mercoledì 25 novembre 2020

Rugăciuni pentru fiecare zi a săptămânii


Rugăciune pentru luni

O, Veșnice Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, cu adânca și mare smerenie a inimii mele, cunosc și mărturisesc că greșesc în toate zilele, dumnezeieștii tale dragoste. Pentru acesta astăzi, că este luni și începutul săptămânii, cer să-mi lași toate păcatele și să mi le ierți, rugându-mă cu smerenie milostivirii Tale, celei mari, să-mi dai har, ca să pun inceput bun, să port grijă și să ostenesc pentru sufletul meu, pentru care ai petrecut atâtea osteneli și ispite la Sfânta Ta răstignire, ca să mântuiești zidirea Ta. Și te rog, Dumnezeul meu și Ziditorul meu, să mă indreptezi de astăzi înainte spre bine, până la sfârșitul vieții mele, întru cinstea și mărirea împărăției Tale și pentru mântuirea mea. O, Doamne! Astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-Te să fie voia Ta în mine precum îți place. Dă-mi îngăduială să pot răbda și mă pedepsește aici întru această lume, după mila Ta, iar nu în cealalta viața. Și iartă pe cei vii și pe cei morți după rugăciunile Sfintei Tale Biserici și mă învrednicește pe mine și pe ceilalți să ne bucurăm de mărirea Ta în Rai. La acesta pun mijlocitor pe Sfinții Tăi ingeri, către care zic: O, cerești slujitori și slugi ale lui Dumnezeu! păzitori ai oamenilor și vrăjmași ai duhurilor rele, mă inchin vouă, fericite duhuri, și mă bucur de mărirea voastră, căci pururea stați neadormiți întru voințele Dumnezeului nostru cu multă grijă și credință; voi pururea căutați și nu dormiți, pururea slujiți și nu osteniți, pururea luptați și pururea biruiți și nu este alta grija voastră, fără numai să depărtați pe cel rău de la zidirea lui Dumnezeu. O, binecuvântați păzitori ai oamenilor! mă închin vouă și vă mulțumesc pentru ajutorul cel de toate zilele ce ne dați, pentru povățuirea ce ne faceți, pentru darul ce-l cereți adesea de la Dumnezeu pentru noi și deosebi vă binecuvântez pentru grija ce aveți de mine, nevrednicul și păcătosul. O, Sfinte îngere, păzitorul sufletului meu, și voi Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavrile, nu vă scârbiți de mine, nici mă lăsați pustiu, ci mă păziți ziua și noaptea până îmi voi da cu pocăință sufletul in mâinile lui Dumnezeu, Ziditorul meu, măcar că eu nu vă ascult, nici primesc luminările și povățuirile ce îmi faceți pentru folosul meu. Încă vă rog să aveți grija sufletului meu și să opriți puterea vrăjmașului, pentru ca să nu mai greșesc de acum înaintea Dumnezeului meu; și mă învredniciți să vă văd la moartea mea și să stați împrejurul meu și să duceți în ceruri sufletul meu ca să se închine măririi lui Dumnezeu și să vadă bucuria Sfinților Lui pentru ca să am pricina să vă mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați avut-o pentru mine și să spun binele vostru cu glas neîncetat in vecii vecilor Amin.

