a naşte copilul, ca şi suferinţa şi truda de a-l creşte. Fetiţa înfăţişează
maternitatea şi, aş spune, se desfată cu ea în chip emoţional, fără chin şi suferinţă, pe când
maternitatea unei femei este legată de chin şi suferinţă, este o cruce. Cam la fel distingem bucuria
emoţională de bucuria duhovnicească, emoţiile de experienţele duhovniceşti. Numai adevărata şi
deplina pocăinţă poate curaţi toate stările sufleteşti, făcându-le duhovniceşti. Şi, fireşte, duhovnicul
este cel care ne ajută la aceasta; el este răspunzător de discernerea şi tămăduirea acelei stări. Astfel,
ajutaţi şi de îndrumătorul nostru duhovnicesc, mintea ni se tămăduieşte; este adusă de la mişcarea
potrivnică firii la mişcarea după fire, ba chiar la cea mai presus de fire. Atunci mintea este luminată
şi unită cu Dumnezeu şi tămăduită de închipuiri şi emoţii. Tocmai de aceea identificarea adevăratei
probleme, ca şi tămăduirea mintii celei întunecate sunt absolut necesare.
Mişcarea minţii împotriva firii, după fire şi mai presus de fire
- Ne puteţi spune câte ceva despre mişcarea minţii împotriva firii, după fire şi mai presus de
fire? - spuse Părintele Filip. Cred că ne-ar ajuta să vedem mai limpede toate lucrurile pe care ni le-aţi
spus până acum.
- Sfinţii Părinţi s-au ocupat de toate aspectele vieţii duhovniceşti. Şi fiindcă socoteau că
mintea este subiectul principal în ceea ce priveşte boala şi tămăduirea omului, au vorbit şi despre ea.
Sfântul Marcu Ascetul învaţă că există trei feluri de mişcare a minţii: potrivnică firii, după fire şi mai
presus de fire*.
* Cf. Sf. Marcu Ascetul, Despre cei ce-şi închipuie că se în-dreptează din fapte; în Filocalia,
ibidem, p. 300. (n. tr.)
Mintea se mişcă împotriva firii atunci când nu vede dreptatea şi pronia lui Dumnezeu, ci se
războieşte cu oamenii, crezând că este nedreptăţită. Cu alte cuvinte, mintea care se mişcă împotriva
firii îl părăseşte pe Dumnezeu şi se răspândeşte în zidire prin mijlocirea simţurilor. Apoi îi
învinovăţeşte pe ceilalţi pentru tot răul din jurul ei.
Mintea se mişcă după fire când omul nu învinovăţeşte pe alţii, ci se socoteşte pe sine pricina
gândurilor rele. În acest caz, omul recunoaşte pricinile patimilor şi mărturiseşte lui Dumnezeu
păcatele sale. Adică, în loc de a da vina pe alţii, aşa cum au făcut Adam şi Eva, se osândeşte pe sine,
străduindu-se întru tămăduire.
Când omul dobândeşte roadele Duhului Sfânt, mintea lui se mişcă mai presus de fire. în acea
stare, mintea e unită cu Dumnezeu şi se bucură de prezenţa Lui. Când mintea este luminată şi unită
cu Dumnezeu, se face fără formă şi fără chip, adică este slobozită de imagini, închipuiri şi gânduri
drăceşti. Ea are gânduri bune şi se simte slobozită de constrângeri lăuntrice. Căci, aşa cum vă daţi
seama, gândurile rele care se întorc împotriva lui Dumnezeu şi împotriva aproapelui sunt urmarea
bolii minţii. Prin urmare, puteţi înţelege cât sunt de importante mintea şi inima pentru boala şi
tămăduirea sufletului şi, în general, pentru viaţa duhovnicească.
- Cred că a venit timpul, spuse Vasile, să pun din nou întrebarea pe care am pus-o la început:
Ce este tămăduirea şi cum o înţelegeţi ? Aţi spus atunci că-mi veţi da răspunsul la momentul potrivit.
Nu credeţi oare că acel moment a sosit ?
3. Tămăduirea sufletului
- Şi eu cred că a venit timpul să vorbesc despre tămăduirea omului. Aceasta nu înseamnă,
desigur, că nu vom reveni asupra celor spuse, dacă cineva are nevoie de lămuriri. Dar, în principal,
vom cerceta în cele ce urmează vastul subiect al tămăduirii.
27
Oameni netămăduiţi, în curs de tămăduire şi tămăduiţi
Mai întâi, trebuie să subliniez că Biserica este un spital duhovnicesc ce-l vindecă pe om.
Biserica nu este o asociaţie de oameni buni şi evlavioşi, ci blagoslovitul Trup al lui Hristos,
înlăuntrul căruia oamenii se tămăduiesc. Ea primeşte oameni bolnavi şi vindecă rănile lor
duhovniceşti. Putem spune că în Biserică există trei categorii de creştini: prima, a celor netămăduiţi
sufleteşte, care nici nu sunt tămăduiţi, nici nu ştiu ce este tămăduirea; a doua, a celor care se
tămăduiesc, a creştinilor care se străduiesc să se tămăduiască folosind căile predaniei ortodoxe şi care
înaintează statornic în vindecare. În sfârşit, celei de-a treia categorii îi aparţin Sfinţii Bisericii, cei
care sunt deja tămăduiţi duhovniceşte.
- Vreţi să spuneţi că sfinţii s-au tămăduit deplin? - întrebă Părintele Filip. Sunt cazuri când şi
sfinţii au făcut felurite greşeli în viaţa lor. Numai Dumnezeu este desăvârşit şi, din această pricină, nu
putem pretinde că sfinţii sunt desăvârşiţi.
Cum se înţelege tămăduirea sfinţilor
- Fără îndoială, Dumnezeu este sfânt şi desăvârşit în sens absolut. Însă cei uniţi cu El ajung la
desăvârşire în sens relativ. Sfinţenia mădularelor Bisericii nu este nici individuală, nici morală, ci
este sfinţenia Capului Bisericii, adică a lui Hristos. Când spunem că sfinţii sunt cei care au fost
tămăduiţi, înţelegem că s-au unit cu Dumnezeu. Ei simt unirea ca pe o neîncetată pomenire a lui
Dumnezeu prin rugăciunea minţii. Pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu, după învăţătura Sfântului
Vasile cel Mare, este vădirea limpede a faptului că Dumnezeu sălăşluieşte înlăuntrul lor, iar
rugăciunea minţii arată că mintea lor este luminată. Luminarea minţii este deci tămăduirea omului.
Sau, mai exact, putem spune că este începutul tămăduirii, care se continuă. Deci este posibil ca sfinţii
să fi făcut unele greşeli în viaţă, dar mintea lor a fost luminată, a fost îndreptată către Dumnezeu, a
fost pusă în bună rânduială. Iar dacă se întâmplă să cadă în păcat, sunt cuprinşi de o mare căinţă. Dau
un exemplu. Apostolul Petru a ajuns la vederea Luminii celei necreate pe Muntele Tabor. Această
vedere a lui Dumnezeu în slava Sa s-a săvârşit prin îndumnezeirea Apostolului. Apostolul a fost
preschimbat şi, prin preschimbarea sa, a văzut Lumina cea necreată. A văzut slava dumnezeirii lui
Hristos, care ţâşnea din trupul Său îndumnezeit. Totuşi, patruzeci de zile mai târziu, a căzut în
păcatul lepădării de Hristos. Şi ştim din spusele Evangheliilor că Apostolul Petru a plâns cu amar.
Putem oare pricepe plânsul Apostolului ? Din nefericire, nu-l putem înţelege în toată plinătatea lui,
căci nu avem trăirea Apostolului. Din pricina trăirii sale de mai înainte, căinţa Apostolului s-a vădit a
fi deosebit de dureroasă şi amară. Mintea sa - care dobândise experierea lui Dumnezeu - şi-a înţeles
îndată căderea, iar căinţa ei nu cunoştea margini. Şi credem că îşi va fi adus aminte întreaga viaţă de
această căinţă, de acest plâns amar. Deci spunem că sfinţii sunt tămăduiţi, în înţelesul că îşi dau
seama pe dată de greşelile lor şi sunt în stare de o adâncă pocăinţă, pe care noi nici nu o bănuim,
ajungând astfel la şi mai mari măsuri ale sfinţeniei. însă cei netămăduiţi cu sufletul pot săvârşi cele
mai mari păcate, şi nu numai că nu se neliniştesc, ci le socotesc a fi lucrul cel mai firesc.
Tămăduire înseamnă luminarea minţii
- Vorbind despre boală, spuse Athanasie, aţi determinat-o ca fiind moartea sau mai degrabă
întunecarea minţii. Aceasta presupune faptul că tămăduirea trebuie să se concentreze într-acolo,
adică la luminarea minţii. Ne puteţi descrie acest proces ?
- Într-adevăr, tămăduirea trebuie concentrată asupra minţii. Mintea oarbă şi cuprinsă de
întuneric trebuie luminată şi reînviată. De bună seamă, omul bolnav sufleteşte este plin de patimi,
stăpânit de gânduri şi închipuiri. Însă omul care vrea să se tămăduiască trebuie să-şi întoarcă atenţia
în primul rând asupra acestui aspect. Trebuie să-şi tămăduiască mintea. Este vrednic de luat seama la
felul în care descriu Părinţii tămăduirea şi reînvierea minţii. În general, există patru factori lucrători
întru tămăduirea minţii: credinţa adevărată, conştientizarea bolii, existenţa unui preot tămăduitor şi,
în sfârşit, meşteşugul potrivit pentru reînvierea minţii, care se cheamă nevoinţă.
- O simplă enumerare nu este de ajuns. Am dori o analiză a căilor prin care se săvârşeşte
tămăduirea. Din nefericire, auzim cuvinte frumoase şi „reţete" de la o mulţime de oameni; însă avem
nevoie de lucruri concrete. Îmi amintesc că, în timpul ocupaţiei germane, când până şi pâinea era
28
greu de găsit, doctorul o sfătuia pe mama să se hrănească cu lucruri care în acea vreme erau un lux
nemaipomenit.
- Aveţi parţial dreptate. Mulţi dintre noi „prescriu" ca mijloace terapeutice lucruri care nu se
pot aplica şi realiza. Voi încerca să fiu practic în ceea ce priveşte tămăduirea. Totuşi, pe de altă parte,
nu aveţi dreptate, căci exemplul pe care l-aţi pomenit nu se potriveşte celor duhovniceşti. Nu se
recomandă lux în vreme de foamete. Noi credem că Biserica Ortodoxă dăinuie întocmai cum era în
vechime. Ea are harul lui Dumnezeu, Tainele şi predania nevoinţei, putând să ne vindece de boala
noastră duhovnicească. Întrucât există Biserica, există păstorii Bisericii, se slujeşte dumnezeiasca
Liturghie şi se săvârşesc şi celelalte Taine, mântuirea este şi ea o realitate. Şi, fireşte, nu putem
concepe mântuirea independent de tămăduirea minţii. Căci mântuirea nu este ceva abstract; nu este o
fugă de lume, ci părtăşie şi unire cu Hristos şi, prin El, cu întreaga Sfântă Treime, întrucât energia
Dumnezeului Treimic este comună. Deci Biserica îl poate vindeca pe om prin viaţa sa de nevoinţă şi
de sfinţire. - Ca preot, sunt foarte conştient de lucrarea vindecătoare a Sfintelor Taine, spuse
Părintele Filip. Însă am o oarecare reţinere în ceea ce priveşte viaţa de nevoinţă a Bisericii - fie din
neştiinţă, fie din slăbiciune. Aş dori să o analizaţi pentru mine.
Căi de tămăduire
- Preţuiesc sinceritatea dumneavoastră. Îmi daţi prilejul să evidenţiez ce anume înseamnă
nevoinţă în Biserica Ortodoxă. Mai devreme, când m-am referit la cei patru factori care conduc la
tămăduire, am pomenit meşteşugul nevoinţei pe locul al patrulea. Nu fiindcă l-aş socoti mai
neînsemnat, ci fiindcă vreau să privesc lucrurile într-o anume rânduială. Îmi veţi îngădui deci să
comentez celelalte căi, iar apoi să mă refer la meşteşugul nevoinţei pe care, aşa cum se va arăta în
continuare, îl socotesc a fi deosebit de eficient în tămăduirea minţii.
- Nu am nimic împotrivă, adăugă Părintele Filip. Sunt nerăbdător să vă ascult părerile.
a) Credinţa ortodoxă
- Întâi de toate, pentru tămăduirea omului este absolut necesară credinţa ortodoxă. Cred că
am subliniat concluziile principale într-o convorbire anterioară. Am spus acolo că primirea
Descoperirii dumnezeieşti date sfinţilor, împreună cu faptele legate de credinţa începătoare sau
simplă sunt cele care ne ajută să trecem de prima treaptă a vieţii duhovniceşti, care este curăţirea
inimii.
Cu adevărat este nevoie de o credinţă tare; căci dacă credinţa se schimbă, se deformează
automat şi tămăduirea. Credinţa păstrează meşteşugul tămăduirii. Cu alte cuvinte, dacă lepădăm
învăţătura că Hristos este Dumnezeu, nu mai putem fi mântuiţi; căci cum ar putea un om să
mântuiască un alt om ? Este unul din argumentele principale ale Sfântului Athanasie cel Mare
împotriva lui Arie, care susţinea că Hristos nu este nezidit, ci zidit. Dacă tăgăduim că Duhul Sfânt
este Dumnezeu, atunci iarăşi tăgăduim mântuirea. Tăgăduirea dogmei pururea-fecioriei Născătoarei
de Dumnezeu şi a necesităţii acestei numiri date ei tăgăduieşte învăţătura că Dumnezeu a luat trup
omenesc şi astfel 1-a mântuit pe om; căci „ceea ce este neluat, este nevindecat" (Sfântul Ioan
Damaschinul). Învăţăturile nestorienilor, monofiziţilor sau monoteliţilor implică respingerea
mântuirii omului. Credinţa eretică după care energia lui Dumnezeu este creată, iar nu necreată, îl
abate şi ea pe om de la mântuire. Toţi Părinţii Bisericii au stăruit asupra acestui lucru; de aceea s-au
osârdit în chip eroic pentru păstrarea Ortodoxiei. Căci, aşa cum am spus la început, mântuirea nu
poate fi înţeleasă independent de tămăduirea minţii.
Aşadar noi încuviinţăm că Hristos e singurul Dumnezeu adevărat; că Biserica este un spital
care îl vindecă pe om cu adevărat; că Sfinţii Părinţi sunt adevăraţi vindecători, care vindecă cu
puterea lui Hristos; că poaincile sunt tămăduitoare şi încercăm să ne potrivim viaţa după ele. Căci,
aşa cum prescripţiile doctorului nu sunt nişte formule de legi, ci pornesc de la boala omului şi ţintesc
spre tămăduirea lui, la fel şi poruncile lui Hristos pornesc de la existenţa bolii omului şi ţintesc la
tămăduirea lui. Astfel că ţinem toate poruncile lui Hristos, iar inima începe să se tămăduiască.
29
b) Conştientizarea bolii
Pe locul doi urmează conştientizarea bolii. Trebuie să fim conştienţi de boala noastră. La fel
cum bolnavul îşi dă seama de boala sa şi se duce la doctor spre a fi tămăduit, la fel se întâmplă şi cu
boala duhovnicească. Din nefericire, trăim vremuri în care cel mai mare păcat este necunoaşterea
stării noastre, ba chiar simţământul mulţumirii de sine pe care îl avem.
Ne credem sănătoşi lăuntric, credem că nu avem nevoie de nimeni.
- Îngăduiţi-mi să vă întrerup, spuse Vasile. Vorbiţi despre conştientizarea bolii duhovniceşti,
iar mai devreme aţi spus că boala este orbirea minţii. Atunci cum ne putem da seama că suferim de
această boală, adică de orbirea şi întunecarea minţii? Aţi dat exemplul bolii trupeşti; dar în cazul ei
simţim durerea şi căutăm de îndată un doctor. Însă când este vorba de minte, cum să ne dăm seama
că suntem bolnavi, dacă nu simţim nici o durere?
- Este o întrebare pe care o socotesc a fi vlăstarul vremii noastre. Şi mă voi explica. Am fost
învăţaţi că viaţa duhovnicească înseamnă a ne cerceta virtuţile, încă de la o vârstă fragedă am învăţat
că trebuie să ne punem zilnic note în ceea ce priveşte virtuţile şi faptele noastre bune. De fapt, acesta
este pietism. Noi, ortodocşii, nu ne uităm la virtuţile noastre, ci la patimile pe care le avem. Urmărim
să ne tămăduim de patimi. Ne străduim să ţinem poruncile lui Hristos. Făcând aceasta, trupul se
supune sufletului, iar sufletul, voii lui Dumnezeu. Astfel se nasc virtuţile care sunt roadă Duhului
Sfânt. Deci, dacă nu suntem conştienţi de boala pricinuită nouă de patimi, de confuzia generată de
raţiune, de neliniştea iscată de gândurile de nesiguranţă şi deznădejde sau de remuşcări şi de
imaginile închipuite, atunci încercăm să cercetăm Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi ai
Bisericii. Astfel putem să ne dăm seama de lipsurile noastre sau, mai degrabă, şi chiar mai bine,
simţim că suntem bolnavi. Cuvintele proorocilor, apostolilor şi sfinţilor ne sunt oglindă
duhovnicească. Cercetând vieţile şi învăţătura lor, ajungem să vedem starea noastră jalnică. Aflând
muceniciile sfinţilor mucenici, ajungem conştienţi de lipsa noastră de credinţă. Citind despre viata de
nevoinţă a atâtor sfinţi, ne dăm seama de inerţia noastră duhovnicească.
Mai există încă două căi de recunoaştere a stării noastre duhovniceşti. Prima este venirea
harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este Lumina lui Dumnezeu. Când vorbim de vederea
Luminii necreate, înţelegem harul lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu îngăduie omului să vadă harul
Său ca Lumină. Astfel, când harul lui Dumnezeu vine în inima noastră, el ne dezvăluie starea.
Apostolul Pavel, după vederea lui Hristos în slava Sa, s-a dus în pustia Arabiei şi a trăit în adâncă şi
deplină pocăinţă. Pocăinţa este grea pentru omul trupesc. Dar când în sufletul său răsare harul lui
Dumnezeu, el îşi vede pustiirea şi începe a plânge. Întâia atingere a harului dumnezeiesc e simţită,
aşa cum spune Sfântul Ioan Sinaitul, ca un foc ce mistuie patimile. Cu cât este mai puternic focul, cu
atât mai mult se preface în Lumină necreată. Adânca şi deplina pocăinţă arată că vremea harului lui
Dumnezeu a venit. Există şi o a doua cale prin care ne dăm seama de starea noastră duhovnicească:
eşecul total al vieţii noastre. Când ni se iau cele câteva proptele pe care ne-am sprijinit întreaga viaţă,
când ajungem să zicem ca ucenicii care călătoreau spre Emaus: „Noi nădăjduiam că acela este cel ce
va să izbăvească pre Israil" (Luca 24, 21), vom fi în stare să-L vedem pe Hristos şi să căutăm viaţa
cea nouă pe care Hristos o dă. Eşecul în viaţa personală sau în cea familială şi socială ne duce într-o
fundătură. Atunci, dacă avem o înclinaţie lăuntrică, vom găsi ieşirea, care este Hristos. Deznădejdea
lumească împreunată cu nădejdea în Dumnezeu ne poate duce la conştientizarea stării noastre
duhovniceşti. Dacă mai adăugăm şi alte mijloace celor pomenite până aici, putem deschide calea
mântuirii. Adică, dacă începem să spunem rugăciunea lui Iisus - Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine, păcătosul - de multe ori şi cu rânduială, la vreme anume, dar şi în
toată vremea, atunci rugăciunea sparge zidul amăgirii de sine, dezvăluind toată nimicnicia.
- Vorbiţi de rugăciune, de venirea harului, citirea Scripturilor şi, în general, de învăţăturile
sfinţilor. Totuşi cum poate cineva să fie conştient de boala sa dacă nu cunoaşte aceste căi ? Şi, mai
ales, dacă nu cugetă aşa cum se cuvine la învăţăturile şi vieţile sfinţilor? Chiar dacă reuşeşte să
ajungă cândva la conştientizarea bolii sale duhovniceşti, cine îl îndrumă? Este de ajuns cititul ? -
întrebă Irina.
- Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie" (1
Tim. 2, 4). Şi deoarece voieşte ca fiecare să se mântuiască, El făureşte împrejurări prielnice. Unul
30
este chemat prin deznădejdea lumească; altul, prin luminarea dumnezeieştii Lumini; al treilea, prin
citit; un altul, prin întâlnirea cu un om sfânt care are experienţa vieţii Bisericii - sfântul şi
blagoslovitul Trup al lui Hristos. Dumnezeu trimite harul şi binecuvântarea Sa în multe feluri tuturor.
Dar, de bună seamă, se cere un tămăduitor duhovnicesc potrivit, spre a fi călăuziţi cum se cuvine.
Apostolul Pavel, după vedenia de pe drumul Damascului, s-a întâlnit cu Anania. La fel, fiecare om
are nevoie de un călăuzitor. Este absolut necesar pentru viaţa sa duhovnicească. Este aproape cu
neputinţă ca omul să înainteze fără un călăuzitor. Drumul vieţii duhovniceşti este atât de lung, încât
nimeni nu poate călători şi ajunge la capătul său - care este îndumne-zeirea - fără călăuză. Căci, cum
am mai spus, nu ne străduim doar să ajungem nişte „oameni cumsecade" şi „buni cetăţeni", ci să ne
îndumnezeim, să purcedem către îndumnezeire. Şi, atingând acest subiect, a venit vremea discutării
celei de-a treia premise a vindecării: tămăduitorul ortodox.
c) Preotul-tămăduitor ortodox
- Pe cât îmi dau seama, spuse Vasile, prin termenul tămăduitor ortodox înţelegeţi, desigur,
clericul care tămăduieşte poporul. Cam aşa simt eu. Dacă înţelegerea mea este adevărată, atunci pot
să spun următoarele. Până acum, am aflat că cei care au preoţia se numesc clerici, părinţi
duhovniceşti, preoţi, episcopi. Acum introduceţi un alt termen nou. Îi numiţi tămăduitori. Oare
aceasta face parte din încercarea dumneavoastră de a inova în toate ?
Despre termenul tămăduitor
- Nu încerc să inovez. Mă străduiesc să-i cercetez pe Sfinţii Părinţi şi să văd cum întâmpină
feluritele probleme ale vieţii noastre. Trebuie să fim de acord că, privindu-ne vieţile în chip
antropocentric, am ajuns într-o fundătură. Deci negreşit avem trebuinţă de învăţătura Sfinţilor Părinţi,
spre a ieşi din această stare înspăimântătoare. Sfinţii Părinţi sunt şi în acest caz moderni. Foarte
„moderni". Pot spune că sunt mult mai actuali decât mulţi dintre contemporanii noştri. Astăzi, cei
care se implică în analize psihologice sunt socotiţi moderni şi, din această pricină, mulţi studenţi
medicinişti doresc să studieze psihologia. Aşadar, Sfinţii Părinţi arată în învăţăturile lor că cei care
aparţin sfântului cler se cheamă tămăduitori. Vă pot da un exemplu simplu. Sfântul Grigorie
Teologul, vorbind despre acest subiect în multe locuri din scrierile sale, defineşte clericii ca
tămăduitori, deoarece tă-măduiesc boala sufletelor omeneşti. El afirmă că a refuzat să păstorească
poporul, astfel că, după hirotonia în preoţie, a fugit în pustie, simţindu-se nevrednic să tămăduiască
bolile oamenilor, fiind el însuşi netămăduit. Pe deasupra, numeşte lucrarea dumnezeieştii iconomii a
lui Hristos tămăduitoare, iar pe Hristos, tămăduitorul omului. Preoţia este caracterizată ca ştiinţă a
vindecării şi slujire întru tămăduire. El scrie răspicat: „Suntem slujitori şi împreună-lucrători întru
această tămăduire".
