mercoledì 1 ottobre 2014

Cuvânt la Acoperământul Preasfintei Născătoare de DumnezeuIcoana Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov („Pskov-Pokrovskaia”)


Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Anania, unul din cei şaptezeci


Viața Sfântului Cuvios Chiriac de la BisericaniCanon paraclis la Icoana Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei și pururea-Fecioarei Maria, cea numită „Grabnic Ascultătoarea”

Canon de rugăciune către Maica Domnului, vineri seara, glasul al 2-lea


Sfânta Sidonia și Cămașa lui HristosSinaxar 1 Octombrie


În aceasta lună, în ziua întâi, prăznuim pomenirea Acoperământului Preasfintei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.


24 de icoase ale Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu Grabnic-Ascultătoarei

alcătuit de Haralambie Busias – 1994

Condac. Glas 8. Apărătoare Doamnă

Închipuirea feței tale-având în sânul său, Dohiariu cu evlavie se bucură, o, Fecioară Precurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

Icoasele

1.

Frumusețea Athosului, Grabnic-Ascultătoare, la acoperământul tău alergăm cu toții (de trei ori) și-ntru cântări frumos-glăsuitoare cu credință te încununăm, ca pe singura ce-ai odrăslit din tine pe Hristos, strigând acestea:

Bucură-te, cort curat al Stăpânului;
Bucură-te, vas strălucit al Mângâietorului.

Bucură-te, veșnică dulceață a Îngerilor;
Bucură-te, sfințită ispășire a credincioșilor.

Bucură-te, masă care porți hrana nemuririi;
Bucură-te, pod care unești cerul și pământul.

Bucură-te, că râu ești de vindecări;
Bucură-te, că vad te-ai arătat al apelor dumnezeiești.

Bucură-te, corabie plină de leacuri;
Bucură-te, făclie ce luminezi întunericul.

Bucură-te, prin care se vindecă patimile;
Bucură-te, prin care se veselesc mulțimile;

Bucură-te, Grabnic-Asculătoare.

2.

Temeiule cel tare al curăției și temelie a fecioriei, stâlpi ai curăției arată-I pe cei ce chipului tău celui preasfânt se închină cu credință neprefăcută, curată Grabnic-Ascultătoare, și strigă cu glasuri cuvioase: Aliluia.

3.

Cinste ești a Dohiariului, și purtătoare de grijă, și tămăduitoare cetei monahilor, și tuturor credincioșilor păzitoare, a celor ce cu dragoste aleargă să sărute chipul tău, Preacurată, cel strălucitor, și cu cântări preadulci să strige:

Bucură-te, a Athosului bună-nfrumusețare;
Bucură-te, a poporului tău mântuire.

Bucură-te, plinirea celora ce harul tău îl cer;
Bucură-te, strălucită veselie a drept-credincioșilor;

Bucură-te, zid și întărire a cinstitei mănăstirii tale;
Bucură-te, preacinstit loc de închinare al obștii tale.

Bucură-te, a Dohiariului grabnică sprijinitoare;
Bucură-te, a creștinilor dumnezeiască ajutătoare.

Bucură-te, a durerilor mele încetare;
Bucură-te, a legăturilor morții desfacere.

Bucură-te, bucuria celor în necaz;
Bucură-te, stricarea celor necredincioși.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

4.

Ca o rouă de-miruri-aducătoare care îngrașă inimile pământenilor vedem rugăciunile tale cele către Dumnezeu și Fiul tău, dumnezeiască Solitoare a noastră, Grabnic-Ascultătoare, și cu cântări de taină strigăm: Aliluia.

5.

Sus crugurile cerești au sufletul tău și trupul, Marie Fecioară, strălucind, iară Dohiariu cel slăvit are chipul tău cel sfânt ca pe o podoabă cu-adevărat de preț, către care, ca niște picături de miere, aducem aceste graiuri:

Bucură-te, cea una binecuvântată;
Bucură-te, cea cu adevărat slăvită.

Bucură-te, scăparea cetei monahilor;
Bucură-te, dulce mângâiere necăjiților.

Bucură-te, mare fără fund a ajutorării aproapelui;
Bucură-te, soare al cinstei și dătător de razele curăției.

Bucură-te, liman prea-nmiresmat al celor înviforați;
Bucură-te, stâlp nesfărâmat al celor ce se clatină.

Bucură-te, izvod preabun al celor înțelepți;
Bucură-te, temelie neclintită a celor credincioși.