Rugăciune pentru marți

O, Doamne, Dumnezeule al meu! astăzi stau osandit înaintea feței Tale celei Sfinte și-mi mărturisesc nevrednicia și neputința și nestarea și sărăcia mea, pentru acesta, o, Izvor dulce și Noianul milei mă rog să deschizi stăvilele cerului și să reverși peste mine, bunătățile milostivirii Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi să plâng și să spăl și să luminez sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu pocăință tare și adevărată. La aceasta, îți aduc mijlocitor pe Înainte Mergătorul Ioan să te roage să-mi dai darul acesta către carele zic: O, Învățătorule al pocăinței și făclie luminată a soarelui celui de taină, Hristos Dumnezeu! primește ticăloasa mea rugăciune; O, mărite proorocule, care ești mai mare decât toți proorocii, precum Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Evanghelie, tu cel ce ai dezlegat legăturile stârpiciunii părinților tăi, tu care ai arătat pe Stăpânul Hristos, poporului; tu care L-ai botezat in Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul cel părintesc și ai văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se ca un porumbel peste Dânsul ascultă, te rog, cererea mea, aprinde făclia păcătosului meu suflet și mă luminează cu darul Tău, pentru că eu sunt spurcat cu gândurile mele cele rele și grozave, de vreme ce am risipit pământeasca mea moștenire și m-am făcut asemanator cu dobitoacele cele nepricepute și pasc împreună cu ele, ticălosul, la aceste pământești, fără de a gândi vreodată la cele cerești. Adevărat, îngere pământesc al lui Dumnezeu și omule ceresc, eu am covârșit pe toți oamenii întru răutăți și întru lucrurile cele necuviincioase și pururea mă tăvălesc în tina păcatului și n-am rămas nici zi, nici ceas, nici clipă în voia lui Dumnezeu, ci am făcut numai voia mea, ca Samson cu cei străini de neam, și mort în groapa poftelor mele cele rele, ca odinioară Olofren, care era mai mult beat de pofta sa cea rea, decât de vinul ce i-a dat înțeleapta Iudita, care ca pe un nevrednic al vieții l-a omorat. Deci, te rog, înviază-mă cu mijlocirea Ta de acesta moarte, tu care stai in cer înaintea Celui fără de moarte și Veșnicului judecător, rugându-l să se milostivească asupra mea. Ca cela ce ai multă îndrăzneală la dragostea Lui, întinde mâna cu care L-ai botezat, și strică gândurile mele cele rele și mă întărește să săvârșesc viața mea pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Și precum în viață, învățai poporul cu limba ta, așa și acum învată-mă pe mine cu darul tău și luminează mintea mea în poruncile Domnului; îndepărtează de la mine toate împotrivirile sufletului, mântuiește-mă de veșnica munca și mă învrednicește Împărăției lui Dumnezeu întru care te bucuri pentru care să laud și să preamăresc numele tău cel Sfânt. O, proorocule și botezătorule și scrie cuvintele mele în inima ta și însemnează ale tale întru a mea, pentru ca să le țin minte și să le păzesc până voi sfârși viața mea. Să stai lângă mine în ceasul morții mele, pentru ca să mă păzești de tot păcatul și să mă duci înaintea Stăpânului meu Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea, să dea Dumnezeu creștinilor ajutor și celor vii și celor morți să-i odihnească de nevoile cele multe și ca un Preaputernic, să le dăruiască toate cele trebuincioase și să-i învrednicească Împărăției Sale. I-ar pentru cei necredincioși roagă-te să le lumineze Bunul Dumnezeu mințile și să vină pe calea cea dreaptă, pe calea Dumnezeului Adevărat și acum și pururea și in vecii vecilor.
Amin.

Rugăciune pentru miercuri

Preaputernice si iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte ca Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și că Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul. Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertarea păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură. Încă mă aduc pe mine Ție, și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă pedepsești precum mi se cade și să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun precum vei vrea, pentru că altul nu poate să mă vindece, fără numai Tu, Dumnezeul meu și Ziditorul meu. La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea crezând că, precum ai primit să te vinzi pentru mine, așa îmi vei dărui și acum mila Ta, să mă răscumperi din veșnica muncă și să mă așezi întru Împărăția Ta. Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda; nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului, nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc in toate zilele cu faptele mele și fărădelegile, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale; Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele!”
Amin.
Si troparul:
Doamne, armă asupra celui rău Crucea Ta ne-ai dat-o nouă, că se scutura și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei; că morții i-ai sculat și moartea ai surpat; pentru aceasta ne închinăm îngropării și învierii Tale.

Rugăciune pentru joi

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, precum în ziua de astăzi Te-ai sculat de la cină și ai spălat cu mare smerenie picioarele Ucenicilor Tăi și ale vânzătorului, și întru această seară le-ai dat Sfântul Tău Trup și Sângele Tău, luând cu mâinile Tale cele Sfinte, pâine și vin și binecuvântâdu-le și făcându-le i-ar Trupul și Sângele Tău, i-ai împărtășit zicând: „Luați mâncați, acesta este Trupul și Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre, întru care zi Te-ai înălțat la ceruri și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatălui Tău, să împărătești ca un Fiu iubit împreună cu El in veci, și te rog, pentru rugăciunile Ucenicilor Tăi și a Sfântului Nicolae, să ierți greșelile tuturor păcătoșilor și ale celor vii si ale celor morți și să-mi dai lacrimi fierbinți și darul Tău cel curățitor, ce a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să curățească astăzi inima mea cea spurcată și sufletul meu și să deschizi mintea mea, pentru ca să mă împărtășesc cu curăție, cu cucernicie și cu smerenie, cu Sfintele Tale Taine; și în vremea morții mele, să se suie cu bucurie sufletul meu în ceasul despărțirii mele împreună cu Tine și fără de nici o frică sau întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului și să intru întru cereasca Ta Mărire, ca să slăvesc și să mă închin în veci, Numelui Tău celui Sfant. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor Amin