Faptul că creştinismul este socotit şi numit tratament vindecător, cum am pomenit la început,
arată că clericii - care nu sunt doar reprezentanţii lui Hristos pe pământ, ci taina adevăratei prezenţe a
lui Hristos - sunt, desigur, şi tămăduitori ai poporului lui Dumnezeu. Ei nu „dau bilete pentru Rai", ci
îi tămăduiesc pe oameni, astfel ca Dumnezeu să li se facă Lumină, iar nu întuneric, atunci când îl
întâlnesc. Pot adăuga că termenii atribuiţi preoţilor sunt echivalenţi cu cuvântul tămăduitor. Cum
sunt numiţi clericii ? Sunt numiţi păstori, părinţi, doctori duhovniceşti. Aceste nume şi multe altele
pot fi aflate în scrierile patristice. Sfântul Ioan, cel care a scris Scara, îi numeşte pe clerici păstori,
căci ei conduc turma duhovnicească. Şi aşa cum păstorul face orice ca să-şi crească oile, să le ocrotească
sau chiar să le tămăduiască atunci când se îmbolnăvesc, tot aşa face şi preotul. El este păstorul
ca-re-şi duce turma cea cuvântătoare la „păşunile mântuirii". Preotul se cheamă şi părinte
duhovnicesc. De ce este părinte ? Fiindcă naşte fii duhovniceşti. Iar naşterea nu este independentă de
paternitatea duhovnicească sau maternitatea duhovnicească. Preotul este părinte duhovnicesc dar şi
maică duhovnicească. Apostolul Pavel foloseşte de mai multe ori termenul, în Epistola către
Corinteni spune: „Că de aţi avea zece mii de dascăli întru Hristos, dară nu mulţi părinţi; că întru
Hristos Iisus prin evanghelie eu v-am născut pre voi" (1 Cor. 4, 15). El i-a născut prin evanghelie,
adică prin dumnezeiasca Descoperire pe care o primise de la însuşi Hristos. Apostolul Pavel primise
31
Descoperirea de la Hristos. Era purtător al Descoperirii dumnezeieşti şi a împărtăşit-o, a predat-o
fiilor săi duhovniceşti; şi astfel le-a dat din nou viaţă. De altfel, el îşi arată maternitatea
duhovnicească şi faţă de Galateni: „Feţii mei, pre care iarăşi cu durere vă nasc, până ce se va închipui
Hristos în voi" (Galat. 4, 19). Apoi, preotul este şi doctor ce tămăduieşte bolile duhovniceşti ale
poporului. El este cel care tămăduieşte prin puterea lui Hristos - ca un alt Moise - poporul cel nou al
lui Dumnezeu şi-l călăuzeşte către pământul făgăduinţei. Din toate aceste pricini cred că termenul de
tămăduitor pentru preot - şi mai ales pentru părintele duhovnicesc - nu este nepotrivit. Cre-deţi-mă
că nu încerc să vă impresionez sau să atrag atenţia oamenilor. Nu încerc să fac speculaţii despre viaţa
duhovnicească. Scopul meu este prezentarea vieţii şi experienţei Sfinţilor Părinţi, întocmai cum este
înfăţişată în scrierile lor.
- N-aş vrea să contest spusele dumneavoastră, continuă Vasile, dar cred că lucrarea
principală a preoţilor este cea liturgică şi sacramentală, în general. Ei slujesc dumnezeiasca
Liturghie, aduc jertfa cea fără de sânge şi săvârşesc toate celelalte Taine. Cam aşa îmi imaginez eu
lucrarea preotului; şi am fost puţin descumpănit de părerile dumneavoastră
Principala lucrare a preotului
- Nu tăgăduiesc nici eu că lucrarea preotului este liturgică şi sacramentală. Însă nu o
mărginesc la atât. Ea este în acelaşi timp şi ascetică. Mai întâi, trebuie să amendez părerea
dumneavoastră: Cam aşa îmi imaginez eu lucrarea preotului. Mulţi dintre noi au impresia că preotul
stă tot timpul cu cădelniţa în mână, alergând de la o casă la alta pentru a face câte o sfeştanie. Şi noi
punem în legătură lucrarea preoţească cu sfântul altar. Iar astăzi, unii modernişti vor ca preotul să fie
implicat şi în domeniul social. Nu resping aceste lucruri. Un preot poate avea atât o lucrare socială,
cât şi una sfinţitoare. Însă lucrarea lui nu se încheie aici. În orice caz, mulţi dintre noi sunt
caracterizaţi drept creştini conservatori. Cred că una este a fi creştin conservator, şi altceva
tradiţional. Conservatorul respectă o prescripţie din trecut, care în multe privinţe s-a degradat; pe
când creştinul tradiţionalist, fără a aboli acele precepte, încearcă să trăiască esenţa Predaniei. De
pildă, am învăţat de la părinţii şi bunicii noştri că un bun creştin trebuie să se împărtăşească de patru
ori pe an. Însă aceasta nu este o tradiţie: este conservatorism, o tradiţie degradată.
Botez şi tămăduire
Deci, rezumând, spun din nou că lucrarea preotului nu este numai sfinţitoare, sacramentală şi
liturgică, ci şi ascetică şi tămăduitoare. Oricum, Tainele sunt strâns legate de tămăduire. În Biserica
din vechime, Botezul era precedat de o deplină tămăduire. Exista treapta catehumenilor. Creştinul
trecea prin treapta curăţirii, iar când aceasta se desăvârşea, era botezat. Părinţii celui de-al Doilea
Sinod Ecumenic au definit clar perioada de tămăduire de dinaintea botezului. În Canoanele celui deal
Doilea Sinod Ecumenic se scrie: „În prima zi îi facem creştini; în a doua catehu-meni; apoi în a
treia zi îi exorcizăm, suflând de trei ori peste faţa şi urechile lor; şi astfel îi catehizăm, fă-cându-i să
petreacă cât mai multă vreme în Biserică, să asculte Scripturile, iar apoi îi botezăm". Vedeţi, un
întreg meşteşug de vindecare preceda Botezul. Ei se numeau creştini încă înainte de a fi botezaţi,
chiar din ziua „încorporării" lor între catehumeni, la fel cum studenţii se numesc aşa din prima zi de
studii. Apoi erau socotiţi catehumeni şi li se citeau exorcismele corespunzătoare. Exorcismele nu
erau independente de întregul tratament al Bisericii, astfel ca omul să treacă cu bine de treapta
curăţirii. Catehizarea avea loc în paralel cu tămăduirea omului. Şi când toate acestea se îndeplineau,
catehumenii erau botezaţi. Tămăduirea continua însă chiar şi după Sfântul Botez. - Ce cuprinde
tămăduirea de după Botez ? - întrebă Irina.
Două feluri de Botez
- În tradiţia patristică se vădesc două feluri de botez, întâi, botezul prin apă; iar al doilea,
botezul prin Duh. Hristos a descoperit acest adevăr în convorbirea Sa cu Nicodim. El a spus: „De nu
32
se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu" (Ioan 3, 5).
Este evident că aici se pomeneşte botezul prin apă şi botezul prin Duh. În Faptele Apostolilor este
clar că creştinii erau întâi botezaţi în apă şi apoi în Duh. Creştinii din Samaria fuseseră botezaţi în
apă, în numele Domnului Iisus, iar apoi Apostolii Petru şi Ioan i-au botezat în Duhul. Faptele
Apostolilor grăiesc astfel: „Care (Petru şi Ioan) pogorându-se, s-au rugat pentru ei, ca să ia Duh
Sfânt; pentru că încă nici peste unul dintre ei nu se pogorâse, ci numai botezaţi erau întru numele
Domnului Iisus. Atunci puneau mâinile peste ei, şi luau Duh Sfânt" (Fapte 8, 15-17). Se vede că, deşi
fuseseră botezaţi, încă nu primiseră Duhul Sfânt, Care li s-a dat numai prin punerea mâinilor
Apostolilor pe capetele lor. Simon Magul fusese botezat în numele lui Hristos, totuşi nu primise încă
Botezul Duhului. Din această pricină, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: „A fost botezat, dar nu
luminat. Deşi şi-a băgat trupul în apă, sufletul lui nu a fost luminat de Duhul". Vedeţi cum
tămăduirea se urmează chiar după botezul în apă, până ce omul primeşte Botezul Duhului - care este
luminarea minţii - când se face Templu al Duhului Sfânt ? De altfel, tămăduirea precede şi urmează
şi taina dumnezeieştii Euharistii. Cred că scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii sunt grăitoare în
privinţa acestor lucruri. Chiar şi rugăciunile liturgice şi sacramentale descriu tămăduirea care se
leagă de Tainele Bisericii.
- Mai există şi alte temeiuri patristice pentru poziţia dumneavoastră ? - întrebă Părintele Filip.
Subiectul este de mare însemnătate pentru mine căci, în calitate de preot, trebuie să-mi cunosc
misiunea.
Tainele şi nevoinţa
- Trebuie să mărturisesc că asemenea întrebări pot fi uneori obositoare. Dumneavoastră şi
mulţi alţii întrebaţi dacă am temeiuri patristice. Dar întreaga Pre-danie a Bisericii se întemeiază pe
legătura între Taine şi nevoinţa. Dacă citim rugăciunile liturgice, înţelegem foarte bine acest lucru.
Totuşi, dacă stăruiţi, voi pomeni doar un exemplu grăitor, astfel încât să puteţi vedea că Sfinţii
Părinţi ai Bisericii sunt soborniceşti, adică purtători ai întregii Predanii, şi cunosc adevărul întreg. Ei
nu se mărginesc la un aspect, căci mărginirea - primirea unei feţe a adevărului în paguba întregului -
este trăire în chip eretic. Sfântul Grigorie Paiaţa - pe care-l socotesc un mare sfânt şi teolog, şi la fel
face şi Biserica, şi pe care îl cinstesc în chip deosebit - a dus în vremea lui o luptă paralelă împotriva
a două tendinţe eretice: pe de o parte, împotriva lui Varlaam; pe de altă parte, împotriva masalienilor.
Var-laam batjocorea predania isihastă şi ascetică, folosind teoria sa raţionalistă despre viaţa
duhovnicească. El a căzut şi în alte rătăciri, învăţând despre harul din zidire şi valoarea absolută a
Tainelor în viaţa duhovnicească, subestimând viaţa de nevoinţă. În opoziţie cu Varlaam, masalienii
supraestimau viaţa ascetică, în paguba Tainelor Bisericii. Ei afirmau că păcatele sunt iertate prin
rugăciunea necontenită a inimii, şi nu prin Botez. Sfântul Grigorie Palama s-a războit şi cu vaarlamişţii,
şi cu masalienii. El învăţa că ceea ce mântu-ieşte pe om sunt Tainele, legate totuşi de
nevoinţă. Acestea sunt cele două căi prin care se tămăduieşte omul şi primeşte harul cel necreat al lui
Hristos. Tocmai de aceea păstorii Bisericii, care se cheamă tămăduitori, îl pot vindeca pe om. Prin
urmare, tămăduirea duce la curăţirea inimii de patimi şi la luminarea minţii; mai exact, ea este de fapt
preschimbarea puterilor fireşti şi a energiilor sufletului. Repet, aceasta se înfăptuieşte numai prin
împreunarea vieţii sacramentale cu cea de nevoinţă.
Preoţia şi treptele vieţii duhovniceşti
- Ajută taina preoţiei tămăduirii? - întrebă Părintele Filip. Se dobândeşte iscusinţa tămăduirii
oamenilor numai prin simpla hirotonire ?
- Am spus mai înainte că meşteşugul vindecării ortodoxe este o combinaţie a nevoinţei cu
Tainele. Cred că acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte preoţia. Preoţia este legată de
nevoinţă întru Hristos. Apostolii lui Hristos au ales şapte creştini care aveau pe Duhul Sfânt spre a-i
hirotoni ca primi diaconi. Astfel că arhidiaconul Ştefan era „plin de credinţă şi de Duh Sfânt" (Fapte
6, 5). Este limpede că, în teologia patristică, treptele vieţii duhovneşti - curăţirea, luminarea şi
33
îndumnezeirea - sunt legate şi identificate cu treptele preoţiei. Legătura este subliniată în scrierile
Sfântului Dionisie Areopagitul şi ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, în învăţătura Sfântului Simeon
Noul Teolog, a Sfântului Nichita Stithatul, a Sfântului Nicodim Aghioritul, ajungând până în zilele
noastre. Împletirea nevoinţei cu preoţia este vădită şi în viaţa monahală contemporană. Omul devine
întâi călugăr, primind al doilea botez - botezul pocăinţei - care îl duce negreşit la luminarea minţii, şi
apoi, în funcţie de reînvierea sa lăuntrică duhovnicească, devine diacon sau preot. Nu vă voi obosi cu
citate din învăţătura sfinţilor mai sus pomeniţi. Oricine este interesat de subiect îl poate găsi înfăţişat
pe larg în scrierile Părinţilor. Există şi câteva cărţi ale mele referitoare la tămăduirea sufletului, care
prezintă acest subiect. Aş vrea doar să mă refer la învăţătura Sfântului Grigorie Teologul.
Justificând fuga sa în Pont, după hirotonia ca preot, el spune că socotea preoţia un tratament
tămăduitor şi, fiind el însuşi nevindecat, se simţea nevrednic de acea slujire. în plus, el descrie
cerinţele necesare preoţiei: omorârea simţirilor, întoarcerea înspre cele lăuntrice, desprinderea de
lumea trupului şi de cugetarea lumească, ceea ce se săvârşeşte prin rugăciunea minţii, trăirea în afara
lucrurilor văzute, adică trăirea experienţei şi cunoaşterii apofatice. Viitorul preot trebuie să se facă şi
oglindă curată, spre a primi razele dumnezeieştii Lumini; să se sălăşluiască cu îngerii şi, îndeobşte,
să se facă lăcaş al sfântului Dumnezeu Treimic.
Aş mai putea adăuga încă ceva. Citind cu băgare de seamă scrierile Sfinţilor Părinţi sau
vieţile lor scrise de alţi sfinţi, ne putem da seama că au ajuns la în-dumnezeire, adică la vederea
Luminii celei necreate, pe când erau episcopi. Acest lucru se vede în viaţa Sfântului Vasile cel Mare,
a Sfântului Grigorie Teologul, a Sfântului Grigorie Palama etc. Dacă adăugăm şi marele număr de
Sfinţi Părinţi care adoptă legătura între treptele preoţiei şi cele ale vieţii duhovniceşti, putem înţelege
că această poziţie are foarte puternice temeiuri în predania patristică. Deci episcopul este gura
adevărului, drept învăţând cuvântul adevărului. El cunoaşte adevărul şi dă mărturie asupra lui. El dă
mărturie şi se face martor al acelei vieţi, tocmai pentru că este un martor al lui Iisus Hristos.
- Părinte, îngăduiţi-mi o mică obiecţie. Oare nu cumva accentul pus pe această învăţătură este
puţin exagerat şi nerealist ? Cum putem pretinde că împletirea preoţiei cu nevoinţa, pomenită mai
sus, este o realitate în zilele noastre ? În aceeaşi ordine de idei, oare nu facem din creştinism mai
curând ceva utopic şi teoretic ? - spuse Părintele Filip. Sunt preot şi ştiu bine că starea de fapt este
departe de a fi ideală. Ce aţi avea de spus despre aceasta ?
- Şi eu sunt preot şi sunt conştient de realitatea ca atare. Însă creştinismul ar fi ceva teoretic
doar dacă nu ar avea meşteşugul care îl duce pe om la tămăduire, la luminarea minţii şi, fireşte, la
îndumnezeire. Ar fi teoretic dacă ar fi legat de metafizică şi filozofie, însă creştinismul este legat mai
mult de medicină decât de orice alt sistem teoretic, pentru că urmează o anumită metodă de
tămăduire, cu ajutorul căreia omul poate ajunge la culmile sfinţeniei. Din această pricină noi suntem
foarte realişti, pentru că, repet, avem o întreagă metodă ştiinţifică în acest scop. De altfel, dacă viaţa
mădularelor Bisericii decade uneori, aceasta nu trebuie să ne facă să trecem cu vederea învăţătura
Bisericii. Se pot găsi în toate epocile preoţi care nu au fost desăvârşiţi şi bine aşezaţi în tradiţia
ortodoxă. Însă dacă fie şi un singur preot a înfăţişat Ortodoxia prin viaţa sa, înseamnă că este cu
putinţă ca şi alţii să ajungă la aceeaşi stare, ceea ce arată putinţa Bisericii de a tămădui.
Îngăduiţi-mi să folosesc un exemplu din viaţa de fiecare zi. Chiar dacă elevii şi studenţii şi-au
pierdut interesul pentru studii, iar standardele educaţionale au scăzut, profesorii nu trebuie să
înceteze să-i îndrume spre cunoaşterea desăvârşită - în măsura posibilului - pe cei care o caută.
Ştiinţa înaintează chiar şi cu câţiva savanţi. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Biserică. Biserica ţinteşte
să-l ducă pe om la îndumnezeire. Orice om poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, care este
echivalentă şi identică cu îndumezeirea. Faptul că cei mai mulţi creştini duc o viaţă creştină
moralistă, care.se mărgineşte la câteva fapte bune, nu mseamnă că păstorii Bisericii trebuie să
înceteze a mai vorbi despre îndumnezeire şi de meşteşugul pe care trebuie să-l folosim spre a ajunge
acolo. Dimpotrivă, în vremuri critice, când nivelul duhovnicesc al oamenilor scade, învăţăturile
înalte ale Bisericii trebuie accentuate, spre a ridica şi a reînsufleţi poporul. Cred că acest lucru trebuie
să fie valabil şi pentru preoţie.
Cunosc situaţia actuală, totuşi nu aş putea fi convins să nu accentuez legătura între treptele
preoţiei şi cele ale vieţii duhovniceşti: diaconul trebuie să fie pe treapta curăţirii sau să o fi trecut,
34
spre a-i ajuta pe cei care vor să se curăţească; preotul trebuie să se afle pe treapta luminării minţii, ca
să ducă poporul la această stare şi să primească Botezul Duhului. Şi, în sfârşit, episcopul trebuie să se
afle pe treapta vederii duhovniceşti, spre a fi în stare să-i călăuzească pe cei care voiesc să ajungă
acolo. Învăţătura aceasta trebuie transmisă celor care vor să o experieze. Vorbind despre harul lui
Dumnezeu, care sălăşluieşte în inimă, ca şi despre multe alte adevăruri ortodoxe, Sfântul Simeon
Noul Teolog a adus o mare reînviere în rândul poporului, în ciuda violentei reacţii împotriva sa. La
fel au făcut şi alţi Părinţi.
- Dar eu sunt preot, şi nu mă simt curăţit cu inima. Nu am bunătăţile duhovniceşti cu care
Biserica doreşte să fiu împodobit. Ce se va întâmpla cu mine ?
- Întrebarea dumneavoastră este şi grea, şi uşoară. Este grea, pentru că atinge o problemă
personală de care omul se poate îngriji împreună cu duhovnicul său. Nu cred că poate fi suficient
adâncită în această convorbire. Dar este şi o întrebare uşoară, deoarece, dacă simţim că nu suntem
aşa cum ne cere Predania Bisericii, singurul lucru pe care-l putem face este să ne săvârşim lucrarea în
popor întemeindu-ne pe tratamentul de vindecare al Sfinţilor Părinţi. Trebuie să spunem ce spun
Sfinţii Părinţi, dacă nu avem o expe-riere personală. Dacă preoţii nu au ei înşişi experie-rea personală
a acelei învăţături - adică nu ştiu ce este curăţirea inimii şi luminarea minţii - este cumplit lucru să nu
urmeze învăţătura sfinţilor îndumnezeiţi ai Bisericii, prin aplicarea meşteşugului lor de vindecare. Şi
lucrul cel mai rău dintre toate este să vorbească împotriva Părinţilor, practicând un tratament antropocentric
întemeiat pe învăţătura unor pedagogi şi psihologi nepreschimbaţi. Prin urmare, aceştia nu
vor fi în stare să-i tămăduiască pe oameni, mai ales pe cei care caută a fi tămăduiţi. Astfel că oamenii
sunt dezamăgiţi, căutându-şi adăpost la psihiatri şi vraci care nu fac decât să le sporească frustrarea.
Şi, într-adevăr, mulţi oameni ajung să ceară de la preoţi lucrurile pe care ar trebui să le dea statul. Să
ştiţi, nu este dezamăgire mai mare decât aceasta.
- În orice caz, spuse Irina, şi dumneavoastră ad-miteţi că nu toţi preoţii sunt potriviţi să
tămăduiască oamenii.
- Desigur, nu tăgăduiesc acest lucru. Mulţi dintre noi sunt nepotriviţi pentru slujirea
duhovnicească. Tocmai de aceea s-a dezvoltat monahismul şi mulţi creştini îşi află mângâiere la
călugării „cei plini de har", care deţin cunoaşterea meşteşugului vindecător, fiindcă ei înşişi au trecut
mai întâi prin curăţirea şi luminarea minţii. Mii de oameni, mii de tineri cercetează pe aceşti călugări
în mănăstirile, peşterile şi colibele din Sfântul Munte. Nu o fac din dispreţ pentru preoţie şi slujirea
preoţească. Ei îi cinstesc pe episcopi şi pe preoţi. Cu toate acestea, în cele ce ţin de viaţa lăuntrică -
aşa cum ar fi curăţirea inimii, rugăciunea minţii, slobozirea de gânduri, preschimbarea patimilor etc.
- găsesc o învăţătură şi, mai ales, o trăire deplină la oamenii care se străduiesc întru preschimbarea
lor lăuntrică. Fie că sunt preoţi în lume sau călugări în mănăstiri, aceşti oameni sunt duhovnicii prin
excelenţă, căci ei sunt adevăraţii teologi.
Legătura între teologie şi duhovnicie
- Care este legătura teologiei cu duhovnicia ? - întrebă Athanasie.
- Un teolog, aşa cum am explicat, este cel care vorbeşte despre Dumnezeu. Totuşi, pentru a
vorbi despre Dumnezeu fără greşeală, trebuie să dobândeşti cunoaşterea lui Dumnezeu. Cunoaşterea
lui Dumnezeu este părtăşie, unire cu Dumnezeu; este vedere a lui Dumnezeu. Deci, cel care ajunge la
cunoaşterea personală a lui Dumnezeu, cunoaşte de îndată deosebirea între Dumnezeu şi diavol. Ştie
bine că cele zidite şi cele nezidite nu au nimic în comun. Astfel distinge fără greş energiile diavolului
de energiile lui Dumnezeu. Deci teolog este în primul rând cel care poate face deosebire între
energiile create şi cele necreate. Acel om îi poate călăuzi pe fiii săi duhovniceşti cu mare uşurinţă. Iar
călăuzirea duhovnicească este în primul rând iscusinţa de a face această deosebire. Altfel spus, în
drumul său spre curăţire şi, în general, către îndumnezeire, omul dă piept cu prima şi marea piedică
ce-i vine de la diavol, care foloseşte multe căi spre a-l înşela. Se poate preschimba chiar în lumină,
pretinde că este Dumnezeu şi cere închinare. De asemenea, cel care purcede la nevoinţa lăuntrică va
avea de luptat împotriva gândurilor şi a patimilor. Cum poate cineva să ştie că un gând vine de la
Dumnezeu, şi nu de la diavol ? Părintele duhovnicesc, care are darul deosebirii duhurilor, poate
35
deosebi gândurile şi energiile. Este important să notăm că darul deosebirii duhurilor nu este emanaţia
raţiunii şi a iscusinţei fireşti, ci vlăstarul experierilor duhovniceşti lăuntrice. Iată motivul pentru care
am spus la început că teologul se identifică cu părintele duhovnicesc. Deci, cel care nu este teolog,
nu poate fi părinte duhovnicesc; iar dacă nu este părinte duhovnicesc, nu poate fi numit teolog. Şi,
aşa cum am pomenit mai devreme, lucrarea părintelui duhovnicesc nu se mărgineşte la o simplă
moralizare, ci cuprinde călăuzirea omului spre îndumnezeire. Cum poate cineva arăta o cale pe care
el însuşi nu a umblat-o ? Această lipsă duhovnicească poate fi parţial depăşită dacă se străduieşte săşi
împlinească slujirea duhovnicească înte-meindu-se pe „de Dumnezeu Insuflatele teologhisiri ale
sfinţilor şi cugetul cel binecinstitor al Bisericii" (Smodiconul Ortodoxiei). Căci adevărata binecinstire
„nu vorbeşte împotriva Părinţilor de Dumnezeu purtători", cum spune Sfântul Grigorie Palama. Iată
de ce, repet, dacă nu suntem îndumnezeiţi, trebuie să cârmuim poporul lui Dumnezeu urmând
învăţătura sfinţilor îndumnezeiţi.
Oamenii îndumnezeiţi
- Iarăşi mă smintesc, spuse Vasile. Oare pentru că sunt eu mai slab ? Aţi folosit mulţi termeni
noi. Uneori aţi spus că creştinismul este o ştiinţă a vindecării, alteori că preotul este un tămăduitor şi
că aceasta este lucrarea sa cea mai însemnată; şi acum, că trebuie să înaintăm întemeindu-ne pe
învăţătura sfinţilor îndumnezeiţi. Cum înţelegeţi cuvântul îndumnezeit? Mie, cel puţin, îmi este
necunoscut.
