lunedì 23 luglio 2018

Canonul Sf Grigorie Teologul

Canonul Sf Grigorie Teologul (390)

1
GrigorieTeologul


CANONUL CĂRŢILOR SFINTEI SCRIPTURI


Pentru ca să nu fíe mintea ta înşelată de cărţi străine, fiindcă sunt multe
scripturi mincinoase şi fals intitulate, primeşte, iubite, această dreaptă
numărare a mea. Cărţi istorice ale înţelepciunii celei vechi evreieşti sunt
douăsprezece. Cea mai dintâi Facerea, apoi Ieşirea, şi Leviticul, după aceea
Numerii, apoi A Doua Lege; apoi Isus şi Judecătorii; a opta Rut; a noua şi a
zecea Faptele împăraţilor şi Paralipomena; şi cea de pe urmă Ezdra. Iar
cele alcătuite în versul cinci, cea dintâi, a lui Iov, după aceea a lui David;
apoi trei ale lui Solomon, Ecclesiastul, Cântarea şi Pildele. Şi aşijderea cinci
ale Duhului profetic. într-o carte sunt douăsprezece: Oseea şi Amos, şi
Miheia a treia, după aceea loil, apoi Iona, Avdie, şi Naum, şi Avacum, şi
Sofonie, Agheu, apoi Zaharia, şi Maleahi. Acestea sunt deci una; iar a doua
a lui Isaia, după aceea a lui Ieremia cel chemat din pruncie, apoi a lui
Iezechiel, şi harul lui Daniel. Iată că am numărat douăzeci şi două de cărţi
ale Legii Vechi, care corespund literelor evreilor. Iar după acestea, numără
şi pe ale Tainei noi. Matei a scris Minunile lui Hristos pentru evrei; Marcu
pentru Italia, Luca pentru Ahaia, iar loan, marele propovăduitor, cel ce se
înalţă spre cer, pentru toţi. După aceea Faptele înţelepţilor Apostoli. Şi
patrusprezece epistole ale lui Pavel. Şi şapte soborniceşti: dintre care una a
lui Iacob, două ale lui Petru, şi trei iarăşi ale lui loan; şi a şaptea a lui Iuda;
astfel le ai pe toate. Iar de mai este careva afară de acestea, nu e dintre
cele autentice.
85 ap.; 60
Laod.; 24
Cartag.; 2
Atanasie

Canonul Sfântului Amfilohie

Canonul Sfântului Amfilohie
1 Amfilohie CANONUL CĂRŢILOR SFINTEI SCRIPTURI
Ti se cuvine a sti mai ales si aceasta. Nu fiecare carte care a primit
numire vrednică de cinstire a Scripturii este adevărată, fiindcă sunt
uneori cărţi cu nume mincinoase, iar altele de mijloc sau mai
aproape, cum ar zice cineva, de cuvintele adevărului. Iar altele sunt
falsificate şi greşite, precum de pildă şi monedele cele fals bătute şi
falsificate, deşi au inscripţia împăratului, dar după materie sunt
netrebnice, falsificate. Din cauza aceasta îti voi arăta tie fiecare carte
dintre cele de Dumnezeu insuflate. Şi pentru ca să cunoşti bine
deosebirea între ele, întâi îţi voi arata pe cele ale Vechiului
Testament. Pentateuhul are Facerea, apoi Ieşirea, şi cartea de mijloc -
Levitic, după aceasta Numerii, apoi A Doua Lege. Adaugă la aceasta
pe Isus şi Judecătorii. După aceea Rut şi patru cărţi ale împăraţilor, şi
două cărţi Paralipomena. După acestea, a lui Ezdra întâi, apoi a doua.
Mai departe voi numi ţie cinci cărţi în versuri: a lui Iov, cel încununat
cu nevoinţele feluritelor patimi, şi cartea Psalmilor, leac potrivit
pentru suflete. Trei cărţi ale înţeleptului Solomon: Pildele,
Ecclesiastul şi Cântarea Cântărilor. Să se mai adauge la acestea şi cei
doisprezece prooroci: cel dintâi Oseea, apoi al doilea Amos, Miheia,
Ioil, Avdie, şi lona, chipul patimilor celor de trei zile. După dânşii,
Naum, Avacum, apoi al nouălea, Sofonie, Agheu şi Zaharia, şi celebrul
vestitor Maleahi. în urma lor cunoaşte pe cei patru prooroci, pe
marele Isaia, cel ce a proorocit cu sinceritate, şi pe Ieremia de aceeaşi
simţire, pe Iezechiel tainicul şi în sfârşit, pe Daniel cel preaînţelept în
fapte şi cuvinte. La aceştia, unii socotesc şi pe Estera. Acum să
numesc cărţile Noului Testament. Să primeşti numai patru
evanghelişti, pe Matei, apoi pe Marcu, cărora adaugă pe al treilea, pe
Luca şi numără pe Ioan, al patrulea după vârstă, dar întâiul după
înălţimea dogmelor. Deci după cuviinţă îl numesc pe dânsul fiul
tunetului, care cu mare glas a făcut cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu.
Apoi primeşte şi a doua carte a lui Luca, pe cea a Faptelor generale
ale Apostolilor. Apoi adaugă pe vasul alegerii, pe Apostolul Pavel,
propovăduitorul neamurilor, care cu înţelepciune a scris cele
patruspre-zece epistole către biserici; una către romani, la care se
cuvine a adăuga două către corinteni, pe cea către galateni, şi pe cea
către efeseni, după aceasta pe cea către cei din Filipi, apoi pe cea
scrisă către coloseni, două către tesaloniceni, două către Timotei,
către Tit, si către Filimon, fiecăruia câte una, şi una către evrei. Dar nu
zic bine unii, care spun că către evrei nu este adevărată; căci întru
dânsa este harul cel adevărat. Apoi mai departe unii zic că trebuie să
se primească şapte epistole soborniceşti; iar alţii că numai trei, una a
lui lacob, una a lui Petru, şi una a lui loan; dar unii primesc trei ale lui
Ioan, şi pe lângă acestea pe cele două ale lui Petru şi pe cea a şaptea
a lui Iuda. Şi iarăşi unii judecă între ele şi Apocalipsa lui Ioan, iar mai
mulţi zic că nu este adevărată. Deci acest preanemincinos canon să
fie al Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate.
85 ap.; 60 Laod ;
24 Cartag.; 2
Atanasie;
Grigorie
Teologul

Canon

Canon
     
Totdeauna unitatea Bisericii merge dimpreuna cu unitatea de credinta si pururea învatatura Mintuitorului viaza în învatatura Apostolilor si a Sfintilor Parinti.
      Niciodata întocmirile Bisericii nu vor fi perimate sau clasate drept ultra-rigoriste, nicio data Sinoadele ecumenice nu au contrazis sau exclus vreun canon formulat la Sinoadele anterioare, niciodata Sfinta Traditie nu va fi supusa revizuirii sau reînnoirii moderniste, niciodata nu ne vom aseza deasupra Bisericii prin împartasirea unor experiente personale ce contrazic experienta infailibila a Bisericii, niciodata nu vom reduce Biserica la vreo masura personala sau hotarire statala, caci atunci cind vom încuviinta cea mai mica dintre ereziile acestea atunci ne vom rupe de Trupul Bisericii si ne vom face hulitori ai Capului Ei, Mintuitorul si Domnul nostru Iisus Hristos.






Profetice rãmîn si cuvintele vrednicului Arhiereu Tit Smedrea, apãrãtor al dreptei credinte si opozant al înnoirilor pãguboase din vremea sa:

"... refuzãm a primi ideea cã mãcar una din Tocmelile Bisericii ar fi perimate, ori cel putin cãzulte în desuetitudine si ca atare supuse revizuirii..."

"Aceasta înseamnã a te aseza pe tine deasupra Bisericii si a te opune cu experinta ta personalã - limitatã de contingentele fizice - experientei infailibile, vesnice si cãlãuzitã de Duhul Sfînt a Bisericii. Niciodatã Sfintele Sinoade ecumenice n-au afirmat perimarea vreunuia din canoanele formulate mai înainte."

"Unii cautã sã reducã Biserica la mãsura lor personalã, nu pe sine la mãsura Bisericii; si prin aceasta substituindu-se Bisericii, se situeazã în afara ei, încetînd de a mai participa la viata Bisericii."


Si tot în aceastã luminã trebuie a privi cuvintele Mîntuitorului si ale Sfintilor, pentru a nu ne prãbusi în "teologice" pãreri de sine sau omorîtoare justificãri eretice.



Matei 7:15 ~ "Luati-vã aminte de proorocii mincinosi, care vin cãtre voi în vesmintele oilor, iar dinlãuntru sunt lupi rãpitori."

Matei 24:24 ~ "Cã se vor scula hristosi mincinosi si prooroci mincinosi si vor da semne mari si minuni, cît sã însale, de va fi cu putintã, si pre cei alesi."

Faptele Apostolilor 5:29 ~ "Si rãspunzînd Petru si apostolii, ziserã: A asculta trebuie pre Dumnezeu mai mult decît pre oameni."

Fapte 20:28 ~ "Luati drept aceea aminte, si vouã si la toatã turma întru care pre voi Duhul Cel Sfânt v-au pus socotitori, ca sã pasteti Biserica lui Dumnezeu, pe care o au câstigat prin sângele Lui."
Fapte 20: 29-30 ~ "Pentru cã eu stiu aceasta cã vor intra, dupã venirea mea lupi grei între voi, necrutînd turma. Si dintre voi, singuri se vor scula bãrbati grãind îndãrãtnicie, ca sa tragã pre ucenici dupã dînsii."

Romani 16:17-18 ~ "Si rog pre voi fratilor sã socotiti pre aceia ce împerecherile si smintelile fac afarã de învãtãtura care voi ati învãtat, si vã abateti de la ei. Pentru cã unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hristos nu slujesc, ci pîntecelor lor, si prin bunãcuvîntare si bun grai însalã inimile prostilor."

Galateni 1:8 ~ "Ci mãcar de noi sau înger din cer va binevesti vouã afarã de ce am vestit vouã, anathema sã fie!"

Efeseni 4:5 ~ "Este un Domn, o Credintã, un Botez."

Efeseni 4:14-16 ~ "Ca sã nu fim prunci, învãluindu-ne si purtîndu-ne cu tot vîntul învãtãturii, cu rãtãcirea oamenilor întru viclesug, spre mestesugirea înselãciunii.
Ci adeveriti fiindu-I, cu dragoste sã crestem la El toate, Carele este capul Hristos."

II Tesaloniceni 2:15 ~ "Drept aceea fratilor, stati si tineti învãtãturile carele v-ati învãtat, ori prin cuvânt, ori prin cartea noastrã."

II Tesaloniceni 3:6 ~ "Si poruncim vouã fratilor, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, sã vã feriti voi de cãtre tot fratele ce umblã fãrã de tocmealã, si nu dupã învãtãtura care au luat de la noi."

I Timotei 4:1 ~ "Iarã Duhul aievea zice cã în cele de apoi vremi, se vor depãrta oarecare de cãtre credintã, luînd aminte la duhuri de înselãciune si dãscãlii ale dracilor."

I Timotei 4:6-8 ~ "Acestea arãtîndu-le fratilor, bun slujitor vei fi lui Iisus Hristos, hrãnindu-te cu cuvintele credintei si ale celei bune învãtãturi, cãreia ai urmat. Iar cele spurcate si bãbesti basme le pãrãseste si te învatã pre tine cãtre buna credintã."

I Timotei 4:16 ~ "Ia aminte tie si învãtãturii: rãmîi întru acestea; pentru cã aceasta fãcînd si pre tine vei mîntui si pre cei ce te ascultã."

I Timotei 6:20-21 ~ "O, Timotei, ce ai pus înainte pãzeste, depãrtîndu-te de cele spurcate glasuri desarte si prigoane ale stiintei celei ce e cu mincinos nume, cu care unii lãudîndu-se, împrejurul credintei nu nimerirã."

II Timotei 4:3-4 ~ "Cãci va veni o vreme cînd nu vor mai suferi învãtãtura sãnãtoasã ci - dornici sã-si desfãteze auzul - îsi vor grãmãdi învãtãtori dupã poftele lor si îsi vor întoarce auzul de la adevãr si se vor abate cãtre basme."

Tit 3:9-10 ~ "Iar cele nebune cercãri si graiuri de neamuri si pricini si sfãdiri de lege, pãrãseste-le, pentru cã sunt nefolositoare si desarte. Pre omul eretic, dupã întîia si a doua mustrare, pãrãseste-l, stiind cã s-a îndãrãtnicit unul ca acela si pãcãtuieste, fiind singur de sine osîndit."

Iacov 2:10 ~ "Pentru cã cine va pãzi toatã legea, dar va gresi într-o singurã poruncã, s-a fãcut vinovat fatã de toate poruncile."

I Petru 5:2-3 ~ "Pãstoriti turma lui Dumnezeu, datã în paza voastrã, cercetînd-o nu cu silnicie, ci cu voie bunã, dupã Dumnezeu, nu pentru cîstig urît, ci din dragoste. Nu ca si cum ati fi stãpîni peste Biserici ci pilde fãcîndu-vã turmei."

II Petru 1:20-21 ~ "Dar mai înainte de toate, trebuie sã stiti cã nici o proorocie a Scripturii nu se tîlcuieste dupã socotinta fiecãruia. Pentru cã niciodatã proorocia nu s-a fãcut din voia omului, ci oamenii cei sfinti ai lui Dumnezeu au grãit, purtati fiind de Duhul Sfînt."

I Ioan 4:1 ~ "Iubitilor, nu dati crezare oricãrui duh, ci cercati duhurile dacã sunt de la Dumnezeu, fiindcã multi prooroci mincinosi au iesit în lume."

I Ioan 4:6 ~ "Noi de la Dumnezeu suntem; acela ce stie pre Dumnezeu aude pre noi; carele nu iaste de la Dumnezeu nu ascultã pre noi (apostolii)."

II Ioan 1:10-11 ~ "De vine oarecine cãtre voi si aceastã învãtãturã nu aduce, nu-l primiti pre dînsul în casã si "Multam" lui nu-i ziceti. Pentru cã acela ce-i zice lui "Binete" se amestecã cu lucrurile lui cele rele."

Apocalipsa 12:3-4 ~ "Si iatã balaur mare de foc avînd capete sapte si coarne zece si preste capetele lui steme sapte. Si coada lui trãgea a treia parte din stelele cerului si le puse pre ele la pãmînt." (citatele scripturistice sunt preluate din Biblia de la 1688, Bucuresti)

Psalmul 100:9 ~ "Cel ce grãieste nedreptãti nu va sta înaintea ochilor mei."

Psalmul 118:126 ~ "Vremea este sã lucreze Domnul, cã oamenii au stricat legea Ta."

Canonul 10 al Sfintilor Apostoli ~ "Dacã cineva s-ar ruga, chiar si în casã cu cel afurisit (scos din comuniune) acela sã se afuriseascã."

Canonul 45 al Sfintilor Apostoli ~ "Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacã numai s-ar ruga împreunã cu ereticii, sã se afuriseascã, iar dacã le-a permis acestora sã sãvîrseascã ceva ca si clerici (sã sãvîrseascã cele sfinte), sã se cateriseascã."

Canonul 46 al Sfintilor Apostoli ~ "Episcopul sau presbiterul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim sã se cateriseascã. Cãci ce întelegere poate sã fie între Hristos si Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?"