Rugăciune pentru vineri

Doamne, Iisuse Hristoase, dulcele Mântuitor al sufletului meu! mărturisesc înaintea Ta întru această zi a răstignirii Tale, întru care ai pătimit și ai luat moartea pe cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe și cu fărădelegile mele cele rele. Pentru aceea mă rog bunătății Tale cele nespuse, să mă faci și pe mine părtaș Sfintelor Tale patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru care să mă învrednicesc prin harul Tău, să rabd și eu asemenea pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă întru aceasta pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut, când Te-au răstignit nemulțumitorii farisei. întărește-mă drept aceea, Doamne, să ridic cu bucurie, de astăzi Crucea Ta, cu mare pocăință. Și pentru urâciunea cugetelor și voințelor mele rele, sădește în inima mea întristarea morții Tale, să o simt precum a simțit-o Maica Ta iubita, Ucenicii Tăi și femeile cele purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta. Și îmi luminează mie simțirile mele cele sufletești, pentru ca să se miște și să cunoască moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut zidirile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la răstignirea Ta, și mai vârtos cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și Ți s-a plecat, de l-ai așezat în Rai. Dă-mi Doamne și mie, darul tău, precum ai dat atuncea aceluia, și-mi iartă păcatele pentru Sfintele Tale patimi și mă așează cu bună întoarcere și cu pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ești. Asemenea fă și la toți creștinii vii și morți, precum se roagă în toate zilele, în Sfânta Ta Biserica, și le iartă lor păcatele și-i învrednicește pe ei împărăției Tale, pentru ca să vadă lumina Ta și să Te slăvească. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și zic către dânsa pentru dragostea Ta: ”Bucură-Te, cinstită Cruce a lui Hristos! că tu ai mântuit lumea prin pironirea lui Hristos pe tine; Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că Tu ai ținut rodul vieții și ne-ai izbăvit din moartea păcatului; Bucura-Te, drugul cel tare ce ai sfărâmat ușile iadului; Bucura-Te cheie împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Mă bucur și eu pentru că văd pe cei răi surpați jos și pe prietenii Tăi împărățind in ceruri; pe cei răi biruiți de povara Ta și pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta”. O, răstignitul meu, Hristoase, câte ai pătimit pentru noi! O, câte răni, scuipări, câte batjocori și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai încă pilda adevăratei răbdări! Drept aceea cum pot să fug de cruce, văzând pe Dumnezeul meu ridicat pe Ea; să-mi pară grele caznele, văzând pe stăpânul meu că le iubeste, le cere și le socotește de mare mărire? Rușine-mi este cu adevărat de mă voi întristat de relele ce-mi pricinuiesc oamenii sau pentru ispitele ce-mi aduc vrăjmașii, trupul și gândul meu cel rău, sau pentru necazurile și bolile ce î-mi vin din indepărtarea mea de Dumnezeu. De vreme ce acestea toate le trimite Dumnezeu, pentru ca să mă apropii de El mai mult și pentru ca să-L slăvesc și mă pedepsește întru aceasta viață pentru binele meu și pentru ca să mă odihnesc cu mai multă mărire întru împărăția Lui. Așa fiind, înmulțește-mi Doamne ostenelile, ispitele și durerile mele, dar să-mi înmulțești cu prisosință și răbdarea, puterea, mulțumirea și binecuvântarea în patimile ce le voi suferi. Pentru că eu cunosc că sunt neputincios de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, rău de nu mă vei preface, pierdut, de nu mă vei incerca, rob, de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei tale Cruci, căreia mă închin, și o slăvesc acum și pururea și în vecii vecilor Amin.