- Vă este necunoscut dumneavoastră, dar nu este necunoscut oamenilor care studiază textele
patristice, îmi explic obiecţia dumneavoastră care, îmi dau seama, porneşte din sinceritate. Trebuie să
spun că termenul nu îmi aparţine. L-am întâlnit în scrierile Părinţilor, în limbajul Părinţilor,
îndumnezeit se numeşte acela care se împărtăşeşte de harul lui Dumnezeu, într-o măsură sau alta.
Sfântul Dionisie Areopagitul scrie că Dumnezeu este luminarea celor luminaţi, obârşia desăvârşirii
celor desăvârşiţi, dumnezeirea celor îndumnezeiţi şi simplitatea celor făcuţi simpli. Sfântul Clement
Alexandrinul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Chirii al Alexandriei, Sfântul Grigorie Teologul,
Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Grigorie Palama şi alţi Părinţi folosesc şi ei acest termen. Prin
urmare, nu eu inovez, alcătuind termeni proprii. Şi am spus mai înainte că-mi explic obiecţia
dumneavoastră, deoarece o iau drept uimire faţă de această învăţătură. După cum se ştie, uimirea este
un lucru bun, căci uimirile duhovniceşti ne fac să vedem viaţa duhovnicească dintr-o altă
perspectivă, dincolo de robia simţurilor şi a raţiunii, dincolo de virtuţi - când le socotim ca fapte ale
unui cod omenesc de obligaţii morale. Pietismul şi moralismul constituie starea în care rămânem pe
treptele de jos ale vieţii duhovniceşti, fără a avea o viziune mai înaltă şi conştiinţa că există o altă
viaţă dincolo de simţuri, raţiune, şi chiar de virtuţi.
Deosebirea între duhovnic şi psiholog
- Întrucât vorbim despre părintele duhovnicesc şi l-am definit ca tămăduitor, spuse
Constantin, ne puteţi spune dacă şi în ce măsură poate exista o relaţie sau dependenţă a părintelui
duhovnicesc faţă de psiholog ?
- Cred că ceea ce am spus până acum arată deosebirea. Când îşi săvârşeşte lucrarea potrivit
Predaniei Ortodoxe, părintele duhovnicesc se deosebeşte clar de psiholog, care lucrează întemeinduse
pe o viziune antropocentrică asupra omului şi vieţii sale. Psihologii doresc să echilibreze omul din
punct de vedere psihologic. Părintele duhovnicesc ţinteşte să-l îndum-nezeiască pe om. Psihologul
foloseşte o teorie bazată pe o anume şcoală psihologică. Părintele duhovnicesc foloseşte cuvântul cel
veşnic al lui Dumnezeu, care s-a descoperit proorocilor, apostolilor şi sfinţilor. Psihologul crede că
boala omului se datorează în primul rând experienţelor traumatizante din trecut sau aşa-numitelor
experienţe reprimate. Părintele duhovnicesc ştie bine că nu este vorba doar de amintirile trecutului
sau de experienţele reprimate înmagazinate în subconştient, ci de o energie anume a sufletului, care
este bolnavă: mintea, ochiul sufletului. Psihologul foloseşte metoda întrebării şi ascultării, încercând
să-l facă pe om să-şi conştientizeze problema şi să-l ajute să se maturizeze psihologic. Părintele
36
duhovnicesc, luminat de harul lui Dumnezeu, localizează problema - care este întunecarea minţii,
închipuirile etc. - şi încearcă să-l ducă pe om la vederea lui Dumnezeu prin metoda ortodoxă de
curăţire şi luminare. Psihologul acţionează antropocentric, folosind gânduri şi idei. Părintele
duhovnicesc lucrează în chip dumnezeiesc şi omenesc. El foloseşte meşteşugul vindecării, dar şi
Tainele, prin care inima primeşte harul lui Dumnezeu. Psihologul crede că totul se mişcă la nivel
uman. Nu ia în seamă existenţa diavolului şi nici energia harului celui necreat al lui Dumnezeu.
Părintele duhovnicesc cunoaşte deosebirea între harul lui Dumnezeu şi energia diavolească; între
boala duhovnicească şi cea trupească. Psihologul se limitează la momentul în care persoana bolnavă
devine conştientă de problema sa şi este în stare să o înfrunte. Părintele duhovnicesc călăuzeşte omul
spre pocăinţă, care constă în preschimbarea sa lăuntrică. Nu se mărgineşte să-1 ajute pe om să-şi
depăşească o anume stare lăuntrică, ci îl ajută să-şi preschimbe patimile. Există multe alte diferenţe,
în privinţa felului de abordare, între psiholog şi duhovnic. Şi este trist că, având în Biserica noastră o
învăţătură atât de deplină, privitoare la curăţirea şi tămăduirea omului, tindem totuşi să acceptăm şi
să folosim teoriile psihologice în scopul tămăduirii oamenilor care, fireşte, nu mai cunosc predania
trezviei.
Este posibil ca duhovnicul să devină un idol?
- Aş vrea să vă întreb ceva, spuse Athanasie. Cu adevărat, lucrarea părintelui duhovnicesc
este foarte mare. El tămăduieşte boala duhovnicească a omului, care ţine mai ales de întunecarea
minţii. Energiile sufletului lucrează în chip potrivnic firii lor, apar gândurile, raţiunea este divinizată,
iar omul suferă de teamă, nesiguranţă, confuzie etc. Nu credeţi totuşi că există primejdia ca
„pacientul" să-şi socotească duhovnicul un idol ? Nu este oare cu putinţă să-şi idolatrizeze părintele
duhovnicesc, iar aceasta, într-o anume măsură, să submineze iubirea sa pentru Hristos ?
- Nu neg că este posibil să se întâmple aşa ceva. întemeindu-se cu totul pe emotivitate, unii
oameni începători în viaţa duhovnicească, imaturi duhovni-ceşte, pot ajunge să-şi idolatrizeze
duhovnicul care i-a ajutat cu adevărat la începutul vieţii lor duhovniceşti. Chiar dacă nu este starea
cea mai desăvârşită, ea nu poate fi nici complet înlăturată. Este un fenomen obişnuit chiar în alte
domenii ale vieţii. De obicei, copilul îşi idolatrizează tatăl sau mama. Elevul îşi idolatrizează
profesorul. Totdeauna există primejdia idolatrizării în decursul vieţii omului. El îşi poate idolatriza
familia, cunoaşterea omenească, raţiunea, mănăstirea, politica, bunurile materiale etc. Omul bolnav
duhovniceşte este oarecum înclinat continuu spre a-şi face idoli. De aceea, idolatrizarea părintelui
duhovnicesc este oarecum de aşteptat. Astfel, aşa cum părinţii nu resping dependenţa emoţională a
copiilor, ştiind că este firească în primele etape ale vieţii, şi aşa cum încearcă să-şi elibereze treptat
copiii şi să-i desprindă de dependenţa părintească, în acelaşi fel tratează problema şi părintele
duhovnicesc. Când îşi dă seama de o astfel de dependenţă şi idolatrizare, părintele duhovnicesc
matur şi desăvârşit - adevăratul tămăduitor care are duhul lui Dumnezeu - încearcă încet dar sigur săşi
elibereze fiul duhovnicesc, fără a-i pricinui vreo vătămare lăuntrică. El încearcă să-l elibereze pe
acel om de patima care l-a robit şi să-i izbăvească mintea din robie, spre a-l conduce la îndumnezeire
cu ajutorul harului dumnezeiesc. Deci la început pot apărea unele dependenţe; însă prin
folosirea mai multor mijloace, combinând o dragoste reţinută cu o severitate delicată, duhovnicul
deosebitor îşi tămăduieşte fiul duhovnicesc, iar legătura lor devine sinceră şi adevărată. Apostolul
Pavel spune în chip grăitor: „Când eram prunc, ca un prunc grăiam, ca un prunc cugetam, ca un
prunc gândeam; iar dacă m-am făcut bărbat, am lepădat cele prunceşti" (1 Cor. 13, 11). De bună
seamă, pasajul apostolic se referă la alte lucruri, dar cred că îl putem aplica şi în acest caz. Când
duhovniceşte suntem prunci, gândim, vorbim şi făptuim fără noimă, prosteşte. Însă când ajungem
maturi duhovniceşte, înlăturăm toate trăsăturile specifice stării infantile. Deci problema nu este a
fiului duhovnicesc, care probabil că îşi începe drumul duhovnicesc din admiraţie faţă de duhovnic, ci
a celui din urmă. Repet, un duhovnic matur ştie bine cum să acţioneze spre a-şi scoate fiul
duhovnicesc din orice legătură nesănătoasă. Din această pricină spunem că părintele duhovnicesc
este acela care are în stăpânire mari avuţii duhovniceşti.
37
- Credeţi că duhovnicul poate deveni vreodată obstacol între fiul duhovnicesc şi Hristos ?
Este posibil ca părintele duhovnicesc să submineze dragostea pe care o datorăm lui Hristos ?
- Asemenea opinii sunt susţinute de protestanţi care zdruncină astfel întreaga învăţătură
asupra paternităţii duhovniceşti. Ei neagă şi existenţa ori ajutorul sfinţilor. Noi, ortodocşii, credem că
părintele duhovnicesc nu este doar un simplu locţiitor al lui Hristos pe pământ, ca şi cum Hristos şiar
fi lăsat înlocuitori ai lucrării Sale. Hristos însuşi cârmuieşte Biserica, întrucât este Capul Trupului
Său. Părintele duhovnicesc (fie episcop sau preot) este taina prezenţei reale a lui Hristos. Episcopii
sunt „în chipul şi locul" lui Hristos, Capul Bisericii. La fel cum dragostea şi închinarea faţă de
sfintele icoane se duc către prototip, către sfinţii îndumnezeiţi înfăţişaţi, la fel şi dragostea pentru
părintele duhovnicesc se îndreaptă către prototip. Şi aşa cum icoana este arătarea slavei lui
Dumnezeu; tot aşa, atunci când este caracterizat de calităţile autentice ale unui părinte ortodox,
duhovnicul este icoana lui Dumnezeu - arătarea slavei Lui. Deci, prin împărtăşirea de harul lui
Dumnezeu, el devine Dumnezeu prin har. Căci, într-adevăr, ceea ce Dumnezeu este prin fire şi prin
fiinţă, omul îndumnezeit devine prin har şi prin părtăşie. Şi întocmai cum cinstirea sfintelor icoane
aduce harul curăţitor şi sfinţitor, pe măsura stării credinciosului, în acelaşi fel dragostea şi închinarea
adusă sfinţilor dăruieşte curăţitorul, luminătorul şi îndumnezeitorul har al lui Dumnezeu, pe măsura
stării lăuntrice a credinciosului. Luptând împotriva icoanelor, iconoclaştii tăgăduiesc, de fapt, putinţa
întrupării lui Hristos şi a participării celor zidite la energia cea curăţitoare şi sfinţitoare; deci cei care
combat paternitatea duhovnicească tăgăduiesc putinţa duhovnicului de a tămădui prin puterea şi
energia lui Dumnezeu. Desigur, aşa cum am observat deja, nu este exclus să existe duhovnici
împătimiţi, care de fapt îi împiedică pe oameni să îl vadă pe Hristos şi să ajungă la părtăşia cu El.
Însă când un părinte duhovnicesc urmează metoda ortodoxă de vindecare -care se cheamă nevoinţă -
nu apar astfel de condiţii nesănătoase şi rătăcite. Când duhovnicul îl socoteşte pe fiul duhovnicesc un
dar de la Dumnezeu, iar fiul duhovnicesc îşi preţuieşte duhovnicul ca fiind trimis de Dumnezeu,
atunci legătura dintre ei funcţionează aşa cum se cuvine.
- V-aţi referit la metoda de nevoinţă care trebuie folosită pentru o vindecare efectivă. Mai
devreme v-am rugat să expuneţi mai pe larg acest subiect. Cred că a venit momentul potrivit, spuse
Părintele Filip.
d) Metoda tămăduirii ortodoxe sau nevoinţă ortodoxă
- Aşa este. A venit momentul potrivit. Am pomenit adineauri că, în general, patru factori
contribuie la vindecare: dreapta credinţă, conştientizarea propriei boli, existenţa unui preottămăduitor
şi adevăratul meşteşug de tămăduire, care se cheamă nevoinţă. Întrucât am vorbit deja
despre primii trei factori - fireşte, fără a epuiza subiectul - ne rămâne de văzut ce înseamnă
meşteşugul ortodox de tămăduire, numit şi meşteşugul cucerniciei ortodoxe sau nevoinţă.
- Am o prejudecată faţă de nevoinţă, aşa cum am recunoscut mai înainte, adăugă Părintele
Filip. Nu pentru că nu îi cinstesc pe Sfinţii Părinţi şi pe monahii sfinţiţi, sau fiindcă dispreţuiesc
nevoinţă ortodoxă. par nu mi-e limpede ce anume este meşteşugul nevoinţei şi, îndeobşte, ce este
nevoinţă. V-am fi foarte recunoscători dacă v-aţi da osteneala să vorbiţi pe larg despre acest
important subiect.
- Adevărat. Este un subiect vast, despre care trebuie să vorbim pe larg şi să-i acordăm o
atenţie deosebită. Ştiu că se pot face multe greşeli când este vorba de nevoinţă ortodoxă. Unii oameni
cred că nevoinţă ortodoxă cuprinde doar împlinirea unor porunci ale lui Hristos. Însă nevoinţă,
care alcătuieşte meşteşugul ortodox de tămăduire, are o perspectivă mai largă. Întâi de toate, aş vrea
să subliniez că meşteşugul ortodox se cuprinde în cele trei trepte ale vieţii duhovniceşti, care sunt
curăţirea inimii, luminarea minţii şi desăvârşirea sau îndumnezeirea.
- În cursul discuţiei aţi atins acest subiect, adică cele trei trepte ale vieţii duhovniceşti, de mai
multe ori. Aţi arătat că tămăduirea omului se împlineşte progresiv, străbătând cele trei trepte care
definesc trăsăturile sufletului tămăduit. Am multe întrebări pe care aş vrea să vi le pun, spuse Irina.
Cu alte cuvinte, aş vrea să ştiu cum anume se cuprind cele trei trepte în viaţa duhovnicească.
38
Curăţire, luminare, îndumnezeire
- În predica pe care am ţinut-o în biserică, şi pe care cred că aţi auzit-o, am pomenit despre
cele trei trepte ale vieţii duhovniceşti, descrise de mulţi Părinţi. Cred că nu mai este nevoie să revin.
Spun doar că ele sunt prezentate atât de Sfântul Dionisie Areopagitul, cât şi de mulţi alţi Părinţi.
Sfântul Maxim Mărturisitorul le dă numele de filozofie practică, contemplare firească şi teologie
mistică. De fapt, ele sunt curăţirea inimii, luminarea minţii şi îndumnezeirea. Curăţirea inimii este
numită făptuire (praxis); luminarea minţii se cheamă contemplare firească sau doar contemplare
(theoria), căci prin mintea sa luminată omul contemplă raţiunile existenţelor din fire; iar vederea
dumnezeiască se cheamă teologie mistică, deoarece pe această treaptă omul este iniţiat în cunoaşterea
cea negrăită şi devine cu adevărat teolog. Aş vrea totuşi să mă opresc la Sfântul Nichita
Stithatul, ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog, spre a vedea cum descrie treptele care constituie
meşteşugul tămăduirii.
Sfântul Nichita Stithatul deosebeşte trei categorii de oameni care se străduiesc întru mântuire:
cel care se curăţeşte, cel care se luminează şi cel mistic, numit şi desăvârşit. Aceste trei categorii
corespund celor începători, celor aflaţi la mijloc şi celor desăvârşiţi în viaţa duhovnicească. Trecând
prin cele trei trepte, omul creşte până la vârsta lui Hristos. Sporeşte adică „întru bărbat desăvârşit, la
măsura vârstei plinătăţii lui Hristos" (Efes. 4, 13). Treapta curăţitoare a începătorilor nevointei întru
cucernicie este foarte strâns legată de pocăinţă. Şi când spunem pocăinţă, înţelegem, pe de o parte,
lepădarea de „omul vech" al trupului, iar pe de altă parte, „îmbrăcarea" în omul cel nou, înnoit de
lucrarea Sfântului Duh. Pocăinţa încercată pe treapta curăţirii se înfăţişează prin urarea celor
materialnice, omorârea trupului prin post şi priveghere, fuga de orice pricină ce aţâţă patimile,
vărsarea de lacrimi, căinţa pentru cele trecute; prin potrivirea purtărilor cu bunătatea Duhului; prin
curăţirea minţii de orice întinăciune, cu sfântă umilinţă; prin sălăşluirea raţiunii în minte. în general,
pe această treaptă, pocăinţa se vădeşte în viaţa de nevoinţă. Omul stinge puterea focului celui
dinlăuntru, închide gura patimilor sălbatice, se face tare duhovniceşte.
Treapta luminării este cea dintâi nepătimire. Însuşirea ei de căpetenie este cunoaşterea
existenţelor, vederea sau contemplarea raţiunilor zidirii şi împărtăşirea de Duhul Sfânt. Roadele
luminării sunt: curăţirea minţii prin harul dumnezeiesc ce mistuie inima precum un foc, dezvăluirea
înţelegătoare a ochilor inimii şi zămislirea înlăuntrul minţii a raţiunii cunoaşterii, care se exprimă în
concepte înalte. Cu alte cuvinte, în această stare, omul are rugăciunea minţii neîncetată şi dobândeşte
cunoaşterea lui Dumnezeu. Pe deasupra, dobândeşte cunoaşterea celor dumnezeieşti şi omeneşti şi
experiază descoperirea tainelor împărăţiei lui Dumnezeu. În această stare, omul este ridicat în văzduh,
precum proorocul Ilie, străbătând cerurile.
Treapta tainică sau desăvârşitoare este a celor desăvârşiţi, care au ajuns a fi teologi ai
Bisericii. Omul îndumnezeit are părtăşie cu puterile îngereşti, se apropie de Lumina cea necreată şi
adâncurile lui Dumnezeu i se dezvăluie prin Duhul. El vede energia fiinţială cea necreată a lui
Dumnezeu. Acel om cunoaşte multe din lucrurile ascunse altora - tainele aflătoare în Sfânta
Scriptură. El se înalţă până la al treilea cer al teologiei, ca Apostolul Pavel, şi aude cuvinte negrăite,
şi vede ceea ce ochiul omului nu poate să vadă. El ajunge teolog în Biserică şi trăieşte fericita
Sâmbătă „ca un desăvârşit în Dumnezeul cel desăvârşit"*.
* Cf. Cuviosul Nichita Stithatul, Cele trei sute de capete despre făptuire, despre fire şi despre
cunoştinţă, în Filocalia , vol. 6, Ed. IBMO, Bucureşti, 1977, pp. 321-324. (n. tr.)
Sfântul Maxim dă o tâlcuire mai practică a treptelor desăvârşirii duhovniceşti. Cel care a
trecut de treapta curăţirii a fost slobozit de plăcerea şi durerea care vin prin simţiri; a fost slobozit de
aceste două patimi care vin din ispita plăcerii şi ispita durerii. Prin urmare, nu mai este stârnit de
plăcerea simţurilor, nici nu mai suferă de ispitele care îi vin sau de prigonirea de către oameni. El
însuşi s-a depărtat de la păcat. Omul care se află pe treapta luminării minţii ori a trecut de ea este
izbăvit de patima uitării şi a necunoaşterii lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, că omul are
neîncetat pomenirea lui Dumnezeu în inimă. Mintea sa se bucură de prezenţa lui Dumnezeu şi
dobândeşte credinţa desăvârşită, credinţa din vedere. Dacă pe prima treaptă omul se dezlipise de
păcat, acum păcatul fuge de la om. În sfârşit, cel ajuns la treapta teologiei mistice a fost curăţit de
întinăciunea pe care închipuirea şi imaginile ei o pricinuiesc şi este slobozit de închipuire. El ajunge,
39
am putea spune, la starea de dinainte de cădere, când Adam era lipsit de orice închipuiri. În această
stare omul poate vedea Lumina cea necreată.
Putem face o paralelă cu Evangheliile pentru aceste trei stări ale vieţii duhovniceşti. Pe prima
treaptă a curăţirii, omul aude cuvântul lui Dumnezeu în pilde. Pe treapta a doua, este făcut în stare să
cunoască tainele împărăţiei Cerurilor, dar nu în pilde. Cum spune Hristos: „Vouă s-a dat a şti tainele
Împărăţiei Cerurilor" (Mat. 13, 11). În sfârşit, pe a treia treaptă se regăseşte pe sine împreună cu cei
trei ucenici pe Muntele Taborului şi experiază însăşi Împărăţia Cerurilor - Lumina cea necreată.
Conform acestei scheme, iudeii care au auzit pildele lui Hristos se aflau pe treapta curăţirii; ucenicii,
care auziseră şi tâlcuirea pildelor, se aflau pe treapta a doua, a luminării; iar cei trei ucenici, cărora li
s-a dat să vadă Lumina cea necreată, se aflau pe treapta vederii dumnezeieşti.
Străbaterea succesivă a acestor trei trepte ale vieţii duhovniceşti este ceea ce numim
meşteşugul ortodox al cucerniciei sau meşteşugul nevoinţei, care este de fapt o metodă de vindecare.
- Vă mulţumesc pentru celor analiză, spuse Constantin. M-am ocupat mulţi ani de psihologie
şi nu puteam distinge deosebirea sa esenţială faţă de teologia ortodoxă. De asemenea, sunt ani de
când încerc să aflu despre meşteşugul nevoinţei în Biserică şi nu am putut afla părerile patristice
despre tămăduire. Din această pricină sunt încântat de analiza patristică a subiectului privitor la
tămăduirea omului. Până acum am auzit doar cuvinte pioase şi moralizatoare. Insă acum încep să-mi
dau seama că scrierile patristice sunt pline de viaţă. Vă mulţumesc din toată inima pentru această
pezentare.
Despărţirea minţii de raţiune
- Pot să vă rog să-mi explicaţi cum se distinge mintea de raţiune? - interveni Athanasie. Îmi
amintesc că aţi definit căderea omului ca fiind în special întunecarea minţii sale, care are loc prin
identificarea minţii cu raţiunea. Presupun că tămăduirea omului trebuie să însemne despărţirea minţii
de raţiune şi reaşezarea energiei sufletului la lucrarea care îi este proprie. Subiectul mă interesează,
deoarece doresc să văd deosebirea între filozofie şi teologie sub un alt aspect.
- Într-adevăr, această nevoinţă se cuprinde în treptele vieţii duhovniceşti, pe care le-am
descris anterior, şi în meşteşugul tămăduirii ortodoxe. Cu alte cuvinte, întrucât mintea s-a identificat
cu raţiunea, aşa cum aţi spus, noi tindem spre restabilirea funcţionării atât a minţii, cât şi a raţiunii.
Deci, pe de o parte, ne străduim să limităm raţiunea - care acum, în starea sa căzută, este excesiv de
activă - iar pe de altă parte, să ne descoperim mintea. Pentru tămăduirea raţiunii este necesară
ascultarea voii lui Dumnezeu. Fiindcă nu cunoaştem voia lui Dumnezeu în amănunt, facem ascultare
de cuvântul unui părinte duhovnicesc deosebitor, care înfăţişează voia lui Dumnezeu în viaţa noastră
personală. La început, raţiunea reacţionează negativ; însă, pe măsură ce se tămăduieşte, se face mai
paşnică. Tămăduirea minţii cere mai ales trezvie si rugăciune, în primul rând aşa-numita rugăciune a
minţii sau rugăciunea inimii. Acestea sunt mijloacele prin care harul lui Dumnezeu vine şi luminează
mintea. Prin urmare, ascultarea faţă de voia lui Dumnezeu tămăduieşte raţiunea, iar trezvia,
împreunată cu rugăciunea, tămăduieşte mintea.
- Înţeleg perfect punctul dumneavoastră de vedere în privinţa ascultării, spuse Vasile. Încă de
la o vârstă fragedă, am fost învăţat să fiu ascultător faţă de voia lui Dumnezeu. Aş vrea totuşi să aflu
mai multe despre trezvie şi despre rugăciunea minţii.