Canonul 47 al Sfintilor Apostoli ~ Episcopul sau preotul de va boteza din nou pe cel cu botez adevarat, sau de nu va boteza pe cel spurcat (cu botezul fals) de catre necinstitorii lui Dumnezeu, sa se cateriseasca ca unul ce-si bate joc de crucea si moartea Domnului si nu deosebeste pe adevaratii preoti, de preotii cei mincinosi ai ereticilor.

Canonul 64 al Sfintilor Apostoli ~ "Dacã vreun cleric sau laic intrã în sinagoga iudeilor sau a ereticilor ca sã se roage, sã se cateriseascã si sã se afuriseascã."

Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343) ~ "Nu este îngãduit ereticilor a intra în casa lui Dumnezeu dacã stãruie în eres."

Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea ~ "Nu se cuvine a primi binecuvîntãrile ereticilor, care sunt mai mult absurditãti decît binecuvîntãri."

Canonul 15 al Sinodului al Nouãlea din Constantinopol (861)
"Cei ce propovãduiesc public eresul sau îl învatã în Biserici, sã fie îndepãrtati de comuniunea cu credinciosii si afurisiti, ca unii ce fac schismã si sfãrîmã unitatea Bisericii."

Din cuvântul Sinodului al VII- lea Ecumenic (Niceea, 787)
"Sã nu faceti nici inovatie, nici omitere în Predania pe care am pãzit-o cu evlavie pînã acum. Deoarece toti cîti s-au pãstrat înlãuntrul Sfintei Biserici Universale, nu au primit nici adaosuri, nici omiteri. Si cu mare pedeapsã va fi condamnat cel ce va face fie adãugiri, fie omiteri."

Sinodul de la Constantinopol din anul 1724
"Cei care vor dezerta de la Ortodoxie si vor pãrãsi pãrintestile si dreptele dogme ale credintei si Predaniile obstesti ale Bisericii si vor decãdea si se vor îndepãrta cu inovatii si cu credinte absurde si cu obiceiuri eterodoxe si vor falsifica si vor mãslui adevãrul Ortodoxiei, acestia nici nu mai sînt, nici nu se mai numesc crestini cu adevãrat, ci se taie si se despart de totalitatea mãdularelor Bisericii si a crestinilor, ca niste eterodocsi si inovatori si se izgonesc afarã din sfîntul staul ca niste oi rîioase si mãdulare putrede."


ANATEMA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI
a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei

         "ANATEMA celor ce atacã Biserica lui Hristos învãtînd cã Biserica Sa este împãrtitã în asa-zise "ramificatii" ce se deosebesc în doctrinã si în felul de viatã, sau cã Biserica nu existã vizibil, ci va fi formatã în viitor cînd toate "ramificatiile" - sectele, denominatiunile si chiar religiile - vor fi unite într-un singur trup, si care nu deosebesc Preotia si Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun cã botezul si euharistia ereticilor sunt eficace pentru mîntuire, prin urmare, celor ce cu bunã-stiintã sunt în comuniune cu acesti eretici înainte-mentionati sau celor ce sustin, rãspîndesc sau pãzesc erezia lor ecumenistã sub pretextul dragostei frãtesti sau al presupusei uniri a crestinilor despãrtiti, sã fie Anatema!"
(Datã de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Vancouver- Canada, august 1983, iscãlitã de toti episcopii, spre a fi adãugatã la sfîrsitul anatemelor din Credinta Ortodoxiei, si pomenitã mereu în prima Duminicã a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei)

TALMACIREA ANATEMEI

         Biserica Ortodoxa Rusa de peste hotare, condusa in acest moment de mitropolitul Filaret, se marturiseste ca fiind o parte de nedespartit a Bisericii istorice a Rusiei. Ca Biserica Locala are dreptul sa-si tina soboarele obisnuite si sa dea hotarari ce sunt obligatorii in totalitate pentru toti fii ei imprastiati in int reaga lume. Timpul va arata daca celelalte Biserici Locale vor accepta hotararea noastra privind Ecumenismul, chiar daca la vremea lor, hotararile celor zece Sinoade Locale au fost acceptate de catre toti, si au fost inscrise in "Cartea Canoanelor Sfintilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade Ecumenice si Locale si ale Sfintilor Parinti" a Bisericii Sobornicesti... Cat priveste Ecumenismul, fiecare Biserica Locala a avut timp suficient in decursul ultimei sute de ani pentru a-l studia, si daca o anume Biserica Locala isi bazeaza invataturile si viata pe canoanele Sfintilor Apostoli, pe canoanele tuturor Sinoadelor Ortodoxe, atunci nu poate decat sa recunoasca faptul ca Ecumenismul s-a format intr-una din ereziile care au existat din totdeauna, atat in trecut cat si in prezent, si numeste aceasta unitate o biserica.
O astfel de manifestare este deja pe deplin a Antihristului.

         Astfel, dand Anatema, ne-am protejat turma de aceasta ispita apocaliptica, si in mod neintentionat am ridicat o intrebare profunda constiintei tuturor Bisericilor Locale, pe care trebuie mai devreme sau mai tarziu sa o solutioneze intr-un fel sau altul.
Viitoarea lor soarta duhovniceasca va depinde de raspunsul la aceas ta intrebare. De jure [de drept] Anatema care a fost data de noi are un caracter strict local al Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare, dar de facto [de fapt] are o semnificatie istorica imensa, pe plan universal, istoric si ecleziastic, exact fiindca Ecumenismul este o erezie de scara mondiala. Aceasta pozitie a Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare este vadit constiinta tuturor ortodocsilor. Pentru noi, este o cruce grea pusa asupra noastra de Domnul. Dar nu mai putem pastra tacerea, caci tacerea in continuare ar echivala cu o tradare a adevarului, de care tradare sa ne izbaveasca Domnul pe noi toti.