Bucură-te, a orbilor cârjă preatare;
Bucură-te, a noastră păzitoare înfricoșătoare.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

6.

Întunericul nerodirii pe dată îl dezleagă Icoana ta cea sfântă celor ce vin cu evlavie, și a rodirii lumină negrăită cu dumnezeiască putere se dăruiește, Grabnic-Ascultătoare, tuturor credincioșilor, celora care strigă fără-ncetare: Aliluia.

7.

Ochii deschisu-i-ai odinioară cu puterea ta, Fecioară, lui Nil, monahului celui neascultător, pe care mai înainte l-ai orbit, neîncetate rugăciunile lui, Stăpână, ascultându-le; pentru aceasta cu bună îndrăznire strigăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, puntea celor de pe mare.

Bucură-te, vindecarea celor cu boli de netămăduit;
Bucură-te, liniștirea celor care dureri cumplite pătimesc.

Bucură-te, curcubeu a tot felul de culori ale minunilor ce s-au făcut;
Bucură-te, strălucire de aur a tot felul de virtuți;

Bucură-te, că gonești neputințele mele prăpăditoare;
Bucură-te, că risipești bolile cele întunecate.

Bucură-te, adăpost neprimejdios al oamenilor;
Bucură-te, temelie întărită a pământenilor.

Bucură-te, prin care vrăjmașii se biruie;
Bucură-te, prin care credincioșii se întăresc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

8.

Dumnezeiesc belșug și bogăție nefurată având Icoana ta, Curată, mănăstirea Dohiariului, alergând cu credință multă în necazuri, cu multă bucurie primește darurile harului tău și fără încetare strigă: Aliluia.

9.

Dă-mi, Fecioară, în ceasul morții a te vedea, gonind de la mine cetele dracilor și îndreptându-mă, Prealăudată, la calea cea mântuitoare, cea spre lumina și slava fără de schimbare a cerurilor, ca pururea să-ți strig fără-ncetare:

Bucură-te, Mireasă a Dumnezeului Celui fără de început;
Bucură-te, Maică a Fiului Celui împreună fără de început.

Bucură-te, ceea ce izbăvești din multe primejdii;
Bucură-te, ceea ce mântuiești din cursele amăgitorului.

Bucură-te, fântână care izvorăști râuri de tămăduiri;
Bucură-te, pat de porfiră aurită care odihnești pe credincioși.

Bucură-te, a casnicilor tăi grabnică mângâietoare;
Bucură-te, a cântăreților tăi sfântă apărătoare.

Bucură-te, ceea ce zdrobești boldurile vrăjmașului;
Bucură-te, ceea ce risipești norii nerodirii.

Bucură-te, dezlegarea bolirii cumplite;
Bucură-te, frumusețea sufletului meu.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

10.

Pe furii ce răpiseră banii aproapelui, Maică, văditu-i-ai cu mijlocirea ta și banii i-ai dat grabnic înapoi celui ce cu dreptate îi avea odinioară, slăvită Grabnic-Ascultătoare, care cu dumnezeiești cântări striga: Aliluia.

11.

Strălucește luminat, Fecioară Grabnic-Ascultătoare, la răsărit și la apus, la miazănoapte și la miazăzi lumina darurilor tale și a lucrurilor minunate, pe care cu adevărat le faci spre toți cei ce te roagă cu credință și care cântă cu glasuri frumos glăsuitoare:

Bucură-te, cea preacurat împodobită;
Bucură-te, cea strălucit îmbrăcată.

Bucură-te, caldă cetate de scăpare a monahilor;
Bucură-te, limanul celor potopiți în viață.

Bucură-te, că tu ești mijlocitoare păcătoșilor;
Bucură-te, că tu ești tuturor chezașă către Dumnezeu.

Bucură-te, că zdrobești și alungi răutatea celor nelegiuiți;
Bucură-te, că alungi roiul de lăcuste.

Bucură-te, ceea ce pe credincioși îi scoți din rele;
Bucură-te, ceea ce pe noi ne izbăvești din patimi.

Bucură-te, chivot înmiresmat al Cuvântului.
Bucură-te, păzitoare de obște a lumii.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

12.

Făclie dătătoare de lumină a Dohiariului, gonește grabnic negura deznădăjduirii de la cei ce alergăm cu credință să ne-nchinăm chipului tău, Curată Grabnic-Ascultătoare, Preanevinovată, și să-ți strigăm: Aliluia.