Trezvie şi rugăciune
- Trezvia înseamnă starea de atenţie, privegherea duhovnicească. Hristos a spus ucenicilor:
„Privegheaţi şi vă rugaţi" (Mat. 26, 41). De asemenea, Apostolul Pavel porunceşte ucenicului său:
„Iar tu priveghează întru toate" (2 Tim. 4, 5). Deci trezvia este priveghere duhovnicească - gătirea
minţii spre a nu primi nici un gând ispititor. După Sinţii Părinţi, trezvia este adunarea sau păzirea
raţiunii înlăuntrul inimii, astfel ca să nu pătrundă în ea nici un gând care ar putea pune început
săvârşirii păcatului. Trezvia este strâns legată de rugăciune. După Sfântul Maxim Mărturisitorul,
trezvia păstrează mintea curată de ademenirile ispitei, iar rugăciunea aduce harul în inima omului. De
40
aceea se mai numeşte şi paza inimii. Deci trezvia împreună cu rugăciunea, adică atenţia şi
rugăciunea, sunt cele două „arme" duhovniceşti care alcătuiesc filozofia întru Hristos. Aşadar,
filozofia practică de care vorbeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul nu este doar speculaţie teoretică, ci
lucrare mintală lăuntrică, prin care omul se face unealtă potrivită a dumnezeieştii Descoperiri. Pe
această cale, omul se face purtător al Descoperirii şi îl cunoaşte pe Dumnezeu. Inima este izbăvită de
toate gândurile, păstrând un singur cuvânt, rugăciunea neîncetată: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine, păcătosul". Nu primeşte un alt cuvânt. Fireşte, când vorbim de
lepădarea gândurilor, nu înţelegem slobozirea raţiunii de gânduri, ci slobozirea minţii de ele. Astfel
inima se curăţeşte, iar prin rugăciune primeşte mult har de la Dumnezeu.Întregul mod de vieţuire duhovnicească
se cheamă liniştirea minţii sau isihie. În limbajul contemporan se cheamă isihasm.
Isihasmul nu este altceva decât întregul meşteşug duhovnicesc prin mijlocirea căruia inima se
curăţeşte, păstrând numai numele lui Hristos.
Isihia minţii
- V-aţi referit la liniştirea minţii sau isihie; termenul îmi pare de neînţeles, spuse Vasile.
Înţeleg liniştea ca încetare a cuvintelor şi a vorbirii; dar nu pricep legătura sa cu mintea. Nu înţeleg
ce înseamnă liniştirea minţii sau isihia.
- Aici ne aflăm într-adevăr în miezul teologiei ortodoxe. Teologia ortodoxă nu poate fi
concepută în afara liniştirii minţii şi, fireşte, nici liniştirea minţii nu poate fi concepută în afara
teologiei ortodoxe. Din această pricină, îmi veţi îngădui să fac o analiză mai largă a acestor lucruri.
În cele ce urmează, mă voi referi la isihie sau liniştirea minţii. Mă voi concentra îndeosebi asupra
gândurilor, închipuirii şi rugăciunii minţii, care toate sunt strâns legate de isihia minţii. Cred că
pătrundem de acum în „Sfânta Sfintelor" teologiei ortodoxe. Şi tocmai aici vom vedea deosebirea
Ortodoxiei de „Biserica" Latină şi de denominaţiunile protestante.
Liniştirea minţii sau isihia înseamnă sălăşluire în Dumnezeu. În teologia patristică este
limpede că întocmai cum trupul are simţiri, la fel şi sufletul are simţiri duhovniceşti. Domnul a vorbit
de multe ori despre simţirile mintale sau duhovniceşti. Când a spus: „Cine are urechi de auzit să
audă", nu s-a gândit la urechile trupeşti, ci la urechile duhovniceşti - simţirile sufletului. Aceste
simţiri duhovniceşti sunt unite într-o simţire unică. Astfel, spunem că sufletul are o singură simţire
împărţită în alte simţiri. Acestei simţiri mintale i se dăruieşte Descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu
Se înfăţişează pe Sine aici, şi tot aici omul dobândeşte cunoaşterea lui Dumnezeu. Simţirile trupeşti
ocupă un loc predominant în omul trupesc, iar prin ele mintea lui se răspândeşte către lucrurile
materiale, întrucât simţirile sale mintale sau duhovniceşti sunt moarte.
Deci simţirile duhovniceşti trebuie să se dezvolte, în esenţă, ele au nevoie să fie curăţite, iar
dezvoltarea şi curăţirea simţirilor duhovniceşti o numim isihie a minţii. Sfântul Grigorie Teologul
spune în chip de cugetare: „Avem trebuinţă să fim în isihie, spre a putea vorbi în chip curat cu
Dumnezeu, iar mintea noastră să se întoarcă de la alipirea de lucrurile trupeşti care o fac să
rătăcească". Este foarte important că lucrul acesta a fost spus de Sfântul Grigorie Teologul, pe drept
numit teolog de către Biserică, deoarece ne arată felul în care trebuie să teologhisim. Omul se
curăţeşte prin isihia minţii şi astfel este pregătit pentru părtăşia şi unirea cu Dumnezeu.
- Când vorbim de liniştire sau isihie, spuse Constantin, ne gândim la ea mai mult în chip
exterior. Socotim că liniştea înseamnă a avea o casă liniştită, departe de oraş şi de felul orăşenesc de
gândire, a evita întâlnirea cu oamenii, astfel încât să te destinzi trupeşte după o săptămână de muncă
extrem de agitată. Ni se pare că aceasta este totul în viaţă; şi astfel, toţi locuitorii marilor oraşe
încearcă să aibă o locuinţă la ţară, spre a se odihni de munca istovitoare din timpul săptămânii.
- Nu putem condamna această situaţie. Este adevărat că modul nostru de viaţă ne-a făcut
temători şi nervoşi. Încercarea de a dobândi pacea şi liniştirea simţirilor noastre exterioare este astăzi
o necesitate. Dar nu acesta trebuie să fie scopul ultim. Poţi trăi în locuri liniştite fără ca totuşi să ai
pace lăuntrică. Dimpotrivă, sunt oameni care pot trăi în locuri îngrozitor de zgomotoase, păstrându-şi
liniştea lăuntrică. Însă putem spune că liniştea din afară ajută şi dezvoltarea liniştii mintale sau isihiei
lăuntrice. Tocmai de aceea Părinţii au încercat să creeze şi condiţiile exterioare de linişte, cel puţin la
41
începutul vieţii duhovniceşti, astfel ca simţirile mintale lăuntrice, care sunt fără viaţă şi ascunse, să
poată ieşi la iveală. Sfântul Vasile cel Mare, după vremea învăţăturii la Atena, s-a retras în Pont, pe
râul Iris, afierosindu-se nevoinţei întru curăţirea lăuntrică. Scriind prietenului său, Sfântul Grigorie
Teologul, şi referindu-se la isihia lăuntrică, el sublinia că isihia este începutul curăţirii sufletului.
Liniştea din afară îl ajută pe om, cel puţin la început, să-şi dea seama de înspăimântătoarea tulburare
din inima sa şi să ajungă astfel la dobândirea isihiei lăuntrice, mintale.
Totuşi isihia minţii este de mare însemnătate. Iar dacă dorim să spunem mai exact ce este
isihia minţii, o putem defini drept cunoaşterea gândurilor şi lăsarea lor deoparte, astfel ca mintea să
se mişte în chip neabătut spre Dumnezeu. Prin urmare, isihia minţii este îngrădirea şi omorârea
gândurilor, slobozirea minţii din temniţa simţirilor şi de raţiune sau, mai bine spus, este tanscenderea
robiei gândurilor, simţirilor şi raţiunii; izbăvirea de imaginile închipuirii, omorârea patimilor ori, mai
curând, preschimbarea patimilor, care sunt energii ale sufletului. Isihia minţii este ceea ce au trăit
sfinţii şi calea cea mai sigură ce duce la Dumnezeu.
Isihia minţii - calea spre îndumnezeire
- Ne-aţi putea da exemple de sfinţi care au trăit isihia minţii ? Cred că aşa am putea înţelege
mai bine această stare duhovnicească, spuse Athanasie.
- Cum am spus şi mai înainte, isihia minţii este singura cale care duce la Dumnezeu. Este cea
mai potrivită metodă pentru tămăduirea sufletului şi părtăşia cu Dumnezeu. Prin urmare, toţi sfinţii
au trăit isihia. Domnul a arătat de multe ori nevoia de isihie a sufletului. Când S-a urcat în munte să
Se roage şi a rămas acolo toată noaptea, prin aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, voia să înveţe
poporul să urmeze această liniştire din afară, care este atmosfera cea mai potrivită pentru dobândirea
liniştii lăuntrice a minţii. El arată chiar isihia lăuntrică a minţii când învaţă: „Iar tu când te rogi, intră
în cămara ta şi, încuind uşa ta, roagă-te Tatălui tău Celui întru ascuns" (Mat. 6, 6). Când Hristos
sfătuia: „Farisee oarbe, curăţeşte întâi partea cea dinlăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie şi cea
din afară curată" (Mat. 25, 26), grăia despre curăţirea inimii, care este ţinta isihiei minţii. Şi Apostolul
Pavel a fost în pustie, iar în Epistolele sale vorbeşte despre lucrarea sa mintală: „Omorâţi
mădularele voastre cele de pre pământ" (Colos. 3, 5). Omorârea mădularelor pământeşti este, de fapt,
omorârea patimilor şi slobozirea simţirilor lăuntrice. Sfântul Maxim spune: „Tot ce se vede trebuie
răstignit, şi tot ,ce se socoteşte de folos trebuie îngropat". Numai aşa înviază Cuvântul în noi. Cele
care trebuie răstignite sunt lucrurile văzute, iar ceea ce trebuie îngropat este lumea gândurilor
noastre. Numai atunci are loc învierea lui Hristos în noi şi deci propria noastră înviere. Tocmai de
aceea Sfinţii Părinţi ne învaţă că toţi oamenii au trebuinţă de această odihnă - isihia în Dumnezeu.
Sfântul Petru Damaschinul sfătuieşte: „Toţi oamenii au trebuinţă de asemenea odihnă", fie deplin, fie
în parte, căci fără această „odihnă" în Dumnezeu nu putem ajunge la cunoaşterea duhovnicească.
Vremea noastră este anti-isihastă
- Totuşi lumea contemporană, spuse Irina, este o lume a activităţii, a domniei raţiunii şi
simţirilor. Nu este lumea isihiei şi „odihnei" în Dumnezeu, cum aţi spus mai înainte. M-aş mira ca, în
această atmosferă de robire faţă de simţirile trupeşti şi de omorâre a tuturor simţirilor lăuntrice, omul
să poată trăi o viaţă bisericească şi să dobândească un cuget bisericesc şi ortodox.
- Într-adevăr, lumea contemporană se întemeiază mai ales pe raţiune, iar viaţa se ocârmuieşte
după lumea simţirilor. Nu este lumea Sfinţilor Părinţi, adică lumea isihiei ortodoxe, care totuşi era
lucrarea cea mai însemnată. Căci, aşa cum ştiinţa înaintează în linişte, adică după lungi şi anevoioase
eforturi în laboratoare, aşa cum copacii cresc după încolţirea seminţei în pământ, la fel şi cea mai
însemnată activitate socială se poate ivi din liniştea lăuntrică. Astăzi, mulţi oameni trăiesc în temniţa
simţurilor. Suntem închişi în temniţă şi ni se dă voie să-i înfrumuseţăm atmosfera înspăimântătoare.
Iar nouă ne place să trăim şi să ne petrecem vieţile „întemniţaţi". Tocmai de aceea cresc atât de mult
aşa-numitele probleme psihologice şi chinuitoarele probleme existenţiale, care nu pot fi rezolvate
prin soluţiile omeneşti. Stârnirea închipuirii, divinizarea raţiunii, dezlănţuirea necontrolată a simţi42
rilor şi inexistenţa liniştirii lăuntrice ne-au făcut să ne îmbolnăvim. Nu ne mai putem privi drept în
ochi. Mai mult, ne temem de singurătate şi izolare, de aceea nu mai suportăm să fim singuri. De
îndată ce intrăm în maşină, deschidem imediat radioul sau casetofonul cu muzica preferată, ca să ne
ţină de urât. În-torcându-ne acasă, primul lucru pe care-l facem este să deschidem televizorul,
indiferent dacă cineva se uită la el sau nu. Ne-am umplut mintea de gânduri care ne tulbură şi nu ne
lasă să gândim în tihnă. Toate acestea şi încă multe altele arată inexistenţa isihiei lăuntrice a minţii.
Mai curând ele vădesc existenţa unui curent antiisihast. Un vânt antiisihast suflă în societatea
noastră.
Sfântul Grigorie Palama despre isihie
- Am citit, spuse Părintele Filip, despre discuţiile între Sfântul Grigorie Palama şi Varlaam
despre isihia minţii şi isihasm. Sfântul Grigorie Palama înfăţişa meşteşugul isihast al Predaniei
Ortodoxe, pe când Varlaam înfăţişa o metodă antiisihastă, o metodă întemeiată mai ales pe raţiune.
Tocmai de aceea Varlaam dispreţuia tot ceea ce ţine de rugăciunea minţii, isihia minţii etc.
- Mă bucur să aud aceste cuvinte din partea dumneavoastră, Părinte Filip. Spuneaţi mai
devreme că aveţi unele prejudecăţi faţă de nevoinţa Bisericii, căutând mai multe lămuriri asupra
acestui aspect al vieţii duhovniceşti ortodoxe. Acum văd că urmaţi întreaga mişcare din zilele
noastre, privitoare la aşa-numita renaştere filocalică, precum şi la studiile despre Sfântul Grigorie
Palama şi teologia sa - care este, de fapt, teologia Bisericii Ortodoxe.
- Părinte Hierotheos, n-am spus că sunt împotriva meşteşugului isihast, căci a fost încuviinţat
de Sinoadele Bisericii. Biserica a hotărât chiar că acela care nu primeşte pe Sfântul Grigorie Palama
ca teolog ortodox şi teologia sa ca pe înfăţişarea învăţăturii ortodoxe nu este ortodox, ci eretic, fiind
deci anatemizat. Mi-am exprimat doar unele rezerve faţă de nevoinţa Bisericii, fie din pricina
prejudecăţii, ori din necunoaştere, sau chiar din pricina unor exemple greşite.
- Isihasmul, adică toată calea isihiei ortodoxe, prin care omul se îndumnezeieşte, este o parte
a nevoinţei sau, ca să fiu mai exact, este calea şi metoda nevoinţei. Pentru că v-aţi referit la Sfântul
Grigorie Palama, îngăduiţi-mi să pomenesc ceea ce spune el despre isihia ortodoxă. Isihia minţii,
spune Sfântul, este singura metodă care duce pe om la părtăşia şi unirea cu Dumnezeu. Isihia este
liniştire a minţii şi a lumii, uitarea celor pământeşti şi începătura celor cereşti; este lepădarea
gândurilor pentru ceva mai bun. Isihia este treapta către contemplare, adică vederea lui Dumnezeu,
care este semnul unui suflet sănătos. Omul se îndumnezeieşte prin isihie, nu prin speculaţii asupra
lucrurilor văzute. Sfântul Grigorie a experiat isihia minţii şi de aceea a vorbit despre ea în chip atât
de ortodox. Pentru că teolog ortodox este acela care îl cunoaşte pe Dumnezeu prin experienţă
personală. Sfântul Grigorie o înfăţişează pe Maica Domnului -pe când ea se afla în Sfânta Sfintelor -
ca fiind chipul adevăratului isihast care a trăit isihia minţii, a ajuns la părtăşia cu Dumnezeul Treimic
şi a atins fericita îndumnezeire încă înainte de a da naştere lui Hristos.
Maica Domnului- chipul desăvârşit al isihastului
- Ar fi foarte interesant pentru noi să ne înfăţişaţi acest aspect al învăţăturii Sfântul Grigorie
Palama, spuse Irina. Femeie fiind - şi creştină - am o mare evlavie pentru Maica Domnului. O
cinstesc adânc şi vreau să aflu cum a trăit ea isihia lăuntrică a minţii în Sfânta Sfintelor.
- Nu pot să trec peste dorinţa dumneavoastră. Şi eu o cinstesc mult pe Maica Domnului, care
este hotarul între Dumnezeul Cel nezidit şi lumea zidită. Totuşi, înainte de a spune ce a făcut Maica
Domnului în Templu şi cum a trăit isihia minţii, trebuie să fac o introducere despre necesitatea isihiei
minţii pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu.
Fiind un anatomist al sufletului, Sfântul Grigorie învaţă că sufletul omului se împarte în
minte, închipuire, părere, gândire şi simţire. Omul, care este recapitularea întregii creaţii, este alcătuit
din minte şi simţire. Între minte şi simţire se află închipuirea, părerea şi gândirea. Minţea este centrul
sufletului, ochiul sufletului. Simţirea este puterea neraţională a sufletului, care cunoaşte şi simte
lucrurile trupeşti. închipuirea este odrasla simţirii; ea îşi are obârşia în simţire, închipuirea îşi
43
primeşte chipurile de la simţire şi le păstrează şi atunci când lucrurile reale nu sunt prezente. Părerea
- ideea pe care ne-o facem despre felurite subiecte, despre oameni şi lucruri - se naşte din închipuire.
Gândirea este puterea raţională a sufletului care formulează părerea pe care o avem în fiecare caz în
parte. Se vădeşte deci că mintea este miezul lumii duhovniceşti a omului - ochiul sufletului – pe când
restul puterilor, adică închipuirea, părerea şi gândirea, depind de simţire. Deci când cineva doreşte să
ajungă la Dumnezeu şi să dobândească cunoaşterea lui Dumnezeu, trebuie să o facă numai prin minte,
iar nu prin închipuire, părere şi gândire, ele avân-du-şi obârşia în simţire, care este legată de
simţurile trupeşti din afară.
Aşadar, omul care trăieşte în Biserica Ortodoxă şi călătoreşte spre mântuire, adică spre unirea
sa cu Dumnezeu, trebuie să treacă dincolo de toate puterile care vin din simţire (închipuirea, părerea
şi gândirea). El trebuie să omoare acele puteri pentru o clipă, făcând mintea în stare să fie luminată.
Căci toate celelalte puteri care îşi au obârşia în simţire sunt de fapt „coji" ale minţii, care întunecă
mintea şi o fac moartă. Tocmai de aceea Sfântul Grigorie subliniază în chip de cugetare că isihia este
pentru noi părăsirea celor simţite împreună cu simţirea, înălţarea mai presus de gânduri, speculaţii şi
de toată cunoaşterea omenească, precum şi de gândirea însăşi, dobândind astfel energia mintală,
adică o minte luminată. Astfel dobândim „necunoaşterea" cea mai presus de cunoaştere, cunoaşterea
duhovnicească, ce este mai înaltă decât cea oferită de filozofia prin raţiune.
Maica Domnului, spune Sfântul Grigorie, ştia că, dintre toate puterile sufletului, numai
mintea se poate uni cu Dumnezeu şi îl poate cunoaşte pe Dumnezeu. Iată de ce ea şi-a omorât
celelalte puteri, căutând doar această viaţă a minţii. Astfel că a părăsit lumea, s-a retras dintre
oameni, iubind viaţa nevăzută de nimeni. Era desprinsă de legătura cu cele materialnice şi a fost
chiar ridicată mai presus de îndrăgirea trupului şi legătura cu el, unindu-şi mintea cu trezvia şi
dumnezeiasca rugăciune neîncetată, prin întoarcerea lăuntrică spre sine. Slobozită fiind de orice
gând, Maica Domnului a ajuns să cunoască o nouă şi negrăită cale spre cer - calea liniştirii minţii,
prin care a ajuns la vederea lui Dumnezeu. Astfel Maica Domnului s-a făcut „norul cel cu totul
luminos al adevăratei ape a vieţii, raza zilei celei de taină şi căruţa Cuvântului cea în chipul focului".
Ceea ce s-a întâmplat cu Maica Domnului se întâmplă şi cu fiecare sfânt. Numai prin acest
meşteşug ortodox - meşteşugul isihiei - omul se poate curaţi şi poate ajunge la vederea lui
Dumnezeu. Şi, de bună seamă, vederea lui Dumnezeu este îndumnezeirea omului.
- Faptul că aţi descris viaţa isihastă a Maicii Domnului a fost foarte ziditor, spuse Athanasie.
Este o pildă care arată cât de mult se deosebeşte calea noastră de calea urmată de Maica Domnului.
Simt că m-am folosit mult de analiza pe care aţi făcut-o, întrucât eu credeam că omul ajunge la
cunoaşterea lui Dumnezeu numai prin raţiune. Însă din viaţa Maicii Domnului se vede că este nevoie
de alt drum. Noi divinizăm raţiunea. Dar acum îmi dau seama că tocmai acest mod de viaţă este
moartea noastră duhovnicească. Vă mulţumeasc că m-aţi învăţat prin exemplul Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu. Îmi este limpede acum că toţi cei care o cinstim pe Maica Domnului nu
trebuie să o facem doar închinându-ne în chip exterior, ci trăind pe cât este cu putinţă viaţa ei
isihastă.
Închipuirea
- Sunt cu totul de acord. Cred că cinstirea noastră către Născătoarea de Dumnezeu trebuie să
se arate în primul rând prin imitarea vieţii sale isihaste. Ea ne-a arătat calea către îndumnezeire. Am
stăruit asupra isi-hasmului fiindcă este foarte însemnat lucru pentru noi să avem o imagine limpede
despre închipuire, gânduri şi rugăciunea minţii, toate fiind legate în chip negativ sau pozitiv de viaţa
isihastă.
- Am dori să înfăţişaţi mai pe larg aceste subiecte ale vieţii duhovniceşti, spuse Irina. Căci
este vădit că sunt nedespărţit legate de nevoinţa Bisericii. Pentru început, aţi putea să ne vorbiţi mai
amănunţit despre închipuire? Toţi suntem înrâuriţi de lumea închipuirii, însă aş putea zice că noi,
femeile, suntem foarte mult stăpânite de lumea închipuirii şi trăim în temniţa ei.
- Într-adevăr, închipuirea este printre temele cărora le acordăm o atenţie şi o importanţă
deosebită. Metoda ascetică a Bisericii noastre ţinteşte să ne scape de groaznica ei tiranie. Dacă nu mă
44
înşel, am vorbit despre închipuire acum câteva zile. Am spus că este un fenomen de după cădere. Nu
este o însuşire cu care a fost înzestrat omul odată cu zidirea sa, ci un fenomen de după cădere. Prin
urmare, mântuirea noastră este legată de ieşirea de sub înrâurirea ei pricinuitoare de moarte. După
Sfinţii Părinţi, închipuirea este o contemplare fără ipostas, care se pune în lucrare când gândirea se
află în stare de inerţie. Puterea închipuirii este hotarul între minte şi simţire, aşa cum am văzut mai
devreme. Obârşia închipuirii, maica ce o zămisleşte, este simţirea. Omul vede, aude, gustă etc, iar
apoi închipuirea primeşte experienţele, le reface, le amplifică, le dă culoarea potrivită şi le păstrează
spre a crea necontenit probleme. Astfel, în chip hazliu, am putea spune că închipuirea este un
televizor color inventat înaintea celui real. Închipuirea stă împotriva rugăciunii curate şi statornice.
Ea este „coaja" „funcţiei optice" a sufletului.
Sfinţii Părinţi deosebesc mai multe feluri de închipuire; însă, de obicei, se pomenesc patru.
Primul tip este legat de imaginile aşa-numitelor păcate trupeşti. Prin închipuire, simţirile aduc aceste
imagini în minte, continuând s-o ţină în robie. Al doilea tip de închipuire este aşa-numita visare.
Multor oameni le place să viseze cu ochii deschişi, lăsându-se purtaţi cu gândul în locuri ideale sau
chiar reale. Mulţi oameni, mai ales femeile, cad în această stare. Al treilea tip este închipuirea
creatoare, care dezvoltă civilizaţia şi arta. Oamenii încearcă să rezolve unele probleme sau să înainteze
în dezvoltarea artei. Nu este ceva de condamnat, căci, aşa cum am spus, este o stare firească
după cădere. Dar trebuie subliniat că este foarte primejdioasă pentru rugăciunea curată. Al patrulea
tip se înfăţişează în străduinţa noastră de a-L închipui pe Dumnezeu şi puterile cereşti în chip
raţional, făcând speculaţii despre Dumnezeu. Nici acest lucru nu este ortodox, fiindcă, aşa cum am
pomenit, teologul ortodox urmează altă metodă, metoda isihiei, spre a ajunge la părtăşia şi unirea cu
Dumnezeu, dobândind astfel cunoaşterea lui Dumnezeu. Meşteşugul isihiei, cum am arătat deja, ţine
de curăţirea inimii, izbăvirea de patimi, slobozirea de gânduri şi închipuire.