Arhiepiscop Vitalie de Montreal


Canoanele Sfântului Vasile Mare

Canoanele Sfântului Vasile Mare

1 Vasile cel Mare


TAINELE ERETICILOR ŞI SCHISMATICILOR. SUCCESIUNEA APOSTOLICĂ


In privinţa întrebării despre catari, şi care întrebare s-a pus mai
înainte si de care bine îti aduci aminte, se cuvine a urma obiceiului
din fiecare loc, deoarece atunci când s-a tratat în privinţa acestora
au fost diferite păreri despre botezul lor. Dar cel al pepuzienilor
[montanişti] mi se pare că este fără de nici o raţiune; şi m-am
mirat cum de Dionisie cel Mare canonist fiind, l-a trecut cu
vederea. Căci cei vechi au hotărât să se primească acel botez,
neabătându-se întru nimic de la credinţă; drept aceea, pe unele leau
numit eresuri, şi pe altele schisme, iar pe altele adunări
nelegiuite. Deci eresuri au numit pe cei ce cu totul s-au lepădat şi sau
înstrăinat chiar de la credinţă. Iar schisme au numit pe cei ce se
deosebesc în concepţii cu privire la unele chestiuni şi întrebări
bisericeşti corijabile; şi adunări ilegale au numit adunările ce se fac
de presbiteri sau episcopi neascultători şi de poporul neînvăţat;
precum dacă cineva fiind găsit în greşeală a fost înlăturat din
slujbă, şi nu s-a supus canoanelor, ci singur şi-a atribuit sieşi
întâietate şi slujbă, şi împreună cu dânsul au plecat si alţii,
părăsind catoliceasca (adevărata) Biserică (ortodoxă), aceasta este
adunare ilegală; si schismă este când cineva în privinţa pocăinţei
se deosebeşte de cei de la biserică, iar eresuri sunt precum de
pildă al numiheilor, al valentinienilor şi marcioniţilor, şi al însuşi
pepuzienilor acestora, că la aceştia deosebirea este chiar cu privire
la însăşi credinţa în Dumnezeu. Deci cei vechi au hotărât ca cel al
ereticilor (botez) desăvârşit să se anuleze. Iar al schismaticilor, ca
al unora care sunt încă în Biserică, sa se primească, iar cei ce sunt
în adunări ilegale, îndreptându-se prin pocăinţă cuvenită şi prin
convertire, să se împreune iarăşi cu Biserica, precum adeseori şi
cei ce se găsesc în vreo treaptă bisericească, mergând împreună cu
cei neascultători, după ce se vor căi, să se primească în aceeaşi
stare. Deci este evident că pepuzienii sunt eretici, căci au hulit
asupra Duhului Sfânt, atribuind lui Montan şi Priscilei în chip
nelegiuit şi neruşinat numirea de Mângâietor. Căci sunt vrednici
de osândă sau ca cei ce au îndumnezeit pe oameni, sau ca unii care
pe Duhul Sfânt l-au batjocorit prin asemănarea cu oamenii, şi
astfel sunt vinovaţi osândei celei veşnice, pentru că hula cea
împotriva Duhului Sfânt este neiertată. Deci care este motivul
pentru care să se considere valid botezul acelora care botează în
Tatăl şi Fiul, şi în Montan şi în Priscila? Căci nu sunt botezaţi cei ce
nu s-au botezat întru cele predanisite nouă. Drept aceea, deşi lui
Di-onisie cel Mare i-a scăpat aceasta din vedere, noi însă trebuie să
ne ferim de a imita greşeala; căci absurditatea este vădită de la
sine însăşi şi lămurită tuturor celor ce cât de puţin ştiu a judeca. Şi,
ca atare, încă sunt dintre cei dezbinaţi; dar s-a părut celor din
vechime, şi de cei împreună cu Ciprian şi cu Firmilian al vostru
vorbesc, a-i supune pe toţi aceştia unei hotărâri, pe catari şi pe
encratiţi, şi pe idroparastaţi, şi pe apotactiţi. Căci începutul
dezbinării s-a făcut prin schismă; iar cei ce s-au lepădat de Biserică
n-au mai avut harul Duhului Sfânt peste ci, căci a lipsit
comunicarea prin întreruperea succesiunii. Căci cei dintâi care s-au
depărtat aveau hirotoniile de la Părinţi, şi prin punerea mâinilor
46, 47 ap.; 8 sin.
I ec; 7 sin. II ec;
95 Trul.; 7 Laod.;
47 Vasile cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
peste ei aveau harul duhovnicesc; dar cei ce s-au rupt, devenind
mireni, n-au avut nici putere de a boteza, nici de a hirotoni; nici nu
puteau da altora harul Duhului Sfânt, de la care ei au căzut; pentru
aceasta Părinţii au hotărât ca cei botezaţi de dânşii ca de nişte
mireni, venind la biserică, să se curăţească din nou cu adevăratul
botez al Bisericii. Dar, fiindcă în general unora din Asia li s-a părut
ca din interesul conducerii multora să se primească botezul
acestora, fie primit. Iar pe cel al encratiţilor trebuie să-l
considerăm ca pe o faptă rea; deoarece spre a-i face neprimiţi
Bisericii a căutat sa-i ia deja în stăpânire cu botezul lor; prin ceea
ce au stricat şi obiceiul lor. Deci socotesc că noua ni se cuvine să
lepădăm botezul lor, deoarece în privinţa lor nimic nu s-a hotărât
lămurit; şi dacă cineva l-ar fi primit de la ci, acela, venind la
Biserică, să se boteze. Dar, dacă aceasta ar fi piedicii ordinei
obşteşti, să se aplice iarăşi obiceiul şi să se urmeze Părinţilor, care
au orânduit cele de cuviinţă pentru noi. Căci mă tem ca nu cumva,
întrunii hotărâm să zăbovească în privinţa botezului, să-i
împiedicăm pe cei ce se mântuicsc prin asprimea orânduielii, iar
dacă aceia păstrează botezul nostru, aceasta să nu ne înspăimânte;
căci nu suntem răspunzători prin împrejurarea că le dăm lor har, ci
ne supunem preciziunii canoanelor. Dar negreşit să se dispună ca
cei ce vin de la botezul acelora să se ungă adică de credincioşi, şi
aşa să se apropie la taine. Căci ştiu că pe fraţii Zaiu şi Satornin,
fiind ei din acea rânduială, i-am primit în scaunul episcopilor; drept
aceea, pe cei ce au fost împreună cu tagma acelora nu mai putem
a-i despărţi de Biserică, deoarece prin primirea episcopilor am
aşezat ca şi un canon cele în privinţa comuniunii cu dânşii.
2 Vasile cel
Mare
(UCIDEREA
MEŞTEŞUGITĂ A
FĂTULUI) AVORT
Acela care omoară fătul prin meşteşugire se supune pedepsei
uciderii şi la noi nu este după subtilitatea expresiunii de făt format
şi neformat; căci aici se osândeşte nu numai pentru cel ce se va
naşte, ci pentru că şi pe sine s-a primejduit; căci mai de multe ori
mor femeile în acest fel de încercări. Dar pe lângă aceasta se mai
adaugă şi omorârea fătului, altă ucidere după intenţia celor ce
îndrăznesc aceasta. Dar nu trebuie să se întindă pocăinţa lor până
la moarte, ci să se primească după un termen de zece ani, dar
vindecarea să se hotărască nu după timp, ci după chipul pocăinţei.
65 ap.; 91 Trul;
21 Anc; 8 Grig.
Nyssa;.3, 8, 33,
52, 84 Vasile Cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
3 Vasile cel
Mare
DESFRÂUL CLERICILOR.
(OSÂNDA DIACONULUI
PENTRU DESFRÂNARE)
Diaconul care a desfrânat după ce a intrat în diaconie va fi lepădat
de la diaconie; dar fiind pus la locul mirenilor, nu se va opri de la
împărtăşire, căci fiinţează un canon vechi, ca cei căzuţi dintr-o
treaptă să se supună numai acestui fel de pedeapsă, urmând
precum socotesc cei din vechime, acelei legi care zice: „Nu pedepsi
de două ori aceeaşi greşeală" (Naum 1, 9). Dar şi pentru altă
pricină, căci cei ce sunt în tagma mirenească, fiind scoşi din locul
credincioşilor, iarăşi se primesc la locul din care au căzut; iar
diaconului îi ajunge o dată osânda caterisirii; deci fiindcă nu i se
mai dă Iui diaconia, în această singură osândă să consiste
pedeapsa. Acestea însă sunt după cele statornicite. Iar îndeobşte,
adevărata vindecare este îndepărtarea de păcat; drept aceea, cel
ce pentru voluptatea trupului a lepădat harul, acela prin
sfărâmarea trupului şi prin înfrânarea cu toată supunerea
depărtându-se de voluptăţile cărora a fost subjugat ne va da
dovada desăvârşită a vindecării lui. Deci pe amândouă trebuie să
le ştim noi, atât pe cea precizată prin lege, cât şi pe cea după
obicei; şi în privinţa celor ce mi primesc legea cea mai înaltă să se
urmeze după chipul predanisit.
25 ap.; 4, 21, 44
Trul.; 15, 16 sin.
IV ec: IV Anc; 27
Cartag.; 6. 18,
32, 44, 51, 60,
69, 70, 87 Vasile
cel Mare
4 Vasile cel
Mare
CĂSĂTORIA A TREIA În privinţa celor ce se căsătoresc a treia oară şi a celor ce se
căsătoresc mai de multe ori, am hotărât acelaşi canon, care este
corespunzător şi pentru cei ce se căsătoresc a doua oară; adică
pentru cei ce se căsătoresc a doua oară, un an; alţii însă au hotărât
doi ani; iar pe cei ce se căsătoresc a treia oară îi afurisesc pe trei,
de multe ori şi pe patru ani. Şi pe una ca aceasta o numesc nu
nuntă, ci poligamie, ba mai curând desfrânare, ce se pedepseşte;
pentru aceea, şi Domnul a zis samaritencei, care schimbase cinci
bărbaţi: „Pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat" (loan 4, 18). Pentru
că cei ce au trecut peste limita nunţii a doua nu mai sunt vrednici
să se numească cu numirea de bărbat sau de soţie. Apoi în privinţa
celor ce se căsătoresc a treia oară am primit obiceiul de afurisire
pe cinci ani nu din vreun canon, ci din urmarea celor primite mai
înainte. Dar nu trebuie a-i opri pe ei cu totul de la Biserică, ci a-i
învrednici de ascultare, doi ori trei ani, şi după aceea să li se dea
voie să stea împreună, iar de la împărtăşirea Sfintei Taine celei
bune să fie ţinuţi departe, şi atunci când vor arăta vreun rod de
pocăinţă să se aşeze la locul împărtăşirii.
17 ap.; 8 sin. I
ec; 3, 87 Trul.;
19 Anc; 3, 7
Neocez.; 1
Laod.; 12, 30, 41,
50, 53, 80, 87
Vasile cel Mare
5 Vasile cel
Mare
PRIMIREA ERETICILOR.
(ERETICII CARE SE
POCĂIESC PE PATUL DE
MOARTE)
Aceia dintre eretici care la ieşirea din viaţa se pocăiesc trebuie să
se primească; să se primească, însă fireşte nu fără chibzuinţă, ci
cercetându-i, dacă vor arăta adevărata pocăinţă şi vor avea fapte
care mărturisesc râvna lor spre mântuire.
2, 14 sin. I ec; 7
sin. II ec; 78, 96
TruL; 12
Neocez.; 19, 47
Laod.; 45 Cartag.
6 Vasile cel
Mare
CĂSĂTORII OPRITE.
(CĂSĂTORIA CELOR
OPRIŢI DE CANOANE
ESTE DESFRÂU)
Desfrâul persoanelor canonice sa nu se socotească de nuntă şi cu
tot chipul să se rupă însoţirea lor; căci aceasta este de folos şi
Bisericii spre întărire, şi ereticilor nu le va da prilej împotriva
noastră, precum că prin îngăduirea de a păcătui i-am atrage spre
noi.
25, 26 ap.; 14,
15, 16 sin. IV ec;
4, 6, 44 TruL; 19
Anc; 3, 18, 20,
32, 44, 60, 70
Vasile cel Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
7 Vasile cel
Mare
DESFRÂUL CU
BĂRBAŢII, SODOMIA.
(OSÂNDA DESFRÂULUI
CU BĂRBAŢII, A
SODOMIEI ŞI A ALTOR
PĂCATE ASEMENEA)
Stricătorii de parte bărbătească, şi stricătorii de animale, şi
ucigaşii, şi fermecătorii, şi adulterii, şi idolatrii sunt vrednici de
aceeaşi pedeapsă; drept aceea, aplică şi la aceştia dispoziţia ce o ai
în privinţa celorlalţi. Iar în privinţa celor ce treizeci de ani s-au
pocăit pentru necurăţirea pe care au făcut-o întru neştiinţă, nu se
cuvine nici a ne îndoi despre primirea lor; căci atât neştiinţa îi face
pe ei vrednici de iertare, cât şi mărturisirea de bunăvoie şi
prelungirea pedepsei ce s-a făcut atâta timp; fiindcă aproape un
veac de om întreg s-au dat Satanei, ca să li se dea corecţiune spre
a nu comite imoralităţi; drept aceea, porunceşte ca acum să se
primească fără prelungire de pedeapsă, mai ales dacă au şi lacrimi
care înduplecă milostivirea ta şi dacă arată viaţă vrednică de
îndrumare.
61, 87 Trul; 16,
17, 20, 20, 22, 24
Ane; 58, 62, 63,
65 Vasile cel
Mare; 4 Grig.
Nyssa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
8 Vasile cel
Mare
UCIDEREA DE VOIE ŞI
CEA FARĂ DE VOIE
Cel ce în mânie a întrebuinţat secure asupra soţiei sale este ucigaş.
Dar, bine că mi-am adus aminte, şi este vrednic de priceperea ta
să-ţi vorbesc despre acestea mai pe larg; că multe sunt deosebirile
între cele făptuite cu voinţa şi cele fără de voie. Că este cu totul
fără de voie şi departe de voinţa făptuitorului, dacă, aruncând el
cu piatră asupra unui câine, sau pom, nimereşte un om; căci
impulsul i-a fost de a goni animalul, ori de a scutura fructul, dar s-a
întâmplat de la sine că prin lovitură a nimerit în trecere alăturea.
Deci una ca aceasta este fără de voie. Insă fără de voie este şi dacă
cineva, voind a întoarce pe cineva cu biciul sau cu toiagul, nu l-ar
lovi tare, dar cel lovit ar muri. Că aici se socoteşte intenţia de a voi
să îndrepteze pe cel ce a greşit, iar nu de a-l omorî. Asemenea
dintre faptele cele fără de voie este şi aceea când cineva în
încăierare, apărându-se împotriva cuiva, cu lemn, ori cu mâna, fără
cruţare, ar îndrepta lovitura spre locurile mortale ca să-i facă rău,
dar nu ca să-l omoare de tot; aceasta însă se apropie deja cu cea cu
voinţa; căci cel ce a întrebuinţat astfel de unealtă spre apărare, ori
cel ce fără de cruţare a dat lovitura, lămurit este că, biruit fiind de
patimă, nu a cruţat pe om. Asemenea şi cel ce a întrebuinţat un
lemn greu, ori piatră mai mare decât puterea omenească, se
numără la cei ce fără de voie au făptuit, una însă voind, şi alta
făcând; deoarece din mame a dat acest fel de lovitură, încât «
omorât pe cel lovit, deşi silinţa i-a fost poate să-l zdrobească, iar
nu de al omorî cu totul. Însă cel ce a întrebuinţat sabie, sau orice
de acest fel nu are nici o iertare, şi mai ales cel ce a aruncat cu
securea; căci se vede că nu « lovit cu mâna, aşa încât măsura
loviturii să fie în stăpânirea sa, ci a aruncat aşa ca şi greutatea
fierului, şi cu străşnicie, şi prin avânt cât mai mare, lovitura să fie
neapărat mortală. Şi iarăşi deplin voluntară şi nicidecum
îndoielnică este fapta de felul celei săvârşite de tâlhar, sau de
năvălirile vrăjmaşilor; căci aceştia cu adevărat pentru bani
omoară, fugind de vădire; iar cei ce merg la bătălii pentru ucideri
nu merg nici să ml ricoşeze, nici să înţelepţească, ci propunându-şi
vederat să omoare pe cel ce li se împotrivesc; însă şi dacă cineva
pentru altă pricină, din dorinţa de « şti ar pregăti doctorie, dar ar
omorî, pe una ca aceasta o considerăm voluntară; în care fel fac