13.

Pe tânăr l-ai izbăvit, pe cel răpit de tâlhari, cu dragoste ca o maică arătându-te și chemându-l, Fecioară, noaptea către tine, până ce, cu harul tău, l-ai ajutat să scape și l-ai sculat să strige ție acestea:

Bucură-te, păzitoarea tinereților;
Bucură-te, veselia a toată lumea.

Bucură-te, a maicilor preadumnezeiască laudă;
Bucură-te, a sfinților îngeri rază strălucitoare.

Bucură-te, turn de scăpare neclătinat al celor credincioși;
Bucură-te, floare bine-mirositoare a sfințeniei tale.

Bucură-te, că dinții balaurilor îi zdobești;
Bucură-te, că ochii tâlharilor îi închizi.

Bucură-te, a Curatei icoană de-minuni-izvorâtoare;
Bucură-te, a curăției livadă bine-mirositoare.

Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de gheenă;
Bucură-te, ceea ce ne scapi de toată stricăciunea.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

14.

Străină solire ești, mai presus de cuvânt, Fecioară, lauda Dohiariului; că tu deschis-ai minunat ochii tânărului orb, din boala cea cumplită izbăvindu-l, și ai sculat spre lauda ta rudeniile aceluia, care strigau: Aliluia.

15.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Grabnic-Ascultătoare, cu credință, strigând: Nu trece rugăciunile mele, ci încetează-mi durerea sufletului, Stăpână, ceea ce ai oprit odinioară curgerea sângelui monahului, care striga:

Bucură-te, făclie dătătoare de lumină a Ziditorului;
Bucură-te, cămară cu totul luminoasă a Cuvântului.

Bucură-te, sigura înfrumusețare a Celor netrupești;
Bucură-te, lauda puterilor celor fără materie.

Bucură-te, izgonirea bolilor întunecate și pierzătoare;
Bucură-te, însănătoșirea tuturor creștinilor bolnavi.

Bucură-te, luminoasă arătătoare a căii pentru cei fără nădejde;
Bucură-te, păzitoarea celor deznădăjduiți și chinuiți.

Bucură-te, ceea ce ai oprit curgerea sângelui;
Bucură-te, ceea ce ești izvor de minuni.

Bucură-te, bucuria desăvârșită a sufletului meu;
Bucură-te, făclie strălucită a vieții mele.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

16.

Toate cetele pământenilor și ale îngerilor, pe tine, apărătoarea Dohiariului, te laudă cu glasuri cuvioase, ca pe fântâna cu adevărat îmbelșugată a minunilor, care izvorăști celor ce cad la tine cu credință și pururea îți strigă: Aliluia.

17.

Sănătate dai grabnic tuturor bolnavilor binecinstitori, curată Grabnic Ascultătoare, precum oarecând ai alungat patima cancerului de la femeia cea bolnavă și ai încredințat-o să îți strige, ca o chezașă a minunii, acestea:

Bucură-te, a cancerului tămăduire;
Bucură-te, al lumii dumnezeiesc acoperământ.

Bucură-te, ceea ce urechile surzilor le deschizi;
Bucură-te, ceea ce toiegele curăției le păzești.

Bucură-te, că poruncii tale firea toată se supune;
Bucură-te, că la porunca ta încetează pornirea furtunii.

Bucură-te, ceea ce plinești cererile celor binecredincioși;
Bucură-te, ceea ce calci cursele lui Veliar.

Bucură-te, ceea ce stingi aprinderea patimilor;
Bucură-te, ceea ce izbăvești din toată primejdia.

Bucură-te, prin care s-a biruit iadul;
Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

18.

În tulburarea păcatelor căzând noi și-n preîntunecatele întreite-valuri ale vieții, scăpăm la chipul tău curat, Maică, și strigăm fierbinte: Grabnic-Ascultătoare, fii păzitoare nouă celor ce pururea cântăm: Aliluia.

19.

Ce dar voi aduce ție, grabnicei mele ajutătoare în toate împresurările vieții? Strig cu cetele credincioșilor Gomatiului, pe care i-ai mântuit, Fecioară, de mânia voievodului celui necredincios, și cu dragoste cânt ție acestea:

Bucură-te, cântarea Bisericii:
Bucură-te, minunea fecioriei.

Bucură-te, grabnică îndreptare a celor slăbiți;
Bucură-te, dulce apărare a celor în nevoi.