- Ne puteţi spune în cel fel dăunează omului închipuirea ? - întrebă Vasile. Cu alte cuvinte,
este ea o simplă urmare a căderii sau poate da naştere unor probleme grave pentru organismul nostru
duhovnicesc ?
- Fără îndoială, închipuirea este un fenomen de după cădere şi înfăţişează starea jalnică
pricinuită de ea. Cu cât închipuirea cuiva este mai activă, cu atât mai mult dezvăluie faptul că acel
om se află într-o stare căzută. Dacă cercetăm cu grijă fiecare păcat al nostru, ne dăm seama ca la
obârşia lui se află închipuirea. Ea pune în mişcare, înflăcărează, aduce imagini şi stârneşte mintea,
astfel încât, robită fiind, mintea cade în păcat. Închipuirea îmbolnăveşte sufletul în întregime. Când
este stârnită, perverteşte cu totul viaţa duhovnicească. Vedem oameni care merg la biserică şi vor să
ducă o viaţă creştinească; dar continuă totuşi să îşi cultive închipuirea. Şi-L închipuie pe Dumnezeu,
şi-i imaginează pe îngeri, simt că atunci când se roagă stau înaintea tronului lui Dumnezeu,
spunându-şi rugăciunea către El.
- Şi nu este bine ?
- Nu, nu este bine. Este începutul unei anomalii duhovniceşti, poate chiar psihice, care poate
duce la năluciri şi înşelări. În Tradiţia Bisericii există cazuri de călugări sau alţi oameni care au căzut
în înşelare sau chiar şi-au pierdut minţile. Când ne rugăm, după sfatul Sfinţilor Părinţi, încercăm să
ne păstrăm mintea curată, fără chipuri şi fără formă, fără a primi nici o închipuire. Căci, în caz
contrar, rugăciunea face ca întregul nostru organism psihosomatic să se îmbolnăvească. Se poate ca,
la început, rugăciunea amestecată cu închipuirea să ne fie folositoare; dar dacă acest lucru continuă,
ne poate pierde cu totul. Numai rugăciunea împreunată cu pocăinţa îl curăţeşte pe om şi-l uneşte cu
Dumnezeu. În general, cred că omul cu o închipuire deosebit de activă ajunge să se îmbolnăvească
duhovniceşte, sufleteşte şi chiar trupeşte. Astfel, nivelul activităţii închipuirii omului dezvăluie starea
sa. Dacă observaţi oamenii bolnavi psihic sau vizitaţi aşezămintele cu astfel de pacienţi, vă veţi da
seama că toţi au o închipuire dezvoltată şi activă.
- Şi cum putem scăpa de ea? - întrebă Constantin, întrucât Ortodoxia este o ştiinţă a vindecării
şi un meşteşug tămăduitor, trebuie să aibă un anume tratament şi pentru această stare.
- Izbăvirea de închipuire nu este despărţită de meşteşugul isihast pe care l-am desluşit mai
înainte, întâi ajungem conştienţi de necesitatea de a scăpa de închipuire, iar apoi suntem în stare să
folosim mijloacele potrivite spre a ne elibera. Întrucât închipuirea se trage din simţiri, trebuie să ne
45
păzim simţirile. Trebuie să privim şi să ascultăm fără închipuiri, fără a pune în lucrare chipurile şi
aţâţările simţurilor. De pildă, să presupunem că vedem o imagine nepotrivită. Nu trebuie să ne
întindem dincolo de ceea ce am văzut, nici să păstrăm în noi amintirea sa mai mult timp. Când
amintirea vrea să aducă înapoi imaginea sau aţâţarea, chiar şi atunci trebuie să ne dăm silinţa să o
alungăm. Astfel, cu timpul, mintea se curăţeşte de imaginile aduse de închipuire. Pe deasupra, este
nevoie de o spovedanie amănunţită a feluritelor noastre căderi, făcută la un duhovnic încercat.
Spovedania trebuie făcută în duh de adevărată şi deplină pocăinţă. Pocăinţa nu trebuie să
înceapă cu spovedania şi să se încheie după ea, ci trebuie să premeargă spovedaniei şi să urmeze şi
după ea. Pocăinţa se împlineşte prin schimbarea vieţii. Deci pocăinţa, împreunată cu plânsul,
străpungerea şi tânguirea cea întru Dumnezeu, este mistuitoarea oricărui chip şi idol care pătrund în
mintea noastră prin închipuire. Şi nu numai atât, ci slobozeşte pe om chiar de închipuire, căci
pocăinţa răstigneşte şi omoară închipuirea. Trebuie să ne străduim să nu îl „creăm" noi pe Dumnezeu
sau să-L cercetăm în chip raţionalist, ci să ţinem poruncile Lui, ajungând astfel la adevărata
cunoaştere a lui Dumnezeu. Pe deasupra, întrucât închipuirea este strâns legată de gânduri (logismot)
-gândurile fiind în predania patristică o combinaţie de imagine şi concept - trebuie să luptăm şi
împotriva gândurilor. Întreaga viaţă isihastă ne ajută să ne izbăvim de lucrarea închipuirii. Desigur,
nu putem condamna acel tip de închipuire care face să progreseze arta şi civilizaţia. Însă când omul
doreşte să dobândească curăţirea lăuntrică şi simţirea mintală a inimii, să atingă părtăşia cu
Dumnezeu, urmând Maicii Domnului şi tuturor Sfinţilor, atunci trebuie să se lepede şi de acest tip de
închipuire. Însă aceasta nu este dat tuturor oamenilor.
Gândurile
- Când aţi vorbit despre închipuire, aţi pomenit termenul gânduri (logismot). Aţi spus că
gândurile sunt legate de închipuire, fiind alcătuite din concept şi imagine. Într-adevăr, acest aspect al
vieţii duhovniceşti este foarte semnificativ. Mulţi dintre noi suntem robiţi gândurilor. Este de ajuns
un gând ca să ne enervăm sau să ne pierdem somnul. Cred că amănun-ţirea acestei laturi a vieţii
lăuntrice ar fi foarte interesantă, căci am afla un alt aspect al lucrării mintale lăuntrice.
- Voiam mai devreme să ating acest subiect. Cred că este unul dintre subiectele de temelie ale
vieţii lăuntrice. Acum îmi daţi prilejul să tratez acest subiect care, desigur, aparţine meşteşugului
tămăduirii din Biserica Ortodoxă. Sfinţii Părinţi nu vorbesc despre concepţii (skepsis) ci despre
gânduri (logismoi).
- Care este deosebirea între concepţii şi gânduri ? -întrebă Părintele Filip.
- Concepţiile sunt sugestii raţionale, pe când gândurile (logismoi) sunt sugestii raţionale
combinate cu stimulii şi imaginile corespunzătoare, aduse înăuntru fie prin vedere, fie prin auzire, fie
prin amândouă. Cu alte cuvinte, gândurile sunt imagini şi stimulări care întruchipează enunţurile
corespunzătoare. De pildă, când ne vine în minte o imagine legată de slavă, bogăţie sau plăcere
senzuală, vine şi gândul legat de acea imagine: „Dacă faci asta, vei ajunge plin de slavă, vei avea
putere, vei dobândi bani şi nu vei mai avea nevoie de nimeni" etc. Tot acest proces se cheamă gând.
Gândul este o sugestie care se poate transforma într-un păcat. Gândul este urmat de însoţire
(syndyasmos), adică lupta între gând şi libertatea omului; apoi vine învoirea, urmată de poftă, de săvârşirea
cu fapta a păcatului şi, în sfârşit, de alcătuirea patimii. Pe treapta însoţirii, gândul încearcă să
stârnească îndulcirea, astfel că îndulcirea prinde mintea şi îl robeşte pe om. Gândurile, după
învăţătura Părinţilor, sunt simple şi complexe. Cele simple sunt lipsite de patimă, pe când cele
complexe sunt legate de patimă şi de înţeles. Sfântul Maxim face deosebire între patimă, înţeles şi
lucru. Aurul, femeia, bărbatul etc. sunt lucruri. Înţelesul este amintirea uşoară, simpla amintire a
lucrurilor, iar patima este iubirea iraţională a lucrurilor sau urarea lor necugetată.
- Unde îşi au obârşia gândurile ?
- Sfinţii Părinţi spun că gândurile se zămislesc din multe pricini. Ei subliniază mai ales patru:
întâi, voia firească a trupului; în al doilea rând, închipuirea prin simţiri a lucrurilor lumii; în al treilea
rând, cele mai înainte adunate în suflet; şi în al patrulea, momelile drăceşti. Cum vedeţi, gândurile
pot fi iscate de multe pricini. Unele sunt bune, altele rele. Unele gânduri vin de la diavol şi de la
46
patimi, iar altele vin de la Dumnezeu, îngeri şi sfinţi. De aceea am spus mai devreme că deosebirea
gândurilor - dacă ele sunt de la Dumnezeu sau de la diavol - este un dar dat oamenilor care au
dobândit cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel, lucrarea părintelui duhovnicesc este să deosebească
obârşia gândurilor şi să le vindece. Sfântul Si-meon Noul Teolog spune că îţi este îngăduit să schimbi
duhovnicul atunci când nu este în stare să deosebească gândurile; aceasta, desigur, pe lângă motivele
despre care vorbesc Sfintele Canoane ale Bisericii.
- Noi, oamenii de azi, spuse Părintele Filip, simţim foarte mult nebunia pierzătoare a
gândurilor. Suferim deoarece ne cultivăm puternic raţiunea, îndestulându-ne toate simţirile şi primind
de dimineaţa până seara imaginile aduse de ele. Auzim de la mulţi oameni de astăzi: „Mă chinuie
gândurile". Gândurile ne fac nervoşi, ne înlătură somnul, ne strică legăturile cu alte persoane şi chiar
pricinuiesc anomalii trupeşti. Mulţi doctori îşi sfătuiesc pacienţii să nu gândească prea mult şi să nuşi
fixeze mintea asupra unor anumite idei. Cunoaştem aceste lucruri din propria experienţă. Dar ce
spun Părinţii despre urmările gândurilor ?
- Sfinţii Părinţi s-au ocupat de războiul lăuntric cu multe veacuri înaintea psihiatrilor. Ei au
analizat subiectul atât de amănunţit, încât este cu neputinţă să-l prezentăm aici.
Gândurile se dezvoltă până la păcat şi patimă. Şi nu numai că zămislesc patima, ci o şi
întăresc. Patima prinde rădăcini puternice, iar omul îşi dă seama că este greu să o mai preschimbe.
Gândurile ne fac efectiv să putrezim. Ele prihănesc şi otrăvesc sufletul; strică toate puterile sufletului
- cea poftitoare, cea înţelegătoare şi cea irascibilă. Sfinţii Părinţi nu numai că înfăţişează căderile
personale datorate gândurilor, ci descriu şi tulburarea legăturilor omului cu alte persoane. Multe boli
trupeşti, aşa cum aţi observat, se datorează prezenţei neînfrânate a gândurilor. Pe lângă toate acestea,
omul stăpânit de gânduri pierde în-drăznirea la Dumnezeu şi părtăşia cu El. De aceea este trebuinţă
de o trudă istovitoare spre a scăpa de gânduri. Întregul meşteşug isihast înfăţişat mai înainte - trezvia,
atenţia, isihia şi rugăciunea - ne ajută cu adevărat să ne eliberăm de lucrarea gândurilor. Totodată
scăpăm şi de pricinile gândurilor. Dacă o anume persoană ne dă bătaie de cap, adică dacă diavolul ne
atacă printr-un om sau un lucru, ne străduim să înlăturăm pricinile prin care vine ispita. Şi întrucât un
gând pătimaş este însoţirea patimii cu un înţeles, încercăm să despărţim patima de înţeles prin
înfrânare şi dragoste duhovnicească, astfel încât înţelesul să rămână un simplu gând, care nu este
păcat.
Totuşi, dacă nu putem scăpa de gânduri, în ciuda feluritelor mijloace folosite, calea cea mai
sigură este mărturisirea lor duhovnicului. Cu alte cuvinte, întâi încercăm să curmăm gândurile. Dacă
nu reuşim, le alungăm cu rugăciunea. Şi dacă nu reuşim cu totul, iar gândul dăinuie multă vreme,
atunci îl mărturisim duhovnicului. în acest chip diavolul ascuns îndărătul gândului piere, cum piere
şarpele ascuns sub o piatră când se ridică piatra.
Patimile
- Aţi spus că atunci când gândurile dăinuie în noi mai multă vreme şi nu izbutim să le
curmăm sau să le alungăm prin metoda ortodoxă, ele se dezvoltă până la păcat şi patimă, spuse Irina.
Aţi putea fi mai explicit în ceea ce priveşte patimile ? Ce anume sunt ele ?
- Acesta este unul din capitolele cele mai vaste din învăţătura ascetică a Părinţilor Bisericii.
Mulţi oameni, şi chiar unele sisteme antropocentrice, vorbesc despre patimi, însă ele se înţeleg foarte
diferit de Preda-nia Ortodoxă. De aceea cred că trebuie să spunem câteva lucruri; desigur, fără a
străbate în întregime acest uriaş subiect. După învăţătura Sfinţilor Părinţi, patimile nu sunt puteri care
au pătruns în noi - şi trebuie smulse - ci sunt energii ale sfletului care au fost strâmbate de păcat şi
trebuie deci preschimbate. V-am explicat - când am vorbit despre sufletul omului - că, în ceea ce
priveşte latura pătimitoare, el se împarte în trei puteri: înţelegătoare, poftitoare şi irascibilă sau, cum
le mai numesc Sfinţii Părinţi, raţiunea/înţelegerea, pofta şi iuţimea. Aceste trei puteri ale sufletului
trebuie întoarse către Dumnezeu. Însă când ele se întorc împotriva lui Dumnezeu şi împotriva fraţilor
noştri, avem de-a face cu dezvoltarea patimilor. Deci patima este mişcarea sufletului potrivnică firii.
Sfântul Ioan Sinaitul foloseşte câteva exemple spre a lămuri acest lucru. Împreunarea trupească este
firească după cădere, pentru zămislirea copiilor; însă noi am schimbat-o spre curvie. Mânia este
47
firească spre a putea fi întoarsă împotriva diavolului; însă noi o folosim împotriva fraţilor noştri.
Râvnirea este o putere firească în noi, spre a putea să râvnim virtuţile sfinţilor şi să încercăm să le
dobândim; însă noi folosim această putere împotriva fraţilor noştri. Dorinţa de slavă este firească
pentru dorirea şi tânjirea după împărăţia Cerurilor; însă noi dorim lucruri deşarte, vremelnice şi
nevrednice. Mândria, însoţită de slavă, este firească, dacă este folosită împotriva diavolilor. Bucuria
este firească doar când este întru Hristos. Am primit de la Dumnezeu ţinerea de minte a răului ca o
armă împotriva diavolilor. Am primit dorinţa de adevărata desfătare, care este legată de bunătăţile
cele veşnice; însă noi o folosim rău, întru neînfrânare. Deci patimile sunt puterile sufletului
funcţionând împotriva firii.
- Vorbind de energia sufletului potrivnică firii, rezultă implicit că există o energie după fire.
Cred că dacă se lămureşte aceasta, subiectul va deveni mai uşor de înţeles. Nu spun că nu s-a înţeles
până acum, dar ar fi o şansă în plus să-l cuprindem în întregime.
- Este greşit să încerci a înţelege totul raţional, fără a dobândi încercarea care vine dinlăuntrul
luptei duhovniceşti. Desigur, nu aş zice că învăţătura aceasta nu este folositoare, însă pe lângă ea
trebuie să căutăm şi o experiere personală. Altfel ne vom asemăna unui general care a învăţat
războiul prin exerciţii teoretice în biroul său, însă nu cunoaşte deloc lupta pe câmpul de bătălie. Din
acest motiv, la armată, în afară de exerciţiile teoretice, au loc şi bătălii simulate, spre a dobândi
experinţă personală. Cred că trebuie să transferăm acest lucru în cazul nostru. Ştim că viaţa
creştinească este o luptă neîncetată împotriva vrăjmaşului mântuirii noastre. Simţământul de a ne afla
în război este de absolută trebuinţă spre a putea să devenim conştienţi de acea stare şi să ajungem la
luptele cele biruitoare; desigur, cu puterea harului dumnezeiesc, în orice caz, întorcându-mă la
întrebare, pot să pomenesc un exemplu grăitor folosit de Sfântul Maxim. După el, cele trei puteri
fireşti ale sufletului sunt raţiunea, pofta şi iuţimea. Lucrarea firească pentru raţiune este mişcarea
către Dumnezeu prin cunoaştere; pentru poftă, să fie purtată către Dumnezeu prin tânjire; iar pentru
iuţime, să se străduiască să ajungă numai la Dumnezeu. Când aceste puteri lucrează în chip firesc,
omul ajunge la vieţuirea mai presus de fire, aceasta fiind dragostea, care nu este o stare abstractă, ci
are loc atunci când raţiunea, pofta şi iuţimea se unesc cu Dumnezeu. Viaţa în dragostea, numită
vieţuire mai presus de fire, este urmarea vieţii celei după fire. Şi, de bună seamă, viaţa după fire se
mişcă spre Dumnezeu. Astăzi socotim că viaţa firească înseamnă ca omul să trăiască fără Dumnezeu,
iar viaţa în Dumnezeu este numită nefirească. Însă viaţa în Dumnezeu este viaţa după fire pentru cel
care trăieşte în Biserică şi este însuflat de energia cea necreată a lui Dumnezeu. Puterile sufletului se
mişcă împotriva firii când raţiunea se însoţeşte cu necunoaşterea de Dumnezeu, pofta cu iubirea de
sine, iar iuţimea cu asuprirea celorlalţi oameni. În această stare omul este cu totul robit.
Vedeţi acum că Sfântul Maxim, alesul teolog şi Părinte al Bisericii, nu urmează o teologie
academică? El nu este filozof, ci teolog ascetic. Studiindu-i învăţătura, ca şi învăţătura tuturor
Sfinţilor Părinţi, ne dăm seama că teologia este legată de nevoinţă, iar nevoin-ţa este adevărata
metodă care îl duce pe om la o teo-loghisire sigură.
- Există vreo clasificare a patimilor? Sau, altfel spus, se pot împărţi patimile în anumite
categorii ? -întrebă Părintele Filip.
- Sigur că se pot. Sfinţii Părinţi vorbesc despre asemenea categorii. Patimile se împart după
latura din care le privim. O astfel de împărţire este cea între patimi trupeşti, care ţin de trup, şi patimi
sufleteşti, ţinând de suflet. Fără îndoială, atât trupul, cât şi sufletul participă la formarea şi
dezvoltarea patimilor, dar le împărţim astfel prin pogorământ, spre a cerceta mai bine lucrurile. O
altă împărţire este cea între patimile care se ivesc la monahi şi cele care apar la mireni. Monahii sunt
luptaţi de anumite patimi iar oamenii din lume de altele, neexcluzând ca unele să fie comune atât
monahilor, cât şi mirenilor. Altă împărţire se face după felul dezvoltării lor: unele patimi se cheamă
„maici", altele „fiice", fiind născute de cele dintâi. De pildă, slava deşartă naşte fie mândria, fie
negrijania, fie multa-vorbire. Hula este odrasla mândriei. Există şi unele patimi care apar la o anume
vârstă. Sfântul Grigorie Palama spune că, pe măsura creşterii omului, la vârsta prunciei apar întâi
patimile care ţin de partea poftitoare a sufletului, anume iubirea de avuţie şi zgârcenia, şi de aceea
copiii mici sunt atât de posesivi. Apoi se dezvoltă patimile puterii înţelegătoare a sufletului: iubirea
de slavă, manifestată în împodobirea trupului, haine extravagante şi arătarea virtuţilor. În adolescenţă
48
se dezvoltă patimile părţii irascibile a sufletului, adică lăcomia, care este obârşia tuturor păcatelor
trupeşti.
- Ne putem vedea limpede patimile ? Este posibil să ne dăm seama de care patimi suntem
stăpâniţi ?
- Este destul de greu. Unele patimi, precum mânia, sunt uşor de aflat. Însă sunt şi patimi care
nu sunt uşor de descoperit, deoarece sunt acoperite de aparente virtuţi. De pildă, patima iubirii de
desfătare poate fi ascunsă de o părută înfăţişare a dragostei. Pretindem că iubim cu adevărat pe
cineva, însă sub această părută dragoste se poate ascunde o patimă îngrozitoare. De multe ori lăcomia
zace îndărătul virtuţii râvnei, iar trufia se ascunde îndărătul tăcerii. De aceea este nevoie de un
duhovnic cu discernământ şi încercat, spre a putea deosebi patimile noastre, astfel încât să putem
lupta împotriva lor şi să ne străduim întru vindecare.
- Tocmai aici ajungem la un punct interesant, spuse Părintele Filip. Căci, aşa cum bolnavului
nu îi este de ajuns să-şi cunoască boala, ci trebuie să purceadă la tămăduirea ei, acelaşi lucru este
valabil şi pentru patimi - atât cele trupeşti, cât şi cele sufleteşti. Am dori deci să ne descrieţi
meşteşugul tămădurii lor.
- Lupta cu patimile este grea şi primejdioasă, tocmai pentru că ele sunt împletite cu virtuţi şi
ţin de vârsta omului şi de felul său de trai. Aşadar, prezentarea subiectului într-o convorbire nu este
un lucru uşor. Totuşi pot arăta câteva principii generale de vindecare, însă este necesar să subliniez
că avem trebuinţă de un preot-tămăduitor care să ne tămăduiască de stările demonice ale patimilor.
a) Un principiu general spune că tămăduirea nu înseamnă eliminarea patimilor, ci
preschimbarea lor. Întrucât patimile sunt mişcarea energiilor sufletului împotriva firii, ele trebuie
făcute să se mişte potrivit cu firea. Dumnezeu ne-a dat dragostea ca să-L dorim pe El, însă noi am
întors-o spre cele zidite. Acum trebuie s-o preschimbăm, trebuie s-o întoarcem din nou către
Dumnezeu. Ea trebuie să se facă „patimă despă-timită". Acelaşi lucru trebuie făcut cu toate patimile.
b) Reorientarea energiilor sufletului se lucrează prin energia lui Dumnezeu, dar şi cu
împreună-lucrarea omului. Nici Dumnezeu singur nu poate ajuta, nici omul singur nu o poate săvârşi.
c) Primim puterea şi harul lui Dumnezeu prin rugăciune şi, mai ales, prin taina spovedaniei.
Dăm mare însemnătate şi întâietate acestui lucru. Ştim din experienţa personală că spovedania - mai
ales spovedania curată - îl uşurează pe om. Dacă învăţăm să ne deschidem lui Dumnezeu, scăpăm de
multe probleme care sunt urmarea izolării lăuntrice a sufletului. Spovedania, ca parte a pocăinţei,
este încetarea monologului cu sine şi deschiderea dialogului cu Dumnezeul Cel Viu.
d) Trebuie luptat împotriva patimii care ne asupreşte cel mai mult, călăuziţi fiind de părintele
duhovnicesc. Fiecare om are o patimă mai puternică decât celelalte, care-l ţine legat de pământ şi nul
lasă să se deschidă lui Dumnezeu. Ne dăm multă osteneală să luptăm împotriva acelei patimi, care
poate fi maica celorlalte. Deci când luptăm cu acea patimă, le tămăduim şi pe celelalte.
e) Nu trebuie să ne hrănim patimile. Când suntem conştienţi de o patimă, încercăm să o
lipsim de tot ce o întăreşte. Astfel, încet dar sigur, se ofileşte şi moare. Părinţii spun că, dacă avem o
fiară sălbatică în cuşcă şi nu o hrănim în fiecare zi, ea se îmbolnăveşte şi moare. Aşa facem şi cu
patimile. Încercăm să nu le hrănim, adică oprim gândurile şi pricinile care le aţâţă.
f) La început ne luptăm să curmăm patimile lucrătoare. Când spunem patimi lucrătoare
înţelegem acele patimi care încearcă să se vădească în afară. De pildă, cineva este stăpânit de patima
mâniei. Mai întâi, când simte mânie, încearcă să nu o vădească şi face aceasta o bucată de vreme.