femeile, de multe ori, cu oarecare descântece şi vrăjitorii,
încercând să atragă pe unii spre dragoste şi dându-le acelora
doctorii care produc întunecarea minţilor; deci unele ca acestea
omorând, deşi una voind, şi altceva au făcut, totuşi pentru că s-au
îndeletnicit din dorinţa de a cunoaşte şi eu ceea ce este oprit, se
socotesc între cei ce ucid voluntar. Prin urmare, si cele ce dau
doctorii de avort, ucigaşe sunt şi ele, şi cele ce primesc otrăvurile,
care omoară fătul. In privinţa aceasta am spus atât cât trebuie.
65 ap.; 91 Trul.;
21, 22, 23 Anc.;
2, 8, 11, 43, 54,
56, 57 Vasile cel
Mare¡ 5 Grig.
Nyssa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
9 Vasile cel
Mare
DESPĂRŢIREA
(DIVORŢUL)
Hotărârea Domnului este că nu-i iertat nimănui a desface căsătoria
afară de motivul de adulter (Mt. 5, 32). Urmând sensul cuvintelor
Domnului, se potriveşte deopotrivă atât bărbaţilor, cât şi a
femeilor. Dar obiceiul nu este aşa; căci în privinţa femeilor aflăm
rigurozitate multă în tratament, zicând Apostolul că cel ce se
lipeşte de o desfrânată un trup este (I Cor, 6, 16), iar Ieremia că
femeia de se va împreuna cu alt bărbat, să nu se mai întoarcă la
soţul ei, ci spurcându-se să se spurce (Ier. 3, 1); şi iarăşi: Cel ce ţine
adulteră este fără de minte şi nelegiuit (Pilde 18, 23); iar obiceiul
orânduieste ca atât bărbaţii adulteri, cât si cei ce trăiesc în desfrâu
să se reţină de la femei; încât ceea ce trăieşte împreuna cu un
bărbat lăsat nu ştiu de poate fi numită adulteră; deoarece aici vina
atinge pe ceea ce a lăsat pe bărbat, din care cauză s-a depărtat de
căsătorie; căci sau bătută fiind si nesuferind bătăile, trebuia să
rabde mai vârtos decât să se despartă de soţ; sau nesuferind
paguba de averi, nici această pricină nu este vrednică de luat în
seama; iar dacă bărbatul acela ar vieţui în des-frâu, în privinţa
aceasta nu avem în obiceiul bisericesc această observaţie. Ci chiar
de bărbatul necredincios nu s-a orânduit ca femeia să se despartă,
ci trebuie să rabde din cauză că nu ştie care va fi sfârşitul. Căci ce
ştii femeie, dar dacă-ţi vei mântui bărbatul? (I Cor. 7, 6). Drept
aceea, care a lăsat pe soţul său şi s-a dus la altul este adulteră; iar
cel părăsit este de iertat, si nici ceea ce vieţuieşte laolaltă cu unul
ca acesta nu se osândeşte. Insă dacă bărbatul, despărţindu-se de
soţie, ar merge la alta, atât ci este adulter, fiindcă o face pe dânsa
să fie adulteră, cât şi ceea ce vieţuieşte împreună cu dânsul este
adulteră, fiindcă a atras la ea bărbat străin.
48 ap.; 87, 93
Trul.; 20 Anc;
102 Cartag.;
18,21,35, 77
Vasile cel Mare)
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
10 Vasile
cel Mare
JURĂMÂNTUL ŞI
CĂLCAREA LUI
Cei ce jură că nu primesc hirotonia, după ce au jurat, să nu fie siliţi
a-şi călca jurământul. Căci, deşi se pare cuiva că este vreun canon
care iartă pe unii ca aceştia, totuşi din experienţă am cunoscut că
cei ce-şi calcă jurământul nu merg pe calea cea bună. Dar trebuie a
se cerceta si felul jurământului şi cuvintele şi dispoziţia cu care sau
jurat, şi fineţea adausurilor din cuvintele cu care s-a depus
jurământul; aşa dacă de nicăieri nu va primi nici o dezvinovăţire
pentru dânşii, apoi unii ca aceştia trebuie a se abandona cu
desăvârşire. Dar cazul în legătură cu Sevir, adică preshiterul cel
hirotonisit de acesta, ni se pare că are oarecare dezvinovăţire de
acest fel, dacă ţi se pare şi ţie; dispune ca ţinutul acela ce este
supus Mistici, la care a fost rânduit acel om, să se supună
Masadelor; căci astfel nici acela, nepărăsind locul destinat, nu-şi va
călca jurământul, şi nici Loghin, având pe Chiriac la sine, nu va lăsa
părăsită Biserica, şi nici sufletul său nu-l va osândi prin neglijenţă;
iar noi ne vom arăta că nu facem ceva împotriva canoanelor,
părtinind pe Chiriac, cel ce s-a jurat să rămână la Mindani, dar apoi
a acceptat strămutarea; căci reîntoarcerea va fi păzirea
jurământului; iar ceea ce a făcut în urma ordinului nu i se va socoti
spre călcare de jurământ, din cauză că n-a ţinut seamă de
jurământ, căci nici pentru timp scurt nu s-a depărtat de Mindani, ci
a rămas acolo întruna. Iar pe Sevir, care se dezvinovăţeşte cu lipsa
de memorie, îl vom ierta zicând că cunoscătorul celor ascunse nu
va trece cu vederea ca Biserica sa să fie păgubită de unul ca acesta,
care de Ia început a lucrat necanoniceşte şi a legat cu jurământ
împotriva Evangheliei, şi învaţă a se călca jurământul prin aceea că
s-a strămutat, iar acum minţind prin aceea că făţărăşte lipsa de
memorie. Deoarece însă nu suntem judecători de inimi, ci judecăm
după cele ce le auzim, să lăsam Domnului pedepsirea, iar noi îl
vom primi fără deosebire, dând iertare prin uitare patimei
omeneşti.
25 ap.; 95 Trul.;
17, 28, 29, 64,
81, 82 Vasile cel
Mare
11 Vasile
cel Mare
UCIDEREA FĂRĂ DE
VOIE
Iar cel ce a comis uciderea fără de voie îndestul a împlinit osânda
în cei 11 ani; căci este învederat ca în privinţa celor loviţi să
observăm Legea lui Moise; şi pe cel ce a căzut de ranele ce a
primit, dar iarăşi a umblat pe toiagul său nu-l vom socoti că s-a
omorât; iar dacă nu s-a mai sculat după lovituri, lovitorul, cel ce l-a
omorât fără voie, ucigaş este; însă după intenţie involuntar.
65 ap.; 23 Anc.;
9 sin. I-II; 2, 8,13,
54, 57 Vasile cel
Mare; 5 Grig.
Nyssa
12 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA
CLERICILOR. (CLERICII
SE POT CĂSĂTORI O
SINGURĂ DATĂ)
Canonul a oprit cu desăvârşire de la slujire pe cei ce s-au căsătorit
de două ori.
17 ap.; 3 Trul; 7
Neocez.
13 Vasile
cel Mare
CEI CE UCID ÎN RĂZBOI Părinţii noştri nu au socotit între ucideri uciderile din războaie; mi
se pare că le dau iertare celor ce luptă pentru buna cuviinţă şi
pentru dreapta cinstire de Dumnezeu. Dar poate că este bine a-i
sfătui ca trei ani să se reţină de la împărtăşire, ca cei necuraţi cu
mâinile.
22, 23 Anc; 1
Atanasie cel
Mare; 8, 43, 55
Vasile cel Mare;
5 Grig. Nyssa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
14 Vasile
cel Mare
OSÂNDA CAMETEI Cel ce ia camătă, de va primi să întrebuinţeze câştigul nedrept
pentru săraci şi după aceea se eliberează de boala iubirii de bani,
el este primit la preoţie.
44 ap.; 71 sin. I
ec; 10 Trul.; 4
Laod.; 5, 16
Cartag.; 6 Grig
Nyssa
15 Vasile
cel Mare
TÂLCUIREA
PSALMULUI 8, 8
Mă mir că tu cauţi precizie gramaticală în Sfânta Scriptură şi socoti
că este forţată expresiunea tâlcuirii, care se arată pe sine lămurită,
dar nu traduce deplin înţelesul din limba evreiască. Dar fiindcă se
cade a nu trece fără observare întrebarea pusă de un bărbat
scrutător, răspund: păsările cerului şi peştii mării, chiar la crearea
lumii, au avut aceeaşi origine, căci din ape au ieşit aceste
amândouă speciile; aceasta este cauza că ambele au aceeaşi
însuşire, că acestea înoată în apă, iar acelea zboară în aer; şi din
cauza aceasta s-au pomenit ele la un loc. Iar forma cuvântului, care
în privinţa peştilor cu nepotrivire s-a dat, iar în privinţa tuturor
celor ce vieţuiesc în ape, foarte potrivit; căci s-au supus omului şi
păsările cerului, şi peştii mării; şi nu numai acestea, ci şi toate care
străbat cărările mărilor. Că nu orice viază în apă este şi peşte,
precum chiţii, balenele, şi cleanii, şi delfinii, şi focile, apoi încă şi
caii şi câinii şi heresteele, şi paloşerii, şi boii de mare, iar de vrei, şi
urzicile, şi peptenii, şi toate cele cu pielea ca de hârb, dintre care
nici unul nu este peşte, şi toate cele ce străbat cărările mărilor,
fiindcă sunt trei neamuri, păsările cerului, peştii marii, şi câte
vieţuiesc în ape, care se deosebesc de peşti, dar şi acestea străbat
cărările mărilor.
16 Vasile
cel Mare
TÂLCUIRE LA IV Regi 5,
1
Iar Neeman n-a fost mare în faţa Domnului, ci în faţa domnului
său; adică era unul dintre cei puternici de lângă împăratul
sirienilor; deci cercetează cu de-amănuntul Sfânta Scriptură şi de
acolo vei găsi dezlegarea întrebării.
17 Vasile
cel Mare
JURĂMÂNTUL. (CAZ DE
JURĂMÂNT AL UNUI
CLERIC)
Ne-ai întrebat în privinţa presbiterului Vianor, de este a se primi în
cler în urma jurământului său; dar este ştiut că este aşezat un
decret obştesc pentru toţi clericii din Antiohia care au jurat
împreună cu el: cu ei sa se depărteze de la adunările publice, iar în
particular să săvârşească cele ale presbiterilor slujbe; tot aceasta i
se îngăduie şi lui Vianor, în privinţa slujbei sale; căci preoţia lui nu
este în Antiohia, ci în Iconia, unde, precum însuţi ai scris nouă, s-a
mutat spre locuinţă de la Antiohia. Deci să se primească acel
bărbat, cerându-i-se de către cucernicia ta să se căiască pentru
uşurinţa jurământului, care l-a jurat în faţa unui bărbat
necredincios, neputând suporta neplăcerea acelei mici primejdii.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
18 Vasile
cel Mare
VÂRSTA CANONICĂ
PENTRU FĂGĂDUINŢE.
(VOTURILE
CĂLUGĂRIŢELOR ŞI
FECIOARELOR)
În privinţa fecioarelor căzute, care au făgăduit Domnului viaţa cea
întru sfinţenie, apoi căzând în patimile trupului şi-au călcat
făgăduinţele lor, Părinţii noştri, purtându-se cu bunătate şi cu
blândeţe faţă de neputinţele celor ce alunecă, au legiuit să se
primească după un an, orânduind la fel ca pentru cei ce se
căsătoresc a doua oară. Dar mie mi se pare că, deoarece Biserica,
sporind prin harul lui Hristos, se face mai puternică şi acum se
înmulţeşte tagma fecioarelor, trebuie să se ia aminte cu deadinsul
la lucrul care se cunoaşte prin înţelegerea şi prin sensul Scripturii,
ce se poate găsi prin interpretare; că văduvia este mai prejos decât
fecioria; deci şi păcatul văduvelor este mult în urma celui al
fecioarelor. Să vedem dar ce a scris Pavel lui Timotei: „Iar de
văduvele cele mai tinere te fereşte; căci atunci când se
înfierbântează împotriva lui Hristos, poftesc să se mărite, având
osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi" (I Tim. 5, 11-12).
Deci dacă văduva se supune sub păcat preagreu, ca una ce a
lepădat credinţa în Hristos, ce trebuie să socotim despre fecioară,
care este mireasa lui Hristos şi vas sfinţit, afierosit stăpânului?
Mare păcat face şi ceea ce se dă roabă nunţilor celor ascunse,
umplând de stricăciune casa, necinstind prin viaţa cea vicioasă pe
cel ce o are; dar cu mult mai rea este mireasa, făcându-se adulteră
şi necinstind unirea cu mirele său, dându-se pe sine voluptăţilor
celor neastâmpărate. Aşadar, văduva se osândeşte ca o roabă
stricată, iar fecioara se supune osândei adulterei. Deci precum
numim adulter pe cel ce vieţuieşte împreună cu femeie străină,
neprimindu-l mai înainte la împărtăşire până ce nu va înceta de la
păcat» tot aşa vom hotărî şi în privinţa celui ce are o fecioară. Dar
şi aceea trebuie să stabilim acuma că fecioară numim pe ceea ce
de bunăvoie s-a adus pe sine Domnului şi a renunţat la nuntă, şi a
preferat viaţa cea întru sfinţenie. Iar făgăduinţele le judecăm
primite de atunci de când s-a ajuns la maturitatea judecăţii. Căci
nicidecum nu se cuvine a se considera cu totul hotărâtoare vorbele
copilăreşti la unele ca acestea, ci numai după ce a ajuns peste
şaisprezece sau şaptesprezece ani, fiind stăpâna gândurilor sale, şi
numai după ce, cercetata fiind mai mult, totuşi a rămas statornică
în intenţia sa şi stăruind în rugăminţile sale de a fi primită, atunci
se cuvine a se număra între fecioare, şi a confirma făgăduinţele
uneia ca aceasta, si a se pedepsi riguros lepădarea ei de vot. Căci
pe multe părinţii şi fraţii şl unele dintre rude le aduc mai înainte de
vârstă, fără să fi fost îndemnate de impuls propriu spre
nemăritare, ci asigurându-şi pentru sine ceva lumesc; pe care nu
trebuie a le primi uşor până când nu vom cerceta lămurit intenţia
lor proprie.
19 sin. I ec;
15,16 sin.lV ec.;
40, 44 Trul; 19
Anc.; 6, 44,126
Cartag.; 5 sin. III;
44, 60 Vasile
cel Mare
19 Vasile
cel Mare
FĂGĂDUINŢELE
(VOTURILE)
CĂLUGĂRILOR
Iar făgăduinţe ale bărbaţilor nu au cunoscut decât numai dacă
oarecare s-au numărat pe sine în tagma monahilor, care se vede
că în chip tacit primesc neînsurarea. Dar şi în privinţa acelora cred
că se cuvine a se proceda tot în acel chip, întrebându-i şi luând de
la ei făgăduinţă lămurită, pentru ca, daca s-ar întoarce la viaţa de
trup iubitoare şi voluptoasă, să se supună epitimiei desfrânaţilor.
26 ap.; 7, 16 sin.
IV ec; 44 Trul.;
19 Anc; 6, 18, 20,
60 Vasile cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
20 Vasile
cel Mare
FĂGĂDUINŢELE
(VOTURILE)
ERETICILOR ŞI
NECREŞTINILOR NU
SUNT FĂGĂDUINŢE
Acele femei care, în eres fiind, au făgăduit fecioria, apoi
dimpotrivă, ar fi ales nunta, nu socotesc că acestea trebuie a se
osândi; că toate câte le spune legea celor de sub lege le grăieşte
(Rom. 3, 19); iar cele nesupuse încă jugului lui Hristos nici nu
cunosc legile Domnului; drept aceea, sunt primite la Biserică şi
iertate pentru că acestea o au din credinţa cea în Hristos. Şi
îndeobşte cele ce se fac în viaţa catehumenică nu se supun la
răspundere; fireşte că pe aceştia Biserica nu-i primeşte fără botez;
drept aceea, la aceştia sunt foarte necesare prerogativele naşterii
acesteia.
14 sin.I ec; 7 sin.
II ec; 5 Neocez.;
19 Laod.; 6 Tim.
Alex.; 5 Chiril
Alex.
21 Vasile
cel Mare
DESFRÂU (ADULTER) ŞI
DESPĂRŢENIE
Dacă un bărbat vieţuind împreună cu o femeie în căsătorie, apoi
nemulţumindu-se cu nunta, ar cădea în desfrâu, ţie unul ca acesta
îl socotim desfrânat şi mai mult îi prelungim epitimiile. Insă nu
avem canon de a-l supune vinovăţiei adulterului dacă păcatul se
va comite cu cea liberă de nuntă, căci, precum se spune, adultera