Bucură-te, psaltire preadesfătată a lui David, împăratul proroc;
Bucură-te, comoară preacurată a heruvimilor și-a serafimilor.

Bucură-te, că lăcustele le-ai aruncat în mare;
Bucură-te, câ mâinile tale spre cei ce au trebuință le întinzi.

Bucură-te, ceea ce înfrumusețezi curțile Edenului;
Bucură-te, ceea ce mântuiești sufletele robilor tăi.

Bucură-te, cunună strălucitoare a Muntelui Athos;
Bucură-te, ochi luminos către cei ce pătimesc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

20.

Cântarea toată Grabnic-Ascultătoarei se cuvine, Maicii Izbăvitorului oamenilor, celei ce pururi ne ajută în nevoi și-n vătămările șarpelui celui viclean; pentru care, pe aceasta lăudându-o, strigăm cu glas neîncetat: Aliluia.

21.

Dumnezeiescul dor mă mistuie, văzându-ți frumusețea și raza chipului tău cel sfânt, și-a te cânta nu mă mai satur, pe tine, bucuria și cinstea sfântă a Athonului; pentru aceea, înaintea Icoanei tale plecând genunchii, strig ție acestea:

Bucură-te, fala Dohiariului;
Bucură-te, lauda a toată lumea.

Bucură-te, lecuitoare fântână de tămăduiri;
Bucură-te, palat de mare preț al Cuvântului.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare, minunată Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, a Celui preaînalt Maică slăvită, care nu știi de nuntă.

Bucură-te, că alungi norii puținătății de suflet;
Bucură-te, că zdrobești gloatele dracilor.

Bucură-te, prin care Athosul se cinstește;
Bucură-te, prin care credința se întărește.

Bucură-te, bucuria și mângâierea tuturor;
Bucură-te, stricarea celor nelegiuiți și amăgitori.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

22.

Bucură-te și te veselește, mănăstire a Dohiariului, pe Doamna tuturor avându-o dumnezeiască păzitoare și ajutătoare curată; la a căreia Icoană sfântă alergând, har îmbelșugat luăm cei ce strigăm cu credință: Aliluia.

23.

Icoana ta cea sfântă, Fecioară, sărutând, și-această rugăciune cântând, te rugăm: Zdrobește lanțurile a tot păcatul cu rugăciunile tale, Grabnic-Ascultătoare, ca să-ți strigăm cu evlavie:

Bucură-te, în care s-a amestecat Mirul cel pururea viu;
Bucură-te, prin care s-a mistuit vrăjmașul de-bine-urâtor.

Bucură-te, scăldătoarea Siloamului, cea din Athos;
Bucură-te, Marie, ajutătoarea celor înviforați.

Bucură-te, că chipul tău este râu de minuni;
Bucură-te, că Icoana ta s-a arătat vindecătoare de boli.

Bucură-te, a Dohiariului celui cinstit frumusețe;
Bucură-te, a soborului ceresc cunună.

Bucură-te, caldă apărare în viață;
Bucură-te, grabnică cercetare a bolnavilor.

Bucură-te, chip lin al Preacuratei Fecioare;
Bucură-te, vas înmiresmat al Mirului celui dumnezeiesc.

Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

24.

O, grabnic mângâietoare a celor ce suspină preacumplit și-a tuturor ajutătoare în viață (de trei ori) nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ale credincioșilor, dumnezeiască dulceață a Athonului, și ascultă pe robii tăi, care cu cântări de taină strigă: Aliluia.

și iarăși Condacul. Glas8. Apărătoare Doamnă.

Închipuirea feței tale-având în sânul tău, Dohiariu cu evlavie se bucură, o, Fecioară Preacurată, și îți strigă: Pleacă-ți urechea cea degrab ascultătoare, dar, către cei care aleargă către tine și îți cântă, zicând: Bucură-te, Grabnic-Ascultătoare.

(Maica Domnului, Grabnic-Ascultătoarea, Editura Bizantină, 2017)

Cămaşa lui HristosViața Cuviosului Roman, făcătorul de condaceCanon de rugăciune către Sfântul Cuvios Roman Melodul


Viaţa Sfântului Apostol AnaniaRugăciune la icoana Maicii Domnului Cucuzeliţa


Viața Sfinților Împărați ai Georgiei, Mirian și NanaViaţa Sfântului Ioan Cucuzel