Chiar şi acest fapt este o treaptă a despătimirii; iar când reuşeşte, încearcă să nu mai simtă mânia nici
în inima sa. În continuare, urmăreşte s-o preschimbe în urare a păcatului, dar şi în dragoste adevărată,
nepătimaşă, faţă de oamenii care îl amărăsc.
g) Cultivăm virtuţile corespunzătoare. Luptăm împotriva mândriei atunci când încercăm să
trăim în smerenie.
h) În învăţătura patristică există îndrumări anume de luptă împotriva fiecărei patimi. Totuşi
aceeaşi patimă are trebuinţă de un tratament diferit la fiecare persoană. Doi oameni au patima
mâniei; unul se poate tămădui prin isihie, celălalt prin ascultare. Din această pricină, acelaşi sfat,
aplicat aceleiaşi patimi, poate fi leac unuia şi otravă altuia. Deci este nevoie de un tămăduitor
49
încercat, iscusit în acest război şi luminat de Dumnezeu, spre a da, de fiecare dată, leacul potrivit
fiecărui om în parte.
Nu vă voi obosi mai mult cu acest subiect. În orice caz, trebuie să spun că atunci când cineva
se luptă cu patimile, ajutat de energia lui Dumnezeu, de îndrumarea duhovnicului, de viaţa
sacramentală a Bisericii şi de propria viaţă de nevoinţă, el reuşeşte să le preschimbe, ajungând la
nepătimirea cea după Dumnezeu.
Nepătimirea
- Nepătimirea ar fi deci omorârea părţii pătimi-toare a sufletului ? - întrebă Athanasie.
Această părere este susţinută de filozofii stoici, ca şi de multe religii orientale contemporane. Cum
defineşte Ortodoxia nepătimirea ?
- Din cele spuse înainte este vădit că, după învăţătura ortodoxă, nepătimirea nu înseamnă
omorârea aspectului pătimaş al sufletului, cum învaţă filozofii stoici, ci preschimbarea puterilor
sufletului. Astfel, nepătimirea nu este o stare negativă, ci în primul rând una pozitivă. Este
întoarcerea puterilor sufletului spre Dumnezeu şi umplerea omului de harul lui Dumnezeu.
Nepătimirea nu este nicidecum ceva static, ci o evoluţie dinamică. Părinţii vorbesc de mai multe trepte
ale nepătimirii. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de patru trepte. Întâia nepătimire este cea
începătoare, adică oprirea de la lucrarea patimii. În această stare, omul se fereşte să făptuiască
luându-se după pornirile sufletului. A doua nepătimire, care se întâlneşte la oamenii virtuoşi, este
scoaterea gândurilor pătimaşe din minte. A treia nepătimire se vădeşte la oamenii îndumnezeiţi, a
căror dorinţă rămâne cu totul nemişcătoare spre patimi. A patra nepătimire este a celor desăvârşiţi.
Ea este deplina curăţire, chiar şi de închipuire. Această ultimă treaptă este a teologilor, cei care au
ajuns la părtăşia cu Dumnezeu şi deci au fost izbăviţi chiar şi de închipuire. Însă vorbind despre
nepătimire, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că există adevărată nepătimire şi falsă nepătimire.
Adevărata nepătimire este atunci când omul se umple de harul lui Dumnezeu şi se face templu al
Duhului Sfânt. Falsa nepătimire este o meşteşugire a diavolului spre a-l face pe om să se socotească
nepătimitor, atacându-l apoi întru deplina sa pierzanie duhovnicească. Doar adevărata dragoste poate
deosebi între adevărata şi falsa nepătimire. Şi, fireşte, dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, care
dezvăluie preschimbarea patimilor, este semn că omul s-a făcut templul Duhului Sfânt. Atunci
lucrează în el rugăciunea neîncetată.
Viaţa sacramentală şi ascetică
- Vorbiţi adesea despre rugăciune, mai ales de aşa-numita rugăciune a minţii, spuse Vasile.
Nu-mi pot ascunde necontenita uimire. Cu riscul de a deveni obositor, nu pot să nu vă întreb ce este,
de fapt, rugăciunea minţii.
- Nu sunteţi obositor. Nu-mi pricinuiţi nici un fel de osteneală, căci ne daţi prilejul să
analizăm mai amănunţit unele subiecte ale vieţii duhovniceşti, care sunt cu totul vitale. Ceea ce mă
mâhneşte este faptul că daţi glas unei anume mentalităţi a multor oameni care, pot spune, alcătuiesc
un fel de şcoală. Cu alte cuvinte, unii oameni, aparent buni creştini, cred că o viaţă morală şi
participarea la Tainele Bisericii sunt de ajuns, tăgăduind cu totul întreaga viaţă isihastă a Bisericii. Şi,
fireşte, când spunem că un om nu are cugetul Bisericii, nu înţelegem faptul că nu se supune păstorilor
Bisericii - căci în aparenţă o face - ci înţelegem că nu primeşte întreaga învăţătură a Bisericii.
Biserica Ortodoxă se cheamă sobornicească sau universală, fiindcă are întregul adevăr despre
meşteşugul tămăduirii omului. Când tăgăduim un aspect al acestei predanii, nu avem cugetul
Bisericii, chiar dacă suntem preoţi şi păstori ai poporului lui Dumnezeu.
- Altfel spus, tăgăduiţi faptul că Tainele Bisericii îl îndumnezeiesc pe om, mai ales Taina
Sfintei Euharistii, care este Taina fundamentală a Bisericii ? Tăgăduiţi faptul că oamenii care iau
parte la aceste Taine, şi mai ales la dumnezeiasca Euharistie, şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele
lui Hristos sunt îndumnezeiţi ?
50
- Doamne fereşte, nu tăgăduiesc acest lucru. Dacă aş fi spus aşa ceva, nu aş fi fost preot, nu aş
fi fost ortodox. însă vreau să subliniez că viaţa sacramentală a Bisericii nu este despărţită de viaţa sa
ascetică. Observ cu dezamăgire că, în multe cărţi recente, Taina dumnezeieştii Euharistii este
prezentată astfel încât rezultă că participarea la ea şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos
sunt cele ce-l îndumnezeiesc pe om. Fără îndoială, dumnezeiasca Euharistie este Taina care
deosebeşte clar Biserica de alte religii. Dar, izolată de întreaga sa metodă de tămăduire, dumnezeiasca
împărtăşanie nu numai că nu îndumnezeieşte, ci osândeşte. În acest caz, harul lui Dumnezeu
lucrează în chip pedepsitor. Mi s-a întâmplat să aud predici ortodoxe unde se spunea că
dumnezeiasca împărtăşanie îl mântuieşte pe om şi-l duce la îndumnezeire, şi deci toţi trebuie să ne
împărtăşim în fiecare duminică etc. Însă întreaga Predanie a Bisericii învaţă că, dacă Tainele sunt
izolate de treptele vieţii duhovniceşti, curăţirea, luminarea şi îndumnezeirea, ele nu-l pot ajuta pe om.
Sfinţii Părinţi spun că dumnezeiasca Împărtăşanie presupune nevoinţă şi este legată de nevoinţă.
Nevoinţă, aşa cum am descris-o aici, precede şi urmează dumnezeiasca Euharistie. De aceea nu văd
ce rost are să scoţi în evidenţă numai Tainele, dispreţuind viaţa de nevoinţă.
Rugăciunea minţii şi rugăciunea raţiunii
- Aveţi dreptate, Părinte Hierotheos. Totuşi cum legaţi rugăciunea minţii cu Tainele ? Sau,
mai curând, revenind la întrebarea lui Vasile, ce este de fapt rugăciunea minţii ?
- Sunt nerăbdător să răspund întrebării. M-am abătut doar o clipă de la subiect, spre a-mi
arăta durerea de a vedea această parţialitate. Deci vorbind de rugăciunea minţii (noera prosevbi),
trebuie s-o deosebim de rugăciunea raţională sau înţelegătoare (logiki pros-evhi) sau slujirea
înţelegătoare (logiki latriă). Căci, într-adevăr, rugăciunea raţiunii este un lucru, iar rugăciunea minţii,
numită şi rugăciunea inimii, este altul.
- Putem lega această distincţie de cea dintre raţiune şi minte, pe care aţi făcut-o acum câteva
zile, spuse Athanasie.
- Este adevărat. Aşa cum funcţia raţiunii este un lucru, iar funcţia minţii altul, la fel
rugăciunea raţiunii este diferită de rugăciunea minţii. Se poate spune că, la început, rugăciunea este
slujire înţelegătoare şi, treptat, se face rugăciune mintală sau rugăciune a inimii, pe măsura
descoperirii propriei minţi şi slobozirii sale de raţiune. Rugăciunea înţelegătoare este plină de chipuri
şi cugete, pe când rugăciunea minţii este curată şi slobodă de chipuri şi închipuiri. Rugăciunea
înţelegătoare lucrează prin strădania omului de a se concentra, pe când rugăciunea minţii este o stare
de sine lucrătoare, insuflată de Preasfântul Duh. Rugăciunea înţelegătoare lucrează când omul este pe
treapta curăţirii, înainte chiar de a fi curăţit, pe când rugăciunea mintală este starea celui aflat pe
treapta luminării minţii. Apostolul Pavel face aceeaşi deosebire: „Pentru că de mă voi ruga cu limba,
duhul meu se roagă, iar mintea mea fără de roadă este. Ce dar este? Ruga-mă-voi cu duhul, ruga-măvoi
şi cu mintea; cânta-voi cu duhul, cânta-voi şi cu mintea" (1 Cor. 14, 14-15). În acest pasaj
apostolic, cuvântul duh înseamnă darul vorbirii în limbi, care se lucrează în inimă, iar minte
înseamnă raţiune. Deci aici Apostolul Pavel se referă la rugăciunea minţii şi la rugăciunea
înţelegătoare. În adunarea mădularelor Bisericii, rugăciunea de obşte este şi trebuie să fie slujire
înţelegătoare. Nimănui nu i se îngăduie să facă ce vrea sau chiar să fie izolat de ceilalţi. Însă când
cineva se roagă lui Dumnezeu în chip personal, în ascuns, de îndată ce şi-a descoperit mintea, trebuie
să se roage în inimă, în chip mintal.
- Aţi pomenit de darul limbilor, spuse Constantin, în Biserica din vechime exista acest dar.
De ce astăzi a dispărut ?
- Cine v-a spus că a dispărut ?
- Dar astăzi nu se mai văd oameni care vorbesc în limbi străine.
- Darul limbilor nu era dat creştinilor numai spre a vorbi în limbi străine. Se întâmpla,
desigur, şi asta, fiind ceva dat de energia lui Dumnezeu, astfel ca Biserica să se întărească. Aşa cum
desluşeşte Sfântul Ioan Gură de Aur, când Biserica a fost întărită şi adevărata credinţă încuviinţată,
acest dar nu a mai fost de trebuinţă. Minunile sunt mai ales pentru cei lipsiţi de credinţă. Din această
51
pricină Sfântul Ioan Gură de Aur învaţă că inexistenţa acestui dar astăzi este semnul sporirii şi
statornicirii credinţei.
- De ce aţi spus mai înainte „Cine v-a spus că acest dar a dispărut ?"
- Nu m-aţi lăsat să termin. Darul vorbirii în limbi străine era împreunat cu rugăciunea
lăuntrică neîncetată. Apostolul Pavel spune în chip grăitor: „Pentru aceasta şi Dumnezeu pre Dânsul
au prea înălţat, şi au dăruit Lui nume care este peste tot numele: ca întru numele lui Iisus tot
genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti, şi al celor de dedesubt; şi toată limba să
mărturisească că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl" (Filip. 2, 9-11). În acest
pasaj apostolic este vădită legătura rugăciunii minţii în numele lui Hristos cu expresia toată limba.
Numele lui Hristos - care este rostit în inimă şi este un semn al energiei lui Dumnezeu în noi, semnul
că ne-am făcut templu al Duhului Preasfânt - este o mare putere care supune toate celelalte puteri şi,
fireşte, pe stăpânitorul lumii acesteia, diavolul. Aceasta este rugăciunea minţii. Apostolii cunoşteau
rugăciunea lăuntrică. Apostolul Pavel este foarte explicit: „Ci vă umpleţi de Duhul, vorbind între voi
în psalmi, în laude şi cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând întru inimile voastre Domnului" (Efes.
5, 18-19). Rostirea de psalmi şi cântarea de laude şi cântări duhovniceşti este rugăciunea mintală,
care se lucrează în inimă prin energia Preasfântului Duh. Acest dar nu a pierit nicicând din Biserică.
Tocmai de aceea putem spune cu siguranţă că cei care au rugăciunea minţii sau a inimii au darul
vorbirii în limbi, fiindcă ei vorbesc în „limbile" îngerilor.
- Apostolul Pavel porunceşte creştinilor să se roage neîncetat, spuse Părintele Filip. Oare acea
rugăciune este rugăciunea minţii sau a inimii ?
- Într-adevăr, este rugăciunea minţii. Este un îndemn către creştinii din Tesalonic: „Pururea
vă bucuraţi. Neîncetat vă rugaţi" (1 Tes. 16-17). Este foarte important să se spună că rugăciunea
minţii este o îndatorire şi pentru mireni, pentru creştinii care trăiesc în lume. Pe atunci, de bună
seamă, nu exista monahism, ci toţi creştinii duceau viaţă monahicească. Toţi cei care primiseră
botezul prin apă şi apoi Botezul prin Duhul erau temple ale Duhului Sfânt şi aveau cu siguranţă
rugăciune mintală lăuntrică.
- Totuşi cum poate avea cineva pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu ? Cum se poate ruga
cineva neîncetat în inimă ? Nu este oare stânjenit de îndeletnicirile sale de fiecare zi ?
- Întrucât distingem mintea de raţiune şi, desigur, rugăciunea minţii de rugăciunea înţelegerii,
putem spune că cele două lucrări se pot desfăşura în paralel. Raţiunea se ocupă de cele pământeşti
sau de slujirea înţelegătoare; în acelaşi timp, mintea poate avea necontenita pomenire a lui
Dumnezeu, rugându-se mereu. Când Sfinţii Părinţi spun că trebuie să lepădăm toate gândurile, ei
înţeleg mai ales că trebuie să ni le scoatem din minte, iar aceasta este de fapt curăţirea minţii. Toate
gândurile părăsesc mintea, rămânând acolo pomenirea lui Dumnezeu, numele lui Hristos, rugăciunea
numindu-se rugăciune de un singur gând; însă raţiunea poate avea gânduri.
- Lucrurile acestea nu se pot înţelege.
- Adevărat, nu se pot înţelege, pentru că nu avem o experienţă pe măsura lor. însă cei care au
asemenea experienţă spun că, aflându-se în starea luminării minţii, omul se ocupă de grijile
pământeşti fără ca mintea sa să înceteze a se ruga. Şi nu numai că mintea se roagă, ci şi ascultă
rugăciunea care se rosteşte în inimă. Am să amintesc cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, ca să vă
arăt că toate acestea nu sunt învăţături noi, ieşite din speculaţiile noastre. într-o scrisoare către
Sfântul Grigorie Teologul, el descrie starea isi-hiei minţii, starea în care mintea este luminată, având
pomenirea neîncetată a numelui lui Hristos. Sfântul Vasile spune că mintea nu trebuie să rătăcească,
ci trebuie îndreptată către Dumnezeu şi numai Dumnezeu să locuiască în ea. Trebuie să ne ţinem
mintea în starea isihiei. Aici nu se referă la raţiune, ci la minte. Mintea nu trebuie să se răspândească
în lume prin simţuri, nici să se împrăştie în afară, ci trebuie să se întoarcă spre sine şi de acolo să urce
la Dumnezeu. Aceasta este mişcarea ciclică a minţii. În continuare, Sfântul Vasile cel Mare învaţă:
„Sălăşluirea lăuntrică a lui Dumnezeu aceasta este: să-L avem pe Dumnezeu în noi înşine statornicit
cu pomenirea". Cea mai puternică dovadă că Dumnezeu sălăşluieşte în inima noastră este atunci când
rugăciunea minţii lucrează în noi neîncetata pomenire a lui Dumnezeu. Iar templu al lui Dumnezeu
ne facem atunci „când urmarea pomenirii nu se întrerupe de grijile pământeşti, nici se mai clatină
mintea de suferinţele venite pre neaşteptate". Aici se vădeşte limpede duhul isihiei minţii. Sfântul
52
Vasile cel Mare nu spune că rugăciunea minţii lucrează când încetează grijile pământeşti, nici că
rugăciunea minţii încetează când suntem necontenit ocupaţi cu treburile din afară, ci că mintea are
neîncetata pomenire a lui Dumnezeu în ciuda tuturor grijilor pământeşti. Deci mintea este orânduită
du-hovniceşte, iar această orânduire este principalul ţel al meşteşugului ortodox de tămăduire.
Urmărim să ne punem mintea în rânduială, astfel încât ea să se lumineze şi omul să devină bun
călugăr, bun soţ, bun părinte şi bun coleg.
- Însă asta este starea creştinilor desăvârşiţi, spuse Vasile.
- Nu este starea celor desăvârşiţi. Aşa cum am spus înainte, este treapta luminării minţii; şi
există mulţi creştini care au parte de experierea ei când încep cu mare râvnă viaţa duhovnicească. Li
se dă ca un dar, spre a-i face în stare să-şi urmeze viaţa duhovnicească şi să facă din ea o stare
permanentă. În orice caz, rugăciunea minţii este una din primele trepte ale vederii lui Dumnezeu.
Oricine îşi curăţeşte mintea prin pocăinţă şi prin întreaga predanie de nevoinţă a Bisericii se
luminează, iar rugăciunea minţii porneşte de îndată. Tot din această stare omul poate ajunge la
vederea Luminii necreate, dacă voieşte Dumnezeu. Vederea poate fi de scurtă sau de lungă durată,
omul întorcându-se de îndată la starea rugăciunii minţii. Cu alte cuvinte, rugăciunea minţii -
rugăciunea inimii -este o stare permanentă pentru adevăraţii creştini care sunt botezaţi şi cu Botezul
Duhului. Există chiar mulţi Părinţi deosebitori care, studiind scrierile altora, sunt în stare să discearnă
dacă scriitorul era pe treapta curăţirii, a luminării sau a vederii lui Dumnezeu. Treapta cea mai înaltă
a vederii dumnezeieşti se cheamă răpire; omul este înălţat în Rai şi aude cuvinte negrăite. Se poate ca
în timpul luminării şi vederii duhovniceşti să vadă slava lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp conştient
de realitatea înconjurătoare. Se poate întâmpla să vadă două lumini, cea dumnezeiască şi cea creată,
aşa cum cei trei ucenici pe Muntele Tabor au zărit slava feţei lui Hristos şi au spus: „Bine este nouă a
fi aici". Însă nu ar fi putut spune acelaşi lucru când norul luminos i-a umbrit pe ei şi au căzut cu
feţele la pământ.
- Cum putem deosebi rugăciunea înţelegerii de rugăciunea minţii ? Există semne
deosebitoare?
- Fără îndoială că există. Atâta vreme cât ne luptăm cu patimile, rugăciunea minţii nu este
lucrătoare în inima noastră. Chiar de avem pomenire neîncetată a lui Dumnezeu, adică rostirea
repetată a rugăciunii, ea este rugăciune a înţelegerii. Rugăciunea este rostită de raţiune, nu de inimă.
Însă când se pune în lucrare rugăciunea minţii, nu numai că ne îndepărtăm de păcat, ci şi păcatul fuge
de la noi, şi astfel putem trăi ne-pătimirea. Patimile nu mai sunt lucrătoare. Se vădeşte adevărul celor
spuse de Apostolul Pavel: „Cu duhul să umblaţi şi pofta trupului nu o veţi săvârşi" (Galat. 5, 16). De
asemenea, mărturisirea lui Hristos este semn că rugăciunea minţii este lucrătoare. Când cineva se
leapădă de Hristos, nu are rugăciunea minţii. Când mucenicii sufereau mucenicia, se aflau în starea
vederii lui Dumnezeu, ale cărei prime trepte cuprind şi luminarea minţii, adică rugăciunea lăuntrică
neîncetată, însă creştinii care au fost duşi la judecată şi s-au lepădat de Hristos, au fost scoşi din
Biserică, fiind nevoiţi să urmeze un nou tratament întru pocăinţă, spre a se uni din nou cu Biserica şi
a se face iarăşi mădularele ei. După împlinirea tratamentului, li se dădea Sfânta Mirungere. De ce ?
Pentru că lepădarea de Hristos însemna că ei nu avuseseră rugăciunea minţii şi nu ajunseseră la
luminarea minţii. Ungerea cu Sfântul Mir, numită în latină confirmatio, era încredinţarea că aveau
rugăciunea minţii.
Tocmai de aceea Biserica îi primea întru pocăinţă pe cei care deveniseră musulmani, adică şiau
schimbat credinţa, aplicându-le însă un întreg tratament. De multe ori, când aceşti oameni
ajungeau la luminare şi aveau rugăciunea minţii, duhovnicul le dădea dezlegare să mărturisească
faptul că sunt creştini şi să sufere mucenicia pentru Hristos. Altfel nu le-ar fi dat dezlegare, chiar
dacă ar fi cerut-o mereu. Din această pricină, Biserica din vechime era foarte strictă şi canonisea cu
asprime fiecare păcat. Căci fiecare păcat este lepădare de Hristos şi arată că omul a căzut în
întunecarea minţii. Prin urmare, pocăinţa nu este nimic altceva decât ajungera omului la luminarea
minţii şi rugăciunea neîncetată a minţii înlăuntrul său. Cano-nisirea are acest caracter tămăduitor.
Astfel, existau mai multe trepte de pocăinţă: treapta celor care stăteau în afara bisericii,
cerând iertare de la creştini; a celor care stăteau în biserică, împreună cu catehumenii; alţii participau
la slujbe stând în genunchi până la începerea liturghiei credincioşilor, după care părăseau biserica
53
împreună cu catehumenii. O altă categorie de pocăiţi puteau rămâne în biserică până la sfârşitul
dumnezeieştii Liturghii, însă fără a primi Sfânta împărtăşanie. Prin urmare, este limpede că Sfânta
împărtăşanie nu e un simplu act, ci presupune o întreagă metodă de nevoinţă. Dumnezeiasca
împărtăşanie îl ajută pe om după starea sa duhovnicească: îl curăţeşte când încearcă să se curăţeas-că,
îl întăreşte să rămână pe treapta luminării şi îi sporeşte sau îi păstrează vederea lui Dumnezeu, când
se află pe treapta îndumnezeirii. În orice caz, ca să ne întoarcem la subiectul care ne preocupă aici,
rugăciunea minţii, care este unul din primele niveluri ale vederii lui Dumnezeu, aduce întâia
cunoaştere a lui Dumnezeu.
4. Cunoaşterea lui Dumnezeu
- Aţi vorbit despre cunoaşterea lui Dumnezeu. Profit de acest prilej pentru a pune o întrebare,
interveni Athanasie. Ni s-a spus încă de când eram mici că a-L cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a
studia şi a învăţa despre Dumnezeu: cu cât studiem mai multe cărţi, cu atât dobândim mai multă
cunoaştere a lui Dumnezeu. Ce părere aveţi?
Cunoaştere firească şi duhovnicească
- Am spus deja la începutul convorbirii că există două feluri de credinţă: credinţă din auzire şi
credinţă din vedere. Aceasta presupune şi două tipuri de cunoaştere: cunoaşterea firească, ce începe
prin studiere, contemplarea firii, felurite semne şi minuni, şi prin primirea Descoperirii făcute
sfinţilor. Mai există apoi cunoaşterea duhovnicească, ce se naşte din părtăşia cu Dumnezeu. Prima
cunoaştere naşte credinţa, a doua se naşte din credinţă, din credinţa întemeiată pe vedere
dumnezeiască. Când spunem că rugăciunea ne dăruieşte cunoaşterea lui Dumnezeu, înţelegem,
desigur, cunoaşterea duhovnicească - roadă a vederii dumnezeieşti. Când omul ajunge la luminarea
minţii, în inima sa ţâşnind neîncetata rugăciune a minţii, el dobândeşte cunoaşterea lui Dumnezeu,
care este păr-tăşie şi unire cu El. Cunoaşterea care precede credinţa este un lucru, iar cunoaşterea
născută din credinţă este altul, ne învaţă Sfântul Isaac Sirul. Prima se cheamă cunoaştere firească, cea
din urmă se cheamă duhovnicească.
- Îmi amintesc, spuse Părintele Filip, că în cartea dumneavoastră, Psihoterapia ortodoxă,
există un întreg capitol în care analizaţi cunoaşterea lui Dumnezeu în învăţătura Sfântului Isaac Sirul
şi a Sfântului Grigorie Palama. Aţi putea, vă rog, să pomeniţi aici câteva păreri mai deosebite ale
celor doi Părinţi despre acest subiect vital ?