spurcându-se se va spurca şi nu se va întoarce la bărbatul sau (Ier.
3, 1), şi cel ce ţine adulteră este fără de minte şi nelegiuit (Pilde 18,
22); dimpotrivă, cel ce a desfrânat nu se va opri de la împreuna
vieţuire eu soţia lui. Drept aceea, femeia va primi pe bărbatul său
dacă el s-a întors de la desfrâu; iar bărbatul va îndepărta de la casa
sa pe cea întinată; şi nu este uşor a se găsi motivul în privinţa
acestora, dar obiceiul aşa s-a ţinut.
9,19, 21, 26, 34,
37, 39, 58, 59,
77, 79, 80 Vasile
cel Mare; 4 Grig.
Nyssa
22 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA PRIN
RĂPIRE. (RĂPIRE ŞI
CĂSĂTORIE)
FĂRĂDELEGE
Pe cei ce au femei din răpire, daca ar fi luat ei pe cele logodite mai
înainte cu alţii, nu se cade a-i primi (în comuniune) mai înainte,
până a nu se lua (acelea) de la dânşii şi a se da în stăpânirea
logodnicilor celor dintâi, de ar vrea (aceştia) să le ia, sau să
renunţe la ele. Iar de va lua cineva pe una liberă, trebuie a i se lua
şi a se da la ai săi şi a se lăsa în socotinţa rudelor, ori părinţi de vor
fi, ori fraţi, sau orice fel de ocrotitori ai fetei; şi de ar voi ei a o da
lui, să se statornicească căsătoria; iar (de nu vor voi, să nu se
silească. Însă cel ce are femeie din necinstire, ori ascunsă, ori
siluită trebuie să cunoască epitimia pentru desfrâu. Iar epitimia
pentru cei ce desfrânează este hotărâtă la patru ani; şi trebuie ca
în cel dintâi să se scoată de la rugăciuni şi a se tângui ei înaintea
uşii bisericii; iar în al doilea, a se primi la ascultare; iar în al treilea,
spre pocăinţă; iar în al patrulea să stea împreună cu poporul, fiind
îndepărtaţi de la jertfa adusă; numai după aceea să li se admită
împărtăşirea cu cel Bun.
67 ap.; 27 sin. IV
ec; 92, 98 Trul;
11 Anc.; 25, 26,
30, 38, 40, 42, 69
Vasile cel Mare
23 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORII OPRITE Pentru cei ce s-au căsătorit eu două surori, sau cele ce s-au
căsătorit cu doi fraţi, noi am emis o scrisoare, a cărei copie am
trimis-o cucerniciei tale. Iar cel ce a luat pe soţia fratelui său nu se
va primi înainte de a se despărţi de ea.
19 ap.; 26, 54
Trul.; 2 Neocez.
68, 76, 78, 87
Vasile cel Mare;
5Teof. Alex.; 11
Tim. Alex.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
24 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA
VĂDUVELOR
ÎNCHINATE BISERICII
Apostolul a hotărât că dacă văduva, cea socotită în numărul
văduvelor, adică cea primita în slujbă de Biserica, se căsătoreşte,
să se treacă cu vederea. Iar în privinţa bărbatului văduv nu este
nici o lege, ci pentru unul ca acesta este de ajuns epitimia celor
care se căsătoresc de două ori. însă văduva care a ajuns şaizeci de
ani, de ar voi iarăşi să vieţuiască cu bărbat, nu se va învrednici de
împărtăşirea celui Bun până ce nu va înceta de patima necurăţiei.
Iar dacă o vom primi pe ea înainte de şaizeci de ani, vina va fi a
noastră, nu a femeii.
3 sin. IV ec; 40
Trul.; 38 Cartag.;
11 Teof. Alex.; 4,
41 Vasile cel
Mare
25 Vasile
cel Mare
NECINSTIRE,
POCĂINŢĂ, CĂSĂTORIE.
Cel ce ţine pe o femeie necinstită de dânsul se va supune epitimiei
celei (ce se dă) pentru necinstire, dar se îngăduie a avea pe (acea)
femeie.
67 ap.; 22 Vasile
cel Mare
26 Vasile
cel Mare
DESFRÂU, POCĂINŢĂ,
CĂSĂTORIE
Desfrâul nu este nuntă şi nici început de nuntă; drept aceea, de-ar
fi cu putinţă să se despartă cei ce se împreună prin desfrâu,
aceasta este mai bine. Iar dacă cu tot dinadinsul le va plăcea
împreună vieţuirea, apoi să cunoască epitimia pentru desfrâu, dar
să se permită ca să vieţuiască lao-laltă, ca să nu se întâmple ceva
mai rău.
4, 27, 22, 59, 79,
80 Vasile cel
Mare
27 Vasile
cel Mare
PREOTUL CĂSĂTORIT
NECANONIC. (OSÂNDA
PREOTULUI CĂSĂTORIT
NEPRAVILNIC DIN
GREŞEALĂ) (NELEGIUIT)
În privinţa presbiterului care din neştiinţă a ajuns la nuntă
nelegiuită, am hotărât cele ce trebuie; adică să aibă parte de
împreună şedere cu presbiterii, dar de celelalte lucruri să se reţină;
căci destulă este unuia cu acesta iertarea. Iar cel ce este dator a
purta grijă de ranele sale e nepotrivit a binecuvânta pe altul; căci
binecuvântarea este împărtăşire de sfinţenie; iar cel ce nu are
aceasta, din cauza greşelii neştiinţei, cum o va da altuia? Deci nici
în public, nici îndeosebi să nu binecuvântezi şi nici să nu
împărtăşească altora trupul Iui Hristos, nici să nu slujească altceva,
ci mulţumindu-se cu întâietatea şederii să se tânguiască către alţii
şi Domnului, ca să i se ierte lui păcatul cel din neştiinţă.
19 ap.; 3, 26, 54
Trul.; 9 Neocez.
28 Vasile
cel Mare
ÎNFRÂNARE
NESOCOTITĂ
Mi se pare că este absurd dacă cineva depune făgăduinţa să se
reţină de cărnurile de porc. Drept accea, binevoieşte a-i învăţa să
se reţină de la voturile şi făgăduinţele fără de rost; înşă admite că
întrebuinţarea cărnurilor de porc este indiferenta, căci nici o
făptură a lui Dumnezeu nu este de lepădat dacă se ia cu mulţumire
(I Tim. 4, 4), deci făgăduinţa este ridicolă, iar înfrânarea nu este
necesară.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
29 Vasile
cel Mare
JURĂMÂNTUL
NEÎNGĂDUIT
Stăpânitorilor care se jură să facă rău supuşilor li se cuvine
tratament deosebit. Şi tratamentul pentru aceştia este de două
feluri: unul adică îi învăţa să nu se jure lesne; iar celălalt este să nu
stăruie în hotărârile cele rele. Drept aceea, fiind angajat cineva de
mai înainte prin jurământ să facă rău altuia, acela să dovedească
pocăinţă pentru pripirea jurământului, dar să nu susţină răutatea
sa cu pretextul respectării jurământului. Căci nici Iui Irod nu i-a
fost de folos că a jurat, care, ca să nu calce jurământul, s-a făcut
ucigaş al Proorocului. In general, jurământul este oprit; dar cu atât
mai mult se cuvine a se osândi cel ce s-a făcut pentru o răutate.
Drept aceea, cel ce s-a jurat trebuie să se căiască, iar nu să se
sârguiască a-şi împlini nelegiuirea. Examinează adică mai pe larg
absurditatea. De s-ar jura cineva să scoată ochii fratelui, oare bine
este a se înfăptui una ca aceasta? De s-ar jura cineva să ucidă? Sau,
în scurt, dacă va călca cineva o poruncă în urma jurământului. Că
am jurat şi am ţinut nu păcatul, ci să păzesc judecăţile dreptăţii
Tale (Ps. 118, 106). Şi precum porunca se cade a întări cu judecaţi
nestrămutate, aşa se cade în tot chipul a se desfiinţa şi a se stârpi
păcatul.
25 ap.; 95 Trul;
10, 17, 28, 64,
81, 82 Vasile cel
Mare
30 Vasile
cel Mare
RĂPIREA. (OSÂNDA
PENTRU RĂPIRE)
În privinţa celor ce răpesc nu avem canon vechi, ci am exprimat
socotinţa noastră proprie, ca trei ani să fíe afară de rugăciune, atât
dânşii, cât şi cei ce răpesc împreună cu ei. Iar pentru aceea ce nu
se face cu silă nu este a se da socoteală, dacă nu se va fi întâmplat
şi necinstire, şi nici n-a premers furarea lucrului; iar văduva este
stăpână de sine şi stă în voia sa de a urma pe răpitor; drept aceea,
noi nu avem să purtăm grijă de aparenţele exterioare.
(67 ap.; 27 sin.
IV ec; 92, 98
TruL; 11 Anc; 4,
22, 25, 26, 38,
40, 41, 42, 53, 69
Vasile cel Mare
31 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA CÂND SE
PIERDE (DISPARE)
SOŢUL
Femeia căreia i s-a dus bărbatul şi a dispărut, dacă se însoţeşte cu
altul mai înainte de a se încredinţa despre moartea aceluia, este
adultera.
(93 Trul.; 36, 46
Vasile cel Mare
32 Vasile
cel Mare
CERTAREA DE DOUĂ
ORI. (NU SE ÎNGĂDUIE
DOUĂ CERTĂRI) A NU
SE CERTA DE DOUĂ
ORI. OSÂNDA
CLERICILOR PENTRU
PĂCATE DE MOARTE.
Clericii care au păcătuit păcat de moarte se vor scoate din treapta
lor, dar nu se vor opri de la comuniunea laicilor; căci nu vei
pedepsi de două ori pentru acelaşi păcat.
25, 29, 30 ap.; 9
sin. I ec; 4, 21
Trul; 1, 8
Neocez.; 27
Cartag.; 3, 51,
70, 82 Vasile cel
Mare
33 Vasile
cel Mare
NAŞTEREA ÎN
CĂLĂTORIE
Femeia care a născut în călătorie şi n-a purtat grijă de cel născut să
te supună vinovăţiei ucigaşului.
52 Vasile cel
Mare
34 Vasile
cel Mare
POCĂINŢA ÎNAINTEA
OBŞTII (PUBLICĂ) ŞI
POCĂINŢA ÎN TAINĂ
Pe femeile care au comis adulter şi din evlavie au mărturisit, sau
vădite fiind în oarecare chip, părinţii noştri au oprit de a le da la
iveală în public, ca nu cumva vădindu-se, să le oferim cauză spre
moarte; dar au poruncit ca ele să stea fără de împărtăşire până se
va împlini timpul pocăinţei.
48 ap.; 87, 93, 98
Trul; 20 Ane; 102
Cartag.; 21, 31,
35, 36,46, 48, 58,
77, 80 Vasile cel
Mare
35 Vasile
cel Mare
PĂRĂSIREA
BĂRBATULUI
Iar în privinţa bărbatului părăsit de soţie trebuie a se ţine seama
de pricina părăsirii, şi de se va vădi că s-a dus fără de motiv, el
adică este vrednic de iertare, iar ea de pedeapsă, şi lui i se va da
iertare spre a se împărtăşi cu Biserica.
48 ap.; 87, 93, 98
Trul; 20 Ane; 102
Cartag.; 9, 21, 77
Vasile cel Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
36 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA SOŢIILOR
OSTAŞILOR
Femeile ostaşilor, care s-au măritat când lipseau bărbaţii lor, se
supun aprecierii după aceeaşi consideraţie ca şi cel care în urma
absenţei bărbaţilor nu au aşteptat înapoierea lor. Totuşi, în acest
caz fapta are o oarecare iertare, deoarece există multă bănuială de
moarte.
93 Trul.; 31, 46
Vasile cel Mare
37 Vasile
cel Mare
DESFRÂNARE ŞI
CĂSĂTORIE
Cel care s-a însurat după ce i s-a luat cea străina (cu care a vieţuil
ilegal), în privinţa celei dintâi se va învinovăţi de adulter, iar pentru
cea a doua neînvinovăţit va fi.
87 Trul.; 21, 34,
38, 48, 58, 77
Vasile cel Mare
38 Vasile
cel Mare
(POCĂINŢĂ PENTRU)
CĂSĂTORIE FĂRĂ
ÎNGĂDUINŢA
PĂRINŢILOR
Fecioarele care fără voia tatălui au urmat bărbaţilor desfrânează,
dar împăcându-se cu părinţii, se pare ca fapta ia vindecare, însă nu
se vor primi Ia împărtăşire îndată, ci vor face epitimie trei ani.
22, 40, 42 Vasile
cel Mare
39 Vasile
cel Mare
FEMEIA ADULTERĂ Ceea ce vieţuieşte împreună cu adulterul adulteră este tot timpul
cât vieţuieşte cu acela.
48 ap.; 87, 93, 98
TruL; 20 Anc.;
102 Cartag.; 21,
34, 37, 58, 77
Vasile cel Mare
40 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA ROABELOR
(SCLAVELOR)
Ceea ce fără învoirea stăpânului (său) s-a dat pe sine unui bărbat a
desfrânat; iar ceea ce în urmă încheie căsătorie pentru care i s-a
dat voie, (aceasta) s-a măritat; deci cealaltă este desfrânare, iar
aceasta nunta; căci învoielile celor ce sunt sub stăpânire nu au nici
o tărie.
82 ap.; 4 sin. IV
ec; 85 Trul; 3
Gang.; 82
Cartag.; 22, 38,
42, 53 Vasile cel
Mare
41 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA
VĂDUVELOR
Ceea ce în văduvie este stăpână pe sine (se poate) căsători tară (să
fie) învinovăţită, dacă nu este nimeni care să rupă căsătoria, căci
Apostolul zice: „Iar de va muri bărbatul, slobodă este să se mărite
cu cine voieşte, numai că întru Domnul" (I Cor. 7, 39).
17 ap.; 8 sin. I
ec; 3, 87 TruL; 19
Anc; 3, 7,
Neocez.; 1
Laod.; 4, 12, 22,
30, 53, 87 Vasile
cel Mare
42 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA CELOR
FĂRĂ DREPTURI (CARE
SE AFLĂ SUB
STĂPÂNIRE)
Căsătoriile cele fără de învoire a stăpânilor sunt desfrânări. Deci
fiind încă în viaţă tatăl, sau stăpânul, cei ce vieţuiesc laolaltă sunt
vinovaţi până când stăpânii lor nu vor aproba căsătoria, căci numai
atunci primeşte întărirea cea de nuntă.
82 ap.; 4 sin. IV
ec; 85 Trul; 3
Gang.; 82
Cartag.; 22, 38,
40 Vasile cel
Mare
43 Vasile
cel Mare
LOVIREA (LOVITURA)
UCIGĂTOARE
Cel ce a dat aproapelui lovitură de moarte ucigaş este, ori de a
început bătuta, ori de s-a apărat.
65 ap.; 91 TruL;
21, 22, 23 Anc; 2,
8, II, 13, 33, 52,
54, 57 Vasile cel
Mare,; 5 Grig.
Nysxa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
44 Vasile
cel Mare
OSÂNDA DIACONIŢEI
PENTRU DESFRÂU
Diaconiţa care a desfrânat împreună cu păgân nu este primită în
comuniune, iar la Sfânta Jertfă se va primi în al şaptelea an, fireşte,
de va vieţui în curăţie. Iar păgânul, apropiindu-se iar de sacrilegiu
după ce a primit credinţa, este ca unul care se întoarce la
vomitătură. Aşadar, noi nu mai lăsăm ca trupul diaconesei, sfinţit
fiind, să fie în întrebuinţare trupească.
25 ap.; 15 sin. IV
ec; 4, 16, 21, 40
Trul.; 27 Cartag;
32, 51, 70 Vasile
cel Mare)
45 Vasile
cel Mare
CREŞTINI NEVREDNICI
DE HRISTOS
Dacă cineva luând numele de creştin huleşte pe Hristos, nu are nici
un folos din numire.
46 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA
NEPRAVILNICĂ
(NELEGIUITĂ) DIN
GREŞEALĂ
Ceea ce s-a măritat din neştiinţă cu cel pe care l-a părăsit soţia pe
un timp, apoi l-a lăsat, fiindcă s-a întors la dânsul cea de mai
înainte, a desfrânat, dar din neştiinţă. Deci nu se va opri de la
nuntă; însă mai bine este dacă rămâne asa.
93 Trul.; 9, 31,
36 Vasile cel
Mare
47 Vasile
cel Mare
BOTEZUL UNOR ERETICI Encratiţii, şi sacoforii, şi apotactiţii sunt supuşi aceleiaşi norme ca şi
novaţienii; căci pentru aceştia s-a emis canon, deşi deosebit, iar în
privinţa acestora nu se spune nimic. Noi însă cu un cuvânt îi
rebotezăm pe aceştia; iar dacă la voi s-a oprit aceasta rebotezare,
precum şi la romani, pentru oarecare pricină, totuşi norma noastră
să aibă tărie, fiindcă eresul lor este odrasla a marcioniţilor, celor ce
se îngreţoşează de nuntă, şi se feresc de vin, şi despre creatura lui
Dumnezeu zic că este spurcată. Nu-i primim pe ei lá Biserică, de nu
se vor boteza cu botezul nostru. Ca să nu zică el că „suntem
botezaţi în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh", el, care
socotesc pe Dumnezeu a fi făcătorul relelor, întrecându-se cu
Marcion şi cu celelalte eresuri. Deci dacă se primeşte părerea
aceasta, trebuie să se adune mai mulţi episcopi, şi aşa să se emită