Rugăciune pentru sâmbătă

Doamne, Iisuse Hristoase, Judecătorul meu și Dumnezeule veșnic, cunosc cu adevărat că păcatele mele nu poate nici condeiul să le scrie, nici limba să le vestească, nici mintea să le priceapă, că sunt fără număr și covârșesc stelele cerului și nisipul mării. Pentru aceea Te rog, întru această zi în care Te-ai așezat în groapă de Iosif și Nicodim și Te-ai pogorât în iad cu Sfântul și îndumnezeitul Tău suflet și ai izgonit întrunericul de acolo cu lumina dumnezeirii Tale și ai adus bucurie mare strămoșilor nostri și i-ai mântuit dintru acea cumplită robie și i-ai suit în Rai, îngroapă și păcatele mele, gândurile mele și cugetele cele rele în groapa uitării, pentru ca să piară din mintea mea și să nu mai stea vii, să lupte cu sufletul meu. Și mă curățește de azi înainte, sufletește și trupește, de urâtele și necuratele mele lucruri și luminează întunecatul iad al inimii mele și îndepărtează intunericul păcatelor mele și suie mintea mea la cer, pentru ca să mă bucur de fața Ta. Așa, Doamne, primește rugăciunea mea ca o tămâie frumos mirositoare, pentru rugăciunile Maicii Tale care Te-a născut Fecioară fiind si Te-a ținut și Te-a plecat si Te-a crescut, care auzea învățăturile Tale și se bucura, care vedea minunile Tale și se veselea duhul ei, care căuta fața Ta cea Sfântă și se bucura sufletul ei, care Te-a văzut pe cruce pironit între doi tâlhari și de durerile Tale i s-a rănit inima, care împreună cu învățăceii și cu mironosițele, te-a așezat în mormânt, care Te-a văzut a treia zi din morți înviat și la înălțarea Ta, Te-a văzut suindu-Te la cer, însoțit de Sfinții Tăi ingeri. Încă, Doamne și pentru dragostea Sfinților Tăi, care Te roagă împreună cu toți pentru intreaga lume, fă milă și cu cei vii și cu cei morți către care zic și eu nevrednicul: O, fericiți ai lui Dumnezeu, nu conteniți a vă ruga ziua și noaptea lui Dumnezeu, pentru noi ticăloșii și păcătoși, care pururea îi greșim cu atâtea nenumărate păcate; și faceți, Sfinților ai lui Dumnezeu, să câștigăm și noi darul lui Dumnezeu,, că ne trebuie foarte darul și ajutorul lui Dumnezeu și nu-l avem, nici nu-l aflăm, căci nu-l cerem precum se cade, precum Domnezeu vrea după legea Lui. Voi vedeți și socotiți ce trebuiește în biserica lui Dumnezeu și ce lucruri lipsesc fiecărui om. Drept aceea, cereți lui Dumnezeu la vreme și nu încetați niciodată rugâdu-vă ca să câștige pururea, prin rugăciunile voastre, păcătoșii iertarea, necăjiții ajutorul, întristații mângâierea, bolnavii sănătatea, nebunii înțelepciunea, tulburații liniștea, cei depărtați ocrotirea și toți împreună darul lui Dumnezeu, cel în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinstea și închinăciunea în veci.
Amin.

Rugăciune pentru Duminică

De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și î-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget că numai Tu singur ești Dumnezeu Sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în puține cuvinte nu Î-ți lipsește vreo bunătate sau vreo mărire. Mă bucur de asemenea că tu ești Dumnezeu în trei fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Să se tulbure, Doamne, toți cei ce se închină la alți dumnezei, că nu este alt dumnezeu afară de Tine. Pentru acesta fă să sporească creștinii în slavă și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc, Dumnezeu Adevărat și Te mărturisesc și Ți se închină și-Ți slujesc pururea cu toată inima și puterea. O, Părinte Sfinte miluiește-ne, O, Binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad, O, Duhule Sfinte, dă-mi darul Tău și acoperământul Tău!
Așa Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritul și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică, după porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și maicii noastre. Dăruiește-mi pocăință adevărată, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împărăției Tale și împotriva sufletului meu, și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de azi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, mulțumesc din toată inima pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înoirea sufletului meu, pentru răbdarea Ta cea mare, că nu mai pedepsit după mulțimea păcatelor mele ci mă îngăduiești și-mi aștepți pocăința, ca un iertător, bun și milostiv. Încă mă rog, Doamne Iisuse Hristose, să-mi dai har, ca să petrec bine și creștinește întru această săptămână, fără de a-Ți greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstirea buneivestiri a Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfânt asupra Apostolilor. Îndeosebi, încă, mă rog întru această rugăciune a mea pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosădit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Iar pentru Sfintele patimi și moartea Ta cea mărită, dumirește pe păcătoși să se cunoasca pe sine și să se căiască de păcatele lor, să se îndrepteze prin mărturisire, să urască păcatele lor, și să se lase de ele și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, în ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți și pe cei vii și pe cei morți, veșnicii Tale împărații; răscumpără-i pe ei și pe noi cu Preasfânt Sângele Tău; înviază-ne cu invierea Ta; suie-ne la cer cu înălțarea Ta, pentru ca să Te mărim in vecii vecilor.
Amin.