- Într-adevăr, în cartea mea există un capitol intitulat Gnoseologie ortodoxă, pe care l-am
aşezat la sfârşit, deoarece cred că omul dobândeşte cunoaşterea lui Dumnezeu pe măsura tămăduirii
sale şi a stării sale duhovniceşti. Un începător în ale vieţii duhovniceşti experiază diferit cunoaşterea
lui Dumnezeu faţă de cineva care este la mijlocul căii sale duhovniceşti sau faţă de cel care este
înaintat duhovniceşte. Deci cunoaşterea de Dumnezeu, dobândită de cineva, corespunde stării sale
duhovniceşti. Vom spune întâi câteva lucruri despre învăţătura Sfântului Isaac Sirul şi apoi despre
cea a Sfântului Grigorie Palama.
Cele trei feluri de cunoaştere, după Sfântul Isaac Sirul
Sfântul Isaac Sirul învaţă că există trei feluri de cunoaştere, corespunzând împărţirii în trup,
suflet şi duh. Fireşte, nu este vorba de aşa-numita tripartiţie a omului, fiindcă duhul nu este o energie
anume a omului, ci este Duhul Sfânt. La fel cum sufletul este viaţa trupului, la fel şi Duhul Sfânt este
viaţa sufletului. Deci există o cunoaştere trupească, o cunoaştere sufletească şi o cunoaştere
duhovnicească.
Cunoaşterea trupească este strâns legată de studierea înţelepciunii şi cunoaşterii omeneşti,
de dorinţele trupeşti, de satisfacerea patimilor iubirii de desfătare, lăcomiei şi iubirii de slavă. Este
cunoaştere omenească, deoarece se ocupă cu inventarea şi cultivarea artelor, ştiinţelor şi învăţăturii.
Este cunoaşterea care caracterizează întregul nostru învăţământ. Sfântul Isaac arată că cultivarea
54
numai a acestui fel de cunoaştere pricinuieşte teamă şi tulburare, întristare şi deznădejde, laşitate în
faţa oamenilor, întemeierea pe raţiune şi puterile omeneşti, frica de moarte şi de demoni. Este o
cunoaştere care-l face pe om să pară puternic, raportat la aproapele său, însă cu totul slab fiinţial,
raportat la Dumnezeu şi chiar la diavol. Este cunoaşterea care se cultivă şi astăzi şi care pricinuieşte
teamă, nesiguranţă, răutate şi îndârjire.
Cunoaşterea sufletească este atunci când omul încetează să mai dea o mare însemnătate
raţiunii şi purcede la împlinirea poruncilor lui Hristos. Postul, rugăciunea, milostenia, citirea Sfintei
Scripturi, dobândirea virtuţilor, lupta şi strădania împotriva patimilor -toate sunt roadele acestei
cunoaşteri. Duhul Sfânt desăvârşeşte această cunoaştere, însă este trebuinţă şi de împreună-lucrarea
omului, ca să se vădească libertatea sa.
Cunoaşterea duhovnicească este starea vederii duhovniceşti, când omul vede în chip
nevăzut, aude în chip neauzit şi înţelege în chip neînţeles slava lui Dumnezeu. Tocmai atunci
înţelegerea încetează şi, chiar mai mult, omul înţelege că nu înţelege. Odată cu vederea Luminii
necreate, omul vede îngeri şi sfinţi şi, îndeobşte, experiază părtăşia cu îngerii şi cu sfinţii. Atunci se
încredinţează că învierea există. Aceasta este cunoaşterea duhovnicească, pe care au avut-o toţi sfinţii
prooroci, apostoli, mucenici şi nevoitori, precum şi toţi sfinţii Bisericii. învăţăturile sfinţilor sunt
vlăstarul cunoaşterii duhovniceşti. Şi, fireşte, cum am spus mai devreme, cunoaşterea duhovnicească
este roadă vederii lui Dumnezeu.
- Aţi pomenit mai înainte că Sfântul Isaac Sirul deosebeşte cunoaşterea firească de
cunoaşterea duhovnicească. Deci acceptă două feluri de cunoaştere. Puţin mai înainte aţi analizat cele
trei feluri de cunoaştere, tot după învăţătura Sfântului Isaac. Nu vedeţi aici nici o contradicţie ?
- Este doar o contradicţie aparentă. De fapt, nu este o contradicţie. Căci atunci când Sfântul
Isaac vorbeşte de cunoaştere firească, înţelege cunoaşterea sufletească, adică primirea Descoperirii
făcute sfinţilor şi, în acelaşi timp, săvârşirea faptelor pe care le implică această acceptare - credinţa
întemeiată pe au-zire. Cu alte cuvinte, când omul primeşte învăţătura lui Hristos şi o ţine în viaţa sa,
se naşte cunoaşterea sufletească. însă cunoaşterea duhovnicească este legată de vederea
duhovnicească. Deci Sfântul Isaac adaugă doar cunoaşterea trupească la cea de-a doua clasificare a
cunoaşterii. Aşadar, cele două clasificări ale cunoaşterii sunt legate între ele şi identice în cele două
puncte.
Cunoaşterea după Sfântul Grigorie Palama
- Acum ne putem întoarce la învăţătura Sfântului Grigorie Palama despre vitalul subiect al
cunoaşterii, spuse Constantin.
- Sfântul Grigorie nu are o învăţătură specială şi diferită de cea a Sfântului Isaac Sirul;
vorbind însă despre cunoaşterea lui Dumnezeu, el înţelege în primul rând cunoaşterea
duhovnicească, adică cea întemeiată pe vederea dumnezeiască (theoria). Motivul pentru care Sfântul
Grigorie s-a ocupat de subiectul cunoaşterii a fost Varlaam. Varlaam adoptase învăţătura apuseană
despre cunoaşterea lui Dumnezeu. El pretindea că cunoaşterea lui Dumnezeu este un proces raţional,
roadă cunoştinţelor raţionale despre Dumnezeu, produsul filozofiei. De aceea învăţa că cei care
dobândeau cunoaşterea lui Dumnezeu erau, mai presus de toţi, filozofii. Comparînd filozofii cu
apostolii şi cu proorocii, Varlaam spunea că cei dintîi sunt superiori celor din urmă. Comparînd
filozofia cu vederea Luminii celei necreate, afirma că filozofia este superioară vederii lui Dumnezeu.
Căci, după cum susţinea el, vederea lui Dumnezeu este o vedere din afară, pe cînd filozofia este un
proces lăuntric, adică fructul raţiunii care ne-a fost dată de Dumnezeu. Este aici o mare primejdie ca
teologia ortodoxă să fie secularizată. Biserica a vorbit atunci prin marele său Părinte, Sfîntul Grigorie
Palama. Sfîntul Grigorie avea experienţă duhovnicească nemijlocită şi deci a vorbit în cunoştinţă de
cauză despre aceste subiecte. El a spus că lumina cea necreată nu este mai prejos de raţiune, ci mult
mai presus de ea. Apostolii nu erau inferiori filozofilor, ci superiori lor, fiindcă primiseră adevărul
prin Descoperirea lui Dumnezeu şi nu prin raţiunea proprie. Dacă ar fi fost altfel, atunci filozofii ar fi
fost în stare să afle adevărul despre Dumnezeu şi mîntuirea omului, iar Hristos nu ar mai fi trebuit să
se întrupeze. Însă s-a întîmplat exact invers.
55
- Care este invăţătura proprie Sfîntului Grigorie Palama despre cunoaşterea lui Dumnezeu?
- Dacă tot am deschis subiectul, nu îl putem închide brusc. Sfîntul Grigorie învaţă că vederea
lui Dumnezeu nu are loc în afară, ci lăuntric. Omul ajunge la vederea Luminii celei necreate prin
îndumnezeire, nu doar prin vedere din afară. Omul vede lumina necreată prin simţirea mintală
lăuntrică, ce a fost deja curăţită. El o vede chiar şi cu simţurile sale trupeşti, care însă au fost
preschimbate, astfel încît să fie în stare a primi vederea dumnezeiască. Deci omul îl vede pe
Dumnezeu prin îndumnezeire. Ficare prooroc ajunge la îndumnezeire, şi prin îndumnezeire zăreşte
Lumina necreată. însă îndumnezeirea omului este, de fapt, unirea şi părtăşia sa cu Dumnezeu. îndumnezeirea
nu este o putere din afară, ci părtăşie cu Dumnezeu; este participare şi părtăşie la
lucrarea în-dumnezeitoare. Când omul ajunge la unirea şi părtăşia cu Dumnezeu, dobândeşte
cunoaşterea lui Dumnezeu. Repet, cunoaşterea lui Dumnezeu este roadă unirii omului cu Dumnezeu.
Iar cunoaşterea lui Dumnezeu este deasupra oricărei cunoaşteri omeneşti. Ea covârşeşte nu doar
cunoaşterea omenească, ci şi învăţătura Sfintelor Scripturi. Vederea Luminii necreate este şi dincolo
de simţire, şi prin simţire, căci, aşa cum am spus mai înainte, simţirile trupeşti sunt şi ele
preschimbate, dându-i-se astfel omului să-L vadă pe Dumnezeu. Nu numai că această cunoaştere este
mai presus de orice cunoaştere omenească, ci este şi mai presus de virtute. Deci Sfântul Grigorie
Palama leagă cunoaşterea lui Dumnezeu de vederea Luminii celei necreate, de îndumnezeirea omului
şi de părtăşia sa cu Dumnezeu. Toate acestea sunt strâns legate.
- Când vorbiţi de cunoaşterea lui Dumnezeu, îmi aduc aminte de un tropar luat din Vechiul
Legământ, unde Dumnezeu este numit „Dumnezeu al cunoaşterii", spuse Părintele Filip. Cunoaşterea
lui Dumnezeu este unică sau multiplă ?
- Dumnezeu este unul, însă omul dobândeşte cunoaşterea lui Dumnezeu potrivit cu starea sa
duhovnicească. Cu cât este mai curăţit, luminat şi îndumnezeit, cu aţâţ sporeşte cunoaşterea sa
duhovnicească. Din această pricină putem spune ceea ce a spus mama proorocului Samuil, că
Dumnezeu este Dumnezeul cunoaşterii. Dumnezeu Se descoperă pe potriva stării duhovniceşti a
omului.
Vederea lui Dumnezeu
- Aţi spus că vederea lui Dumnezeu este rezultatul bunăvoirii lui Dumnezeu faţă de cel care a
fost mai întâi curăţit şi luminat, spuse Vasile. Cum se explică faptul că Apostolul Pavel L-a văzut pe
Hristos pe când era un prigonitor al lui Hristos ?
- Cazul Apostolului Pavel trebuie cercetat cu deosebită atenţie şi amănunţit. Dacă ar fi să
subliniez câteva lucruri, aş spune următoarele. Nimic nu-L poate opri pe Dumnezeu să Se descopere
pe Sine chiar potrivnicilor Săi. Şi, într-adevăr, vedem acest lucru în multe cazuri, dar mai ales în
cazul Apostolului Pavel. Dumnezeu îl poate face pe om să zărească slava Sa cea necreată chiar şi
înainte de Botez.
- Cum poate avea loc acest lucru înainte de Botez ?
- Avem exemple anume în Sfânta Scriptură. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a ajuns la
îndumnezeire înainte de vizita îngerului şi de cuvintele sale de întâmpinare: „Duhul Sfânt se va
pogorî peste tine şi puterea celui preaînalt te va umbri" (Luca 1, 35). Ea a ajuns la îndumnezeire chiar
înainte de a primi Duhul Sfânt prin Care a zămislit Cuvântul lui Dumnezeu. La fel şi cei trei
Apostoli, încă înainte de a fi botezaţi în ziua Cincizecimii, au văzut pe Muntele Tabor slava
dumnezeirii. Ei au auzit glasul Tatălui şi L-au văzut pe Duhul Sfânt - norul luminos care i-a umbrit.
Astfel ei au ajuns la îndumnezeire încă înainte de Cruce, de învierea Domnului şi de Cincizecime, iar
proorocii au ajuns la vederea lui Hristos încă înainte de întruparea Sa.
- Cu alte cuvinte, îndumnezeirea şi vederea dumnezeiască au avut loc înaine de întruparea şi
învierea lui Hristos ?
- Da, aşa este. Vederea lui Dumnezeu presupune îndumnezeirea omului. Însă îndumnezeirea
proorocilor era vremelnică, iar moartea nu fusese desfiinţată ontologic şi de aceea ei au ajuns în
Hades. Îndumnezeire reală avem în cazul celor trei Apostoli de pe Muntele Taborului, pentru că ei au
văzut slava lui Dumnezeu prin îndumnezeire. Totuşi, deşi vedeau Lumina cea necreată prin
56
îndumnezeire, adică lăuntric, ei înşişi se aflau în afara Tmpului dumnezeiesc şi omenesc al lui
Hristos. Trupul dumnezeiesc şi omenesc - obârşia slavei celei necreate, datorită unirii ipostatice - era
în afara ucenicilor. Mai târziu, în ziua Cincizecimii, ucenicii s-au făcut Trupul lui Hristos -
mădularele Bisericii lui Hristos - şi astfel au văzut slava lui Dumnezeu dinlăuntru, prin
îndumnezeire, dar şi dinlăuntrul Trupului dumnezeiesc şi omenesc. Aceasta este deosebirea între
vederea dumnezeiască a ucenicilor înainte de Cincizecime şi după Cincizecime, ceea ce învaţă şi
Sfântul Grigorie Palama.
- Ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel ?
- El L-a văzut pe Hristos în slava Sa, aflându-se în afara Trupului dumnezeiesc şi omenesc.
Aşa cum spune Sfântul Grigorie Teologul, Apostolul Pavel n-a putut îndura slava lui Hristos şi a fost
orbit, tocmai pentru că se afla înainte de Botez. Era o orbire mintală, dar şi trupească. De altfel,
trebuie observat că Apostolul Pavel nu era prigonitor din necinstire, ci din preamărea sa binecinstire.
El fusese învăţat că Dumnezeu este unul, că Iahve este Cel care Se descoperă pe Sine proorocilor din
Vechiul Legământ. Deci, dacă L-ar fi auzit pe Hristos spunând despre Sine că este Fiul lui
Dumnezeu şi, mai mult, „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov", nu ar fi putut
primi, din pricina cunoaşterii religioase şi teologice a vremii sale. Socotea aceasta o necinstire. Iată
de ce L-a prigonit pe Hristos şi pe creştini. Însă Hristos S-a descoperit pe Sine chiar lângă Damasc,
spunând: „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?" (Fapte 9, 4). Apoi Apostolul Pavel a primit marea
Descoperire că Iahve din Vechiul Legământ, care se înfăţişase proorocilor, este Hristos. El L-a
identificat pe Dumnezeul cel descoperit în Vechiul Legământ cu Hristos din Noul Legământ. În
Vechiul Legământ El se descoperise fără trup, pe când în Noul Legământ S-a înfăţişat în trup.
Aceasta era marea Descoperire. Tocmai de aceea, mai târziu, Apostolul Pavel a confirmat că era
Apostol al lui Iisus Hristos şi L-a identificat pe Iahve cu Hristos în învăţătura sa. Tot în Damasc a
primit marea Descoperire că Hristos este Capul Bisericii, iar Biserica este Trupul lui Hristos. Căci,
pe când îi prigonea pe creştini, Hristos l-a întrebat „De ce mă prigoneşti ?" Deci teologia Apostolului
Pavel - anume că Biserica este blagoslovitul Trup al lui Hristos - este rezultatul acestei măreţe
experieri.
Treptele vederii dumnezeieşti
- Acum câteva zile aţi pomenit faptul că vederea dumnezeiască are mai multe trepte:
rugăciunea minţii este doar una dintre primele trepte; şi există o evoluţie continuă. Puteţi explica mai
pe larg ?
- Sfântul Grigorie Palama deosebeşte luminarea, vederea lui Dumnezeu şi contemplarea
statornică a lui Dumnezeu, care poate dura câteva ore, zile sau chiar săptămâni. Sfântul Maxim
Mărturisitorul învaţă că cunoaşterea raţiunilor existenţelor - care are loc pe treapta luminării - constă
în vederea energiei necreate şi proniatoare a lui Dumnezeu. De asemenea, mulţi Părinţi spun că
pocăinţa este însuflată de Mângâietorul. Numai prin pocăinţă ni se dă să vedem pustiirea noastră
duhovnicească, patimile, şi să începem a ne lupta cu ele. Aici aş vrea să mă refer la cele opt niveluri
ale vederii duhovniceşti, după Sfântul Petru Damaschinul*.
* Cf. Filocalia , voi. 5, Ed. IBMO, Bucureşti, 1976, pp. 71-113. (n. tr.)
Cea dintâi vedere duhovnicească este cunoaşterea necazurilor şi ispitelor vieţii acesteia.
Atunci omul îşi dă seama de binefăcătoarea prezenţă a lui Dumnezeu şi de binecuvântarea Lui în
ispite. A doua vedere duhovnicească este cunoaşterea binefacerilor lui Dumnezeu şi conştientizarea
greşelilor şi patimilor noastre. A treia vedere duhovnicească este cunoştinţa lucrurilor înfricoşate
care ne aşteaptă înainte şi după moarte. A patra vedere duhovnicească este înţelegerea vieţii lui
Hristos înainte de Patimă şi a învierii
Sale, ca şi cunoaşterea în chip real a cuvintelor şi faptelor sfinţilor şi mucenicilor. A cincea
vedere duhovnicească este cunoaşterea firii şi prefacerii lucrurilor. A şasea vedere duhovnicească
este contemplarea celor existente, cunoaşterea energiei proniatoare necreate a lui Dumnezeu care
susţine şi însufleţeşte zidirea. A şaptea vedere duhovnicească este înţelegerea îngerilor, zidirea
inteligibilă (noita ktismata) a lui Dumnezeu. În sfârşit, a opta vedere duhovnicească este vederea lui
57
Dumnezeu, cunoaşterea lui Dumnezeu, care se numeşte teologie. Sfântul Petru Damas-chinul spune
că primele trei vederi duhovniceşti aparţin omului făptuitor, adică celui aflat pe treapta curăţirii.
Celelalte cinci vederi aparţin omului aflat în starea de luminare a minţii. A opta vedere duhovnicească
este a veacului ce va să vie şi aparţine veacului ce va să vie, însă unora li se dă să se bucure de
ea ca arvună încă din viaţa de aici.
- Deci vederea duhovnicească are o dezvoltare. Cu cât omul înaintează în viaţa
duhovnicească, cu atât urcă pe treptele desăvârşirii duhovniceşti, dobândind o mai înaltă vedere a lui
Dumnezeu şi, prin urmare, o cunoaştere a lui Dumnezeu, spuse Irina. Sfârşeşte vreodată această
evoluţie ?
- Viaţa duhovnicească nu este statică, ci dinamică. Sfântul Maxim vorbeşte de „pururimişcătoarea
stare şi de mişcarea stătătoare". Sfântul Grigorie al Nyssei învaţă că virtuţile nu au hotar.
Şi, desigur, când vorbeşte de virtuţi, nu înţelege faptele omeneşti, care sunt virtuţi fireşti, ci roadele
Sfântului Duh, care sunt rezultatul părtăşiei omului cu Dumnezeu. Desăvârşirea, spune Sfântul
Grigorie al Nyssei, nu are hotare.
Căci virtutea are o singură însuşire, aceea că nu are margini. Omul se desăvârşeşte neîncetat
şi desăvârşirea lui nu are capăt, urmându-se şi în viaţa viitoare. Va fi o înaintare neîntreruptă pentru
omul ajuns la treapta curăţirii şi luminării. Sfântul Grigorie al Nyssei arată că participarea la binele
dumnezeiesc se face tot mai îmbelşugată şi mai deplină, mereu crescând pe cel hrănit de ea,
neîncetând vreodată creşterea.
Sfântul Grigorie Sinaitul spune că, în vremea de apoi, îngerii şi sfinţii „nu vor înceta vreodată
să sporească în har". Sfântul Ioan Sinaitul învaţă acelaşi lucru. El spune că bunii lucrători înaintează
de la puterea vieţii făptuitoare (adică treapta curăţirii) la puterea vederii duhovniceşti; şi, fiindcă
dragostea nu sfârşeşte niciodată, marginea sa este nemărginită. Înaintarea bunilor lucrători nu va
înceta nicicând, „primind Lumină peste Lumină". Sfântul Grigorie aduce ca exemplu puterile
îngereşti inteligibile, care neîncetat primesc slavă peste slavă şi adaugă cunoaştere la cunoaştere.
Desăvârşirea fără sfârşit are loc nu doar în viaţa de acum, ci şi în veacul ce va să vie.
întrebând dacă sfinţii înaintează neîncetat în vederea dumnezeiască în veacul viitor, Sfântul Grigorie
Palama răspunde el însuşi: „Este limpede că înaintează la nesfârşit". Deci oamenii lui Dumnezeu
progresează mereu. Ei cresc în viaţa duhovnicească. Această sporire şi vedere dumnezeiască nu
încetează niciodată. Omul nu poate atinge nicicând desăvârşirea lui Hristos. Aceasta se vădeşte chiar
din termenii folosiţi în Sfânta Scriptură: sintagma după chip înseamnă ceva static, pe când evoluţia
continuă rezultă din cuvintele după asemănare. Dacă trăim în tradiţia ortodoxă, nu putem ajunge
niciodată la nemişcare, căci aceasta duce la pietism. Cunoaşterea şi experierea predaniei naşte
smerenie, dar şi înaintare în viaţa duhovnicească.
- Totuşi de ce tradiţia, pe care ne-o înfăţişaţi aici, a fost pierdută? - întrebă Vasile. De ce am
ajuns să nu mai fim conştienţi de elementele esenţiale din viaţa noastră creştinească? De ce acesta
„limbă maternă" a Bisericii noastre nu se mai vorbeşte astăzi ? De ce am pierdut cuvântul viu al
Părinţilor? Pe măsura trecerii timpului şi a desfăşurării convorbirii noastre, înţeleg că aceasta este
adevărata viaţă ortodoxă. Numai aşa putem înţelege că Biserica nu este o organizaţie religioasă, ci un
organism viu, care dă viaţă omului şi-l face mădular al Trupului lui Hristos. Astfel ne dăm seama că
Hristos este viaţa lumii şi a oamenilor, deoarece îl vindecă pe om şi-l ajută să străbată treptele
desăvârşirii. Repet, de ce am pierdut această tradiţie ?
5. Monahismul ortodox
Cum s-a schimbat Predania Ortodoxă
- Întrebarea dumneavoastră este foarte gravă şi observaţia pe care aţi făcut-o, foarte exactă.
Sunt încântat de concluzia la care aţi ajuns, pe care aţi înfăţişat-o cu mare durere. Într-adevăr, ne-am
pierdut predania ortodoxă, desemnată drept tratament vindecător sau treptele desăvârşirii: curăţire,
luminare şi îndumnezeire. Biserica este un spital. Şi, întocmai cum în spitale există un tratament
58
anume pentru fiecare stare, la fel se întâmplă şi în Biserică. Întocmai cum în spital sunt cabinete de
tratament ambulatoriu, secţii de terapie intensivă şi secţii de recuperare şi convalescenţă, la fel este şi
în Biserică. Parohiile funcţionează ca nişte cabinete de tratament ambulatoriu, pe când mănăstirile
ortodoxe sunt unităţi de terapie intensivă. Trecând de treapta curăţirii, pacientul îşi încheie perioada
de convalescenţă şi, în final, ajunge la tămăduire, când mintea sa este luminată. Tămăduirea se
continuă până ce ajunge la vederea duhovnicească şi la neîncetata vedere a lui Dumnezeu. Putem
spune că această predanie există şi lucrează adesea ca un fel de substrat şi temelie în mulţi oameni.
Însă tradiţia apuseană ne-a afectat în mare parte viaţa. Perioada iluminismului apusean a
înlocuit curăţirea cu viaţa morală, iar luminarea minţii, care se dobândeşte prin rugăciunea minţii, cu
un catehism intelectual. Astfel că la lecţiile de catehizare se predă mai curând o apologetică apuseană
şi, în general, catehismul apusean. Trăim astăzi o largă secularizare. Şi cred cu tărie că secularizarea
nu este abstractă. Nu este doar o alungare a lui Dumnezeu în ceruri, cum învaţă mulţi astăzi, ci este
pierderea tratamentului tămăduitor al Bisericii, pierderea celor trei trepte ale vieţii duhovniceşti:
curăţirea, luminarea minţii şi îndumne-zeirea omului. Chiar când vorbim despre ele, o facem în chip
superficial. Ne gândim doar că trebuie să devenim „oameni cumsecade". Iar când se vorbeşte de
îndumnezeire, socotim, probabil, că este vorba de o părtăşie şi o unire cu Hristos, dar într-un mod abstract,
însă nimeni nu poate ajunge la părtăşia cu Hristos fără o viaţă de nevoinţă, care este curăţire,
luminare şi îndumnezeire. Aşa cum am pomenit mai înainte, vederea lui Dumnezeu este Rai pentru
cel curăţit şi iad pentru cel necurat. Întocmai cum spune şi Sfântul Grigorie Teologul: „O, Treime
sfântă şi închinată şi îndelung-răbdătoare!... O, Treime, care tuturor cunoscută te vei face, unora prin
luminare, altora prin osândire". Hristos este căderea şi ridicarea multora.