canonul, pentru ca atât cel ce procedează astfel să fie fără
primejdie, cât şi cel ce răspunde să fie vrednic de crezare în
răspunsul său la întrebările despre ereticii aceştia.
48 ap.; 87, 93, 98
Trul.; 20 Anc:
102 Cartag.; 9,
21, 31, 35, 36,
46, 77, 80 Vasile
cel Mare
48 Vasile
cel Mare
SOŢIA PĂRĂSITĂ Iar cea lăsată de bărbatul său, după socotinţa mea, trebuie să
rămână aşa. Căci a zis Domnul: „De va lăsa cineva pe femela sa,
afară de cuvânt de desfrânare, o face să fie adulteră". Apoi, prin
numirea ci de adulteră a exclus-o pe dânsa de Ia împreunarea cu
altul. Căci cum poate fi bărbatul vinovat, ca pricinuitor de adulter,
iar femeia, care s-a numit adulterii de Domnul, să fie nevinovată
pentru împreunarea cu alt bărbat.
48 ap.; 87, 93, 98
Trul.; 20 Anc,
102 Cartag.; 9,
21, 31. 35. 36,
46, 77, 80 Vasile
cel Mare
49 Vasile
cel Mare
SILNICIA. CEA CĂREIA I
SE FACE SILĂ NU ARE
VINĂ. VIOL
Stricările cele făcute prin deplină silire să fie neînvinovăţite. Deci şi
sclava, de se va silui de stăpânul ei, nu se învinovăţeşte.
11 Anc; 2 Grig.
Neocez.; 30
Vasile cel Mare
50 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA A TREIA Pentru a treia nuntă nu este lege; drept aceea, nunta a treia nu se
aprobă de lege. Deci pe unele ca acestea le privim ca pe nişte
întinăciuni ale Bisericii; dar nu le supunem osândirilor publice, ca
pe unele ce sunt mai tolerabile decât desfrâul deschis.
2 Neocez.; 4, 80
Vasile cel Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
51 Vasile
cel Mare
CERTAREA DE DOUĂ
ORI. A NU SE CERTA DE
DOUĂ ORI. (NU SE
ÎNGĂDUIE DOUĂ
CERTĂRI) (CLERICII NU
SE CEARTĂ CU DOUĂ
OSÂNDE PENTRU
ACEEAŞI GREŞEALĂ))
Canoanele s-au aşezat pentru clerici fără deosebire, poruncind să
se hotărască o singură pedeapsă pentru cei căzuţi, anume căderea
din slujbe, ori de s-ar întâmpla sa fie în vreo treaptă ierarhică, ori
de s-ar găsi şi în vreo slujbă fără hirotonie.
25, 30 ap.; 4
Trul; 27 Cartag.;
3, 32, 44 Vasile
cel Mare
52 Vasile
cel Mare
NAŞTEREA ÎN
CĂLĂTORIE
Ceea ce n-a purtat grijă în călătorie de fătul său şi, deşi a avut
putinţa să-l salveze, a întrelăsat sa facă acest lucru, ori socotind că
astfel îşi va acoperi păcatul, ori având intenţia cu totul
dobitocească şi neomenească, să se judece ca pentru ucidere; iar
dacă nu a putut să poarte grijă de fătul său şi din cauza pustietăţii şi
a lipsei celor necesare fătul a pierit, în acest caz mama să se ierte.
33 Vasile cel
Mare
53 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA PRIN
RĂPIRE SE ÎNGĂDUIE
ROABELOR VĂDUVE
Văduva sclavă poate nu a greşit mult alegând nunta a doua în
formă de răpire; deci pentru aceasta nimic nu trebuie a se
învinovăţi; căci nu se judecă formele, ci voinţa. Dar fireşte că o
aşteaptă pe dânsa epitimia nunţii a doua.
82 ap.; 14 sin.
IVec; 85 TruL; 3
Gang.; 82
Cartag.; 22, 38,
40, 42 Vasile cel
Mare
54 Vasile
cel Mare
UCIDEREA FĂRĂ DE
VOIE
Despre deosebirile uciderilor fără de voie ştiu că am scris mai
înainte cucerniciei tale, după cât mi-a fost cu putinţă, şi nu pot să
spun nimic mai mult despre acelea. Deci rămâne la chibzuinţă ta
ca, potrivit cu împrejurările, epitimiile să se lungească sau să se
scurteze.
65 ap.; 91 TruL;
21, 22, 23 Anc; 2,
8, 11, 43, 56, 57
Vasile cel Mare
55 Vasile
cel Mare
CLERICII SĂ NU
SCOATĂ SABIA
Cel ce pleacă să lupte împotriva tâlharilor, fiind afară de biserică,
se opreşte de la împărtăşania Bunului; iar fiind clerici, se caterisesc
din treaptă căci, zice, „Tot cel ce scoate sabia de sabie va muri"
(Mt. 26, 52).
22, 23 Anc.; I
Atanasie cel
Mare; 8, 13, 43
Vasile cel Mare
56 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
UCIDEREA DE VOIE
Cel ce cu voia a ucis şi după aceea s-a căit, douăzeci de ani va fi
neîmpărtăşit de cele sfinte; iar cei douăzeci de ani i se vor împărţi
lui astfel: patru ani trebuie să se tânguiască, stând afară de uşile
casei de rugăciune şi rugându-se credincioşilor care intră să facă
rugăciune pentru dânsul, mărturisindu-şi fărădelegea sa; iar după
patru ani se va primi între cei ce ascultă; şi cinci ani va ieşi cu
aceştia; apoi şapte ani va ieşi cu cel ce se roagă prosternându-se,
patru ani va sta numai împreună cu credincioşii, dar din
proaducere nu se va împărtăşi; iar împlinindu-se aceştia, se va
împărtăşi de cele sfinte.
65 ap.; 91 Trul;
21, 22, 23 Anc; 2,
8, 11, 43, 54, 57
Vasile cel Mare;
5 Grig. Nyssa
57 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
UCIDEREA FĂRĂ DE
VOIE
Cel ce a ucis fără de voie 10 ani nu se va împărtăşi de cele sfinte;
iar cel zece ani i se vor împărţi lui astfel: doi ani se va tângui, iar
trei ani va petrece între cei ce ascultă, în patru ani se va smeri şi un
an va sta numai împreună, şi după aceea se va primi la cele sfinte.
65 ap.; 91 Trul;
21, 22, 23 Anc; 2,
8, 11, 43, 54, 56
Vasile cel Mare,
5 Grig. Nyssa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
58 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
ADULTER
Adulterul în cincisprezece ani nu se va împărtăşi de cele sfinte; şi
cei cincisprezece ani i se vor împărţi lui astfel: în patru ani adică va
fi tânguindu-se; iar în cinci ascultând; în patru, prosternându-se; în
doi, împreună stând fără împărtăşire.
87 Trul; 20 Anc:
9,21, 34, 37, 39,
77 Vasile cel
Mare; 4 Grig.
Nyssa
59 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
DESFRÂU
Desfrânatul şapte ani nu se va împărtăşi de cele sfinte: doi
tânguindu-se, şi doi ascultând, şi doi prosternându-se, şi un an va
sta numai împreună; iar al optulea se va primi la împărtăşire.
4, 21, 22, 26, 79,
80 Vasile cel
Mare
60 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
CĂLCAREA
FĂGĂDUINŢEI
FECIOAREI
Ceea ce a depus vot de feciorie şi a căzut de la făgăduinţă va
împlini timpul păcatului celui pentru adulter în cursul vieţii sale.
Aceeaşi epitimie se va da şi celor ce făgăduiesc viaţa monahilor şi
cad.
16 sin. IV ec; 44
Trui; 19 Anc; 16
Cartag.; 6, 18,
19, 20, 44 Vasile
cel Mare
61 Vasile
cel Mare
FURTUL. OSÂNDA
PENTRU FURT.
Cel ce a furat, dacă pocăindu-se singur se va acuza pe sine, un an
se va opri numai de la impărtăsirea celor sfinte; Iar de se va vădi
prin altul atunci în doi ani; şi se va împărţi lui timpul în prosternare
şi în starea împreună, şi atunci se va învrednici de împărtăşire.
3,4,5 Grig.
Neocez.; 6 Grig.
Nyssa
62 Vasile
cel Mare
OSÂNDA DESFRÂULUI
CU BĂRBAŢI
Celui ce a arătat imoralitate în cele bărbăteşti i se va hotărî timpul
de penitenţă ca celui ce nelegiuieşte întru adulter.
7 Vasile cel
Mare; 4 Grig.
Nyssa
63 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
SODOMIE
Celui ce îşi arată păgânătatea sa întru cele necuvântătoare,
marturisindu-se, acelaşi timp de epitimie va observa.
16, 17 Anc; 6
Vasile cel Mare;
4 Grig. Nyssa
64 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
CĂLCAREA
JURĂMÂNTULUI)
(SPERJUR)
Călcătorul de jurământ în zece ani va fi neîmpărtăşit, doi ani
tânguindu-se, trei ascultând, patru prosternându-se, într-un an
stând numai împreuna, şi atunci se va învrednici de împărtăşire.
25 ap.; 94 Trul.;
10, 17, 29, 82
Vasile cel Mare
65 Vasile
cel Mare
VRĂJITORII SE
OSÂNDESC CA UCIGAŞII
Cel ce mărturiseşte că a făcut vrăjitorie sau fermecătorie i se va da
timpul de penitenţă ca pentru ucigaş, împărţindu-se aşa cum s-a
vădit pe sine în fieştecare păcat.
61, 65 Trul.; 36
Laod.; 72, 83
Vasile cel Mare
66 Vasile
cel Mare
OSÂNDA PENTRU
PRĂDAREA
MORMINTELOR
Jefuitorul de morminte zece ani va fi neîmpărtăşit; doi tânguinduse,
trei ascultând, patru prosternându-se, un an stând împreună şi
apoi se va primi la împărtăşanie.
7 Grig. Nyssa
67 Vasile
cel Mare
ÎMPREUNAREA ÎNTRE
FRAŢI SE OSÂNDEŞTE
CA UCIDERE
Amestecarea frăţească se va canonisi cu timpul cuvenit ucigaşului. 75 Vasile cel
Mare
68 Vasile
cel Mare
CĂSĂTORIA OPRITĂ
ÎNTRE RUDE SE
OSÂNDEŞTE CA
ADULTERUL
Legătura de căsătorie a persoanelor din rudenia oprită, de se va
dovedi, ca una ce s-a făcut întru păcatele oamenilor, va primi
epitimia adulterilor.
19 ap.; 26, 54
Trul; 2 Neocez.;
23, 27, 75, 76,
78, 79, 87 Vasile
cel Mare; 11
Tim. Alex.; 15
Teofil Alex
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
69 Vasile
cel Mare
DESFRÂUL CLERICILOR.
{CITEŢII ŞI
IPODIACONII CARE
TRĂIESC CU
LOGODNICELE)
(OSÂNDA
ÎMPREUNĂRII
CITEŢULUI ŞT
IPODIACONULUl CU
LOGODNICA)
Citeţul, dacă s-ar împreuna cu logodnica sa mai înainte de nuntă,
un an fiind oprit, se va primi spre a citi, rămânând neînaintat; iar
împreunându-se pe ascuns fără logodnă, va înceta din slujbă.
Asemenea şi slujitorul bisericesc.
26 ap.; 14 sin.
TV.ec.; 6, 13, 30
Trul; 16 Cartag.;
3, 6, 32, 51, 70
Vasile cel Mare
70 Vasile
cel Mare
(OSÂNDA) DIACONII ŞI
PRESBITERII CARE SE
SPURCĂ SAU SE
DESFRÂNEAZĂ
Diaconul, spurcându-se cu buzele şi mărturisindu-se că până acum
nu a păcătuit, se va opri de la liturghie; dar se va învrednici a se
împărtăşi cu cele sfinte între diaconi; asemenea şi presbiterul, iar
de va dovedi că a păcătuit ceva mai mult decât aceasta, ori în ce fel
de treaptă va fi, se va caterisi.
25 ap.; 16 sin. IV
ec; 4, 40, 44 Trul;
19 Anc; 4
Neocez.; 3, 6, 32,
51, 69 Vasile cel
Mare
71 Vasile
cel Mare
DAREA LA IVEALA A
PĂCATELOR.(ÎNDATORI
REA DE A DA LA IVEALĂ
PĂCATELE DE CARE SE
ŞTIE)
Cel ce cunoaşte oricare dintre păcatele mai înainte şi nu Ie
mărturiseşte, ci se vădeşte, acela încă va fi în epitimie atâta timp
cu cât se pedepseşte cel ce a comis relele.
72 Vasile
cel Mare
CEI CE ALEARGĂ LA
VRĂJITORI. (CEI CE SE
DAU VRĂJITORILOR SE
OSÂNDESC CA
UCIGAŞII)
Cel ce se dă pe sine vrăjitorilor sau unora ca aceştia acela încă se
va ca-nonişi cu timpul de penitenţă al ucigaşilor.
61, 65 Trul.; 24
Anc; 36 Laod.; 7,
65, 81, 83 Vasile
cel Mare; 3 Grig.
Nyssa
73 Vasile
cel Mare
POCĂINŢA CELOR CE
SE LEAPĂDĂ DE
HRISTOS
Cel ce s-a lepădat de Hristos şi a călcat taina mântuirii trebuie să se
tânguiască tot timpul vieţii sale şi este dator a se mărturisi la
vremea când iese din viaţă, învrednicindu-se de cele sfinte, pentru
credinţa în iubirea de oameni a lui Dumnezeu.
(62 ap.; 10 sin. I
ec 1, 2, 3, 12
Ane; 8, 10, 14
Petru Alex.
74 Vasile
cel Mare
PUTEREA
DUHOVNICULUI.
(DUHOVNICUL POATE
MICŞORA TIMPUL DE
POCĂINŢĂ)
Dacă oricare dintre cei ce au fost în păcatele menţionate mai
înainte se va face sârguitor, mărturisindu-se, în acest caz dacă
acela căruia prin iubirea de oameni a Iui Dumnezeu i s-a
încredinţat puterea de a lega şi a dezlega, văzând covârşirea
mărturisirii celui ce a păcătuit, s-ar face mai blând întru a micşora
timpul epitimiilor, nu este vrednic de osândire; fiindcă examinarea
Scripturilor ne face cunoscut că cei ce cu mai mare durere se
mărturisesc degrabă ajung iubirea de oameni a lui Dumnezeu.
12 sin. I ec; 16
sin. IV ec; 102
TruL; 5 Ane.)
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
75 Vasile
cel Mare
(OSÂNDA INCESTULUI)
ÎMPREUNAREA ÎNTRE
FRAŢI
Celui ce împreună s-a spurcat cu sora sa de tată sau de mamă, să
nu i se îngăduie a intra în casa de rugăciune până ce nu renunţă la
fapta nelegiuită şi neiertată. Iar după ce va ajunge să perceapă
înfricoşatul păcat, trei ani să se tânguiască, stând la uşa caselor de
rugăciune şi rugându-se poporului care intră pentru a se ruga, ca
fiecare cu milostivire să facă pentru dânsul rugăciuni îmbelşugate
către Domnul; iar după aceasta, alţi trei ani să se primească numai
Ia ascultare, şi ascultând Scriptura şi învăţătura, sa se demită şi să
nu se învrednicească de rugăciune de iertare. Apoi, după ce cu
lacrimi a cerut aceasta şi a căzut înaintea Domnului cu zdrobire de
inimă şi cu umilinţă puternică, în alţi trei ani să i se admită
prosternarea; şi astfel, când va arăta roduri vrednice de pocăinţă,
în anul al zecelea să se primească la rugăciunea credincioşilor, dar
fără proaducere; doi ani stând la rugăciune cu credincioşii, aşa de
atunci să se învrednicească de împărtăşirea Bunului.
67 Vasile cel
Mare, 11 Grig.
Neocez
76 Vasile
cel Mare
(OSÂNDA), CĂSĂTORIA
ÎNTRE CUMNAŢI
Acelaşi fel de epitimie se aplică şi celor ce iau pe cumnatele lor. 19 ap.; 26, 54
Trul; 2 Neocez.;
23, 27, 67, 68,
78, 79, 87 Vasile
cel Mare; 11
Tim. Alex.; 5
Teofil Alex
77 Vasile
cel Mare
POCĂINŢA PENTRU
ADULTER
Dar cel ce lasă pe femeia ceea ce s-a împreunat legiuit cu dânsul şi
aduce pe alta se supune, după hotărârea Domnului, pedepsei
adulterului. Şi s-a canonisit de Părinţii noştri ca unii ca aceştia un
an să se tânguiască, doi să asculte, trei să se smerească, iar în al
şaptelea să stea împreună cu credincioşii, şi aşa se vor învrednici
de proaducere de se vor pocăi cu lacrimi.
48 ap.; 87, 93
Trul; 20 Anc.;
102 Cartag.; 9,
21, 35, 48, 58
Vasile cel Mare;
15 Tim. Alex.
78 Vasile
cel Mare
OSÂNDA CELUI
CĂSĂTORIT CU DOUĂ
SURORI
Felul acesta de epitimie să se ţină şi pentru cei ce iau două surori
în căsătorie, deşi în timpuri deosebite.
19 ap.; 26, 54
Trul; 2 Neocez.;
23, 87 Vasile cel
Mare; 5 Teof.
Alex.
79 Vasile
cel Mare
CĂDEDEA CU
MAŞTERA. (OSÂNDA
CELUI CE PĂCĂTUIEŞTE
CU MAŞTERA SA)
Iar cei ce turbează spre maşterile lor se supun aceluiaşi canon ca şi
cei ce turbează spre surorile lor.
67, 75 Vasile cel
Mare
80 Vasile
cel Mare
CEI CU MULTE FEMEI.
(OSÂNDA POLIGAMIEI
CELOR CU MULTE
FEMEI)
Părinţii au trecut sub tăcere poligamia, ca pe o faptă dobitocească
şi cu totul străină de neamul omenesc. Iar nouă ni se arată că acest
păcat este ceva mai mult decât desfrânarea. Drept aceea, este de
cuviinţă ca unii ca aceştia să se supună canoanelor; adică un an
tânguindu-se şi trei ani prosternându-se, apoi să fíe primiţi.
48 ap.; 87 Trul; 3
Neocez.; 4, 9, 50,
77 Vasile cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
81 Vasile
cel Mare
RÂNDUIALA PENTRU
PRIMIREA CELOR
CĂZUŢI. (APOSTAŢI)
Fiindcă mulţi au călcat credinţa în Dumnezeu în timpul năvălirii
barbarilor, făcând jurăminte şi gustând din oarecare mâncări
nepermise, aduse idolilor de înşişi vrăjitorii, aceştia să se trateze
potrivit legilor şi canoanelor celor aşezate deja de Părinţi. Anume,
cei ce au îndurat constrângere cumplită prin munci, şi nesuferind
durerile şi fiind târâţi spre lepădare, să fie reprimiţi trei ani, şi doi
să asculte, şi trei să se smerească, apoi să se reprimească la
împărtăşire. Iar cei ce fără mare constrângere au vândut credinţa
cea întru Dumnezeu, si s-au atins de masa demonilor, si s-au jurat
cu jurăminte păgâneşti, să se scoată adică în trei ani, şi în doi să
asculte, şi în prosternare să se roage trei ani, şi în alţi trei să stea
împreună cu credincioşii la rugăciune, aşa să se primească la
împărtăşirea celui Bun.
62 ap.; 10,11, 12
sin. 1 ec; 1-9
Anc; 73, 82
Vasile cel Mare
82 Vasile
cel Mare
POCĂINŢA CELOR CE-ŞI
CALCĂ JURĂMÂNTUL
Iar călcătorii de jurământ, dacă de nevoie şi prin constrângere au
călcat jurămintele, se supun la epitimii mai uşoare, aşa că aceştia
să se primească după şase ani. Iar cei ce fără de constrângere au
vândut credinţa lor, doi ani să se tânguiască, şi doi să asculte, şi în
al cincilea prosternându-se să se roage, şi alţi doi fără de
proaducere primindu-se la împărtăşirea rugăciunii, aşa în sfârşit,
arătând fireşte pocăinţa corespunzătoare, se vor aşeza iarăşi la
împărtăşirea trupului lui Hristos.
25 ap.; 94 Trul;
10, 17, 29, 64
Vasile cel Mare
83 Vasile
cel Mare
OSÂNDA CELOR CE
ALEARGĂ LA VRĂJITORI
Cei cărora li se vrăjeşte ori urmează obiceiurile păgâneşti sau în
casele lor bagă pe oarecare spre aflarea vrăjilor, şi spre curăţire să
cadă sub canonul de şase ani: un an tânguindu-şe, un an ascultând,
trei ani prosternându-se şi un an stând împreună cu credincioşii,
aşa se vor primi.
61, 65 Trul.; 24
Anc; 36 Laod.;
65, 72 Vasile cel
Mare
84 Vasile
cel Mare
MĂIESTRIA
DUHOVNICULUI
Toate acestea însă le scriem ca să se cerce rodurile pocăinţei; căci
negreşit nu după timpul de penitenţă le judecăm pe unele ca
acestea, ci ţinem seama de felul pocăinţei. Iar daca cu greu se vor
despărţi de năravurile lor şi vor voi sa slujească mai mult plăcerilor
trupului decât Domnului, şi nu vor primi viaţa cea după
Evanghelie, cu aceştia nu avem nici o cauză comună. Căci noi în
privinţa poporului nesupus şi împotrivă grăitor ne-am învăţat a
auzi că: „Mântuind, mântuieşte-ţi sufletul" (Fac. 19,17).
12 sin. I ec; 102
Trul.; 2, 3, 74, 85
Vasile cel Mare;
4, 5 Grig. Nyssa
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
85 Vasile
cel Mare
ÎNDRUMARE PENTRU
DUHOVNIC
Deci să nu primim a pieri împreună cu unii ca aceştia, ci, temândune
de osânda cea grea şi având înaintea ochilor ziua cea înfricoşată
a răsplătirii Domnului, să nu voim a pieri cu păcatele străine. Că
dacă nu ne-au învăţat pe noi cele înfricoşate ale Domnului şi nici
bătăile atât de mari nu ne-au adus întru simţire, că pentru
fărădelegea noastră ne-a părăsit Domnul si ne-a dat în mâinile
barbarilor şi s-a dus robit la vrăjmaşi poporul si s-a dat risipirii,
pentru că acestea le îndrăzneau cei ce purtau numele lui Hristos,
deoarece nu au cunoscut, nici nu au priceput că din cauza acestora
a venit peste noi urgia lui Dumnezeu -, ce cuvânt comun este deci
vouă către aceştia? Ci suntem datori a fi lui mărturie si noaptea, şi
ziua, în public şi îndeosebi; dar să nu primim a fi duşi împreună cu
răutăţile lor, ci mai vârtos să ne rugăm ca să-i câştigăm pe ei şi să-i
scoatem din cursa vicleanului; iar de nu vom putea să facem
aceasta, să ne sârguim a mântui măcar sufletele noastre de
veşnica osândă
12 sin. I ec; 102
Trul.; 3, 84
Vasile cel Mare
86 Vasile
cel Mare
ÎNFRÂNAREA
NESOCOTITĂ
Iar viclenilor encratiţi, în privinţa propunerii lor faimoase, pentru
ce nu mâncăm şi noi orice, să li se spună că noi ne îngreţoşăm şi de
cele de prisosinţă ale noastre. Căci după cuviinţă leguminoasele de
iarbă la noi sunt ca (şi) carnea; iar potrivit deosebirii celor
folositoare, ca şi în verdeţuri, pe cea vătămătoare o separăm de
cea asemănătoare, aşa şi între cărnuri despărţim pe cea
folositoare de cea vătămătoare. Căci verdeaţă este şi cucuta,
precum carne este şi cea de vultur, dar cel ce are minte nu ar
mânca nebunariţă, nici de carne de câine nu s-ar atinge de nu l-ar
sili nevoie mare; aşadar, cel ce a mâncat nu a comis ilegalitate.
51, 53, ap.; 14
Anc; 2 Gang.; 1,
28, 46 Vasile cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
87 Vasile
cel Mare
OPRIREA CĂSĂTORIEI
CU DOUĂ SURORI.
AMESTECUL DE NUME
Deci mai întâi, ceea ce este toarte important în privinţa acestor fel
de lucruri, avem a menţiona obiceiul cel de la noi, care are putere
de lege, pentru că de la bărbaţi sfinţi s-au predanisil nouă
legiuirile. Iar (obiceiul) acesta este acest fel. Dacă cineva, stăpânit
fiind cândva de patima necurăţiei, ar cădea spre însoţirea
nelegiuită cu două surori, nici nuntii să se socoată aceasta, şi în
general nici să nu se primească ei în obştea bisericii mai înainte de
a-i despărţi unul de altul, drept aceea, dacă nimic altceva nu ar fi
fost de zis, obiceiul este de ajuns pentru ferirea de răul acesta. Dar
fiindcă cel ce a scris epistola cu apucătură vicleană a încercat să
introducă în viaţă răul acesta atât de mare, este nevoie ca nici noi
să nu ne ferim de ajutorul raţiunii, cu toate că în privinţa celor
deplin lămurite mai importantă este prezumţia fiecăruia decât
raţionarea. S-a scris, zice, în Levitic: „Să nu iei pe femeia care este
geloasă pe sora ei, ca să descoperi ruşinea ei peste dânsa, fiind ea
încă în viaţă" (18, 18). Deci lămurit este din aceasta, se zice, că este
îngăduit a lua pe sora ei după moartea dânsei. La aceasta dar, mai
întâi zic că toate câte le spune Legea celor ce sunt în Lege le
grăieşte (Rom. 3,19); fiindcă aşa ne-am supune atât tăierii
împrejur, cât şi sâmbetei, şi feririi de mâncări. Fireşte că nu, căci
dacă am găsi ceva să se potrivească plăcerilor noastre, ne-am
supune pe noi înşine jugului robiei Legii, iar de s-ar părea ceva
greu din cele ale Legii, atunci alergăm spre libertatea cea întru
Hristos. Am fost întrebaţi dacă este scris a lua femeia peste sora ei.
Am răspuns ceea ce socotim că este sigur şi adevărat, dar că nu
este scris aceasta; iar a se conchide ceea ce s-a retăcut din adausul
de mai târziu este dreptul legiuitorului, iar nu al celui ce spune ale
legii; fiindcă altfel ar fi cu putinţă celui ce vrea să îndrăznească a
lua pe sora ei încă şi în viaţă fiind femeia; căci sofisma aceasta se
potriveşte şi la aceea. Dar este scris, zice, „Să nu iei pe ceea ce va fi
geloasă", aşadar nu a oprit a lua pe ceea ce este liberă de gelozie.
Insă cel ce apără patima presupune că firea surorilor este liberă de
gelozie. Deci înlăturân-du-se pricina de gelozie, pentru care a oprit
împreună-însoţirea amândurora, ce va fi ceea ce opreşte a lua pe
surori? Dar, vom zice, acestea nu sunt scrise. Dar nici celelalte nu sau
hotărât; iar sensul după deducţie dă libertate, la fel, pentru
ambele înţelesuri. Dar trebuie, revenind puţin la cele în urmă
legiferate, a se libera de circumstanţe. Căci se vede că legiuitorul
nu îmbrăţişează tot felul de păcate, ci mai cu seamă opreşte pe
cele ale egiptenilor, de unde s-a scos Israel, şi pe cele ale
cananeilor, la care s-a mutat. Căci expresia este aşa: „După
obiceiurile Egiptului, unde aţi locuit, să nu faceţi; şi după
obiceiurile pământului Canaan, întru care vă voi duce pe voi, să nu
faceţi, şi după legile lor să nu umblaţi" (Lev. 18, 3); încât poate că
este cu putinţă că felul acesta al păcatului nu era încetăţenit pe
atunci la acele neamuri. Din cauza aceasta legiuitorul n-a avut
nevoie de păzirea de acel păcat, ci s-a reţinut de a menţiona
obiceiul necunoscut, din cauza aversiunii faţă de faptele ruşinoase.
Într-adevăr, legiuitorul, interzicând pe cel mai mare, cum de a
retăcut pe cel mai mic? Legiuitorul a procedat astfel fiindcă i s-a
părut că mulţi dintre cei iubitori de trup în privinţa vieţuirii cu
surorile cele vii aduc prejudiciu pildei patriarhului. Dar noi ce
19 ap.; 26,54
Trul; 2 Neocez.;
23, 68, 76, 78
Vasile cel Mare;
11 Tim. Alex
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
trebuie să facem? A spune cele scrise, ori cele refăcute a le iscodi?
În acele legi nu este scris că nu se cade ca tatăl şi fiul de-odată să
se folosească de aceeaşi ţiitoare; dar proorocul a socotit că acest
lucru este vrednic de cea mai mare învinovăţire. Căci zice: „Fiul şi
tatăl intră la aceeaşi slujnică" (Amos 2, 7). Dar câte alte feluri de
necurate patimi a născocit învăţătura demonilor, pe care însă
dumnezeiasca Scriptură le-a refacut, nevrând să spurce
demnitatea sa cu numirile celor ruşinoase, ci pe cele necurate le-a
amintit cu numiri generale, precum zice şi Apostolul Pavel: „Iar
desfrânarea şi toată necurăţia nici să nu se numească între voi,
precum se cuvine sfinţilor" (Ef. 5, 3), înţelegându-se sub numirea
de necurăţie faptele cele de ruşine ale bărbaţilor şi femeilor; astfel
că tăcerea cu nici un chip nu asigură celor dedaţi plăcerilor
libertatea de înfăptuire. Iar eu zic că nici nu s-a retăcut chestiunea
aceasta, ci că legiuitorul a oprit-o chiar foarte strict, căci acea
expresie:,,Nu vei intra către toată rudenia trupului tău, spre a
descoperi ruşinea lor" (Lev. 18,6) cuprinde şi felul acesta de
rudenie. Căci ce ar fi bărbatului mai rudă decât soţia sa, mai bine
zis decât trupul său? Că nu mai sunt doi, ci un trup; astfel că prin
soţie, sora ei intră în rudenie cu bărbatul. Că precum pe mama
soţiei sale nu o va lua, nici pe fiica soţiei, fiindcă nu poate lua nici
pe pe mama sa, nici pe fiica sa, aşa nici pe sora soţiei, fiindcă nici
pe sora sa nu o poate lua. Şi dimpotrivă, nici soţiei nu-i este
îngăduit a trăi în căsătorie cu rudele bărbatului său; căci normele
de drept sunt comune pentru amândouă felurile de rudenie. Eu
deci mărturisesc fiecăruia care mă consultă asupra căsătoriei că „va
trece chipul lumii acesteia, şi timpul este scurt, ca şi cei ce au
femei să fie ca şi cum nu ar avea" (I Cor. 7, 29). Iar dacă-mi va
răspunde cineva aceasta: „Creşteţi şi vă înmulţiţi" (Fac. 1,18), râd
că el nu face deosebire între timpurile legiferărilor. Nunta a doua
este remediu împotriva desfrâului, dar nu mijloc de încurajare
pentru necumpătare. „Dar dacă nu se înfrânează, căsătorească-se"
(I Cor. 7,9), zice, iar nu şi căsătorindu-se, să facă fărădelege. Iar cei
ce nu au în vedere nici firea, cei ce-şi orbesc sufletul cu patima
necinstei, măcar să facă deosebire între felurile numirilor din
vechime. Căci cu ce fel de numire de rudenie se vor numi cei
născuţi dintr-o astfel de căsătorie? Se vor numi fraţi unii altora, ori
nepoţi? - căci ambele se potrivesc lor din cauza amestecării. Să nu
faci, o, omule, maşteră pe mătuşa pruncilor, şi nici pe ceea ce este
datoare a-i ocroti în locul mamei nu o înarma cu gelozie
neîmpăcată; căci numai ura maşterilor întinde vrăjmăşia şi după
moarte; chiar şi duşmanii se împacă cu cel morţi, maşterile însă
încep ura după moarte. Rezumatul celor zise este că, dacă cineva
doreşte căsătoria potrivit legii, îi este deschisă lumea întreagă, iar
dacă năzuinţa lui este pătimaşă, apoi cu atât mai vârtos să se
oprească, „pentru ca să înveţe să-şi ţină vasul său în sfinţenie şi
cinste, iar nu întru patima poftei" (I Tes. 4, 4). Aş dori să spun mai
mult, dar mă opreşte măsura epistolei. Mă rog însă ori ca sfatul
nostru să se arate mai tare decât patima, ori ca acea crimă să nu se
împământenească în ţinutul nostru, ci să rămână în acele locuri
unde a odrăslit.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
88 Vasile
cel Mare
CLERICII SĂ NU AIBĂ
ŢIITOARE
Am citit scrisorile tale cu toată îndelungă-răbdarea şi m-am mirat
cum, putând pe scurt şi lesne a te dezvinovăţi faţă de noi prin
fapte, ai primit să rămâi în cele cu care ai fost învinovăţit, şi cu
lungi cuvinte te apuci să vindeci cele de nevindecat. O, Grigore, nu
suntem noi cei dintâi, nici singurii care am legiuit ca femeile să nu
vieţuiască cu bărbaţii împreună; citeşte însă canonul cel aşezat de
Sfinţii noştri Părinţi în sinodul Niceei, care opreşte clar a nu avea
femei introduse pe furiş. Căci necăsătoria este vrednică de cinstire
prin vieţuirea separată de femei; căci făgăduind cineva cu numele,
dar cu fapta ar face cele ce le făptuiesc cei ce vieţuiesc cu femeile,
este lămurit că vânează numai nominal cinstea fecioriei, dar nu
renunţă la plăcerea necuviincioasă. Deci cu atât mai vârtos trebuia
să fii gata tu a lăsa după rugămintea noastră, cu cât zici că eşti liber
de orice patimă trupească. Căci nu cred nici ca acela ce a ajuns de
70 de ani să vieţuiască în patimi cu o femeie, nici nu am poruncit
cele ce le-am poruncit ca şi cum s-ar fi întâmplat vreo faptă
necuviincioasă. Ci fiindcă ne-am învăţat de la apostoli a nu se pune
fratelui poticneală sau sminteală (Rom. 14, 13), şi ştim că ceea ce
la unii este folositor pentru alţii devine prilej de păcat, din care
cauză am poruncit, urmând rânduielii Sfinţilor Părinţi, să te
desparţi de femeie. De ce învinovăţeşti pe horepiscopi şi
pomeneşti duşmănia veche? Şi de ce ne învinovăţeşti pe noi, ca şi
cum am da ascultare să încuviinţăm învinuirile, dar de ce nu te
învinovăţeşti pe tine, care nu poţi renunţa la vieţuirea împreună cu
acea femeie? Alung-o deci pe ea din casa ta şi aşaz-o în mănăstire.