- Cum se explică faptul că meşteşugul nevoinţei poate fi descoperit ca temelie a vieţii
poporului nostru ? - întrebă Părintele Filip.
Monahismul ortodox- manifestare a Predaniei Ortodoxe
- Trebuie să mărturisim că aceasta se datorează marii puteri a tradiţiei noastre, care este vie, şi
înrâuririi deosebit de binefăcătoare a monahismului ortodox. Ştim că monahismul s-a dezvoltat după
încetarea prigoanelor. Ar părea mai logic să se fi dezvoltat în timpul prigoanelor, când creştinii ar fi
încercat să-şi afle adăpost în munţi. Dar, dimpotrivă, când creştinătatea şi-a dobândit libertatea, a
apărut secularizarea. Atunci, cei care doreau să ducă o viaţă autentică, după Evanghelie, au fugit din
societate. Deci, potrivit învăţăturii sfinţilor Bisericii noastre, putem spune că monahismul este
rezultatul secularizării vieţii bisericeşti şi pierderii tratamentului tămăduitor al Bisericii. Din această
pricină, primii monahi obişnuiau să-i întrebe pe mirenii care îi vizitau dacă Biserica mai există în
lume. Nu se refereau la existenţa bisericilor sau a păstorilor Bisericii, ci la păstrarea tratamentului
tămăduirii şi, mai ales, a credinţei întemeiate pe vederea dumnezeiască.
Şi astăzi se observă că mulţi oameni se apropie de călugării cu viaţă sfântă, care practică
tratamentul tămăduitor al Bisericii, spre a-i întreba despre lucruri legate de viaţa duhovnicească.
Oamenii de astăzi simt că trebuie să fie vindecaţi de patimi. Ei trăiesc în atmosfera înăbuşitoare a
patimilor şi vor să fie izbăviţi de ea. Sunt conştienţi de faptul că o frecventare formală a Bisericii nu
este de ajuns. Este nevoie şi de meşteşugul potrivit. Tocmai de aceea, indirect, monahii sunt păstori
ai poporului, chiar dacă nu o fac în chip vădit. Ei nu se substituie lucrării păstorilor, însă păstrează şi
folosesc tratamentul tămăduitor care s-a pierdut în viaţa bisericească contemporană. Sau, chiar dacă
nu s-a pierdut, a fost cel puţin înlocuit cu un fel moral de viaţă. Însă sufletul omului, care tânjeşte după
adevărata părtăşie cu Dumnezeu, nu-şi află odihna în sistemele antropocentrice şi în metodele
omeneşti de terapie. El caută ceva adevărat, autentic. Călugării sunt teologi ai Bisericii în înţelesul de
care am vorbit aici. Ei îl cunosc pe Dumnezeu şi îl pot călăuzi pe om fără rătăcire spre a-L întâlni pe
Dumnezeu. În plus, ei deosebesc neziditul de zidire şi astfel pot călăuzi în chip ortodox.
59
Viaţa de la Sfântul Munte ca model al trăirii ortodoxe
- Însemnătatea Sfântului Munte pentru Grecia şi pentru lume este într-adevăr uriaşă, spuse
Părintele Filip. Tocmai de aceea îl vizitează atâţia oameni şi pleacă mângâiaţi. Acolo ei văd toate
înfăptuirile practice ale creştinismului, cum ar fi proprietatea de obşte şi sărăcia sfântă, văd felul în
care pot fi organizate societăţile noastre şi cum pot funcţiona în chip potrivit. Aceste lucruri devin
astfel nădejdea mântuirii noastre; căci, dacă adevărul există, atunci şi noi avem siguranţa că îl vom
găsi într-o zi.
- Sunt de acord cu părerea dumneavoastră. Sfântul Munte este nădejdea poporului nostru, dar
şi a întregii omeniri, a tuturor celor care aparţin sau vor să aparţină norodului lui Dumnezeu - celui
ortodox -indiferent care le-ar fi neamul. Căci, fără a desfiinţa patriile fiecăruia, le depăşim prin viaţa
în Hristos. Astfel, Sfântul Munte arată că creştinismul este aplicabil chiar şi astăzi, că nu este o
utopie. El poate da răspunsuri marilor probleme contemporane: ale filozofiei, cu căutările ei
abstracte; ale psihologiei, cu interpretările ei psihologice despre viaţa duhovnicească; ale sociologiei,
cu interpretările sale înstrăinate de Dumnezeu. Acolo, în Sfântul Munte, omul poate afla toate
răspunsurile, aplicate în chip desăvârşit - dar numai în Dumnezeu şi în Biserică. Şi însemnătatea
Sfântului Munte nu se termină aici. Putem să vă încredinţăm că el păstrează calea şi meşteşugul
tămăduirii duhovniceşti a omului. Cred că acesta este întâiul şi cel mai însemnat mesaj pe care
Sfântul Munte ni-l trimite tuturor.
- Da. Însă noi, femeile, suntem nedreptăţite. Nouă nu ni se îngăduie să vizităm Sfântul Munte
şi să expe-riem viaţa lui, spuse Irina.
- Sfântul Munte nu este numai un loc, ci şi un fel de viaţă. Noi nu idolatrizăm locurile. Fără
îndoială, împrejurimile şi pacea pot da putinţa unei mai mari sporiri a isihiei lăuntrice. Însă oricine
este lăcaş al Dumnezeului Treimic se poate numi un „Sfânt Munte". Preacurata, care a ajuns Maica
lui Hristos, este numită Munte Sfânt pe care a păşit Dumnezeu. Deci orice persoană care devine
„maică a lui Hristos", care Îl naşte pe Hristos, devine şi născătoare de Dumnezeu. Fiindcă, aşa cum
spune Sfântul Maxim, Cuvântul lui Dumnezeu, deşi născut o dată în trup, „este născut mereu în duh
de către cei care doresc" şi se face prunc, crescând şi sporind cu vârsta. Şi apoi, există multe
mănăstiri cu vieţuire asemenea celei din Sfântul Munte. Puteţi să vizitaţi aceste mănăstiri şi să vedeţi
felul lor de vieţuire. Orice mănăstire ortodoxă care vieţuieşte în Duhul Sfânt, care sporeşte în chip
ortodox şi păstrează predania ortodoxă, aplică meşteşugul tămăduirii pe care-l are Biserica noastră.
- Adică vreţi să spuneţi că monahii de azi trăiesc treptele desăvârşirii duhovniceşti ? - întrebă
Constantin.
Monahismul şi tămăduirea sufletului
- Absolut. Dacă cercetăm viaţa monahală, atunci când ea se desfăşoară în atmosfera predaniei
ortodoxe, ne dăm seama că cele trei trepte ale desăvârşirii duhovniceşti există. Fiecare călugăr trece
prin aceste etape. Intrând în viaţa monahală, călugărul trece prin curăţire. De obicei, cei care încep
viaţa monahală au plâns neostoit şi au avut o adâncă pocăinţă. Ei îşi descoperă rănile sufletului şi
încep să se căiască. Pocăinţa are loc în perioada uceniciei, însă se desăvârşeşte de-a lungul întregii
vieţi de călugăr. Ea este însoţită de ascultarea de Bătrâni şi de rugăciunea neîncetată, în acest chip,
mintea ajunge să se despartă de raţiune, aşa cum am arătat într-o discuţie anterioară. Am întâlnit
începători în viaţa monahală, novici, care aveau o astfel de pocăinţă cum nici nu ne-o putem închipui.
Nu putem pricepe măsura pocăinţei lor. Ei trăiesc plânsul Apostolului Petru. Trecând de treapta
uceniciei, legată de treapta curăţirii, sunt tunşi şi primesc marele şi îngerescul chip. În timpul acestei
slujbe, preotul citeşte rugăciunea „Astăzi, frate, primeşti al doilea Botez". Acest al doilea botez este
Botezul Duhului Sfânt. Este luminarea minţii. Dacă, după ce a trecut de prima treaptă, a fost izbăvit
de plăcere şi durere, acum, pe treapta luminării, este slobozit de neştiinţă şi uitarea lui Dumnezeu. Pe
prima treaptă, novicele se îndepărta de păcat; acum, la luminarea minţii, păcatul fuge de monah. Este
izbăvit de lucrările patimilor. Apostolul Pavel scrie: „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în
Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care mie lumea s-a răstignit, şi eu lumii" (Galat. 6, 14).
Tâlcuind acest loc, Sfântul Grigo-rie Palama spune: „prin care mie lumea s-a răstignit" dezvăluie
60
faptul că novicele „răstigneşte" lumea; el pleacă din lume şi dintre pricinile care îi aţâţă patimile; „şi
eu lumii" arată că viaţa monahală este şi ea „răstignită" în ceea ce priveşte lumea. El dobândeşte
nepătimirea prin har. Este slobozit de patimi. În mănăstiri - şi mai ales în Sfântul Munte - există
cazuri de monahi care au ajuns la vederea Luminii celei necreate. Deci, în mănăstirile cu rânduială,
întemeiate pe predania ortodoxă şi care o înfăţişează, se lucrează toate cele trei trepte ale vieţii
duhovniceşti. Fiecare mănăstire care funcţionează în predania ortodoxă este o obşte apostolică
organică. Monahismul se mai cheamă şi viaţă apostolească, iar călugării se numesc apostoli şi
mucenici, pentru că au harul apostoliei şi al muceniciei.
Obştile apostolice
- Spuneaţi că fiecare mănăstire care funcţionează în predania ortodoxă este o obşte apostolică
organică. Vreţi să spuneţi că obştile apostolice trăiau monahiceşte ?
- Desigur, aşa trăiau. Dacă citim întâia Epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, vedem
limpede că în Corint existau toate categoriile de creştini. Erau prooroci, care erau teologii, căci
proorocia se identifică cu teologia şi teolgia cu proorocia. Existau oameni cu rugăciunea minţii, adică
aveau darul vorbirii în limbi, şi erau şi oameni care aveau darul deosebirii duhurilor. Apostolul
Pavel, cum se vădeşte în Epistola aceasta, avea atât darul rugăciunii minţii, cât şi darul teologiei. De
aceea credem că, atunci când o parohie trăieşte după predania ortodoxă, are între membrii ei oameni
care aparţin tuturor treptelor desăvârşirii duhovniceşti. Prin urmare, a face să trăiască o parohie nu
trebuie să însemne doar activităţi sociale sau colecte de fonduri, ci, în primul rând, trebuie să se
asigure tratamentul vindecător al Bisericii şi să fie pus la îndemâna oricărei persoane care îl caută şi
are urgentă nevoie de el.
- Este cu putinţă să găsim în lume o astfel de parohie, unde meşteşugul tămăduitor să fie
aplicat? -întrebă Athanasie.
- Aceasta este experienţa şi învăţătura vieţii bisericeşti; fără îndoială că ea este cu putinţă,
atâta vreme cât se află oameni care înfăţişează această învăţătu-ră.Viaţa creştinească este ţinerea
poruncilor lui Hris-tos, care se referă la curăţirea inimii, luminarea minţii, pocăinţă şi tânguire
neîncetată etc. Cu câţiva ani în urmă, a avut loc o conferinţă despre Sfântul Dimitrie. Subiectul era
Sfântul Dimitrie şi idealul monahal. Unii oameni au criticat această poziţie, neputând vedea legătura
Sfântului Dimitrie cu viaţa monahală, însă, gândind astfel, se înşelau. Sfântul Grigorie Pala-ma,
vorbind despre Sfântul Dimitrie, îl înfăţişează ca pe un călugăr, lăudând virtuţile fecioriei, sărăciei şi
ascultării sale de poruncile lui Hristos. Mai mult, dacă citim Epistolele Sfântului Apostol Pavel,
trimise Bisericilor alcătuite din oameni căsătoriţi, ne dăm seama că el vorbeşte de rugăciune
neîncetată, de îndumnezeire etc.
Monahismul apusean şi cel ortodox
- Aţi spus mai înainte că, atunci când monahismul urmează predania ortodoxă şi când
mănăstirile sunt rânduite în chip ortodox, ele păstrează meşteşugul tămăduirii. Cu alte cuvinte, există
şi mănăstiri care nu funcţionează după predania ortodoxă ? - întrebă Părintele Filip.
- Da, sunt şi astfel de cazuri. Secularizarea care există astăzi printre creştini se poate găsi şi în
mănăstiri. Este o deosebire clară între monahismul din Apus şi cel ortodox. Monahismul apusean se
istoveşte în acţiuni sociale şi slujire exterioară, adică slujire intelectuală. Desigur, există cazuri
izolate de călugări care duc o viaţă lăuntrică. Dar nici măcar aceştia nu se pot elibera de un moralism
sterp. În monahismul ortodox există un desăvârşit tratament de vindecare - alcătuit din curăţire,
luminare şi îndumnezeire. Monahismul apusean a fost creat în încercarea de a reînsufleţi Biserica.
Monahii ortodocşi nu se străduiesc să reînvie Biserica ori s-o mântuiască, ci se străduiesc să se vindece
trăind în Biserică. Acesta este darul monahismului ortodox. Mulţi oameni vorbesc de valoarea
monahismului şi de Sfântul Munte care a păstrat mulţime de comori de artă şi arhitectură, vreme de
atâtea veacuri. Într-adevăr, putem încuviinţa că monahismul dăruieşte şi la acest nivel. Însă socotim
ca pe cel mai mare dar al său păstrarea tratamentului vindecător al Bisericii. Căci aceasta ne dă
61
nădejdea şi putinţa de a afla meşteşugul tămăduitor atunci când avem nevoie de el. Iar când ajungem
la deznădejde totală, nădejdea reînvie. Suntem recunoscători monahilor şi Sfântului Munte, mai ales
din acest motiv. Suntem profund îndatoraţi acestor oameni sfinţiţi, care apără Tradiţia Ortodoxă.
6. Predania Ortodoxă
- Aţi vorbit mult despre predania ortodoxă. Eu cred că predania ortodoxă este în primul rând
viaţă, iar nu ideologie. Este tradiţie, nu conservatorism, aşa cum aţi spus. Acum, că am ajuns aproape
de sfârşitul convorbirii noastre, aţi putea să stăruiţi asupra acestui subiect ?
Predania ortodoxă este legată de tămăduire
- Cred că m-am făcut înţeles cu cele spuse mai înainte. Cuvântul predanie înseamnă ceea ce
se dă mai departe. Şi cine dă mai departe ? Părintele duhovnicesc. Ce anume dă mai departe ? Tot
ceea ce a primit şi tot ceea ce i s-a descoperit lui însuşi. Deci predania este legată de Descoperirea
dumnezeiască. Dumnezeu descoperă, omul primeşte Descoperirea de la Dumnezeu şi o trece fiilor
săi duhovniceşti. Sfântul primeşte şi dă mai departe nu o învăţătură abstractă despre Dumnezeu
(desigur, la început poate face şi acest lucru) ci, întâi de toate, dă mai departe meşteşugul prin care
ajungem la părtăşia cu Dumnezeu. Cred că lucrul cel mai important care deosebeşte predania
ortodoxă de oricare alta este metoda prin care omul se tămăduieşte. Temeiul dogmelor, al artelor
ortodoxe, al lucrărilor sociale etc. este curăţirea, luminarea şi îndumnezeirea. Dacă respingem acest
temei, vedem şi dogmele, şi artele liturgice, şi întreaga viaţă din afară a Bisericii, chiar şi slujirea, în
mod conservator. Sinoadele care au avut loc în vremea Sfântului Grigorie Palama (1341-1351)
dovedesc că isihasmul, care este de fapt un meşteşug de tămăduire, este temeiul tuturor dogmelor
credinţei noastre. Pentru prima dată în istoria Bisericii, aceste Sinoa-de au studiat în adâncime
temeiurile teologhisirii apusenilor şi ale tuturor ereticilor, în general, ca şi temeiurile teologhisirii
Sfinţilor Părinţi. Din această pricină, o spun din nou, ele sunt Sinoade importante şi semnificative.
Tocmai în aceste Sinoade vedem cu adevărat marea valoare a Sfântului Grigorie Palama, care a
luptat în toate. El a dovedit că, atunci când nu urmăm meşteşugul de vindecare al Bisericii, suntem
duşi pentru totdeauna în rătăcire. Însă dacă ne conducem viaţa după predania ortodoxă, vom rămâne
în Biserică şi putem ajunge la vederea lui Dumnezeu şi la îndumnezeire. Isihasmul este coloana
vertebrală a teologiei ortodoxe. Controversele care au avut loc atunci au fost o binecuvântare,
deoarece poporul ortodox a profitat de ele mai târziu, în împrejurări dramatice. Isihasmul a făcut să
apară noii mucenici care au dezvăluit existenţa Bisericii. Iar reînvierea duhului isihast, experiată azi
de mulţi oameni, este cea care ne va ocroti de ispitele viitoare. Tocmai meşteşugul isihast va fi cel
care va întipări în inima noastră pecetea Mielului Apocalipsei.
- Totuşi în ce fel se află meşteşugul vindecării şi treptele desăvârşirii la temelia artelor
liturgice ?
Artele liturgice şi tămăduirea omului
- Este o întrebare bună, fiindcă astăzi există o orientare către cântarea bizantină, către
zugrăvirea icoanelor în stil bizantin, către construirea bisericilor cu arhitectură bizantină etc. Este
foarte bine. Însă, în paralel, trebuie făcut şi efortul de a afla şi de a folosi tratamentul vindecător al
Bisericii. Căci artele liturgice, ca şi întreaga învăţătură a Bisericii, sunt expresia vieţii ei lăuntrice.
Altfel spus, arta liturgică a fost făcută de oameni sfinţiţi care aveau experierea personală a treptelor
desăvârşirii duhovniceşti. În încercarea lor de a crea artă, şi-au întipărit în artă întreaga lor trăire.
Zugravul de icoane a transpus în icoana bizantină meşteşugul vindecării şi felul în care omul ajunge
la îndumnezeire, împărtăşind chiar starea îndumnezeirii. Când zugrăveşte un sfânt în slavă, el redă şi
proslăvirea trupului omenesc. Acelaşi lucru se aplică şi cântărilor sfinte, clădirii bisericii, psalmodiei.
Omul vindecat, care a dobândit experierea slujirii mintale, cunoaşte cum trebuie înfăţişată slujirea
înţelegătoare, astfel încât să fie în armonie, pe cât este cu putinţă, cu starea lăuntrică a sufletului.
62
Cred că renaşterea artelor liturgice care nu înfăţişează curăţirea, luminarea şi îndumnezeirea, şi nu
conduce la ele, nu este ortodoxă, în ciuda conformităţii exterioare. Este doar o cultivare a tradiţiei şi
a artei. Apstolul Pavel, de pildă, trăia întreaga tradiţie rabinică a vremii sale; totuşi a luptat împotriva
lui Hristos. Avea osârdie pentru Dumnezeu, însă osârdia sa nu corespundea cunoaşterii. Acelaşi lucru
se poate întâmpla şi cu noi. De asemenea, este cu putinţă ca un om îndumnezeit de astăzi să exprime
predania în chip diferit, în ceea ce priveşte artele liturgice; fireşte, fără a se înstrăina de structura de
temelie a tradiţiei bizantine. Aceasta se întâmplă pentru că Sfântul dobândeşte Predania, este purtător
al Predaniei şi apoi creează Predanie.
Obiceiurile şi legătura lor cu tămăduirea omului
- Există mulţi oameni astăzi care urmăresc reînvierea obiceiurilor vechi, tradiţionale. Cum
vedeţi acest lucru ?
- Nu pot să îl resping. Omul şi-a dat seama că invazia duhului apusean a omorât simţirile şi a
distrus legăturile între persoane. De aceea încearcă să reînvie vechi feluri de trai, care sunt mai
umane. Însă atât ethosul, cât şi obiceiurile poporului nostru, ca şi feluritele obiecte pe care le folosea,
nu erau străine de metoda Bisericii, prin care omul este condus la îndumnezeire. Desigur, spun asta
cu unele rezerve fiindcă multe obiceiuri sunt produsul şi rămăşiţa idolatriei, ca şi a superstiţiilor
poporului. Căci, din nefericire, în trecut ca şi astăzi, precumpăneau o mulţime de superstiţii. Noi
simţim Biserica şi pe Dumnezeu ca pe Cineva care ne ajută ca treburile să ne meargă bine. Deci
facem sfeştanie ca să avem o recoltă bună. Şi, într-adevăr, nu respingem aceste lucruri. însă când
sunt desprinse de întreaga metodă a Bisericii, de treptele desăvârşirii duhovniceşti - curăţire,
luminare şi îndumnezeire - ele sunt forme moarte, incapabile să-l ajute pe om. Ele dau o stare de
automulţumire şi multe iluzii legate de vindecare. Oamenii cred că astfel vor afla o viaţă mai
frumoasă şi sunt frustraţi când nu se întâmplă aşa. Eu cred că, dimpotrivă, omul care tăieşte predania
isihastă a Bisericii - care, repet, se concentrează asupra curăţirii, luminării şi îndum-nezeirii - poate
trăi predania ortodoxă chiar într-un apartament de bloc, chiar în oraşele contemporane cu cele mai
nefavorabile condiţii exterioare. Mulţi dintre noii mucenici au fost slujitorii căpeteniilor turceşti, în
afară, ei slujeau Imperiul Otoman, care lupta împotriva creştinătăţii. Chiar şi aşa, ei au păstrat predania
şi au ajuns la vederea lui Dumnezeu, la mucenicie şi la îndumnezeire. Căci mulţi dintre noii
mucenici, după cum vedem în vieţile lor, au avut vederea lui Dumnezeu înainte de mucenicie; şi de
aceea mucenicia lor a fost roadă contemplaţiei.
7. Concluzie
Astfel pot să închei cu ceea ce am spus în predica din biserica dumneavoastră, acum câteva
zile: Ceea ce-l face pe om ortodox nu este stăruinţa sa faţă de latura exterioară a Predaniei, ci
experierea aspectului ei lăuntric, adică metoda ascetică- curăţirea, luminarea şi îndumnezeirea.
Această metodă, aceste trepte ale vieţii duhovniceşti sunt temelia dogmelor, temelia artei bisericeşti,
dar şi cauza care dă naştere obiceiurilor şi datinilor poporului nostru, căci aceasta este teologia de
care erau pătrunşi străbunii noştri înainte de a fi fost occidentalizaţi. Din această pricină trebuie să
avem râvnă pentru păstrarea aspectului lăuntric al Predaniei, metoda evlaviei ortodoxe prin care
suntem vindecaţi, şi atunci vom fi adevăraţi râvnitori ai obiceiurilor părinteşti. Căci, în afara
metodei de vindecare, chiar având bunăvoinţă, suntem în primejdie de a ne face vrăjmaşii şi potrivnicii
Predaniei Ortodoxe.
În acest punct, convorbirea s-a încheiat la fel de simplu precum începuse. Şi totuşi în
simplitate se vădesc marile adevăruri! Adevăruri care ne pot face simpli în măreţie şi mari în
simplitate. Oricum, aşa este Biserica Ortodoxă: săracă, dar având înlăuntrul ei o comoară
nemaivăzută; răstignită, dar având slava lui Hristos Cel înviat. În Biserică putem trăi slava veşnică şi
fără de sfârşit într-o părelnică moarte. Căci din mormânt izvorăşte plinătatea vieţii.
63
Cuprins
Prefaţă la ediţia engleză
Introducere
Prima întâlnire
Predica
Întâlnirea de la centrul eparhial
1. Ortodoxia ca metodă de vindecare
2. Boala sufletului
3. Tămăduirea sufletului
4. Cunoaşterea lui Dumnezeu
5. Monahismul ortodox
6. Predania Ortodoxă
7. Concluzie
Articole Româneşti de Misiune Ortodoxă
www.rom-art.com
© rom-art.com, iulie 2005
Dacă sesizaţi vreo eroare în această carte, vă rog trimiteţi un email la
webmaster@rom-art.com
pentru a recompila cartea în format digital, cu corecturile necesare
Dacă preluaţi această carte pe alte site-uri, vă rugăm să menţionaţi şi sursa:
Dacă v-a plăcut această carte, vă rog pomeniţi-l în rugăciunile frăţiilor voastre şi pe robul lui Dumnezeu, Marius
www.rom-art.com