Să fie aceea cu fecioarele, iar pe tine să te servească bărbaţii, „ca
să nu se hulească numele Iui Dumnezeu pentru voi" (Rom. 2, 24).
Iar până când vei face aceasta, nici nu-ţi vor folosi nenumăratele
lucruri ce le scrii în scrisori; ci te vei săvârşi fără de rod, răspunzând
în faţa Domnului pentru lenevirea ta. Şi dacă vei îndrăzni să rămâi
în preoţie, fără să te îndreptezi, vei fi anatema pentru tot poporul,
şi cei ce te vor primi pe tine vor fi lepădaţi de Biserica întreagă.
3 sin. I ec; 5, 12,
13 Trul; 18 sin.
VII ec; 3, 28, 70
Cartag.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
89 Vasile
cel Mare
ISPITIREA VREDNICIEI
CELOR CE INTRĂ ÎN
CLER) (SCRISOARE
CĂTRE HOREPISCOPI)
Foarte mă mâhneşte că în timpul din urmă canoanele Părinţilor au
fost părăsite şi s-a scos din Biserică toată stricteţea; şi mă tem că
indiferenţa aceasta înaintând cu încetul pe calea sa, afacerile
Bisericii să nu ajungă în deplină tulburare. Obiceiul încetăţenit în
vechime în bisericile lui Dumnezeu, primea pe slujitorii Bisericii
după ce îi cerceta cu toată temeinicia; şi se cerceta cu deamănuntul
întregul lor mod de viaţă, de nu sunt bârfitori, de nu
sunt beţivi, de nu sunt aplecaţi spre gâlcevi, de şi-au educat
tinereţea lor ca să poată săvârşi cele sfinte, fără de care nimeni nu
va vedea pe Domnul (Evr. 12, 14). Şi aceasta o cercetau presbiterii
şi diaconii, care vieţuiau împreună cu ei, apoi îi duceau la
horepiscopi, care, primind voturile de la cei ce mărturiseau
adevărat şi dând de ştire episcopului, aşa îl numărau pe slujitor în
tagma celor ieraticeşti. Dar acum, înlăturându-ne întâi pe noi şi
nici acceptând să-i aduceţi la noi spre hotărâre, v-aţi însuşit toată
puterea. Apoi, chiar neglijând cu totul această chestiune, aţi
îngăduit presbiterilor şi diaconilor să introducă în biserică pe
nevrednici, pe oricare ar voi, fără a li se cerceta viaţa, cu pătimire,
sau în urma înrudirii, sau în urma oricărei alte prietenii. Din cauza
aceasta, într-adevăr mulţi slujitori se numără în fiecare sat; dar nici
unul nu este vrednic de slujirea altarului, precum înşivă mărturisiţi,
fiind lipsiţi de bărbaţi la alegeri. Deci, de vreme ce lucrul a ajuns
deja să fie fără leac, iar mai ales acum cei mai mulţi, de frica
înrolării la armată, se introduc pe sine în slujba bisericeasca, din
necesitate am ajuns să se înnoiască canoanele Părinţilor, şi scriu
vouă să-mi trimiteţi mie consemnarea slujitorilor bisericeşti din
fiecare sat, şi fiecare de către cine sa introdus în slujbă, şi care este
modul lui de vieţuire. Dar să aveţi şi la voi consemnarea, încât cele
scrise, care se păstrează la noi, să se potrivească cu ale voastre, şi
nimănui să-i fie cu putinţă a se înscrie când vrea. Aşadar, dacă
oarecare s-a introdus de către presbiteri după primul indiction, se
vor arunca între mireni, şi din nou să se facă de voi cercetarea în
privinţa lor; şl de vor fi vrednici, să se primească prin hotărârea
voastră; şi curăţiţi Biserica, izgonind pe cei nevrednici din ea. Deci
şi în viitor să-i cercetaţi pe cei vrednici şi să-i primiţi; dar să nu-i
număraţi în cler înainte de a-i aduce la noi - altcum să ştiţi că
mirean va fi cel ce va fi primit în slujba Bisericii fără de socotinţa
noastră.
8 sin. I ec; 14 sin.
VII ec; 8, 14
Neocez.; 8, 10
Antioh.; 57
Laod.; 7 Teof.
Alex.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
90 Vasile
cel Mare
FĂRĂDELEGEA
SIMONIEI. SCRISOARE
CĂTRE HOREPISCOPI.
Monstruozitatea lucrului despre care scriu, chiar prin ceea ce în
general a trezit bănuială şi prin ceea ce s-a vorbit, a umplut de
durere sufletul meu, dar mi s-a părut de necrezut. Deci cel ce se
ştie vinovat să primească ca o doctorie scrisoarea ce o trimit în
această privinţă; iar cel ce nu se ştie vinovat, ca nu mijloc
profilactic; şi cel indiferent, de care mă rog să nu se găsească între
voi, ca pe o mărturie. Dar ce este despre ceea ce vorbesc? Spun
oarecare că voi luaţi bani de la cei ce se hirotonesc şi că acoperiţi
aceasta sub pretextul evlaviei; şi aceasta este şi mai rău. Căci dacă
cineva comite răul sub pretextul binelui, este vrednic de îndoită
pedeapsă; căci prin aceasta se lucrează ceea ce nu este bun şi se
foloseşte spre a săvârşi păcatul, ca şi cum ar zice cineva că ar fi
ajutător binelui. De vor fi acestea aşa, în viitor să nu se mai
întâmple, ci îndrepteze-se; fiindcă celui ce primeşte argintul
trebuie să se zică ceea ce s-a spus de către apostoli celui ce voia să
dea ca să cumpere împărtăşirea Duhului Sfânt: „Argintul tău fie
împreună cu tine spre pieire" (F. Ap. 8, 20); căci mai uşor greşeşte
cel ce în urma ignoranţei vrea să cumpere decât cel ce vinde darul
Iui Dumnezeu: că s-a făcut vânzare, şi dacă tu vei vinde ceea ce ai
primit în dar, ca un vândut lui satana, vei fi lipsit de har; căci
introduci cârciumărie în cele duhovniceşti şi în Biserică, unde ni s-a
încredinţat Trupul şi Sângele lui Hristos, acestea nu trebuie să se
întâmple aşa; şi, iată, spun care este şiretlicul. Ei socotesc că nu
păcătuiesc dacă nu iau îndată şi iau după hirotonie; dar a lua este a
lua oricând. Vă îndemn deci ca acest venit sau, mai bine zis,
această introducere spre gheena să o lepădaţi; şi să nu vă faceţi
nevrednici de săvârşirea Sfintelor Taine, spurcându-vă mâinile cu
astfel de venituri. Şi iertaţi-mă dacă la început, ca şi cum nu aş fi
crezut, iar apoi ameninţ ca şi cum aş crede. Dacă cineva după
această epistolă a mea va face una ca aceasta, se va îndepărta de
la altarele de aici; şi va căuta unde, cumpărând darul lui
Dumnezeu, va putea să-l vândă. Căci noi şi bisericile Iul Dumnezeu
nu avem astfel de obicei (I Cor. 16, 16). Adăugând încă una, voi
încheia. Acestea se fac din iubirea de argint; iar Iubirea de argint
este nu numai rădăcina tuturor relelor (I Tim. 6, 10), ci se numeşte
şi idolatrie (Colos. 3, 5). Deci nu cinstiţi mai mult pe idoli decât pe
Hristos, pentru mai puţini arginţi; nici să nu urmaţi iarăşi lui Iuda,
vânzând pentru profit a doua oară pe cel ce s-a răstignit odată
pentru noi, fiindcă ţarinile, cât şi mâinile celor ce primesc aceste
roduri, acheldama se vor numi.
29 ap.; 2 sin. IV
ec; 22 Trul.; 19
sin. VII ec;
Scrisoarea lui
Ghenadie,
Scrisoarea lui
Tarasie
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
91 Vasile
cel Mare
SFÂNTA SCRIPTURĂ.
SFÂNTA PREDANIE
(TRADIŢIE) ŞI OBICEIUL
BISERICESC
Dintre dogmele şi propovăduirile ce se păstrează în Biserică, pe
unele le avem din învăţătură scrisă, iar pe altele le-am primit din
tradiţia Apostolilor, predanisită nouă în taină; şi ambele acestea au
aceeaşi tărie pentru dreapta cinstire de Dumnezeu; şi nimeni nu va
zice împotriva acestora, oricât de puţin ar fi de priceput în
legiuirile bisericeşti. Căci dacă ne-am apuca să abandonăm cele
nescrise din obiceiuri, ca pe unele care n-ar avea mare tărie, am
greşi împotriva celor de căpetenie, păgubind Evanghelia, sau, mai
bine zis, am reduce propovăduirea la numirea goală. De pildă,
obiceiul cel dintâi este aducerea-aminte de a ne însemna cu chipul
crucii cei ce nădăjduim în numele Domnului nostru lisus Hristos.
Care este acela ce ne-a învăţat în scris? Care scrisoare ne-a învăţat
pe noi a ne întoarce spre răsărit în rugăciune? Cine ne-a lăsat în
scris cuvintele invocării la sfinţirea Pâinii Euharistiei si a Potirului
binecuvântării?
Căci nu ne sunt suficiente cele menţionate de Apostol sau de
Evanghelie şi rostim şi altele, primite din învăţătura nescrisă si
înainte, şi în urmă, ca unele ce au mare putere în privinţa tainei.
Din care scrisori binecuvântăm apa botezului şi untdelemnul
hrisinei, şi chiar pe cel ce se botează ?
Au nu din predanisire tacită şi tainică ? Şi apoi care cuvânt scris nea
învăţat ungerea cu untdelemn ? Dar de unde a se afunda de trei
ori omul la botez ? Dar din care Scriptură sunt şi cele câte sunt la
botez: a se lepăda de satana şi de îngerii lui ? Au nu din această
învăţătură nepublicată şi tainică, pe care Părinţii noştri au păstrato
într-o tăcere ferită de indiscreţie şi ispitire, fiind ei bine învăţaţi a
păstra în tăcere pe cele sfinte tainelor ? Dar cum ar fi fost de
cuviinţă a publica în scrisori învăţătura acelora, când celor
neiniţiaţi nici a el privi nu le este îngăduit ? …
Şi după altele (cuprinse în epistola prezentă a lui Vasile cel Mare):
temeiul acesta al predanisirii celor nescrise, neţinând seama de
cunoaşterea dogmelor, pentru mulţi se face uşor de dispreţuit în
urma obiceiului. Dar altceva este dogma şi altceva este
propovăduirea. Căci dogmele se tac, iar propovăduirile se publică.
Însă un fel de tăcere este şi neclaritate de care se foloseşte
Scriptura, care face mintea să vadă cu greutate dogmele spre
folosul celor ce le cercetează. Din cauza aceasta, toţi privim către
răsărit la rugăciuni, dar puţini ştiu că prin aceasta căutăm patria
noastră cea de la început, raiul, pe care Dumnezeu l-a sădit în
Eden, către răsărit. Şi drepţi stând facem rugăciunile duminica, dar
motivul nu-l ştim toţi, căci facem aceasta nu numai ca unii care,
înviind împreună cu Hristos şi fiind datori a năzui spre cele de sus,
în ziua învierii ne aducem aminte prin starea de rugăciune, prin
harul cel dat nouă, ci fiindcă se vede că este imaginea veacului
aşteptat. Şi pentru aceea, fiind începutul zilelor nu s-a numit de
Moise întâia, ci una: "Şi s-a făcut", zice "seară, şi s-a făcut
dimineaţă, zi una" (Fac. 1,5) ca una ce aceeaşi se repetă de multe
ori. Deci aceeaşi este atât cea una, cât şi a opta, fiindcă acea întradevăr
una şi adevărată a opta. De care pomeneşte psalmistul în
oarecare suprascrieri de psalmi, prin ea însăşi arătând starea care
va fi după acest veac, ziua care nu va înceta niciodată, cea
neînserată, căreia alta nu-i va urma, veacul acesta nesfârşit şi
19 sin. 1 ec; 102
Trul.; 7 sin. VII
ec; 87 Vasile cel
Mare
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
îmbătrânit. Deci este necesar ca rugăciunile să se plinească stând
în această zi,după cum învaţă Biserica pe fiii săi, ca prin neîncetată
aducere-aminte de viaţa cea fără de sfârşit, să nu ne lenevim în
privinţa merindelor pentru mutarea aceea. Apoi şi Cincizecimea
întreagă este semn de aducere aminte a Învierii ce se aşteaptă în
veacul viitor. Că acea una şi întâia zi, de şapte ori înşeptindu-se,
constituie cele şapte săptămâni ale sfintei Cincizecimi. Că
începând de la cea dintâi, sfârşeşte în aceasta, prin cele de mijloc,
de Cincizeci de ori asemenea repetându-se. Pentru aceea şi
reprezintă veacul prin asemănare; precum în mişcarea circulară,
de la aceleaşi semne începând, prin aceleaşi se şi încheie; în care zi
orânduielile Bisericii ne-au învăţat că preferăm felul de a sta drept
la rugăciuni spre a ne aduce lămurit aminte, că oarecum să ne
strămutăm mintea noastră de la cele prezente la cele viitoare. Si
prin flecare plecare de genunche şi ridicare arătăm cu fapta că prin
păcat am căzui la pământ, şi că prin iubirea de oameni a celui ce
ne-a zidit am fost chemaţi sus, la cer. Mi s-ar sfârşi ziua expunând
tainele cele nescrise ale Bisericii. Omit pe celelalte; dar chiar
mărturisirea de credinţă, a crede în Tatăl, în Fiul şi Duhul Sfânt, din
care Scripturi o avem? Dacă adică din predania botezului, potrivit
consecvenţei dreptei cinstiri, trebuie să şi credem, aşa cum ne
botezăm, făcând mărturisire asemenea botezului, apoi potrivit
aceleiaşi consecvenţe, să ne fie îngăduit să dăm credinţei
asemenea slavă. Iar dacă ei se leapădă de felul doxologiei, ca de
ceva nescris, apoi să ne arate noua dovezile scrise atât ale
mărturisirii credinţei, cât şi ale celorlalte pe care le-am înşirat. Prin
urmare, fiind atâtea nescrise şi având ele atâta tărie în taina bunei
cinstiri, nu ne vom îngădui o singură expresie ajunsă la noi de la
Părinţi, ce am găsit că a rămas în bisericile cele necorupte din
obiceiul nemesteşugit, care nu are temei puţin şi nu aduce puţină
desăvârşire la puterea tainei.
Nume DenumireExpl Continut Conexiuni
92 Vasile
cel Mare
OBICEIUL ŞI PREDANIA
BISERICEASCĂ
Iar în privinţa împrejurării că doxologia cea „împreună cu Duhul"
nu este mărturisită, nici scrisa, zicem că nici aceasta să nu se
primească, dacă nimic altceva nescris nu se primeşte; iar dacă cele
mai multe din cele tainice s-au încetăţenit între noi îh chip nescris,
atunci cu celelalte multe o vom primi şi pe aceasta. Dar eu
socotesc că „apostolească procedură este a rămâne cu
predanisirile cele nescrise." Căci vă laud pe voi, zice, „că de toate
ale mele vă aduceţi aminte şi ţineţi predaniile aşa cum vi le-am
predat vouă" (I Cor. 11,2); şi iarăşi: „Ţineţi predaniile pe care le-aţi
primit, ori prin cuvânt, ori prin scrisoare" (II Tes. 2, 15), dintre care
mai ales una este importantă, şi aceasta este cea de faţă, pe care
cei de la început au rânduit-o, predanisind-o urmaşilor şi, sporind
ea cu timpul pururea, prin întrebuinţare, prin obiceiul îndelungat,
au înrădăcinat-o în biserici. Dar chiar dacă, precum la judecătorie,
neavând dovada cea din scrisori, am produce în favorul nostru
mulţime de martori, oare nu am câştiga de la voi hotărârea de
absolvire? Eu cu adevărat aşa socotesc: „Că în gura a doi sau trei
martori va sta tot cuvântul" (Deut. 19, 15). Iar dacă vă vom dovedi
lămurit timpul îndelungat care este de partea noastră, oare nu s-ar
părea vouă că spunem cele potrivite şi că nu este adusă împotriva
noastră această judecată? Căci cele vechi în dogme sunt
venerabile „oarecum având veneraţie" în urma vechimii de o
anumită bătrâneţe adâncă.
19 sin.lec; 102
Trul.;7 sin. VII
ec; 87 Vasile celsile c
Mare